Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

4.11.2019

#748

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 12/2019
Kokouspäivä 4.11.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 4.11.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.11.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi ja merkittiin osallistujat.

§ 143 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 4.11.19 ja pidetään nähtävänä 5.11.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 5.11.2019.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 144 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun
Edeltävä kohta § 138 Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluun

Kunnanhallitus käy asiasta keskustelun.

Liitteenä 1. Aiesopimus Liite 2. Läntisen alueen resurssilaskelma

Päätösehdotus

Kunnahallitus päättää, että:

  • Kihniön kunta hakee työllisyyden kuntakokeiluun osana Pirkanmaan yhteistä hakemusta.
  • Työllisyyden kuntakokeilua koskeva aiesopimus ja yhteisistä toiminnoista aiheutuvien kustannusten jakamista koskeva sopimus liitteineen hyväksytään.
  • Kunnanjohtaja oikeutetaan hyväksymään sopimuksiin vähäisiä muutoksia.
  • Kihniön kunta valtuuttaa Tampereen kaupungin allekirjoittamaan työllisyyden kuntakokeilua koskevan hakemuksen.

Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön sisällöstä tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista. Koska kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että käytännöllinen merkitys on suuri, asiassa on edellytettävä riittävien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa. Kokeilun resursoinnin sekä ELY-keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet on oltava määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tampereen kaupunki
§ 145 Eron myöntäminen Satu Kuuselalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Satu Kuusela on pyytänyt 28.10.19 saapuneella kirjeellä eroa teknisen lautakunnan jäsenyydestä työkiireisiin vedoten.

Kuntalain 70 § mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Liite 3 eronpyyntö (ei julkaista verkossa)

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Satu Kuuselalle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Valtuusto
§ 146 Teknisen johtajan viran täyttämien
Edeltävä kohta § 128 Teknisen johtajan viran auki julistaminen

Teknisen johtajan virka on ollut avoimena. Määräaikaan 28.10.2019 klo 15 menessä saapui neljä hakemusta. Hakemuksen jättivät:

  • Husso Soili – vesihuoltoinsinööri, agrologi
  • Jokipii Mikki - ympäristösuunnittelija
  • Kujansuu Johanna – kone- ja metallitekniikan insinööri
  • Yli-Hietanen Harri – kone- ja metallitekniikan insinööri

Hakemusasiakirjat nähtävänä kokouksessa. Kaikki hakijat täyttivät koulutusvaatimuksen.

Oheisena yhteenveto hakijoista

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jatkaa hakuaikaa 28.11.2019 saakka. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 147 Vuoden 2020 tuloveroprosentti

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2018 on 19,86 ja Pirkanmaalla se on 20,38 %.

Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.

Tänä vuonna Kihniön kunnan tuloveroja arvioidaan kertyvän noin 290.000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on ennakoitu. Ensi vuodelle ennustetaan hieman parempaa verokertymää.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2020 määrätään 21,50 %.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 148 Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit vuodelle 2020 ovat seuraavat:

1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa, jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakenta-mattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus on enintään 3,10 %.

Vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):

VerolajiKihniöPirkanmaaKoko maa
Yleinen kiinteistöveroprosentti
1,101,151,07
Vakituisten asuntojen veroprosentti
0,550,570,50
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,101,111,17
Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti
0,44
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2020 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 149 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Parkanon tietohallintojohtaja Timo Lehtinen esitteli It-asioiden yhteistyömahdollisuuksia.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Niemi Marjo Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Lehtinen Timo Muu osallistujat
§ 149
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.