Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

2.12.2019

#790

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 14/2019
Kokouspäivä 2.12.2019
Kokouksen alkuaika 16:00
Kokouksen päättymisaika 18:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 2.12.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 3.12.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 159 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat.

§ 160 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mikko Nevanperä ja Nina Niemenmaa. Pöytäkirja tarkastetaan 2.12.19 ja pidetään nähtävänä 3.12.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 3.12.2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 161 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51

Kihniön kunta ja kiinteistöosakeyhtiö Area 51 / Juhani Lehti ovat neuvotelleet jäljempänä mainittujen maa-alueiden ja teollisuuskiinteistöjen kaupasta

Tällä kauppakirjalla myydään seuraavat Kiinteistöt ja niillä sijaitsevat rakennukset.

Kiinteistöt

Kihniön kunnassa sijaitsevat tilat:

Teollisuustontti II

250-403-8-179

0,4950 ha

Lämpörakenne

250-403-8-178

0,5000 ha

Paavolanmäki

250-403-8-232

2,7000 ha

Paavolainen

250-403-8-209

0,4800 ha

Haukkamäki

250-403-8-231

0,7399 ha

Rakennukset

Tiloilla sijaitsevat seuraavat rakennukset:

Tilalla Lämpörakenne (250-403-8-178) osoitteessa teollisuustie 17, 39820 Kihniö, sijaitsee kaksi rakennusta. Teollisuushalli, jonka huoneistoala on 330 m2 ja kerrosala 643 m2 sekä teollisuushalli, jonka kokonaispinta-ala on 96 m2.

Tilalla Paavolanmäki (250-403-8-232) osoitteessa Paavolanmäentie, 39820 Kihniö, sijaitsee teollisuushalli. Teollisuushallin kokonaisala on 2348 m2.

Tilalla Haukkamäki (250-403-8-231) osoitteessa teollisuustie 16, 39820 Kihniö, sijaitsee teollisuushalli. Teollisuushallin kokonaispinta-ala on 1808 m2.

Tilalla Paavolainen (250-403-8-209) osoitteessa teollisuustie 16, 39820 Kihniö sijaitsee varastorakennus.

Tarpeisto ja kalusto

Kaupan kohteeseen kuuluu normaali tarpeisto ja ainesosat. Kaupan kohteeseen kuuluvat myös muun muassa siltanosturit.

Tiealue

Osapuolet ovat sopineet tehtävästä tiejärjestelystä. Tilan Paavolanmäki (250-403-8-232) läpi kulkee Teollisuustie sekä Nokiantie. Teollisuustie katkaistaan Teollisuustien ja Nokiantien risteyksestä aina tilan Vipatek (250-403-8-265) Teollisuustien puoleiseen kulmaan saakka. Katkaistu tieosuus siirtyy kaupan yhteydessä osana Paavolanmäen tilaa Ostajan omistukseen ja julkinen liikenne tieosuudella kielletään.

Muut tilaa Paavolanmäki (250-403-8-232) rasittavat tiealueet lohkotaan tilasta ja ne jäävät Myyjän omistukseen (osa Teollisuustiestä, Paavontien pisto sekä Nokiantien osuus). Tarkempi erittely löytyy karttaliitteestä (LIITE 1.1.). Myöskin pururadan osuus lohkotaan Paavolanmäen tilasta ja se jää Myyjän omistukseen.

Uusi kiertotie tehdään Haukkamäen takaa Paavontien kautta nykyistä sähkölinjaa mukaillen yhdistyen Teollisuustiehen. Sähkölinja maakaapeloidaan. Kauppakirjan liitteenä on karttaliite (LIITE 1.2 ), johon on merkitty uuden kiertotien tielinjaus.

Ostajan mahdolliset maksuosuudet kohdistuen sovittuihin tiejärjestelyihin sisältyvät kokonaisuudessaan kauppahintaan.

Lohkomisten jälkeen myytävän alueen kokonaispinta-ala on noin 4,9149 hehtaaria.

Ostaja suostuu siihen, että kaupan kohteen alueella olevat vesi- ja viemäriputket jäävät nykyisille sijoilleen ilman erillistä korvausta. Kihniön kunnalla on oikeus ja velvollisuus tehdä vesi- ja viemäriputkille tarvittavat korjaus- ja huoltotyöt myöskin ilman eri korvausta Ostajalle.

Kaavoitustilanne

Alueella on vahvistettu asemakaava. Teollisuusalueen asemakaavan ajantasaistaminen on vireillä.

Kauppahinta ja maksuehdot

Kauppahinta on kuusisataaneljäkymmentätuhatta (640 000) euroa. Kauppahinta maksetaan kymmenessä erässä. Ensimmäinen maksuerä maksetaan kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä.

Ostajan laiminlyödessä Kauppahinnan maksamisen tai Maksuerän viivästyessä yli kuusi (6) kuukautta on Myyjällä oikeus lunastaa Kaupan kohde kokonaisuudessaan 50%:lla jo maksetusta kauppahinnasta. Myyjän jättäessä käyttämättä yllä mainitun oikeuden ei se tarkoita sitä, että hän ei olisi oikeutettu myöhemmin vastaavassa tilanteessa käyttämään lunastusoikeuttaan.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 162 ​Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Kuntalain mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Talousarvioasiakirjan osa I sisältää yleisperustelut sekä yleiset tavoitteet suunnitelmakaudelle samoin kuin historia- ja kehystietoa taloudesta ja tuloslaskelmista, rahoituslaskelman sekä talousarvion sanalliset perustelut osastoittain / tehtäväalueittain. Osa II sisältää vuoden 2020 talousarvion numero-osan ja siihen liittyvä tuloslaskelman, investoinnit ja rahoitus-suunnitelman. Osa III sisältää taloussuunnitelman vuosille 2021 – 2022 ja siihen liittyvät tuloslaskelmat, investoinnit ja rahoitussuunnitelman. Talousarvioasiakirjan lopussa on liitteenä Kihniön kuntastrategia 2025.

Vuoden 2020 talousarvioesitys on noin 728.806 euroa alijäämäinen. Vuosi-kate on 185.678 euroa negatiivinen. Käyttötalouden toimintamenot ovat 14.779.187 euroa ja toimintatulot 1.820.919 euroa. Nettolainamäärä kasvaa talousarviovuonna 2019 noin 958.000 eurolla. Kokonaislainamäärä on talousarviovuoden 2020 lopussa noin 9.106.000 euroa. Nettoinvestoinnit ovat noin 777.000 euroa vuonna 2020.

YT-toimielin käsittelee talousarvion ja taloussuunnitelman kokouksessaan 2.12.

Osastopäälliköt ovat kokouksessa asiantuntijana tämän asian ajan.

Liite 6 esitys talousarvioksi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan talousarvion vuodelle 2020 ja vuosia 2021 – 2022 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanhallitus oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tämän pykälän aikana Matti Sillanpää ja Johanna Kujansuu klo 16.10 - 17.50. Eivät osallistuneet päätöksentekoon asiassa.

§ 163 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Valmistelija Mäkelä Kristiina
Edeltävä kohta § 60 Lisämäärärahat vuoden 2019 talousarvioon

Kuntalain 110 §:n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Lautakuntien esitykset

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan esitys on edellä

Tekninen lautakunta

Tekla 20.11.2019

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 talousarvioon, investointeihin, Koivikon rivitalon peruskorjaukseen myönnetään 165 000,00 euroa ja Puumilan äänentoistoon 4 400,00 euroa lisämäärärahaa.

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus tulee varata lisämäärärahaa 113.000 euroa. Määrärahan ylitys johtuu PSHP:n erikoissairaanhoidon alv. muutoksesta.

Investoinnit
Tulosalue TA 2019Poikeama
muutos
Ta +Muutos
Sivistyslautakunta
Kirjaston asiakaspalvelupiste
Menot-rahoitusosuudet


14.000


3.500


17.500
Kunnanhallitus
Palkkahallinnon ohjelmisto
15.00015.000
Tekninen lautakunta
Yhtenäiskoulu, muutostyöt
10.50017010. 670
Koivikon rivitalot (c-talo) peruskorjaus350.000165.000515.000
Puumilan äänentoisto 13.000 4.40017.400
Yhteensä188.004,20

Investointeihin varatusta määrärahasta (937.500 €) on käytetty lokakuun lopun tilanteen mukaan -594.369 €, joten määräraha riittää hyvin ehdotettuun muutokseen.

Yhteenveto käyttömenoista

Menomääräraha

Tulosalue

TA 2019

muutos

TA+Muutos 2019

Kunnanhallitus
Sosiaali- ja terveystoimi
-8.499.370-113.000-8.612.370

Sivistyslautakunta Lasten päivähoito

-701.455 -5.000-706.455

Peruskoulu

-2.063.91190.000-1.973.911
Muu sivistystoimi-329.989-19.000-348.989

Tulomääräraha

Sivistyslautakunta
Peruskoulu
254.966-80.000174.966
Lasten päivähoito 67.380 5.000 72.380

Muu sivistystoimi

16.450

13.000

29.450

Netto yht.

-15.000


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Sivistyslautakunta

Lasten päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään 5.000 euron menomääräraha ja tulomäärärahaan lisätään 5.000 euroa.

Peruskoulun tehtäväalueen menomäärärahasta vähennetään yhteensä 90.000 euroa ja tulomäärärahasta vähennetään 80.000 euroa.

-Muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 19.000 euron menomäärära ja tulomäärärahaan lisätään 13.000 euroa.

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus myönnetään lisämäärärahaa 113.000 euroa.

Lisäykset investointeihin

Kirjaston asiakaspalvelupiste: Menot-rahoitusosuudet lisäys 3.500 euroa

Palkkahallinnon ohjelmisto 15.000 euroa

Yhtenäiskoulun muutostyöt 170 euroa

Koivikon rivitalon peruskorjaus 165.000 euroa

Puumilan äänentoisto 4.400 euroa

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijoina tämän pykälän aikana Matti Sillanpää ja Johanna Kujansuu klo 17.55 - 18.00. Eivät osallistuneet päätöksentekoon asiassa.

§ 164 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa

Muutokset verotuloarvioon

Vuoden 2019 verotuloarvioksi on kirjattu 5.989.000 euroa. Verotuloaennustetta on tarkistettu ja verotulot jäävät noin 274.000 euroa arvioitua vähemmäksi. Verotuloarvioksi yhteensä vuodelle 2019 tulee korjata 5.715.000.

Huono kertymä liittyy pääosin valtakunnalliseen verotuksen ongelmaan, joka johtuu verokortti-uudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulo-korteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verolaji

TA 2019

MuutosTA 2019 + muutos

Kunnallisvero

4.714.000

-233.000 4.481.000

Kiinteistövero

556.000

-7.000 549.000

Osuus yhteisöverosta

719.000

-34.000 685.000

Yhteensä

5.989.000

-274.000 5.715.000


Muutokset valtionosuusarvioon

Vuoden 2019 valtionosuudeksi on arvioitu 6.755.004 euroa. Viimeisimmän arvion mukaan valtionsuus vuodelle olisi 124.444 euroa arvioitua enemmän. Valtionosuusarvioksi esitetään 6.879.448 euroa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle talousarvion 2019 muutoksena kirjattavaksi verotuloihin seuraavat muutokset: Kunnallisvero -233.000, Kiinteistövero -7.000 ja yhteisövero -34.000 euroa

sekä valtionosuusarvion muutoksena +124.444 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 165 Selvitys Kihniön vesihuollon ja kaukolämmön yhtiöittämisestä / Tarjouksen hyväksyminen

Kihniön vesihuollon yhtiöittämisestä on tehty talouspäällikön esiselvityskesäkuussa 2018. Esiselvityksen pohjalta päätettiin kunnanhallituksessa ryhtyä tekemään varsinaista selvitystä vesihuollon yhtiöittämisestä. Yhtiöittämisselvitys on kirjattu myös valtuuston hyväksymään talousarvioasiakirjaan. 25.9.2019 Kihniön vesiosuuskunnat kokoontuivat yhteiseen palaveriin. Palaverin seurauksena Korhoskylän ja Kankarin vesiosuuskunnat ilmaisivat halukkuutensa lähteä selvittämään kunnan kanssa yhteisen yhtiön perustamista. Tähän syynä olivat pienten vesihuoltoyksiköiden vaikeus vastata lainmukaisista velvoitteistaan sekä ongelmat vedenjakelussa ja toimintavarmuudessa. Nerkoon vesiosuuskunta ilmoitti, että heillä halukkuutta yhtiöittämisselvityksen tekemisen ei löydy.

Kunnanhallituksessa käytyjen keskustelujen kautta nähtiin myös lämpölaitoksen toiminta tarkoituksenmukaiseksi saattaa yhtiöittämisselvityksen mukaan.

Kunnallisen osakeyhtiön vahvoina puolina nähdään nopeampi päätöksenteko ja sopeutuminen muuttuviin olosuhteisiin. Nopeasta ja keskitetystä päätöksenteosta on hyötyä monissa taloudellisissa päätöksissä. Osakeyhtiön toimiminen itsenäisenä taloudellisena yksikkönä helpottaa taloudellisen tuloksen seurantaa ja varojen hankkimista toiminnan kehittämisen vaatimiin investointeihin ja muiden resurssien tehokasta käyttöä.

Mainittakoon, että vesilaitos toimii kunnan erillisenä taseyksikkönä ja on useana vuotena ollut tappiollinen. Vesihuoltolaki lähtee siitä toiminta-ajatuksesta, että verovaroilla ei tulisi kompensoida kunnallisen vesihuollon kustannuksia.

Liitteenä 7 olevasta Pöyryn tarjouksessa kuvataan yhtiöittämisselvitystä seuraavasti:

Kuvataan tiiviisti Kihniön vesihuollon ja kaukolämmön nykytila: tehtävät, henkilöstö, taloudellinen tila, toimintaympäristö ja maksujen taso (vertailu vastaavien laitosten maksuihin).

• Kuvataan Kihniön vesihuollon ja kaukolämmön nykyiset ja tulevat haasteet sekä Kihniön tavoitteet yhtiöittämiselle.

• Yhtiöittämisselvityksen kohteena olevan verkosto-omaisuuden arvotus nykykäyttöarvo-menetelmällä.

• Kuvataan liiketoimintakaupan toteutustapa ja sen vaikutukset kunnan ja vesihuollon ja kaukolämmön talouteen ja hinnoitteluun.

• Suunnitellaan perustettavan vesihuolto- ja kaukolämpöosakeyhtiön rahoitus ja alustava aloittava tase

• Kuvataan osakeyhtiömuotoisen vesihuolto- ja kaukolämpötoiminnan periaatteet.

• Yhtiöittämisen vaikutukset vesihuoltolaitokseen, kaukolämpölaitokseen, kuntaan ja henkilöstöön. Yhtiöittämisen hyödyt ja haitat.

• Tulosten koonti, johtopäätökset ja suositukset loppuraporttiin.

• Yhtiöittämisen prosessi ja jatkotoimenpiteet.

Tarjous on selvityksen KSE 5.2.1 mukaisesti kokonaispalkkiolla 13 900 (alv 0 %). Kokonaishinta sisältää kolme kokousta, joista kaksi Skypellä ja esittelytilaisuuden

Optio: yhtiön talousmalli tämän työn yhteydessä 5 500 € (alv 0 %).Tarjoukseemme sisältyy työohjelman mukaisesti kaksi kokousta Kihniöllä.

Talousmalli on Pöyryn tuotteistama MS Excel -pohjainen työkalu, jota käytetään liiketaloudellisen ennusteen laadintaan ja talouden pitkäjänteiseen suunnitteluun.

Talousmalliin syötetään 2-3 edellisen vuoden tiedot koskien laitoksen myyntivolyymejä ja taloutta. Lisäksi laaditaan 10 vuoden ennuste mm. myyntivolyymeille, investoinneille ja kuluille.

Toiminnan rahoitus suunnitellaan kassavirtapohjaisesti.

Tuloksena saadaan havainnollinen esitys päätöksentekijöille talouden, taksojen ja investointitarpeiden kehittymisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 7 mukaisen Pöyry Oy:n tarjouksen selvitys Kihniön vesihuollon ja kaukolämmön yhtiöittämisestä (13.900 € alv, 0)

Lisäksi kunnanhallitus päättää antaa kunnanjohtajalle oikeuden tarvittaessa käyttää optiona esitetyn talousmallinnuksen hintaan 5.500 euroa, alv 0

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pöyry Finland Oy
§ 166 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Edeltävä kohta § 146 Teknisen johtajan viran täyttämien

Määräaikaan 28.11.2019 mennessä saapuneet hakemukset (aiemmat hakemukset huomioidaan):

Hirviniemi Matti, rakennustekniikan insinööri

Kerkelä Martti, tuotantotalouden diplomi-insinööri

Mannila Sari, ympäristötekniikan insinööri

Oraluoma Tarmo talonrakennustekniikan ja rakentamistalouden diplomi-insinööri

Rantanen Marja ympäristötekniikan diplomi-insinööri

Riihimäki Marko, rakennusmestari

Siro Susanna, rakennuskonservaattori, filosofian maisteri

Oheisena yhteenveto hakemuksista, hakemukset nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen kunnanvirastolla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee haastateltavat.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus päätti valita haastatteluun Johanna Kujansuun, Harri Yli-Hietasen, Matti Hirviniemen, Sari Mannilan, Tarmo Oraluoman, Marja Rantasen ja Marko Riihimäen. Haastattelut pidetään 12.12.2019 kunnanviraston kokoushuoneessa.

Tiedoksi haastateltavat
§ 167 Talouskatsaus 1.1.-31.10.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden toteuman.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 168 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 169 Pellovuokrasopimuksen irtisanominen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Kihniön kunta on vuokrannut Liikunta RN:o 7:234 nimisestä tilasta 0,22 hehtaarin suuruisen alueen viljelykäyttöön ajalle 1.1.2017-31.12.2021. Sopimuksen mukaan vuokranantajalla on oikeus kesken vuokrakauden ottaa alue tai sen osa omaan käyttöön. Irtisanomisesta tulee ilmoittaa 31.12. mennessä.

Kihniön kunta tarvitsee alueen omaan käyttöönsä 1.1.2020 alkaen. Tukioikeudet palautuvat vuokranantajalle vuokrakauden päättyessä 31.12.2021.

Liitteenä 8 vuokrasopimus ja liite 9 karttaote

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää irtisanoa Liikunta RN:o 7:234 nimisestä tilasta 0,22 hehtaarin suuruisen alueen pellonvuokrasopimuksen.

Tiedoksi Asianosaiset
§ 170 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

3 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 20.11.2019

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 78 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 79 Valitus koskien naapurin rakennustoimia

§ 80 Kaavateiden ja kiinteistöjen piha-alueiden koneellinen talvihoito, urakoitsijan valinta

§ 81 Koivikon alueen kaavamuutos ja Teollisuustien linjaus, suunnittelijan valinta

§ 82 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022

§ 83 Lisämääräraha vuoden 2019 talousarvioon

§ 84 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 85 Muut asiat

Nuorisovaltuusto 4.11. 2019

Vanhus- ja vammaisneuvosto 21.11.2019

Tarkastuslautakunta 25.11.2019

Saapuneet kirjeet

1. Pirkanmaan TE-toimisto: Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimiston tiedote,Lokakuun 2019 tilannekatsaus (tilastopäivä 31.10.2019)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Nevanperä Mikko Tarkastajat
Niemenmaa Nina Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Nevanperä Mikko Varajäsenet
Kujansuu Johanna Muu osallistujat
vt. tekninen johtaja § 162-163
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Sillanpää Matti Muu osallistujat
Sivistystoimenjohtaja §162-163
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.