Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

28.3.2022

#2513

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2022
Kokouspäivä 28.3.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:30
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 28.3.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 29.3.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Vierre Ulla ja Sillanpää Niina. Pöytäkirja tarkastetaan 28.3.2022 ja pidetään nähtävänä 29.3.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Vierre ja Taija Annala.

§ 39 Koivikon rivitalo B:n vuokrien määritys
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Koivikon vuokrarivitalo B:n peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmistumassa. Peruskorjaus on toteutettu pääosin kunnan omana työnä.

Urakassa rivitalon huoneistot peruskorjataan uusia vastaaviksi, joten on tarkoituksenmukaista tarkistaa vuokrien neliöhinnat vastaamaan asuntojen laatutasoa.

Ennen peruskorjausta asuntojen vuokrahinnat olivat 6,36 euroa/m2.

B-talon vuokrat tulisi määritellä samaan tasoon muiden Koivikon rivitalojen kanssa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Koivikko B:n kaksioiden, eli 2h+keittiö (59,5m2), vuokrahinnaksi tulee 9,78 euroa/m2 , 582,33 euroa/kk

Uudet vuokrahinnat astuvat voimaan 1.5.2022 alkaen.

Päätöksen lisätiedot

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Asukkaat
§ 40 Valtuustoaloite / Matonpesupaikka
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen matonpesupaikasta;
"Kuntalaisilta ja kausiasukkailta on tullut viime aikoina kyselyjä matonpesupaikasta. Sellainen kunnassa aikoinaan oli ja edelleen monissa kunnissa kuivan maan pesupaikkoja on.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että kunta selvittää matonpesupaikan perustamista esim. ns. Knuuttilan pumppaamon läheisyyteen tai vastaavaan paikkaan, jossa pesuvedet voitaneen johtaa viemäriverkkoon, eivätkä ne siten lisäisi vesistökuormitusta."


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja esittää asian tarkempien selvitysten tekemistä tekniselle toimelle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Lausunto Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittisesta ohjelmasta
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Lakeuden Etappi pyytää lausuntoa toimialueensa jätepolittisesta ohjelmasta.

Jätepoliittinen ohjelma jatkaa ja tarkentaa Lakeuden Etappi Oy:n ja Lakeuden jätelautakunnan toimialueen kuntien yhteisesti sopimia jätehuollon periaatteita alueella. Kunnat kirjasivat perustamansa jäteyhtiön toiminta-ajatukseen vuonna 2008, että yhteistoiminta tähtää palvelutason nostamiseen ja jätehuoltorasituksen tasapuoliseen kohdentamiseen yhtenäistaksaa noudattaen. Jätehuollon kehittämisessä tavoitteena on jätemäärien vähentäminen, hyötykäytön edistäminen ja jätteen riskitön loppusijoitus. Yhteiset periaatteet ovat toimineet jätehuollon kehittämisen ja viranomaistyön sekä jätepoliittisen ohjelman valmistelun ohjenuorana.

Jätehuollon toimintaympäristö muuttui kesällä 2021 voimaan tulleen jätelainsäädännön uudistuksen myötä voimakkaasti. Uudistuksessa annettiin kunnille, jätteen haltijoille sekä pakkausten tuottajille aikaisempaa selvästi tiukempia velvoitteita jätteiden erilliskeräykseen. Muutokset edellyttävät toimialueella tulevan jätehuoltojärjestelmän vaihtoehtojen selvittämistä ja yhteistä linjausta alueellisista suuntaviivoista kiertotalouden edistämiseksi ja jätteiden kierrätysasteen nostamiseksi.

Jätepoliittista ohjelmaa on valmisteltu yhteistyössä Lakeuden jätelautakunnan, Etapin ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten kesken. Valmistelussa on hyödynnetty vuoteen 2027 ulottuvaa Valtakunnallista jätesuunnitelmaa, jossa linjataan miten jätteen syntyä on ehkäistävä ja jätehuoltoa kehitettävä, jotta kiertotalouteen siirtyminen toteutuu.

Ohjelman valmistelua ohjataan ohjausryhmässä, jossa on edustettuna toimialueen kunnat, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry ja Suomen Omakotiliiton Pohjanmaan Piiri ry ja Lakeuden Etappi Oy. Lakeuden jätelautakunta koordinoi ohjelmatyötä ja lähettää kuntiin ohjelmaluonnoksen lausunnoille ja lopullisen ohjelman hyväksyttäväksi.

Jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ilmaisevat yhteisen jätepoliittisen näkemyksensä jätehuollon pitkän linjan kehittämisestä ja sitoutuvat myös itse toimimaan kiertotalouden edistämiseksi.

Kihniön kunta ilmoittaa lausuntonaan ettei sillä ole huomauttamista asiaan, mutta toteaa, että pyrkimys esitettyihin eri jätteiden kierrätystavoitteisiin on erittäin kunnianhimoinen ja tätä kautta tulee kasvavia kustannuksia asiakkaille, mikä ei ole hyvä asia yhä kasvavissa kotitalouksien kustannuksissa.

Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittinen ohjelma liite 1.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä esitetyn lausunnon.

Päätöksen lisätiedot

Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Lakeuden Etappi Oy
§ 42 Tarjous Kihniön jätevesien käsittelyratkaisun selvityksestä
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön kunta on pyytänyt tarjousta Operon Group Oy:ltä Kihniön kunnan jäteveden käsittelyn tarpeiden selvittämiseksi.

Kihniön kunta johtaa nykyisellään jätevetensä siirtoviemäriä pitkin Parkanon jätevedenpuhdistamolle. Parkanon Vesi Oy on irtisanonut siirtoviemärisopimuksen, jonka jälkeen Kihniön kunnan olisi järjestettävä jäteveden käsittely uudelleen omalla alueellaan. Aikaa jäteveden käsittelyn järjestämiselle on tämän hetken tiedon mukaan vuoteen 2026 saakka.

Selvityksen tavoitteena on selvittää alueen vesihuollon teknistaloudellinen lähtötilanne, tarpeet ja mahdollisuudet sekä muodostaa näiden pohjalta ehdotus jätevesien käsittelyksi jatkossa.

Oheisena Operon Group Oy:n tarjous.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheisen Operon Group Oy:n tarjouksen jäteveden käsittelyn tarpeiden selvityksen tekemiseksi ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 43 Rakennusammatti- ja putkitöiden tuntiveloitushintojen tarjouspyynnöt
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön kunta on pyytänyt tarjouksia rakennusammattitöistä ja putkitöistä Kihniön kunnan kiinteistöjen korjauksissa vuonna 2022.
Tuntihinta on kokonaishinta kaikkine kuluineen, sisältäen myös matkakulut Kihniön keskustaajaman alueelle, sekä työkalukustannukset ammattitöiden suorittamieksi.

Rakennusmateriaalit kiinnitystarvikkeineen pääsääntöisesti tilaajan hankinta.

Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan kotisivulla 14.3.2022 ja tarjoukset piti jättää 23.3.2022 klo 14:00 mennessä.

Valintaperusteena hinnaltaan halvin tarjous. Palvelun hankinta ei ylitä kansallista kynnysarvoa.

Määräaikaan mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta, joista selvitys kokouksessa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että rakennusammatti- ja putkitöiden tekijäksi valitaan halvimman tarjouksen tehnyt yrittäjä.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

§ 44 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Koivikon rivitalon B ensimmäinen vaihe (neljä asuntoa) on valmis.
- Suutarinpihan vesivahingon korjaustyö; kuivatus meneillään
- Teollisuustien uuden linjauksen tiesuunnitelman tekee Ramboll Oy:n Turun toimisto

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedokseen saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Annala Taija Tarkastajat
Vierre Ulla Tarkastajat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet
Peltomäki Jarkko Varajäsenet
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja
Pystykoski Emma Käyttäjätunnus on suljettu. Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja