Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapselle varattujen hoitopäivien määrän mukaan.

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Elokuun 2021 alusta asiakasmaksulain perusteella tehdyn indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 288 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 115,20 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta. Varhaiskasvatuksen kestäessä keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Varhaiskasvatuksen kestäessä enemmän kuin 20 tuntia, mutta alle 35 tuntia viikoittain, kunnan tulee periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan.Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko

henkilöä

Tuloraja (brutto)

euroa / kk

Korkein

maksu-%

Vähimmäismaksun

(27 eur) tuloraja

euroa / kk

Enimmäismaksun

(288 eur) tuloraja

euroa / kk

2

2798

10,7

3050

5485

3

3610

10,7

3862

6297

4

4099

10,7

4351

6786

5

4588

10,7

4840

7275

6

5075

10,7

5327

7762

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 189 euroa (1.8.2021).

Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat