Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen hoitopäivien määrän mukaan.

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maaliskuun 2023 alusta asiakasmaksulain perusteella tehdyn indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 295 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.

Kihniön kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan joulukuulla 2022, että Kihniössä varhaiskasvatus on maksutonta vuosien 2023 -2024 ajan.Tulorajat ja maksuprosentit


Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat