Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

7.6.2023

#3819

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2023
Kokouspäivä 7.6.2023
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:15
Kokouspaikka Pyhäniemen mökki
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 8.6.2023
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Erja Silvennoinen ja Ulla Vierre. Pöytäkirja tarkastetaan 7.6.2023 ja pidetään nähtävänä 8.6.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä."

Suunnittelualue sijaitsee n. 2 kilometrin päässä Kihniön keskustaajamasta lounaaseen. Alue on kooltaan n. 2,4 hehtaaria. Alue rajautuu idästä Järvisuomentiehen ja pohjoisesta Pyhäniementiehen.

Asemakaavan tavoitteena on kaavoittaa teollisuusalue Pyhäniementien ja Järvisuomentien risteysalueen läheisyyteen. Kaavoitusratkaisu selkeyttää suunnittelualueen yhteyttä sen pohjoispuolelle sijoittuvalle Koivikon teollisuusalueelle.

Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentamaton. Alue koostuu pääosin metsämaasta, josta puusto on kaadettu. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Koivikon teollisuusalue, jonka asemakaava on vahvistunut alkuvuodesta 2022.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Pyhäniementien teollisuusalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäväksi ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 40 Lausuntopyyntö Pirkanmaan vaihemaakuntakaavasta

Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntakaavan tehtävänä on sovittaa yhteen valtakunnantason ja maakunnan omat tarpeet sekä useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita, ja tuoda ne poliittiseen päätöksentekoon.

Maakuntakaavan rooli ja sisältövaatimukset esitetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 4. luvussa. Myös kaavatyöhön osallistumisesta säädetään samassa laissa. Nyt kyseessä oleva vaihemaakuntakaava tarkoittaa sitä, että voimassa olevaa Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 sekä Keski-Suomen maakuntakaavaa päivitetään vain tiettyjen teemojen osalta.

Nyt laadittavan vaihemaakuntakaavan tavoitteena on

 • tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa
 • vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella

Maakuntakaavassa tarkasteltavat ja päivitettävät aihekokonaisuudet ovat:

Energia

 • Tuulienergia, ml. seuraavat erillisselvitykset
  • tekninen sijaintiselvitys
  • lentoesterajoitusselvitys
  • näkyvyys- ja maisemaselvitys
  • valokuvasovitteet
  • arkeologisen potentiaalin selvitys
 • Turvetuotanto ja valuma-alueet
 • Aurinkoenergia
 • Bioenergia
  • Luonnonvaraterminaalit
  • Biokaasu
 • Vedyn käyttöpotentiaali
 • Sähköverkon kehitystarpeet

Elonkirjo

 • Uuden luontotiedon (kuten Pirkanmaan uhanalaiset lajit ja luontotyypit -selvityksen) hyödyntäminen
 • Ylimaakunnalliset ekologiset yhteydet
 • Luonnonsuojelumerkintöjen ajantasaisuuden arviointi
 • Liikenneväylien estevaikutus
 • Suositut luontokohteet
 • Ajantasaiset inventoinnit
  • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
  • Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot
  • Perinnebiotoopit
  • Pohjavesialueet
  • Valtakunnalliset arkeologiset kohteet
 • Uusien merkittävien luonto- ja virkistyskohteiden tunnistaminen
  • Kansallinen kaupunkipuisto (Tampere)
  • Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark
  • Päijänne biosfääri

Kaavaluonnosta voi tarkastella kartalla: https://dev.pirkanmaa.fi/vmk2023/

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä vaihemaakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta nähtävilläoloaikana (MRA 30 §). Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 30.6.2023 klo 15 mennessä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää valtuuttaa rakennustarkastajan antamaan pyydetyt lausunnot määräaikaan mennessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 41 Lausuntopyynnöt Tuuramäen tuulivoimapuiston osayleiskaavasta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Maankäyttö- ja rakennuslain 63§:n mukainen Virtain kaupungin tiedottaminen kaavoituksen vireille tulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä Virtain kaupungin lausuntopyyntö.

Ilmatar Virrat Oy:n tavoitteena on toteuttaa Virtain kaupungin Tuuramäen alueella enintään 20 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentamisen. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 m. Voimalat ovat yksikköteholtaan 6-10MW.

Hankealue on kooltaan n. 2 800 ha ja sijoittuu Virtain luoteisosaan, Seinäjoen rajalle. Keskustaajamaan on 24 km, Kihniöön 6 km, Peräseinäjoelle 20 km ja Alavudelle 25 km.

Osayleiskaavoituksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään osayleiskaavan laatimisen lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen vaiheet ja eteneminen sekä kerrotaan, miten ja milloin osalliset voivat osallistua kaavoitukseen ja miten kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Ilmatar Virrat Oy:n Pirkanmaan maakunnassa Virroille suunniteltavasta Tuuramäen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja pyytää lausuntoa.

Vaihtoehdossa 1 hankealueelle rakennetaan enintään 18 tuulivoimalaa kaksi yhteensä 15 ha aurinkovoima-aluetta. Vaihtoehdosa 2 rakennetaan enintään 14 tuulivoimalaa ja yksi 84 ha aurinkovoima-alue.

Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan 32-33 kilometriä pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto hankealueelta lounaaseen Fingrid Oyj:n Rännärin sähköasemalle tai tulevalle Parkanon uudelle sähköasemalle.

Arviointiohjelma on nähtävillä Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
http://www.ely-keskus.fi/kuulutukset ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla
www.ymparisto.fi/TuuramaentuulijaaurinkovoimahankeYVA.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää valtuuttaa rakennustarkastajan antamaan pyydetyt lausunnot määräaikaan mennessä.

Asian kokouskäsittely

Lausunnossa tulee huomioida siirtolinjan kulku siten, että se ei kulkisi Käskyvuoren alueen eikä Korhoskylän kulttuurimaisemaalueen kautta. Sähkönsiirtolinja Abo Wind Oy:n suunnittelemaan Myyränkankaan tuulivoimapuiston osaksi olisi esitetty vaihtoehto SVE2.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 42 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 1700 m2 suuruinen Pikkupalosaari-niminen kiinteistö- Kiinteistötunnus on 250- 407-16-95. Kiinteistö rajoittuu Nerkoon järveen.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut:

Poikkeamista haetaan kiinteistölle rakennettavien rakennusten sijoittamiseksi lähemmäs rantaviivaa vastoin Paloniemen rantakaavan määräyksiä. Kaavan mukaista kokonaisrakennusoikeutta ei ylitetä.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Kiinteistö sijaitsee kaavoitetulla ranta-alueella, jossa on voimassa Paloniemen rantakaava. Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto ja saunarakennus, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 100 m2. Lomarakennuksen rakentaminen lähemmäksi kuin 20 metriä rantaviivaa on kielletty. Tämä koskee myös muita rakennuksia kuin saunarakennusta. Saunarakennuksen voi sijoittaa vähintään 10 metrin päähän rannasta. Muun kuin venelaiturin rakentaminen alle 10 metrin päähän rantaviivasta on kielletty.

.Rakentamistilanne:

Kiinteistöillä on olemassa olevia vanhoja rakennuksia, rakennettu 1950-luvulla. Tarkoitus on purkaa toinen vanha rakennus pois ja laajentaa nykyistä päärakennusta.Nyt käytetty kerrosala on 96 m2.

Naapurien kuuleminen:

Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole asiaan huomauttamista.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 • aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle
 • vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista
 • vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
 • johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Kyseinen rakennustoimenpide ei aiheuta huomattavaa haittaa kaavoitukselle tai alueen muulle rakentamiselle. Paloniemen rantakaavan määräyksissä on annettu etäisyysmääräykset rakennusten sijoittamiselle rantaviivasta. Päärakennuksen suunniteltu paikka poikkeaa 2 metriä siitä, mitä rantakaavassa on sallittu. Päärakennus tulisi sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rannasta, samoin suunniteltu vierasmaja. Vierasmajan etäisyys on suunniteltu olevan rannasta lähimmillään 15 metriä, jolloin se poikkeaa kaavan määräyksestä 5 metriä. Saunan suunniteltu etäisyys on kaavamääräysten mukainen. Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista tai johda merkittävään rakentamiseen. Rantarakentamisessa tulee kuitenkin huomioida, että rantojen luonnonmukaisuus säilyy. Kaavamääräyksissä on annettu ohjeita rakentamisen ulkoisista ominaisuuksista, näitä tulee noudattaa. Jätevesien käsittely on suoritettava ajantasaisen jätevesiasetuksen mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 72 §, 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rantakaavakartasta, kaavamääräyksistä ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 43 Talouden toteuma 1. - 30.4.2023

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 34 % ja tulojen toteumaprosentti 30,2 %.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.4.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 44 Ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee kokouksessa ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Asian kokouskäsittely
 • Kettukallion liikuntapuisto on valmistunut
 • Pitkospuiden asennukset alkaneet
 • Kunnanviraston ja kirjaston alueen ulkoistutusten uusintaa
 • Tk:n saunaosaston kunnostus ja käyttövesiputkien korjaus
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 As Oy Kihunan remontoitujen huoneistojen vuokrantarkistus

Asunto Oy Kihunan kahden huoneiston peruskorjauksen johdosta tulee vuokrahinnat näihin määrittää uudelleen, jotta korjauskustannuksia saadaan katettua.
Asuntojen kylpyhuoneet ja saunat sekä keittiöt kalusteineen on täysin uusittu samoin pinnat maalattu ja lattiat uusittu. Samalla poistettu asunnoissa olleet takat.
Remonttikustannukset ovat n. 826 €/m2. Nykyinen vuokrataso on 7,83 €/m2.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta ja tekee päätöksen uudesta vuokrahinnasta.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta päättää uudeksi vuokrahinnaksi 8,61 €/m2, kuukausivuokra on 525,39 €/kk.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Vierre Ulla Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja