Varhaiskasvatussuunnitelma VASU

Varhaiskasvatussuunnitelma VASU

Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen laatimiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin ja se on otettu käyttöön elokuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen toteuttamisen keskeisistä tavoitteista ja sisällöistä, varhaiskasvatuksen järjestäjän ja lasten huoltajien välisestä yhteistyöstä, monialaisesta yhteistyöstä sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman sisällöstä.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuksen järjestäjiä oikeudellisesti velvoittava määräys.

Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä paikallisesti. Suunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon paikalliset erityispiirteet, pedagogiset painotukset, lasten tarpeet sekä varhaiskasvatusta koskevan arviointitiedon ja kehittämistyön tulokset.

Kihniön varhaiskasvatussuunnitelman arvoperusta rakentuu huoltajille, lapsille ja varhaiskasvatuksen henkilökunnalle tehdyn kyselyn pohjalle.

Tärkeimmiksi asioiksi nousevat toisen huomioon ottaminen, myönteinen minäkuva ja hyvinvoiva lapsi. Lisäksi nousevat lapsen kuuleminen, leikkiminen ja erilaisuuden hyväksyminen. Tärkeänä koetaan myös turvallinen oppimisympäristö, johon kuuluvat selkeät rajat, turvalliset aikuiset ja myönteinen ilmapiiri.

Kihniön varhaiskasvatuksessa näkyy lasten osallisuus, joka toteutuu arjessa lapsen mahdollisuutena vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja saada myönteistä palautetta päivittäin. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää ja sitä toteutetaan tasavertaisina kohtaamisina päivittäin. Tavoitteena on, että huoltajat ja henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen parhaaksi. Lapsen ja perheen vakaumusta kunnioitetaan ja se otetaan huomioon varhaiskasvatuksen toiminnassa.

Jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle laaditaan lisäksi oma henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet.

Suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan lapsen aloitettua päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Henkilöstö laatii suunnitelman yhteistyössä huoltajan kanssa. Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi. Lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat tavoitteet otetaan huomioon lapsiryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ovat pohjana myös ryhmän varhaiskasvatussuunnitelmalle eli ryhmävasulle. Ryhmävasun avulla suunnitellaan ryhmän toimintaa niin, että voidaan ottaa huomioon lapsen oppimiskäsitykset ja monipuoliset työtavat. Lisäksi lasten varhaiskasvatussuunnitelmista nousevat henkilökohtaiset tavoitteet näkyvät ryhmän toiminnassa.

Kihniön varhaiskasvatuksessa tuen järjestämisen lähtökohtana ovat lapsen oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet sekä lapsen vahvuudet. Kun lapsella havaitaan tuen tarvetta, vastataan tähän herkästi tuen arvioinnilla. Tällöin tukitoimien lisäksi korostuu lapsen henkilökohtainen ohjaus sekä monialainen yhteistyö. Lapsen erityisen tuen arvioinnissa ja suunnittelussa hyödynnetään usein psykologista tai lääketieteellisiä tutkimuksia pedagogisen tuen järjestämisen pohjaksi. Tärkeää on, että lapsen tuen tarvetta arvioidaan suunnitellusti, säännöllisesti ja dokumentoiden. Havaintojen ja arvioinnin pohjalta suunnitellaan lapsiryhmän toimintaa. Kasvattajien kesken sovitaan yhdessä toimivia käytäntöjä eri vuorovaikutustilanteisiin ja toimintoihin.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien (VEO:n) asiantuntemusta hyödynnetään lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden varhaisessa tunnistamisessa, erillisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioinnissa sekä tukitoimien järjestämisen suunnittelussa. Tärkeää on toimia yhteistyössä vanhempien sekä mahdollisten lapsen ja perheen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa.

Liitteet
thumbnail_image

Avainsanat