Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

13.12.2021

#2109

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2021
Kokouspäivä 13.12.2021
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 20:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.12.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 14.12.2021
Lisätietoja

Kokous keskeytettiin klo 19.50-20.15 Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin ääntenlaskennan ajaksi.

Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 8.12. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 20 valtuutettua ja 1 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Antti Kivioja ja Juha Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 13.12.2021 ja pidetään nähtävänä 14.12.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Kivioja ja Juha Koivisto.

§ 61 Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
Edeltävä kohta § 244 Määrärahamuutokset vuoden 2021 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Kunnanhallituksen tulosalue

 • Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle (kustannuspaikka Pandemia) varataan lisämääräraha 200.000 euroa.

Teknisen lautakunnan tulosalue

 • Tekniset palvelut, tukipalvelut tehtäväalueelle varataan 33.800 euroa.

Investoinnit

 • Teollisuusmaan hankinta 10.600 euroa
 • Kirjasto 6.500 euroa

Merkitään tiedoksi yhtenäiskoulun peruskorjauksen investoinnin kustannuspaikalle vahingonkorvaushyvitys 99.711 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 62 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman hyväksyminen
Edeltävä kohta § 245 Vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman hyväksyminen

Osastopäälliköt esittelevät talousarviota kokouksessa.

Liite 1 Talousarvio vuodelle 2022 ja 2023 – 2024 taloussuunnitelma

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan talousarvion vuodelle 2022 ja vuosia 2023 – 2024 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Osastopäälliköt esittelivät hallinnonalansa ehdotukset. Kunnanjohtaja esitti yleiskatsauksen talousarvioon.

§ 63 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus (osa-alue 1)
Edeltävä kohta § 84 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

Asiaa on käsitelty aiemmin:

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 97 Tekninen lautakunta 16.10.2019 § 73 ja 20.11.2019 § 81 Tekninen lautakunta 26.2.2020 § 15, 3.6.2020 § 46, 12.8.2020 § 56, 16.9.2020 § 62 Kunnanhallitus 28.9.2020 § 127 Tekninen lautakunta 26.5.2021 § 44 ja 24.11.2021 § 84 Kunnanhallitus 7.6.2021 § 111 ---------

Kunnanhallitus 29.11.21 § 233

Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tässä vaiheessa kaavaa esitetään jaettavaksi kahteen erilliseen osa-alueeseen, 1 ja 2, mikä mahdollistaa osaalueen 2 rakentumisen käynnistämisen nopealla aikataululla kaavan saatua lainvoiman.

Liite 1 kartta osa-alueesta 1, Liite 3 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus (sis. molemmat alueet)

Päätösehdotus: Kunnanhallitus

 • päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen asemakaavan jakamisesta kahdeksi kaava-alueeksi, osa-alue 1 ja osa-alue 2.
 • hyväksyy asemakaavaehdotuksen osa-alue 1 osalta (alue merkitty liitteeseen 1 tummennettu alue) ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle
 • Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Ala-Katara Severi, Silvennoinen Erja ja Jytilä Kirsi esittivät esteelisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Katri Toivonen tämän asian ajaksi.


  Liite 2 kartta osa-alueesta 1, Liite 3 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus (sis. molemmat alueet)


  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy Koivikon asemakaavaehdotuksen osa-alue 1 osalta (alue merkitty liitteeseen 2 tummennettu alue)

  Esteellisyys Ala-Katara Severi ja Jytilä Kirsi (hallintolaki 28.1 § kohta 3)
  Päätöksen lisätiedot

  Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  § 64 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus (osa-alue 2)
  Edeltävä kohta § 84 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

  Asiaa on käsitelty aiemmin:

  Kunnanhallitus 10.6.2019 § 97 Tekninen lautakunta 16.10.2019 § 73 ja 20.11.2019 § 81 Tekninen lautakunta 26.2.2020 § 15, 3.6.2020 § 46, 12.8.2020 § 56, 16.9.2020 § 62 Kunnanhallitus 28.9.2020 § 127 Tekninen lautakunta 26.5.2021 § 44 ja 24.11.2021 § 84 Kunnanhallitus 7.6.2021 § 111 ---------

  Kunnanhallitus 29.11.21 § 233

  Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Tässä vaiheessa kaavaa esitetään jaettavaksi kahteen erilliseen osa-alueeseen, 1 ja 2, mikä mahdollistaa osaalueen 2 rakentumisen käynnistämisen nopealla aikataululla kaavan saatua lainvoiman.

  Liite 1 kartta osa-alueesta 1, Liite 3 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus (sis. molemmat alueet)

  Päätösehdotus: Kunnanhallitus

 • päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen asemakaavan jakamisesta kahdeksi kaava-alueeksi, osa-alue 1 ja osa-alue 2.
 • hyväksyy asemakaavaehdotuksen osa-alue 1 osalta (alue merkitty liitteeseen 1 tummennettu alue) ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanvaltuustolle
 • Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Ala-Katara Severi, Silvennoinen Erja ja Jytilä Kirsi esittivät esteelisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Katri Toivonen tämän asian ajaksi.

  Liite 4 kartta osa-alueesta 2, Liite 3 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus (sis. molemmat alueet)

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy Koivikon asemakaavaehdotuksen osa-alue 2 osalta (alue merkitty liitteeseen 4 tummennettu alue)

  Esteellisyys Ala-Katara Severi ja Silvennoinen Erja (hallintolaki 28.1 § kohta 3)
  Päätöksen lisätiedot

  Severi Ala-Katara ja Erja Silvennoinen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  § 65 Eronpyyntö luottamustoimista
  Edeltävä kohta § 217 Eronpyyntö luottamustoimista
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • Jaakko Rytilälle myönnetään ero kunnanvaltuuston varajäsenyydestä, perusturvalautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanhallituksen, teknisen lautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  • Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Perussuomalaisten kolmanneksi varavaltuutetuksi ja täydentämään varavaltuutettujen määrää jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  Kunnanhallitus Janne Ojalan varalle valittiin Jari Koskinen.

  Tekninen lautakunta Petteri Wiinamäen varalle valittiin Sami Leinonen-Jokioja.

  Tarkastuslautakunta Juha Koiviston varalle valitiin Kirsti Saarnio.

  Perusturvalautakunta yta varsinainen jäsen Heikki Mäkinen.

  Tiedoksi Valitut, asianosainen, palkkatoimisto, Parkanon perusturvaltk yta
  § 66 Kunnanhallituksen varajäsenen täydentäminen
  Edeltävä kohta § 218 Kunnanhallituksen varajäsenen täydentäminen
  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto valitsee Antti Tarsian tilalle uuden varajäsenen kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kunnanhallitukseen Mika Shemeikan varajäsenenksi valittiin Kalle Soininen.

  Tiedoksi Valittu, palkkatoimisto
  § 67 Konserniohjeen päivittäminen
  Edeltävä kohta § 227 Konserniohjeen päivittäminen

  Liitteenä 5 konserniohje (muutokset merkitty sivulla 2)

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto hyväksyy seuraavat muutokset konserniohjeeseen:

  • poistetaan Kehitysyhtiö Liekiö (toiminta päättynyt)
  • lisätään Kihniön Vesi ja Lämpö Oy (kunta omistaa 100 %)
  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

  § 68 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
  Edeltävä kohta § 246 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

  Liite 6 ehdokaslista

  Päätösehdotus

  Kunnanvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Pirkanmaan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

  Päätöksen lisätiedot

  Valtuusto toimitti Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin seuraavasti:

  Puheenjohtaja kutsui valtuuston vaalilautakunnan koolle ja totesi jäsenet:

  seuraavasti: puheenjohtaja Severi Ala-Katara, jäsenet Marjo Niemi ja Juha-Matti Markkola.

  Puheenjohtaja luki ehdokaslistojen yhdistelmän sekä ilmoitti, ettäehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä valtuuston kokoushuoneen seinällä.

  Puheenjohtaja ilmoitti, että äänestys toimitetaan siten, että valtuutetut tuovat suljetun äänestyslipun nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä vaaliuurnaan, joka on puheenjohtajalla ja palaavat sitten paikalleen.

  Valtuusto toimitti äänestyksen ja puheenjohtaja antoi tämän jälkeen vaaliliput vaalilautakunnan puheenjohtajalle tuloksen laskemista varten.

  Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 19.50-20.15 siksi aikaa, että vaalilautakunta sai laskettua äänet.

  Äänten laskemisen jälkeen vaalilautakunta antoi kirjallisen ilmoituksen äänestyksen tuloksesta valtuuston puheenjohtajalle.

  Puheenjohtaja kutsui valtuuston koolle ja luki äänestyksen tuloksen, joka oli seuraava:

  Lista nro 2 Suomen Keskusta 7 x 86,52=605,64 ~ 606

  Lista nro 3 Vasemmistoliitto 0

  Lista nro 4 Perussuomalaiset 13x86,52=1124,76 ~ 1125

  Lista nro 5 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 0

  Lista nro 6 Vihreäliitto 0

  Lista nro 7 Svenska folkpartiet i Finland 0

  Lista nro 8 Suomen Kristillisdemokraatit 0

  Lista nro 9 Kansallinen Kokoomus 1 x 86,52 ~ 87

  Tyhjät äänet: 0

  Valtuusto päätti, että valtuuston sihteeri syöttää tuloksen Kuntaliitolta tulleen linkin kautta järjestelmään kokouksen jälkeen 31.12.2021 mennessä.

  Valtuuston vaalilautakunnan pöytäkirja lisättiin pöytäkirjan liitteeksi.

  Katri Toivonen poistui klo 19.50

  Tiedoksi Kuntaliitto
  § 69 Muut asiat

  Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

  Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

  - Informaatiotilaisuus valtuutetuille Tuulivoimapuistojen kaavoituksen etenemisestä 17.1.2022 klo 17-19 Puumilassa (hypridikokous)

  - alustava varaus kunnanvaltuuston kokous 11.4.2022

  - tilinpäätösvaltuusto 13.6.2022

  Päätösehdotus

  Valtuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

  Päätöksen lisätiedot

  Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Puheenjohtaja kiitti kuluneesta toimikaudesta ja toivotti Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta.

  Lataa pdf

  Henkilöt

  Henkilöt
  Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
  Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
  Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
  Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
  Kivioja Antti Tarkastajat
  Koivisto Juha Tarkastajat
  Ala-Katara Severi Osallistujat
  Jokioja Tiina Osallistujat
  Jytilä Kirsi Osallistujat
  Kärkelä Pilvi Osallistujat
  Kivioja Antti Osallistujat
  Koivisto Juha Osallistujat
  Koivistoinen Hannu Osallistujat
  Koskinen Jari Osallistujat
  Kuusela Rami Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
  Niemi Marjo Osallistujat
  Ojala Janne Osallistujat
  Oksanen Silja Osallistujat
  Shemeikka Mika Osallistujat
  Silvennoinen Erja Osallistujat