Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

26.5.2021

#1780

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2021
Kokouspäivä 26.5.2021
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:53
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 26.5.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 27.5.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Irja Keskinen ja Markus Koivisto. Pöytäkirja tarkastetaan 26.5.2021 ja pidetään nähtävänä 27.5.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irja Keskinen ja Tero Pystykoski.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaava; osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville kaavatyön aloitusvaiheessa. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) tarkennetaan tarvittaessa kaavatyön edetessä.

Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Kihniön kunnan sekä Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueella. Kihniön keskusta sijaitsee noin 9 kilometriä suunnittelualueesta kaakkoon. Parkanon keskusta sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella noin 24 kilometrin etäisyydellä ja Kurikan keskusta sijaitsee reilun

40 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen luoteispuolella. Lylyharjun tuulivoimapuiston suunnittelualue kattaa noin 2520 hehtaarin laajuisen alueen, josta 1 280 ha sijoittuu Kihniön kunnan alueelle. Suunnittelualue on pääosin metsätalouskäytössä, mutta alueella on myös suoalueita Lylynevan, Iso Ristinevan Teerinevan ja Iso Hautanevan alueilla sekä turvetuotantoalue suunnittelualueen eteläosassa. Suunnittelualueella on jo olemassa olevaa tiestöä ja sen läpi kulkee päärata Helsinki-Oulu. Suunnittelualue tulee tarkentumaan hankkeen edetessä muun muassa tehtävien selvitysten perusteella.

Suunnittelualueen ympäristössä asutus on keskittynyt alueen kaakkoispuolelle Kihniön keskustaan ja sen ympärille sekä suunnittelualueen luoteispuolelle Koskuen ja Yli-Koskuen kyliin ja pohjoispuolella Yli-Vallin kylään. Suunnittelualueen koillis- ja lounaispuoli on harvaan asuttua. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan suunnittelualueelle ei sijoitu yhtään asuin- tai lomarakennukseksi merkittyä rakennusta.

Suunnittelutehtävä ja tavoitteet

Ilmatar Lylyharju Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Kihniön kunnan luonteisrajalle. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Kihniön kunnan ja Kurikan ja Parkanon kaupunkien alueille. Suunnittelualueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista, josta alustavasti 7 voimalaa sijoittuu Kihniön kunnan alueelle.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6-10 megawattia (MW), jolloin kokonaisteho olisi arviolta noin 50-150 MW. Kihniön kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen hankkeen osalta kunnanhallituksessa 15.2.2021 (§29).

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77a §:n mukaisesti. Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kihniön kunnanvaltuusto.

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Lisäksi osayleiskaavan tavoitteena on ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Suunnittelualue tarkentuu kaavoitusprosessin edetessä ja alueelle tehtyjen selvitysten tulosten perusteella.

Liite 1

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Lylyharjun tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja asettaa sen nähtäville.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 44 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus
Edeltävä kohta § 62 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus

§ 44 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaislausunnot ja vastauksia saatiin viisi.

Pirkanmaan ELY-keskus; ELY-keskus edellyttää, että Pyhäniementie rajataan mukaan asemakaavaan niiltä osin, missä kaava-alue rajautuu tiehen. Pyhäniementie tulee osoittaa asemakaavassa katuna, jolle osoitetaan tarvittavat liittymäkiellot hakaviiva-merkinnällä. Tie muuttuu kaduksi vasta kunnan tekemällä kadunpitopäätöksellä.

Pirkanmaan liitto; Pohjavesialueeseen liittyvää asemakaavamääräystä täydennetään siten, että aluetta koskeva vesienhoitosuunnitelma tulee korttelialueiden rakentuessa otetuksi huomioon.

Pirkanmaan maakuntamuseo; Maakuntamuseolla ei ole huomautettavaa kaavahankkeen sisällöstä ja aineistosta.

Metsähallitus; Metsähallituksen hallinnassa olevalle alueelle tieyhteyden osoittaminen kaava-aineistoon tonttialueiden väliin.

Lakeuden Etappi Oy; Jäteaseman kiinteistö tulisi merkitä kaavamerkinnällä EJ eli jätteenkäsittelyalue. Lisäksi "istutettavan alueen" merkintä tulisi poistaa ja liikenteen sujuvuus huomioida.

Lisäksi asemakaavaluonnoksesta saatiin kaksi kappaletta yksityisten tahojen jättämiä mielipiteitä. Näissä kiinnitettiin huomiota melu-, pöly- ja hajuhaittoihin sekä kiinteistön arvoon sekä alueen tehokkuuslukuun.

Liite 2.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Esteellisyys Severi Ala-Katara, Antti Tarsia
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 45 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-407-66-0

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-407-66-0 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 19.8.2020 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-407-66-0 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-407-66-0 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Kiinteistön omistaja on kuulemisen johdosta ilmoittanut, että hän on myynyt kiinteistöltä asumiseen käytettävät rakennukset eikä hän omistamalla kiinteistöllä ole enää kuin maatalouteen liittyneitä talousrakennuksia, joita ei voi käyttää vapaa-ajanasuntona. Omistaja ilmoitti, että asiasta on ilmoitettu myös Lakeuden Etappi Oy:lle.

PäätösehdotusTekninen lautakunta päättää keskeyttää määräyksen käsittelyn kiinteistön omistajalta saadun tiedon perusteella, koska kiinteistöllä ei synny asumiseen liittyvää jätettä eikä kiinteistöllä ole siten velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-21-32

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 26.8.2020 kiinteistön RN:o 250-403-21-32 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 3.2.2021 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 26.2.2021 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-403-21-32 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-403-21-32 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Lakeuden Etappi Oy:ltä saadun tiedon mukaan kiinteistö 250-403-21-32 on liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Määräysasian käsittely jätteenkuljetukseen liittämiseksi voidaan kiinteistön osalta keskeyttää.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 47 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-1-84

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 26.8.2020 kiinteistön RN:o 250-403-1-84 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on lähetetty 3.2.2021 kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 26.2.2021 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä.

Lakeuden Etappi Oy:ltä ja jätehuoltoviranomaiselta saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-403-1-84 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Kiinteistön omistaja ei ole toimittanut myöskään vastinetta kuulemiskirjeen johdosta tai ollut muutoinkaan yhteydessä asian osalta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-403-1-84 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Lautakunta ilmoittaa todetun laiminlyönnin johdosta, että se tulee määräämään kiinteistön omistajan liittymään kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Mikäli kiinteistö ei liity jätteenkuljetukseen, voi lautakunta käyttää asiassa uhkasakkolain mukaisia pakkotoimia.

Ennen määräyksen antamista lautakunta varaa kiinteistön omistajalle mahdollisuuden vastineen antamiseen. Vastine tulee toimittaa kahden viikon sisällä kirjeen vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan tämän jälkeen käsitellä ilman vastinetta.

Sovelletut oikeusohjeet Jätelaki 35, 36, 41, 126, 129 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset 4, 8 §

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Koirauimaranta
- Investointien tilanne

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 22.4. - 19.5.2021 (liite 3)
- Saapuneet kirjeet; Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen Metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun vartuilla alueilla koko maassa: Jorma Pennanen - kääväkäs- ja muiden sieninäytteiden otto (liite 4)

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Kirkonseudun asemakaavan muutos kortteli 71, tontti 1
Edeltävä kohta § 11 Asemakaavan muutoksen vireilletulo Kihniön kunnassa, tilalla 250-403-7-212

§ 50 Tilalla 250-403-7-212 käynnissä oleva asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tammikuussa käsitellyn Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen pyydettiin viranomaislausunnot, joiden pohjalta kaavan laatija on tehnyt muutokset kaavaehdotukseen. Pirkanmaan ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota siihen, että Kihniön kunnassa ei ole yleiskaavaa. Myös auto- ja leikkipaikkojen rajaamista esitetään sekä selvitystä lumen varastoinnista ja hulevesistä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja