Nuorisotyöntekijän määräaikainen toimi 1.3. - 31.12.2023 haettavana

Nuorisotyöntekijän määräaikainen toimi 1.3. - 31.12.2023 haettavana

25.1.2023

Kihniön kunta hakee määräaikaista nuorisotyöntekijää koulunuorisotyöhön ja etsivään nuorisotyöhön ajalle 1.3.2023-31.12.2023

Koulunuorisotyöntekijä on matalalla kynnyksellä läsnä ja tukena Kihniön yhtenäiskoulun nuorten kouluarjessa. Nuoret ovat 6.-9.-luokkalaista. Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria koulupäivän aikana, osallistuu erilaisiin ryhmäytyksiin, välituntitoimintaan sekä toimii ammattilaisena nuorten, koulun aikuisten, vanhempien sekä nuorten parissa toimivien kanssa. Tunne- ja kaveritaitojen sekä nuorten itsetunnon kehittäminen on tärkeä osa koulunuorisotyöntekijän työtä, tällä edistetään sosiaalista vahvistamista, yhteisöllisyyttä sekä tasavertaisuutta. Koulunuorisotyöntekijä toimii nuorten tukena, kun korona-aika on heikentänyt koulumotivaatiota sekä harrastusaktiivisuutta ja vaikuttanut nuorten tunne-elämään.

Työ sisältää erilaisten nuorten kohtaamista, ohjaamista, toiminnan suunnittelua ja toteutusta osallistavalla otteella yhdessä nuorten kanssa. Sosiaalinen media on nuorille tärkeä toimintaympäristö, tässäkin työssä vaaditaan taitoa toimia ketterästi sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa digiympäristöissä.

Työssä on myös paljon moniammatillista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Koulussa tapahtuvassa nuorisotoiminnassa keskeistä on hyvä keskusteluyhteys, ryhmäytys, kiusaamisen ehkäisy, suvaitsevaisuuskasvatus ja mielekäs toiminta.

Etsivän nuorisotyön tavoitteena on, että jokainen 15-29-vuotias etsivää nuorisotyötä tarvitseva saa mahdollisuuden pohtia tulevaisuuttaan, vahvistaa osallisuuttaan ja rakentaa arjen hallintaansa yhdessä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Etsivän tavoitteena on olla saavutettava, matalan kynnyksen palvelu. Etsivän tehtäviin kuuluu tuottaa tietoa nuorten elinoloista kunnassa sekä olla mukana rakentamassa palvelujärjestelmää.

Etsivällä nuorisotyöllä pyritään kunnassa vastaamaan nuorisolakiin, lisäämään kuntalaisten hyvinvointia ja tukemaan niitä nuoria, jotka tarvitsevat apua elämänhallintaansa, tulevaisuuden suunnitelmiinsa tai motivoitumiseensa. Etsivä nuorisotyöntekijä luo kontakteja nuoriin, auttaa tulevaisuuden suunnittelussa, arjen hallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin.

Etsivää nuorisotyötä ohjaavat arvot ovat kokonaisvaltaisuus, asiakaslähteisyys ja voimavarakeskeisyys. Työtä tehdään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, edeten nuorten toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Etsivän työn työmuotoja kunnassamme on yksilöohjaus, palveluohjaus, verkostoyhteistyö, kotikäynnit, nuoren tukeminen eri osa-alueilla sekä tarvittaessa pienryhmätoiminta. Toiminnassa tuotetaan tietoa nuorten elämäntilanteista ja elinoloista mm. kunnan hyvinvointityön tueksi.

Hakijalta edellytetään itsenäistä työskentelyotetta, aloitteellisuutta ja kykyä kohdata ja ohjata kaikenlaisia nuoria. Koulunuorisotyötä tehdään yhdessä koulun henkilökunnan sekä muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa, joka edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, koulu- ja palvelujärjestelmien tuntemusta sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Työssä tarvitaan myös aktiivista, innovatiivista ja kasvatuksellista työotetta sekä joustavuutta tehdä tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävän on mahdollisuus jatkua myös ilmoitetun määräajan jälkeen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva nuoriso- tai kasvatusalan koulutus. Aikaisempi työkokemus nuorten parissa katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijan on toimitettava hakemuksen liitteenä kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä otettava mahdolliseen haastatteluun mukaan mahdolliset työtodistukset sekä alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset. Valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakuaika päättyy perjantaina 10.02.2023 kello 15.00. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteella: matti.sillanpaa@edu.kihnio.fi Tiedusteluihin vastaa Kihniön vt. sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää 044-7541202.