Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

8.11.2021

#2101

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2021
Kokouspäivä 8.11.2021
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.11.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 9.11.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 3.11.21. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 18 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 8.11. ja pidetään nähtävänä 9.11.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä.

§ 51 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
Edeltävä kohta § 159 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

Tarkastuslautakunta 22.9.2021

Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5 § mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2020 arviointikertomuksen kokouksessaan 21.6.2021. Kunnanvaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että kunnanhallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 15.9.2021 mennessä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnot ja keskustelee kunnanhallituken valtuustolle antamasta selvityksestä.

Päätös: Tarkastuslautakunta kävi läpi vuoden 2020 arviointikertomuksen havainnot ja keskusteli kunnanhallituken valtuustolle antamasta selvityksestä.

________

Tekninen lautakunta käsitteli lausuntonsa 14.9.2021 ja antoi selvityksen suoraan tarkastuslautakunnalle:

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kiinteistökartoituksen ja kiinteistöjen luokittelun jatkamiseen, sähköisiin toimintatapoihin sekä koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.

Kiinteistökartoitusta jatketaan yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Kiinteistörekisteriä päivitetään koko ajan sieltä puuttuvien rakennusten osalta. Kiinteistöjen omistajat ovat myös ilmoitelleet puuttuvia rakennuksia ja hakeneet lupia rakennuksille. Kiinteistökartoituksen avuksi suoritettiin ilmakuvaus.

Koronapandemia ja sen tuomat muutokset ovat ohjanneet myös teknisessä toimessa sähköisten toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen työyhteisössä ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaammin.

Teknisen toimen alueella ei talouteen vaikuttavia kertaeriä tai vastaavia korvauksia pandemian vuoksi ole. Talousarviota laadittaessa tulee kuitenkin huomioida kustannusten yleinen nousu toiminnoissa ja tarvikkeissa.

Sivistyslautakunta § 61 23.5.2021

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sähköisiin toimintatapoihin sekä koronapandemian vaikutuksiin tulevaisuuteen.

Koronapandemia ja sen tuomat muutokset koulutyöhön ovat ohjanneet sivistystoimessa sähköisiä toimintatapojen ja digitaalisuuden aktiiviseen opiskeluun ja niiden hyödyntämiseen opetuksessa ja muussakin kanssakäymisessä. Opitut toimintatavat ovat tulleet jäädäkseen työntekijöiden arkeen. Myös etäneuvottelut ja etätyöt kaikkine puutteineenkin mahdollistavat työajan käyttämisen tehokkaammin.

Valtionosuuksien ja erilaisten koronapandemian perusteella maksettujen erityisavusten osalta tulee huomioida, että koronapandemiasta saattaa tulla kuluja vielä tulevinakin vuosina, mutta valtio ei niitä erikseen enää välttämättä korvaa, koska korvaukset on jo kerran maksettu. Tähän tulee kunnan tulevissa talousarvioissa varautua.

Koronapandemian ja siitä aiheutuneiden etäopetusjaksojen vaikutukset näkyvät lasten ja nuorten ongelmina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Näiden korjaamiseen on ollut valtiolta haettavana erityisavustuksia, joita on haettu ja osittain saatukin. Näiden ongelmien korjaantumista pitää tarkastella tulevinakin vuosina ja ohjata siihen riittävä resurssi.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen vuoden 2020 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 52 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Edeltävä kohta § 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1

Kunnanhallitus 27.9.2021 § 186

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun kaavamuutoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liitteenä 2 muutosehdotus

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy laaditun kaavamuutoksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 53 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä
Edeltävä kohta § 197 Aloite kiinteistöveron poistamisesta yleishyödyllisiltä yhteisöiltä Kihniössä
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen tiedoksi ja päätää, että aloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 54 Kiinteistöverot vuodelle 2022
Edeltävä kohta § 198 Kiinteistöverot vuodelle 2022
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että vuodelle 2022 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 55 Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Edeltävä kohta § 199 Vuoden 2022 tuloveroprosentti
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2022 määrätään 21,50 %.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Verohallinto, Kuntaliitto
§ 56 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
Edeltävä kohta § 200 Keskustapuolueen valtuustoryhmän täydentäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • tekniseen lautakuntaan valitaan varsinainen jäsen Tarsian tilalle
  • valtuuston puheenjohtaja kutsuu Antti Tarsian sijaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Suomen Keskustan ensimmäisen varavaltuutetun Matti Niemelän.
  • valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Suomen Keskustan varavaltuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Teknisen lautakunnan jäseneksi vaittiin Mika Shemeikka.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 57 Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus
Edeltävä kohta § 202 Hallintosäännön muutos / tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Liite 3 muutoehdotus

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää muuttaa hallintosääntöä selosteessa mainitulta ja liitteessä 3 esitetyltä osin.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 58 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee ilmoitusasiat ja talouden toteutumisen osavuosikatsauksen 30.6.2021 (liite 1) mukaan tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Kärkelä Pilvi Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Kuusela Rami Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat