Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

31.1.2024

#4616

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2024
Kokouspäivä 31.1.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 19:12
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 31.1.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 2.2.2024
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Timo Aho. Pöytäkirja tarkastetaan 31.1.2024 ja pidetään nähtävänä 1.2.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Niina Sillanpää ja Antti Kivioja.

§ 3 Kihniön pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystarpeen tarkastelu
Edeltävä kohta § 71 Kihniön pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystarpeen tarkastelu

Teknisen lautakunnan kokouksessa 16.11.2023 asia jätettiin pöydälle, koska ympäristötarkastaja ei päässyt kokoukseen esittelemään asiaa.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä suojelusuunnitelmassa esitettyjen toimenpide-ehdotusten toteutumisen seurannan tiedoksi ja jatkaa toimia suojelusuunnitelman mukaisten ja uusien havaittujen riskien vähentämiseksi osaltaan mm. jätevesijärjestelmien saattamiseksi lain edellyttämälle tasolle. Toimenpiteiden seurantaa tehdään jatkossa vähintään kolmen vuoden välein.

Lautakunta lähettää seurantatiedot tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle, Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitokselle sekä Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Suojelusuunnitelman päivittämisestä päätetään yhdessä ELY-keskuksen kanssa tehtyjen havaintojen perusteella.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vesiosuuskunnat
§ 4 Yhteislupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä RN:o 250-403-14-36 Rajalammi
Edeltävä kohta § 72 Yhteislupahakemus kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä RN:o 250-403-14-36 Rajalammi

Asia jätettiin pöydälle teknisen lautakunnan kokouksessa 16.11.2023, koska ympäristötarkastaja ei päässyt kokoukseen esittelemään asiaa.


Päätösehdotus

Kihniön tekninen lautakunta myöntää Seija Risbergille yhteisluvan kallion louhintaan ja murskaukseen kiinteistölle RN:o 250-403-14-36, os. Rajalammintie Kihniö ensisijaisesti seuraavin lu­pa­mää­räyk­sin ja muutoin 16.6.2023 päivätyn hakemuksen mu­kai­ses­ti.

Lupamääräykset:

1.Luvan voimassaolo ja vastuuhenkilö

Yhteislupa on voimassa 17.11.2033 asti, mihin mennessä ottotoiminta ja maisemointi on viimeistään suoritettava, mikäli voimassa oloaikana ei jätetä uutta hakemusta toiminnan jatkamiseksi. Kalliota voidaan louhia enintään 40 000 m3.

Hakija on nimennyt yhteyshenkilöksi Nils-Erik Risbergin, jonka velvollisuutena on valvoa, että yhteislupa-alueella noudatetaan annettuja toiminta-aikoja ja yhteisluvassa annettuja määräyksiä. Mahdollisesta yhteyshenkilön vaihdoksesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

2.Ottamisalueen rajaus, sallitut ottotasot ja merkinnät

Ottamistoiminta on sallittu hakemuksessa esitetyllä ottoalueella. Kiviainesten varastointi tulee sijoittaa varastoalueelle tai ottoalueelle tilan vapauduttua. Ottamis- ja kaivualueen rajat on merkittävä maastoon selvästi havaittavin paaluin. Naapuritiloihin jätettävä suojavyöhyke tulee olla vähintään 10 metriä ja suojavyöhyke tulee jättää otto- ja varastointitoiminnan ulkopuolelle.

Maa-ainesten suurin sallittu ottosyvyys on +156,20 (N2000). Alueella tulee olla korkeusmerkintä (kolmiopukki tai merkintä kivi-/kalliopintaan), josta ottosyvyys on tarkistettavissa kaikkina aikoina.

3.Toiminta-ajat

Kallioaineksen murskaus, poraaminen, rikotus ja räjäytykset sekä kuormaus ja kuljetus on kielletty 1.6.-31.8. välisenä aikana.

Päivittäiset toiminta-ajat arkipäivisin ovat:

- murskaaminen klo 7.00-22.00

-poraaminen klo 7.00-21.00

-rikotus klo 8.00-18.00

-räjäytykset klo 8.00-18.00

-kuormaus ja kuljetusklo 6.00-22.00

4.Meluntorjunta

Toiminnan aiheuttama ekvivalenttimelutaso ei saa ylittää valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) asuinkiinteistöille annettua 55 dB (LAeq) eikä loma-asunnoille annettua 45 dB (LAeq) päiväohjearvoa häiriintyvien kohteiden piha- ja oleskelualueilla.

Murskaamo tulee sijoittaa siten, että se on mahdollisimman hyvin suojattu lähimpiin häiriintyviin kohteisiin nähden. Melun leviämistä tulee estää koteloinnin ja kumituksin. Melun leviämistä tulee estää myös varastokasojen sijoittelulla.

5.Pölyhaittojen ehkäiseminen

Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää häiriintyvien kohteiden piha- ja oleskelualueilla valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) säädettyä hengitettävien (PM10) hiukkasten pitoisuudelle asetettua raja-arvoa.

Kiviaineksen varastokasat ja liikennealueet tulee tarvittaessa kastella niin, että pölyämisestä ei aiheudu haittaa lähikiinteistöille. Luvan haltijan tulee huolehtia myös, että kuljetusten aiheuttamasta pölyämisestä ei aiheudu lähikiinteistöille kohtuutonta haittaa Rajalammintien varrella, mikä edellyttää pölynsidontaa kuivina kausina.

6.Pohja- ja pintavesien suojelu

Polttoaineita, muita ympäristölle vaarallisia kemikaaleja tai vaarallisia jätteitä ei saa varastoida ottamisalueella ilman asianmukaista suojaa. Mahdollisten polttoainesäiliöiden tulee olla kaksoisvaipallisia tai kiinteällä valuma-altaalla ja katoksella varustettuja säiliöitä. Polttoainesäiliöt tulee varustaa ylitäytönestimellä ja laponestolla.

Työkoneita ei saa säilyttää, huoltaa tai tankata toiminta-alueella ilman asianmukaisia suojarakenteita.

Louhosvedet tulee käsitellä siten, että niistä ei aiheudu vettymis- tai muuta haittaa naapurikiinteistöille. Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että sinne ei kerry pintavesiä. Toiminta-alueelle tehtyä suodatinrakennelmaa tulee tarvittaessa tehostaa laskeutusaltaalla, mikäli kiintoainesta tai muuta vesistöä pilaavaa ainesta pääsee vesistöön. Louhosvesien johtaminen suoraan ojaan tai vesistöön on kielletty.

7.Jätehuolto

Alueen pintamaat tulee käyttää jätehuoltosuunnitelman mukaisesti alueen maisemointiin. Jätteet tulee varastoida ja käsitellä siten, että niistä ei aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista tai vaaraa ympäristölle. Toiminta-alueella ei saa polttaa tai haudata jätettä.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää kiinteistöllä siten, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai maaperän likaantumista. Vaaralliset jätteet tulee varastoida tiiviissä, suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa tai säiliöissä katettuna tai reunakorokkeellisella alustalla siten, että vuodon sattuessa jätteet voidaan kerätä talteen. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai laitokseen, joka on hyväksytty vaarallisten jätteiden vastaanottopaikaksi.

Hyödyntämiskelpoiset jätteet, kuten metalliromu, tulee toimittaa hyödynnettäväksi metallin vastaanottopaikaksi hyväksytylle toimijalle.

8.Turvallisuus

Ottoalueen jyrkät reunat tulee suojata suojaköysin ja varoituskyltein. Rintausten luiskien yläpuolelle ei saa varastoida turvallisuutta heikentäviä massoja tai suuria kiviä.

9.Toiminnan tarkkailu ja seuranta

Toiminnanharjoittajan tulee tarkkailla toiminnasta aiheutuvan melun, pölyn ja hulevesien leviämistä alueelta ja ryhtyä tarvittaessa toimiin haittojen ehkäisemiseksi.

Mikäli ympäristönsuojeluviranomainen katsoo tarpeelliseksi suorittaa tutkimuksia toiminnan haittavaikutuksista, vastaa luvanhaltija tutkimusten kustannuksista.

MURAUS-asetuksen 7 §:n mukaan toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Toiminta-alueesta 500 m säteellä sijaitsee asuinrakennuksia, joten melua tulee mitata kertaluontoisesti lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella. Mittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta ensimmäisen toimintakauden aikana. Mittauksella varmistetaan, ettei melu ylitä häiriöille alttiissa kohteissa ulkomelun ohjearvoja.

MURAUS-asetuksen 6 §:n 3 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on torjuttava ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen.

Ilmanlaadusta alueilla, joilla asuu tai oleskelee ihmisiä ja joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille, säädetään ilmanlaadusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (79/2017). Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa ylittää tällaisten kohteiden piha- ja oleskelualueilla asetuksessa säädettyä hengitettävien (PM10) hiukkasten pitoisuudelle asetettua raja-arvoa. Toiminta-alueesta 500 m säteellä asuu ihmisiä, joten hiukkasten pitoisuutta tulee mitata kertaluontoisesti lähimmän häiriintyvän kohteen piha-alueella. Mittaus tulee suorittaa ulkopuolisen tahon toimesta ensimmäisen toimintakauden aikana. Mittauksella varmistetaan, ettei pöly ylitä häiriöille alttiissa kohteissa ulkoilman raja-arvoja.

MURAUS-asetuksen 4 §:n 4 momentin mukaan, jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, on pölyn joutumista ympäristöön estettävä käyttämällä pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toiminta-alueen ulkopuolelle estettävä.

Luvan haltija on vastuussa mahdollisista aiheuttamistaan vahingoista. Korvattavista vahingoista, joita päätöksessä ei ole ennakoitu aiheutuvan, on vahingonkärsijällä oikeus hakea korvausta ympäristönsuojelulaissa säädetyssä järjestyksessä.

Luvan haltijan tulee pitää kirjaa ympäristönsuojeluun vaikuttavista tekijöistä kuten louhinta- ja murskausmääristä ja -toimintajaksoista. Kirjanpito tulee toimittaa valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Laitoksen käyttöhäiriöistä, joista aiheutuu tavanomaista merkittävämpiä päästöjä, tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle ja öljyvahingoista Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastuslaitokselle.

10.Maisemointi ja jälkihoitotyöt

Ottamisalue tulee jälkihoitaa ympäristöministeriön oppaan (Maa-ainesten kestävä käyttö, 2023) mukaisesti. Ottotoiminnan päätyttyä tulee alueen reunat luiskata vähintään kaltevuuteen 1:3. Luiskille tulee levittää varastoidut alueen pintamaat kasvualustaksi metsälle. Mikäli puhtaita maita tuodaan alueelle muualta luiskien ja pohjan metsittämiseen, tulee maiden ajosta lähettää erillinen suunnitelma valvontaviranomaiselle. Jos metsä ei uudistu luontaisesti, alueella on tehtävä täydennysistutuksia.

Mikäli ottoalueelle tehdään muita kuin metsittämiseen liittyviä suunnitelmia yhteisluvan voimassaoloaikana, tulee jälkihoitotöille hakea muutos hyvissä ajoin ennen luvan päättymistä. Alueelle ei saa muodostua luvatonta maankaatopaikkaa. Maisemointiin ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieraslajeja.

11.Suoritettavat tarkastukset ja valvonta

Ennen ottamistoiminnan aloittamista tämän luvan mukaisesti, luvanhakijan on pyydettävä valvontaviranomaista pitämään paikalla aloitustarkastus, missä todetaan ottoalueen merkinnät, mahdolliset koneiden säilytyspaikan rakenteet ja lupamääräykset.

Vuositarkastus pidetään vuosittain ja lopputarkastus ennen lupa-ajan päättymistä, kun maa-ainesten otto on tehty loppuun ja jälkihoitotyöt suoritettu.

Maa-ainesten ottajan on vuosittain tehtävä maa-aineslain mukainen ilmoitus otetun maa-aineksen määrästä Notto-järjestelmään maa-ainesasetuksen 9 §:n mukaisesti.

12.Vakuus

Jälkihoitotöiden vakuudeksi luvan haltijan tulee asettaa 15 000 € vakuus Kihniön kunnalle ennen maa-ainesten oton aloittamista. Vakuuden tulee olla voimassa niin kauan, kunnes maa-ainesten otto on suoritettu ja jälkihoitotyöt tehty, kuitenkin vähintään vuoden lupapäätöksen voimassa olon jälkeen. Mikäli luvan ehtoja ei noudateta, Kihniön kunnalla on oikeus teettää tarvittavat jälkihoitotyöt vakuuden turvin.

Päätöksen perustelut

Kun huomioidaan lupahakemus, toiminnan si­joit­tu­mi­nen kiinteistölle, saadut lausunnot ja päätöksen lupamääräykset, voidaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa kallion louhintaan ja murskaukseen myöntää. Toiminta ei myöskään aiheuta eräis­tä naa­pu­ruus­suh­teis­ta an­ne­tun lain 17 §:ssä tarkoitettua pysyvää kohtuutonta ra­si­tus­ta. Toiminta täyttää VNa:ssa 800/2010 annetut vähimmäisvaatimukset jäljempänä esitetyin perustein.

Maa-aineslupa voidaan myöntää hakemuksen ja lupaehtojen mukaisesti. Alueella ei ole erityisiä maisemallisia tai luontoon liittyviä arvoja eikä toiminta sijoitu pohjavesialueelle.

Yhteyshenkilön nimeämisellä varmistutaan, että toiminta hoidetaan lupamääräysten mukaisesti (lupamääräys 1).

Lupamääräys 2 on annettu maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi.

Lupamääräykset 3-9 on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja haittojen minimoimiseksi. Aikarajoituksilla varmistetaan, että haitta ei muodostu kohtuuttomaksi lähikiinteistöille ja toiminta täyttää VN:n asetuksen 800/2010 vaatimukset. Vaikka ohjearvot eivät lähikiinteistöillä ylittyisi, aiheutuu louhinnasta ja murskauksesta viihtyvyyshaittaa lähialueille. Kesäaika on rajattu toiminnan ulkopuolelle, jotta haitta ei muodostu kohtuuttomaksi lähikiinteistöille.

Päiväaikainen melutaso on rajoitettu melun ohjearvoista annetun asetuksen mukaiseksi.

Lupamääräykset 6 ja 7 on annettu sen varmistamiseksi, että toiminnasta ei aiheudu maaperän tai muun ympäristön pilaantumista.

Lupamääräykset 9 ja 11 on annettu valvonnallisista syistä. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kun toiminnanharjoittaja ei ole lupahakemuksessa osoittanut, että melulle asetetut ohjearvot ja pölylle asetetut raja-arvot eivät ylity, tulee luvan haltijan mitata pitoisuudet varmistaakseen, että ohjearvoissa ja raja-arvoissa pysytään.

Lausunnossa, muistutuksissa ja mielipiteessä esitetyt vaatimukset

Vastineena lausuntoihin ilmoitetaan, että ne huomioidaan lupapäätöksen mukaisesti. Terveyshaitat ehkäistään lupamääräyksin. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt seikat huomioidaan. Alueella tehdyn tarkastuksen perusteella suunnitelma-alueella ei ole erityisen arvokkaita luontokohteita tai elinympäristöjä, joten erillistä luontoselvitystä ei edellytetä. Louhostoiminta sijoittuu 500 m säteelle häiriintyvistä kohteista, joten luvan haltijan tulee mitata melulle ja pölylle asetetut arvot varmistaakseen, että sallittua melutasoa ja hiukkasten pitoisuutta ei ylitetä. Louhosvesien käsittely katsotaan riittäväksi, kun ottamisalueen pohja kallistetaan niin, että sinne ei kerry pintavesiä, vaan ne tulee johtaa suodatinrakennelmaa myöten pois alueelta. Tarvittaessa suodatinrakennelmaa on tehostettava laskeutusaltaalla. Kallionoton loputtua ottamisalue tulee jälkihoitaa ympäristöministeriön oppaan mukaisesti ja reunat on luiskattava vähintään 1:3 kaltevuuteen.

Muistutuksia lupahakemuksesta ei esitetty.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hy­väk­sy­män ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja maa-ainestaksan (4.12.2014 § 66) mukaisesti yhteensä 3 470 €, mikä sisältää ympäristölupamaksun, maa-aineslupamaksun, hakemuksen kuuluttamisen, lausunnot ja naapurien kuulemisen.

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 19, 20, 22, 27, 39, 40, 42-44, 47a, 48-49, 58, 62, 66, 83, 85, 87, 94, 113, 114, 130, 172, 190, 191 ja 205 §

VN asetus ym­pä­ris­tön­suo­je­lus­ta (713/2014) 2, 11-15 §

VN asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/201) 4, 6-10, 12 ja 13 §

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 4a, 6, 7, 10-13, 19, 20, 23 ja 23a §

VN asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 4, 6-9 §

VN asetus kaivannaisjätteistä (379/2008) 4, 8 §

La­ki eräistä naa­pu­ruus­suh­teis­ta (26/1920) 17-18 §

Jä­te­la­ki (646/2011) 8, 12, 13, 29, 72, 118 ja 119 §

VN asetus jätteistä (179/2012) 20 §

VN asetus ilmanlaadusta (711/2001) 3 §

Val­tio­neu­vos­ton päätös melutason oh­je­ar­vois­ta (993/1992) 2 §

Tekninen lautakunta 12.3.2018 ja 26.1.2022 § 6

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija, Pirkanmaan ELY-keskus
§ 5 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2024

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta, toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta neljän päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 16.30.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (160 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2024

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2024.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 8 Talouden toteuma 1.1. - 30.11.2023

Tekninen johtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 30.11.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Valtuustoaloite / Matonpesupaikka
Edeltävä kohta § 40 Valtuustoaloite / Matonpesupaikka

Aloitteessa esitetty Knuuttilan pumppaamo sijaitsee yksityisomisteisella maalla. Vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja on selvitetty ja asiaan on pyydetty ohjausta teknisen lautakunnan kokouksissa ajankohtaisissa asioissa. Vaihtoehtoiseksi sijoituspaikaksi on esitetty OP-puistoa, perusteena viemäriverkoston läheisyys, toimintojen keskittäminen, yhteisöllisyys ja alueen kehittäminen.

Hankkeen alustavan kustannusarvion perusteella hanke ylittää investointirajan 10 000 euroa, sisältäen mm. vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen ja liittymisen, kiinteän tiivispohjaisen alustan rakentamisen sekä kalustehankinnat (altaat, pesutasot, kuivausmankeli ja kuivatustelineet). Tekninen lautakunta esitti vuoden 2024 talousarvion hankkeeseen 10 000 euroa OP-puiston mahdolliseen maa-alueen lunastamiseen ja alueen kehittämiseen, jolloin olisi ollut taloudellisia edellytyksen edistää hanketta. Talousarvion laadinnan myöhemmissä vaiheessa esitys säästösyistä karsiutui pois.

Teknisen toimen kunnossapitovastuulle kuuluvilla yleisillä alueilla, ulkoliikuntapaikoilla, leikkipuistoissa jne. on jo nykyisellään korjausvelkaa ja olevassa taloustilanteessa on toisinaan haasteita nykytason säilyttämisessä. Käyttötaloudesta ei ole mahdollista yksittäistä puiston tai liikuntapaikan tasoa nostaa merkittävästi, vaan parantaminen edellyttää investointia.

Mikäli asia vakituisten ja kausiasukkaiden kohdalla koetaan edistettäväksi, voidaan asiaan palata teknisessä lautakunnassa tulevien talousarvioiden laadinnan yhteydessä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella tekninen lautakunta toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 10 Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön
Edeltävä kohta § 92 Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

Tekninen lautakunta on esittänyt, että Kehitysparkki tutkii mahdollisia toimijoita hankkeeseen.

Käytännössä hanke grillinmäellä etenisi yrittäjävetoisesti, mitä kunnan elinkeinoelämä ja tekninen toimi voi tarvittaessa edistää neuvonnalla ym. ei taloudellisella tuella. Yli vuoden jälkeen asiassa ei ole virinnyt kiinnostusta yrityselämän puolelta.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella tekninen lautakunta toteaa, ettei aloite aiheuta enempää toimenpiteitä. Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Asian kokouskäsittely

Kihniön kunnalla ei ole kaavahankkeita valmisteilla kyseisellä alueella. Kehitysparkin selvityksen mukaan kiinnostuneita toimijoita tai yritystukimahdollisuuksia latausasemainvestointiin ei ole.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 11 Kuntalaisaloite / Valoa koulun pihaan
Edeltävä kohta § 184 Kuntalaisaloite "Valoa koulun pihaan"

Yhtenäiskoulun pihaan on kuntalaisaloitteessa toivottu lisää valaistusta Kettukalliontien puolelle, jonne koulukuljetukset ja koululaisten saattoliikenne suuntautuvat.

Yhtenäiskoulun valaistus on toteutettu v. 2013 laajennuksen pihasuunnitelmien mukaisesti. Koulun liikennöintialueen valaistus nojautuu pitkälti Kettukalliontien katuvalaistukseen.

Kunnan palvelukeskittymästä, sis. virastot, kirjasto, paloasema, yhtenäiskoulu, päiväkoti sekä liikunta- ja urheilualue, on käynnissä piha-alueen yleissuunnitelman laadinta. Alueen yleissuunnitelma ohjaa sujuvampaan ja turvallisempaan liikkumiseen, pysäköintiin ja viihtyvyyteen kunnan palvelukeskittymässä. Yhtenäiskoulun koulukuljetus ja saattoliikennealueen toimivuutta ja turvallisuutta on tarkasteltu myös Kihniön liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksissa.

Palvelukeskittymän alueen laajempi kehittäminen tapahtunee vaiheittain kunkin kiinteistön piha- ja aluerakenteiden tullessa peruskorjaustarpeeseen. Kirkonkylän vanhan koulun sijoittuminen alueelle vaikuttaa myös alueen kehittämiseen.

Yhtenäiskoulun saattoliikenteen haasteet sujuvuudessa ja turvallisuudessa on tunnistettu ja niitä on pyritty kehittämään. Koska pihan isommat muutokset ja parannukset eivät toistaiseksi ole investointisuunnitelmissa, alueen turvallisuutta on perusteluta kehittää valaistusta lisäämällä.

Toimenpiteiden kustannusarvio voidaan antaa, kun lisättävien valaisimien ja kaapelointitöiden määrä ja piharakenteiden paikkaustarve hahmottuu. Valaisinlisäykset pyritään toteuttamaan käyttötalousmenoina ja asentamaan ennen syyslukukauden 2024 alkamista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lisätä yhtenäiskoulun pihaan Kettukalliontien puoleiseen päätyyn valaistusta ja antaa tämän tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
§ 12 Palvelusopimus Kihniön kunnan viheralueiden hoidosta ja puhtaanapidosta

Kihniön kunta on vuosittain tehnyt sopimuksen Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa kunnan viheralueiden hoidosta. Sopimuksella on saatu viheralueet kunnossapidettyä työllistäen samalla paikallisia nuoria. Sopimus tehdään yhdeksi kaudeksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Sopimuksen mukaisesti sopimuskaudella 1.5.2024 – 31.10.2024 tehtävien vihertöiden arvioitu kokonaishinta on 30 - 35 000,00 euroa alv 0 %.

Vuonna 2023 toteuma oli 31 481,60 € alv 0 %.

Oheismateriaalina sopimusluonnos.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Kihniön 4H-yhdistys ry:n kanssa tehtävän sopimuksen viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön 4H-yhdistys
§ 13 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta
Edeltävä kohta § 67 Lausunto Leppäsentien ranta-asemakaavaluonnoksesta

Kaavanlaatija on teknisen lautakunnan luonnosvaiheen käsittelyn jälkeen päivittänyt kaavaselostusta ja kaavakarttaa siten, että uusia rakennuspaikkoja ei alueelle osoiteta, mutta olemassa olevien rakennuspaikkojen pinta-alaa suurennetaan ja osoitetaan alueelle viheralueita rakennuspaikkojen väliseille alueille. Emätilaselvitys ei tässä tapauksessa ole välttämätön, koska rakentamistiheys ei alueella muutu. Ehdotusvaiheen kaavakartassa tonteille on osoitettu rakennusoikeutta seuraavasti; olemassa olevalle vakituisena asuinrakennuksena toimivalle rakennuspaikalle 300 k-m2/ Iu 3/4 ja loma-asuntojen rakennuspaikoille 300 k-m2 / Iu 3/4. Kyseiset kerrosalamäärät ovat huomattavan suuret rantarakentamisen kaavoituksessa. Vakituisen asumisen toiminnot vaativat enemmän kerrosalaa kuin loma-asumiseen käytettävillä rakennuspaikoilla, jolloin on perusteltua, että tällaisille rakennuspaikoille osoitetaan enemmän rakennusoikeutta. Kaavamääräyksissä on lisäksi annettu ohjeelliset enimmäiskerrosalat yksittäisille rakennuksille sekä vähimmäisetäisyydet rannasta ja rajoista Lomarakennuspaikan kohtuullisena rakennusoikeutena voitaisiin pitää 180 k-m2. Sisältö näillä rakennuspaikoilla muutoin sama kuin vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla rakennuspaikoilla. Lisäksi voisi olla hyödyllistä määritellä kaavamääräyksiin rakennuspaikoille sijoitettavien rakennusten enimmäismäärä uuden rakentamislain voimaantuloa silmällä pitäen vuoden 2025 alusta.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy Leppäsentien ranta-asemakaavan ehdotusvaiheen aineiston esitetyn mukaisena muuten, mutta rakennusoikeuden sallitut maksimi kerrosalat muutetaan vakituiseen asumiseen kaavoitetuilla rakennuspaikoilla 250 k-m2 300 m2 sijaan sekä loma-asumiseen tarkoitetuilla rakennuspaikoilla 180 k-m2 300 m2 sijaan. Tämä turvaa sen, että ranta-alueen maiseman luonnonmukaisuus ja luonne säilyvät. Tämä huomioi myös rantojen lisääntyvän kaavoitustarpeenvuonna 2025 voimaan tulevan Rakentamislain vuoksi ja maanomistajien tasaveroisen kohtelun. Lisäksi Tekninen lautakunta pyytää kaavanlaatijaa lisäämään kaavamääräyksiin rakennuspaikoille sallitun rakennusten maksimi lukumäärän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija, kaavakonsultti
Liitteet
§ 14 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja käy läpi meneillään olevia ja ajankohtaisia asioita:

  • Investoinnit
  • Metsänhoitosuunnitelma vuosille 2023 - 2033
  • Pyhäniemen maiseman- ja metsänhoitotyöt
  • Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen jätepoliittisen ohjelman seurantaa koskeva yhteyshenkilö
  • Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n Kunnostus 2-hanke vuosille 2023 - 2025
  • Ylä- ja Luoteis-Pirkanmaan liikenneturvallisuuskoordinointi vuosille 2024 - 2025
  • Miljoona roskapussia -kamppanja
  • Seuraava kokous pe 9.2.2024 klo 16:30
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
tekninen johtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Kivioja Antti Tarkastajat
Sillanpää Niina Tarkastajat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Rahkola Jaana Varajäsenet
Hietaranta Elsi Muu osallistujat
Ympäristötarkastaja
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja