Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

14.11.2022

#2995

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2022
Kokouspäivä 14.11.2022
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 20:35
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 14.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 15.11.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on postitettu 9.11.2022. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asian kokouskäsittely

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Silja Oksanen ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 14.11.2022 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 15.11.2022.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 20 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
Edeltävä kohta § 145 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunta 20.9.2022

Tarkastuslautakunnan tulee antaa kunnanvaltuustolle vuosittain arviointikertomus. Kihniön tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2021 arviointikertomus on käsitelty kunnanvaltuustossa 13.6.2022.

KuntaL 121 § mukaan kunnanhallituksen on annettava valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt arviointikertomuksen havaintojen perusteella. aiheuttamista toimenpiteistä. Kunnanvaltuusto on pyytäntyt tämän lausunnon 15.9.2022 mennessä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja kunnanhallituksen valtuustolle esittämät toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt arviointikertomuksen havaintojen perusteella.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja kunnanhallituksen valtuustolle esittämät toimenpiteet, joihin se on ryhtynyt arviointikertomuksen havaintojen perusteella.

-------------------

Tekninen lautakunta 24.8.2022 § 76

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2021 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kunnan omistamien kiinteistöjen huomattavaan korjausvelkaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että korjausvelan pienentämistä tehdään suunnitelmallisesti ja kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Tarkastuslautakunta korostaa myös kiinteistöstrategian toteutumiseen ja korjausvelan pienentämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisen raportoinnin merkitystä.

Vuonna 2021 on ollut meneillään Koivikon rivitalon B peruskorjaus, jota on tehty pääosin omana työnä, täten henkilöstöresurssit on kohdistettu tähän. Sen seurauksena muiden kiinteistöjen korjaus on jäänyt vähemmälle huomiolle. Kiireelliset korjaukset on tehty.

Tarkastuslautakunta toteaa, että teknisessä toimessa on tehty johtamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja pitää tärkeänä, että kehittämistoimenpiteiden tekemistä jatketaan suunnitelmallisesti.

Teknisen toimen hallinnossa on tehtävänjakoa tarkasteltu laajemmin ja tehty sen perusteella uutta jakoa teknisen johtajan ja toimistoinsinöörin tehtäviin. Myös muun teknisen toimen henkilöstön osaamista on kartoitettu ja koulutuksiin osallistuttu.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen vuoden 2021 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
§ 21 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2022 mukaan
Edeltävä kohta § 170 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2022 mukaan

Liitteenä 1 hallintokuntien osavuosikatsaukset. Osastopäälliköt esittelevät asiaa.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion seuranraportit toimitetaan valtuustolle puolivuosittain.

Oheisena talouden toteumat

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset sekä talouden toteuman tietoon saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiaa.

Liitteet
§ 22 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen / Kihniön kunta
Edeltävä kohta § 134 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen / Kihniön kunta

Liite 2 sopimusluonnos

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen liitteen 2 mukaisesti. Sopimus astuu voimaan 1.1.2023.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Sastamalan kaupunki
Liitteet
§ 23 Kuntastrategia 2022-2030
Edeltävä kohta § 190 Lausuntopyyntö Kihniön kunnan strategialuonnoksesta

Lautakuntien lausunnot

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toteaa, että toimenpiteet tulee vastuuttaa selkeästi.Strategian toteutumista tulee tarkastella osavuosittain. Toivotaan englanninkielisten sanamuotojen poistamista.

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta ei näe tärkeänä teemaperuskoulua vaan tärkeämpää olisi valinnaisainetarjonnan monipuolistaminen ja niiden järjestäminen oppilaiden toiveiden mukaisesti. Uudet toimintatavat yläkoulun säilyttämiseksi ovat erittäin tärkeitä.

Sivistyslautakunta painottaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa, työntekijöistä huolehtimista ja yritysyhteistyön lisäämistä koulun kanssa.

Yhtenä yksityiskohtana sivistyslautakunta muuttaisi iskulauseen Sillä Kihniössä hoituu lauseeksi Kihniössä hoituu.

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston mukaan kunnassa on sen kokoon nähden hyvät palvelut ja nuorille paljon tekemistä. Kiitosta saa monipuoliset liikuntapaikat, omatoimikirjasto ja harrastekerhot. Erityisesti nuorisovaltuusto nostaa esiin kunnan palveluiden edullisuuden (esim. kuntosali). Nuorisovaltuusto kokee, että Kihniön houkuttelevuutta lisää se, että esimerkiksi koulussa hyvät oppimisen tuet ja opetusta voidaan pienessä kunnassa antaa hyvin yksilöllisesti. Nuorisovaltuusto korostaa myös, että pienessä kunnassa yksilön mahdollisuudet vaikuttaa asioihin ovat erittäin hyvät ja erilaiset mielipiteet pääsevät hyvin esille. Luontokohteet nostetaan esiin.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Kihniön vanhus- ja vammaisneuvosto pitää tärkeänä, että ikääntyneiden ja erityisryhmien näkökulma huomioidaan kuntastrategiassa esille.

Kuntastrategialuonnokseen valituista menestystekijöistä ”Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen” on merkittävä ja tärkeä tekijä niin ikääntyneiden kuin erityisryhmien näkökulmasta. Tavoitteet ja toimenpiteet vaikuttavat oikeansuuntaisilta.

Muista Menestystekijöistä nostetaan esille:

Monipaikkaisuuden edistäminen

 • Saatetaan tietoliikenneyhteyksien rakentaminen loppuun kunnan alueella
 • Tieverkoston ylläpitäminen ja kehittäminen, aktiivinen yhteys rahoituskanaviin

Ihmisen kokoinen Kihniö

 • Teknologian ja digipalvelujen lisääminen mahdollisuuksien mukaan
 • Me-hengen ylläpitäminen; yhteiset tapahtumat, talkoot, yhteistyö
 • Joustavuus ja palvelualttius on asennekysymys

Vanhus- ja vammaisneuvosto pitää lisäksi tärkeänä, että erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluja saa jatkossakin omasta kunnasta, siten että ikääntyvillä on mahdollisuus asua kotonaan mahdollisimman pitkään kotona asumista tukevien palvelujen avustamana.

Lausuntoja on käytetty strategian valmistelussa. Tavoitteiden mittarit laaditaan myöhemmin operatiivisena toimintana.

Liite 3 strategialuonnos

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan kuntastrategian 2022-2030.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 24 Kiinteistöverot vuodelle 2023
Edeltävä kohta § 191 Kiinteistöverot vuodelle 2023
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että vuodelle 2023 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi valtuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Verohallinto
§ 25 Vuoden 2023 tuloveroprosentti
Edeltävä kohta § 192 Vuoden 2023 tuloveroprosentti
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 määrätään 8,86 %.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 26 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n lainojen maksuohjelman muutos
Edeltävä kohta § 202 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n lainojen maksuohjelman muutos

Oheisena velkakirja

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että

 • Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle myöntämänsä lainojen maksuohjelmaa ja ehtoja muutetaan siten, ettei lainan lyhennyksiä (tasalyhenteinen laina) peritä ajalla 1.1.2022-31.12.2026.
 • Kunnan yhtiölle myöntämistä lainoista ei peritä korkoa ajalla 1.1.2022- 31.12.2026.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy
§ 27 Eronpyyntö luottamustoimista / Pystykoski Tero
Edeltävä kohta § 151 Eronpyyntö luottamustoimista

Perusturvalautakunta yta

JÄSENET

Kärkelä Pilvi

Mäkinen Heikki

Alkkiomäki Jari

VARAJÄSENET

Yli-Kärkelä Amalia

Leinonen-Jokioja Sami

Pystykoski Tero

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Tero Pystykoskelle myönnetään ero perusturvalautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Perusturvalautakunnan varajäseneksi valittiin Tapani Risku.

Tiedoksi Parkanon kaupunki, palkkatoimisto
§ 28 Eronpyyntö luottamustoimesta / Kuusela Rami
Edeltävä kohta § 152 Eronpyyntö luottamustoimista

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Teknisen lautakunnan jäsen ja kunnahallituksen varajäsen voi olla mies tai nainen.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Rami Kuuselalle myönnetään ero luottamustoimista
 • Kuuselan tilalle tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen
 • Kunnahallitukseen valitaan varajäsen
 • Valtuuston puheenjohtaja kutsuu Rami Kuuselan sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Arsi Haapamäen.
 • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi valtuusto toteaa, että Rami Kuusela on toiminut Sataedun yhtymäkokous- edustajana. Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnanhallituksen varajäseneksi valittiin Arsi Haapamäki. Valtuusto päätti yksimielisesti valita teknisen lautakunnan jäseneksi Mika Korkiakosken ja hänen tilalleen varajäseneksi Katri Toivosen.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 29 Eronpyyntö luottamustoimista / Yli-Kärkelä Amalia
Edeltävä kohta § 153 Eronpyyntö luottamustoimista

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sivistyslautakunnan jäsen voi olla mies tai nainen.

Perusturvalautakunta yta

JÄSENET

Kärkelä Pilvi

Mäkinen Heikki

Alkkiomäki Jari

VARAJÄSENET

Yli-Kärkelä Amalia

Leinonen-Jokioja Sami

Pystykoski Tero

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Amalia Yli- Kärkelälle myönnetään ero luottamustoimista
 • Yli-Kärkelän tilalle sivistyslautakuntaan valitaan varsinainen jäsen ja
 • varajäsen perusturvalautakuntaan yta
 • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Sivistyslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin Maarit Toroskainen ja perusturvalautakunnan varajäseneksi valittiin Leila Törmä.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Parkanon kaupunki
§ 30 Eronpyyntö luottamustoimista / Markkola Roosa
Edeltävä kohta § 172 Eronpyyntö luottamustoimista

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Sivistyslautakunnan varajäsen voi olla mies tai nainen.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Roosa Markkolalle myönnetään ero luottamustoimista
 • Markkolan tilalle sivistyslautakuntaan valitaan varajäsen ja
 • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 1)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Sivistyslautakunnan varajäseneksi valittiin Kirsi Jytilä. Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää eron myös keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä ja valita Roosa Markkolan tilalle Timo Ahon.

Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi valtuustuuston varapuheenjohtaja Petteri Wiinamäki

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 31 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " vanhuksille asumispaikkoja Kihniön sairaalaan"
Edeltävä kohta § 115 Kuntalaisaloite vanhuksille asumispaikkoja Kihniön sairaalaan
Päätösehdotus

Edellä esitetyn selvityksen perusteella kunnanvaltuusto päättää, että kuntalaisaloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 32 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " öljystä luopuminen"
Edeltävä kohta § 31 Öljystä luopuminen

Kunnanhallitus 12.9.2022 § 157

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan antaman selvityksen perusteella aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 33 Vastaus kuntalaisaloitteisiin "kunnan nimi ja pormestarimalli"
Edeltävä kohta § 158 Vastaus kuntalaisaloitteisiin
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, ettei aloitteet aiheuta enempää toimenpiteitä ja että aloitteet voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 34 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " Stop-merkki"
Edeltävä kohta § 73 Kuntalaisaloite / STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään

Kunnanhallitus 2.11.2022 § 206

Päätösehdotus

Edellä esitetyn teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanvaltuusto päättää, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 35 Vastaus kuntalaisaloitteeseen " pumppuvoimalaitos "
Edeltävä kohta § 91 Kuntalaisaloite / Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen

Kunnanhallitus 2.11.2022 § 206

Päätösehdotus

Edellä esitetyn teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanvaltuusto päättää, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 36 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kihniön sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen "Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisäämistä osaksi opetussuunnitelmaa."

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
§ 30
Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Alkkiomäki Jari 3. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Oksanen Silja Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Koskinen Jari Osallistujat
Niemelä Matti Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat