Opetussuunnitelmat ja rekisterit

Opetussuunnitelmat ja rekisterit

TARJOTUT VALINNAISET AINEET

Valinnaisten aineiden, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroasteikkoa (5-10).

Valinnaisen aineen opiskelun keskeyttäneen oppilaan päättötodistukseen merkitään opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio "osallistunut". Hyväksymismerkintä tai numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisen aineen koko oppimäärän hyväksytysti.

Oppimäärältään alle kaksi viikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet sekä tällaista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet
arvioidaan päättötodistuksessa merkinnällä "hyväksytty". Mikäli valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen
syventäväksi opinnoiksi, voi sen suoritus vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti. Mahdollisuus
tällaiseen korotukseen mainitaan erikseen kunkin valinnaisaineen opetussuunnitelmassa.

Ryhmä muodostetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 oppilasta.


RUOTSI

Syventävä kurssi, 1 vkt, 9. lk

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle valmius jatkaa kielen opiskelua esim. lukiossa. Kurssilla laajennetaan sanastoa ja kielioppiasioiden tuntemusta sekä syvennetään tietoja ruotsinkielisestä kulttuurista sekä tutustutaan tarkemmin Pohjoismaiden maantietoon.
Arviointi:
Numeroarviointi 5-10
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

ENGLANTI

Täydentävä kurssi, 1 vkt, 8. lk

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on tukea kyseisen luokkatason englannin opiskelua kerraten aikaisemmin opittuja kielen eri osa-alueita siten, että oppilaalla olisi mahdollisuus selviytyä arkipäivän tilanteissa englannin kielellä. Opiskelu opettajajohtoista käyttäen erilaisia työskentelytapoja.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut.
Vaikka oppilas osallistuisi täydentävälle kurssille useampanakin vuonna, se ei muuta arvostelua.


MATEMATIIKKA

Täydentävä kurssi, 1 vkt, 8. ja 9 .lk

Tavoite:
Kurssin tavoitteena on kerrata hitaasti ja perusteellisesti keskeisiä asioita ja harjoituksia oppimisen avuksi ja oppimisvaikeuksien voittamiseksi.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

Syventävä kurssi, 1 vkt, 8. lk (voi olla yhdessä 9. luokan kanssa)

Sisältö
Tutustutaan ja harjoitellaan peruskurssia vaikeampia tehtäviä. Harjoitellaan erilaisia ratkaisumalleja sekä tutustutaan eri maiden matematiikkaan. Ratkaistaan ongelmia ja erilaisia pähkinätehtäviä.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

Syventävä kurssi, 1 vkt, 9. lk (voi olla yhdessä 8. luokan kanssa)
Tavoite:
Kurssin tavoitteena on varmentaa ja syventää matemaattisia taitoja mahdollisimman hyvän päättötason saavuttamiseksi sekä valmentaa oppilaita jatko-opiskeluun.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

TAULUKKOLASKENTA JA VIDEOEDITOINTI, 1 vkt 9. lk

Tavoite:
Oppilas oppii taulukkolaskennan perusteet: taulukkomuotoisen tiedon monipuolisen käsittelyn, erilaisten
yhteenvetojen teon sekä aineiston graafisen havainnollistamisen. Lisäksi opetellaan DVD-levyn tekeminen
digiboksiin tallennetuista ohjelmista. Oppilaan taito tietotekniikan hyödyntämisessä muuhun opiskeluun ja
elämään yleensä lisääntyy.
Sisältö:
Exel (taulukkolaskenta), PowerDirector ja PowerProducer.
Työtavat:
Käytännön harjoitukset tietokoneella.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

TEKSTIN- JA KUVAKÄSITTELYKURSSI, 1 vkt 8. lk

Tavoite:
Kurssilla opiskellaan tekstin- ja kuvakäsittelyn perusteet. Tekstinkäsittely: tyyli, joukkokirjeet ja lomakkeet.
Skannerin käyttö. Kuvankäsittely: rajaukset, suoristus, naarmujen poisto ja valotusvirheiden korjaus.
Sisältö:
Word ja Photoshop Elements.
Työtavat:
Käytännön harjoitukset tietokoneella.
Arvostelu:
Hyväksytty/osallistunut


KOTITALOUS, 2 vkt 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Jokapäiväisessä elämässä tarvittava ruuanlaittotaito. Tietoa terveellisestä ravinnosta, erikoisruokavalioista.
Kyky suunnitella aterioita ja pikkujuhlia. Kotitalouskoneiden käyttötaito.
Erilaiset leivonnaiset makeista suolaisiin. Erikoisleivonnaiset esim. diabetes, keliakia jne.
Työtavat:
Harjoitellaan yhteisesti ja hankitaan itsenäisesti tietoa. Itsenäinen ruuanvalmistus ohjeen mukaan.
Arviointi:
Numeroarviointi 5 - 10
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

KUVATAIDE, 1h-4h vkt 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Kehittää oppilaan kuvallisen ilmaisun lukutaitoa eli visuaalisen kulttuurin oppiminen. Oman kuvallisen
ilmaisun harjaannuttaminen eri tekniikoilla sekä tulosten arviointi. Yleiskuvan saaminen taidehistorian
päälinjoista. Tutustuminen kuvataiteen ilmenemismuotoihin esim. näyttelyjen avulla. Pyritään tekemään
retki Ateneumiin, Helsinkiin joka toinen vuosi.
Arviointi:
1 h hyväksytty/osallistunut, 2h-4h numeroarviointi
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.


KAUPALLISET AINEET, 1 vkt, 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Opettaa oppilasta kasvamaan vastuulliseksi kuluttajaksi, jolla on perustiedot taloudellisista asioista. Yrittäjyyskasvatuksen opiskelussa pyritään siihen, että oppilas innostuu yrittämisestä (sisäinen/ulkoinen yrittäjyys) sekä oppii yhteistyötä.
Aiheita:
Raha, rahan kiertokulku talouselämässä
Perusvakuutukset
Millaisia veroja maksamme
Teemat - toteutus riippuu ryhmän rakenteesta
Minustako yrittäjä - oman yrityksen perustaminen
* toiminta-ajatus, liikeidea, yritysmuodon valinta
* markkinointi, mainostekstaus
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

MUSIIKKI, 1 vkt 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Oppia ainakin yhden yleisen kotisoittimen, pianon, sähköurkujen tai kitaran alkeet.
Tutustua laajemmin ei musiikkityyleihin kuten jazz ja klassinen.
Aiheita:
Yhtyesoitto mahdollisuuksien mukaan. Soittimet. Musiikin kuuntelu. Nuotit tutuiksi.
Työtavat:
Soiton opetus. Levyjen kuuntelu. Laulu (aina, kun laulattaa)
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

TEKNINEN TYÖ, 2 vkt, 8. ja 9. lk (osa yhdessä)

Tavoite:
Käden taidon kehittäminen, työsuojelun perusasioiden omaksuminen, teknisten piirustusten lukemiskyky, selkeä työnteon taito ja itsenäinen työskentelytapa
Aiheita:
Puulajien ominaisuudet, liitostavat, pintakäsittelymenetelmät, työvälineiden oikeaoppinen käyttö- ja perushoito, puuntyöstökoneet, metallityöstökoneet ja -välineet sekä niiden oikeaoppinen käyttö, metallien ominaisuudet ja liittäminen sekä muotoaminen.
Työtavat:
Harjoitustöiden tekeminen. Tuotteen suunnittelu ja toteutus omana projektina.
Arviointi:
Numeroarviointi 5-10
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

TEKSTIILITYÖ, 2 vkt 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Kehittää tekstiilityötaitoja ja -tietoja. Suunnitella ja toteuttaa mm. collegeasu saumurin avulla. Harjoitella
yhteistyötä sekä vastuullista ja määrätietoista asennoitumista omaan työskentelyyn. Tarkastella
käsityöperinnettä, teknologiaa ja taloudellisuutta.

Työtavat:
Harjoitustöiden tekeminen mahdollisimman monipuolisesti ja tarvittaessa eri tekniikoita hyödyntäen.
Arviointi:
Numeroarviointi 5-10
Todistusarvosanassa otetaan huomioon työskentelyprosessin sujuvuus sekä työvälineiden ja -menetelmien
hallinta, työn tuloksen laatu ja omaperäisyys sekä asennoituminen tekstiilityötä kohtaan, harrastuneisuus ja
ryhmässä työskentelyn taidot.
Kurssin suoritus voi vaikuttaa kyseisen yhteisen aineen arvosanaan korottavasti.

LISÄLIIKUNTA, 1 vkt tai 2 vkt, 8. ja 9 lk (osa yhdessä)

Tavoite:
Kehittää monipuolisesti oppilaan liikunnallisia taitoja. Tutustua normaalin koululiikunnan ulkopuolella oleviin urheilulajeihin. Kehittää oppilaan sosiaalisia taitoja (ryhmässä toimiminen, toisten huomioiminen, vastuu jne.). Edistää terveiden elämäntapojen omaksumista. Kurssiin kuuluu lisäksi osuus, jossa tavoitteena on oppia voimailu-/kuntosalivälineiden turvallinen, oikea ja monipuolinen käyttö.
Työtavat:
Liikunta ja urheilu koko kirjossaan. Kuntosaliosuudella käytännön harjoituksia kuntosalilla.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

YMPÄRISTÖBIOLOGIA, 1 vkt 9. lk

Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan ihmisen vaikutuksia ympäristöön. Käymme läpi, miten luonto on jatkuvassa muutoksessa. Keskeisenä teemana on ihmisen aiheuttamat muutokset eläin- ja kasvilajistossa niin paikallisesti kuin maalaajuisestikin. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisen käyttämät energian lähteet ja niiden ympäristövaikutukset. Ympäristöongelmista käsitellään mm. ilmansaasteita ja niiden vaikutuksia sekä vesien pilaantumista erityisesti Pirkanmaan alueella. Kurssilla perehdytään kierrätykseen koulussa ja kotona. Lisäksi kurssin aikana tehdään laajempi kirjallinen tutkielma, joka esitetään Power Point -ohjelmaa apuna käyttäen eli opetellaan tämän ATK -ohjelman käyttöä.
Työtavat:
Tietokoneavusteinen työskentely. Retkeily ja havainnointi.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut

KIRJALLISUUS, 1 vkt 8. ja 9. lk (yhdessä)

Tavoite:
Lukuharrastuksen herättäminen, laajentaminen ja vahvistaminen. Sellaisten tietojen, taitojen ja elämysten
tarjoaminen, joiden avulla oppilas herää ajattelemaan ja arvioimaan omaa elämäänsä ja ympäröivää maailmaa.
Vuorovaikutushalun ja -taidon kehittäminen luetun kirjallisuuden pohjalta.
Oppilaan rohkaisu mielikuvituksen käyttöön omassa ajattelussa.
Kaunokirjallisuuden tuntemuksen, käsitteiden ja tyylilajien tuntemuksen laajentaminen.
Aiheita:
Pyritään perehtymään lähinnä kotimaiseen kaunokirjallisuuteen.
Luetaan muutama teos teemoittain oppilaiden mielenkiinnon mukaisesti. Luetuista kirjoista keskusteleminen.
Luettujen kirjojen ja niiden herättäminen ajatusten analysointi joko suullisesti tai kirjallisesti.
Tutustutaan kirjailijoihin, joiden tuotantoa on luettu sekä luodaan katsaus kirjailijan muuhun tuotantoon.
Oman lukuharrastuksen seuranta.
Arviointi:
Hyväksytty/osallistunut
Oleellisinta on oppilaan aktiivisuus, harrastuneisuus ja vastuullisuus.
Oppilaan oman työskentelynsä arviointi.

VIESTINTÄ, 1 tai 2 vkt 8. ja 9.lk (yhdessä)

Tavoite:
Tarkoituksena on saada aikaan ryhmässä sellainen ilmapiiri, jossa oppilas voi rohkaistua kehittämään
monipuolisesti omaa ilmaisutaitoaan ja -haluaan.
Työtavat:
Harjoituksin pyritään valmistautumaan eri esiintymistilanteisiin, joita jokainen elämässään kohtaa.
Valmistellaan omia esityksiä ja tutustutaan myös luovaan ilmaisuun. Kurssilla tehdään erilaisia yksilö-
ja ryhmäharjoituksia. Yhteistyömahdollisuuksia esim. liikunnan kanssa.
Arviointi:
Numeroarviointi 5-10, 2 vkt
Hyväksytty/osallistunut, 1 vktLiitteet
thumbnail_image

Avainsanat