Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

17.6.2024

#5194

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 17.6.2024
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:40
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 17.6.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 18.6.2024
Allekirjoittajan nimi Anna Kiviholma
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §). Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 12.6. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Juha Koivisto ja Hannu Koivistoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 17.6. ja pidetään nähtävänä 18.6.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 3 Vuoden 2023 tilinpäätös ja vastuuvapaus tilivelvollisille
Edeltävä kohta § 54 Tilinpäätös vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta 21.5.2024 § 6

VUODEN 2023 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KunL 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Kihniön kunnan tilintarkastaja on tarkastanut vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessaan, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2023. Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle 21.5.2024. Tilintarkastaja esittelee vuoden 2023 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että

 • kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen kunnanvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.
 • 31 .12.2023.

  Päätös: Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että

 • kunnanvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi, kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2023 tilinpäätöksen
 • kunnanvaltuusto myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja
 • tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1 .- 31 .12.2023.

  Liite 1 tilinpäätös 2023, liite 2 tilintarkastuskertomus 2023

  Osastot esittelevät hallinnonalansa tilinpäätökset

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää tilikauden -545.760,40 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

  1. tilikauden alijäämä -545.760,40 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 1.979.557,27 euroa.

  2.kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023.

  3.vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastojen edustajat esittelivät hallinnonalansa tilinpäätöksen.

  Tiedoksi Hallintokunnat
  Liitteet
  § 4 Vuoden 2023 arviointikertomus

  Tarkastuslautakunta 21.5.2024

  ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2023

  Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL 121 S:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

  Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

  Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

  Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.55).

  Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2023 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2023.

  Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle syyskuun 2024 loppuun mennessä.

  Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

  Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallitusta ja lautakuntia ryhtymään toimiin arviointikertomuksessa esitettyjen huomioiden johdosta sekä raportoimaan näistä valtuustolle syyskuun 2024 loppuun mennessä.

  Liite 3 arviointikertomus

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedokseen.
  • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon valtuustolle syyskuun loppuun mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  Tiedoksi Hallintokunnat
  Liitteet
  § 5 Hyvinvointikertomus 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024
  Edeltävä kohta § 99 Hyvinvointikertomus 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024

  Liite 4 hyvinvointikertomus- ja suunnitelma

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää, että se:

  • merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuodelta 2023
  • ja hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuodelle 2024
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Talous- ja hallintojohtaja esitteli asiaa kokouksessa.

  Tiedoksi Hallintokunnat
  Liitteet
  § 6 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2026
  Edeltävä kohta § 100 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2024-2026

  Liite 5 lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy (liite 5) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2024-2026.

  Päätöksen lisätiedot

  Tekninen muutos sivulle. 16 kohtaan nuorisotilat. Yhtenäiskoulun rehtori esitteli asiaa kokouksessa.

  Tiedoksi Hallintokunnat
  Liitteet
  § 7 Määrärahamuutokset vuoden 2024 investointeihin
  Edeltävä kohta § 111 Määrärahamuutokset vuoden 2024 investointeihin
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää, että talousarviossa 2024 esitettyihin investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

  Investointiohjelmasta poistetaan varaukset:

  Koivikon rivitalot -120.000

  Veteraanitalot -10.000

  Kunnanvirastot -20.000

  Muutokset Investointituloihin

  Koivikon rivitalot investointitulo poistetaan -125.000

  Pyhäniemi, vierasvenelaituri lisätään 16.000

  Muutokset investointimenoihin

  Terveyskeskus, määrärahaa vähennetään 10.000

  Paloasema, määrärahaa lisätään -80.000

  Yhtenäiskoulu, määrärahaa lisätään -20.000

  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  Tiedoksi Taloustoimisto
  § 8 Kihniön kunnan talouden sopeuttamisohjelma
  Edeltävä kohta § 112 Kihniön kunnan talouden sopeuttamisohjelma

  Liite 7 talouden sopeuttamisohjelma

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 7 olevan talouden sopeuttamisohjelman.

  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastot esittelivät oman hallintokuntansa säästöehdotukset.

  Tiedoksi Hallintokunnat
  Liitteet
  § 9 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

  Tarkastuslautakunta 21.5.2024 § 9

  Kuntalain 84 S:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

  Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

  Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

  Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

  Hallintosäännön 87 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

  Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 87 § mukaisesti.

  Päätös: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 87 § mukaisesti.

  Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

  Liite 6 sidonnaisuusilmoitukset

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Severi Ala-Katara ilmoitti vielä muutoksen tietoihin. Korjataan ilmoitukseen ja toimitetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

  Tiedoksi Tarkastuslautakunta
  § 10 Valtuustoaloite matonpesupaikasta
  Edeltävä kohta § 40 Valtuustoaloite / Matonpesupaikka

  Tekninen lautakunta 31.1.2024 § 9

  Aloitteessa esitetty Knuuttilan pumppaamo sijaitsee yksityisomisteisella maalla. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on selvitetty ja asiaan on pyydetty ohjausta teknisen lautakunnan kokouksissa ajankohtaisissa asioissa. Vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi on esitetty OP-puistoa, perusteena viemäriverkoston läheisyys, toimintojen keskittäminen, yhteisöllisyys ja alueen kehittäminen.

  Hankkeen alustavan kustannusarvion perusteella hanke ylittää investointirajan 10 000 euroa, sisältäen mm. vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen ja liittymisen, kiinteän tiivispohjaisen alustan rakentamisen sekä kalustehankinnat (altaat, pesutasot, kuivausmankeli ja kuivatustelineet). Tekninen lautakunta esitti vuoden 2024 talousarvion hankkeeseen 10 000 euroa OP-puiston mahdolliseen maa-alueen lunastamiseen ja alueen kehittämiseen, jolloin olisi ollut taloudellisia edellytyksen edistää hanketta. Talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheessa esitys säästösyistä karsiutui pois.

  Teknisen toimen kunnossapitovastuulle kuuluvilla yleisillä alueilla, ulkoliikuntapaikoilla, leikkipuistoissa jne. on jo nykyisellään korjausvelkaa ja olevassa taloustilanteessa on toisinaan haasteita nykytason säilyttämisessä. Käyttötaloudesta ei ole mahdollista yksittäistä puiston tai liikuntapaikan tasoa nostaa merkittävästi, vaan parantaminen edellyttää investointia.

  Mikäli asia vakituisten ja kausiasukkaiden kohdalla koetaan edistettäväksi, voidaan asiaan palata teknisessä lautakunnassa tulevien talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

  Kunnanhallitus 12.2.2024 § 28

  Päätösehdotus: Teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.


  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsittelyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
  § 11 Kuntalaisaloite Ilmainen kuntosalivuoro eläkeläisille
  Edeltävä kohta § 27 Kuntalaisaloite Ilmainen kuntosalivuoro eläkeläisille
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Aloitteen tekijä
  § 12 Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

  Tekninen lautakunta 19.10.2022 § 92

  Kuntalaisaloitepalvelun kautta Kihniön kunnalle on tullut seuraavanlainen kuntalaisaloite;

  Kihniön palvelut autoilijoille ovat yhden TB:n kylmäaseman varassa. Venäjän hyökkäyssotaa kihniöläinen joutuu puolipakosta tukemaan, lähimmät muut huoltoasemat ovat Parkanossa ja Virroilla. Teholatauspiste on ollut jo jonkin aikaa Virroilla Kitusen Kievarin pysäköintialueella, Parkanoon sellainen on tulossa.

  Kantatie 23:lla on erinomainen levähdyspaikka molemmin puolin tietä Laakakalliontien risteyksen kohdalla, molemmista suunnista mäen päällä, lähtö alamäkeen: Houkuttelee pysähtymään. Nyt pysähdyspaikka palvelee lähinnä grilliä, hyvä niinkin. Mutta paikka suorastaan kerjää sähköautojen teholatauspistettä ja kylmäasemaa.

  Alueella ei ole voimassa asemakaavaa, kirkonkylän kaava-alue ulottuu hautausmaan tasalle. Tiealueen ulkopuoliset maat ovat yksityisessä omistuksessa. Erityisesti tiealueen eteläpuolella olisi hyvää tilaa laajennukselle.

  Kihniön kunnan pitää valmisteilla olevassa yleiskaavassa kaavoittaa levähdyspaikan yhteyteen sähköautojen latauspiste, kylmäasema sekä muita autoilijoiden palveluita nykyisen grillin lisäksi.

  Jo ennen kaavoitusprosessia Kihniön kunnan on välittömästi aloitettava neuvottelut maanomistajien ja mahdollisten toimijoiden kanssa, joista olemassa olevan jakeluverkoston näkökulmasta potentiaalisimpia ovat ST1 ja SEO, mahdollisesti myös Neste.

  Kyseinen alue sijaitsee Kihniön keskustaajaman ulkopuolella ja ainoa toimija alueella on grilli, joka on kesäaikaan auki joka päivä, talviaikaan vain viikonloppuisin.

  Päätösehdotus:

  Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja tekee päätöksen sen pohjalta.

  Päätöksen lisätiedot:

  Tekninen lautakunta esittää, että Kehitysparkki tutkii mahdollisia toimijoita kyseiseen hankkeeseen. Tekninen lautakunta katsoo näin asian osaltaan käsitellyksi.

  Tekninen lautakunta on antanut selvityksen 31.1.2024 § 10

  Tekninen lautakunta on esittänyt, että Kehitysparkki tutkii mahdollisia toimijoita hankkeeseen.

  Käytännössä hanke grillinmäellä etenisi yrittäjävetoisesti, mitä kunnan elinkeinoelämä ja tekninen toimi voi tarvittaessa edistää neuvonnalla ym. ei taloudellisella tuella. Yli vuoden jälkeen asiassa ei ole virinnyt kiinnostusta yrityselämän puolelta.

  Päätösehdotus

  Edellä esitetyn selvityksen perusteella tekninen lautakunta toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

  Asian kokouskäsittely

  Kihniön kunnalla ei ole kaavahankkeita valmisteilla kyseisellä alueella. Kehitysparkin selvityksen mukaan kiinnostuneita toimijoita tai yritystukimahdollisuuksia latausasemainvestointiin ei ole.

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  Kunnanhallitus 12.2.2024 § 29

  Päätösehdotus

  Teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuun käsitellyksi.

  Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Aloitteen tekijä
  § 13 Kuntalaisaloite "Kihniön kunnan on aloitettava kuntaliitoksen valmistelu vuoden 2024 aikana"
  Edeltävä kohta § 31 Kuntalaisaloite "Kihniön kunnan on aloitettava kuntaliitoksen valmistelu vuoden 2024 aikana"
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy aloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi Aloitteen tekijä
  § 14 Selonteko vuoden 2023 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräiset aloitteet
  Edeltävä kohta § 62 Selonteko vuoden 2023 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräiset aloitteet.
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi kunnanhallituksen esittämän selonteon vuoden 2023 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräisistä aloitteista vuodelta 2021 ja 2022.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 15 Eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen
  Edeltävä kohta § 103 Eronpyyntö luottamustoimista
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • valtuusto myöntää Jari Koskiselle eron luottamustoimista
  • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Jari Koskisen sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Perussuomalaisten ensimmäisen varavaltuutetun Sirpa Kaikkosen.
  • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • kunnanhallitukseen valitaan varajäsen tilalle
  • sivistyslautakuntaan valitaan varsinainen jäsen tilalle
  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanhallituksen varajäseneksi valittiin Sirpa Kaikkonen

  Sivistyslautakuntaan valittiin varsinaiseksi jäseneksi Antti Kivioja

  Tiedoksi Palkkatoimisto, asianosaiset
  § 16 Muut asiat

  Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

  Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Päätöksen lisätiedot

  Valtuutettu Wiinamäki kysyi miten Kihniön kunnan teknisen sektorin palvelutuotannon orga-nisointi ja toimintamalliselvitys on tarkoitus edetä. Tekninen johtaja vastasi, että asiaa viedään eteenpäin resurssien puitteissa.

  Lataa pdf

  Henkilöt

  Henkilöt
  Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
  Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
  Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
  Alkkiomäki Jari 3. Varapuheenjohtaja
  Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
  Koivisto Juha Tarkastajat
  Koivistoinen Hannu Tarkastajat
  Ala-Katara Severi Osallistujat
  Haapamäki Arsi Osallistujat
  Jokioja Tiina Osallistujat
  Jytilä Kirsi Osallistujat
  Kärkelä Pilvi Osallistujat
  Kivioja Antti Osallistujat
  Koivisto Juha Osallistujat
  Koivistoinen Hannu Osallistujat
  Niemelä Matti Osallistujat
  Niemi Marjo Osallistujat
  Ojala Janne Osallistujat
  Oksanen Silja Osallistujat
  Shemeikka Mika Osallistujat