Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

6.9.2021

#1907

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2021
Kokouspäivä 6.9.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.9.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.9.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 156 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 157 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Severi Ala-Katara ja Kirsi Jytilä. Pöytäkirja tarkastetaan 7.9.2021 ja pidetään nähtävänä 8.9.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 158 Kunnanvaltuuston 23.8.2021 kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 23.8.2021 kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

- hallintosäännön muuttaminen

- luottamushenkilövalinnat ( §§:t 24 - 42 )

- valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025

- kunnan ilmoitusten julkaiseminen

- valtuustoryhmien muodostaminen

- kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy

- talouden toteuma 1.1.2021 - 30.6.2021

- muut asiat


Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 159 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa
Edeltävä kohta § 61 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2020 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Hallintokunnilta pyydetään lausuntoa seuraaviin asioihin:

  • Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistökartoitusta ja kiinteistön luokittelua koskevaa työtä jatketaa suunnitelmallisesti
  • Sosiaali- ja terveyspalveluissa tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön vartaan riittävät resurssit.
  • Tietotekniikan hyödyntäminen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnan toiminnassa haetaan edelleen uusia sähköisiä toimintatapoja, joilla voidaan parantaa toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.
  • Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että koronaepdemian vaikutuksia toimintaan ja talouteen analysoidaan koko kunnan näkökulmasta.Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä myös, että pandemian vaikutukset toimintaan ja talouteen sekä erilaiset kertaluontoiset erät huomioidaan tulevan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa.

Sivistyslautakunta on antanut lausunnon 23.6.2021 (lausunto edelllä)

Kunnanhallitus vastaa ostaltaan seuraavaa:

Lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön riittävät resurssit

Asiaan liittyen on tehty valtuustoaloite (Valtuustoaloite työsuhteen perustamiseksi lapsiperheiden kotipalveluun), jonka vastauksen yhteydessä asiaa on tarkasteltu tarkemmin. Perusturvalautakunta yta antoi lausunnon (PETULTK 11.03.2021 § 8), jossa todetaan, että " resurssit ovat riittäneet vastamaan palvelun kysyntään. On selvää, että jos palvelua lisätään sen kysyntä myös kasvaa aivan samoin kuin muidenkin sosiaali- ja terveyspalveluiden."

Parkanon kaupunki vastaa ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön palvelun tuottamisesta yhdessä Kolmostien Terveyden kanssa. Kihniön kunnalla on oikeus saada riittävä informaatio palvelun riittävyydestä sen tuottajalta.

Tietotekniikan hyödyntäminen

Kunnanhallitus on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön, jossa kokousmateriaalit lähetetään sähköisesti. Myös teams-kokousvalmius on nyt hallinnon käytössä, jolloin kokouksia voidaan pitää etänä. Kotisivujen sisällön lisääminen ja tarkistaminen on ajankohtaista, samoin intran käytön kehittäminen. Resurssien vähyys haittaa kehitystoimintaa.

Koronaepdemian vaikutuksia toimintaan ja talouteen analysoidaan koko kunnan näkökulmasta

Tulevan talousarvion laadinnassa käytetään valtionosuuksien ja verotulojen arvioina valtionvarainministeriön ja kuntaliiton ennusteita, joissa on huomioitu koronatukien väheneminen. Talousarvio laaditaan toiminnan perusteella menot ja tulot huomioiden.

Tekninen lautakunta esittää vastauksensa suoraan tarkastuslautakunnalle 15.9. mennessä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus antaa tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tarkastuslautakunta, valtuusto
§ 160 Toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina 2022 - 2024

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen Veronkantolain muutoksella (882/2012), joka tuli voimaan 1.1.2013. Muutoksesta tiedotettiin Kuntaliiton yleiskirjeellä 7/80/2013.

Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä Veronkantolain 47 §: ssä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta. Pidättääkseen ratkaisuvallan itsellään 1.1.2022–31.12.2024 vireille tulevien hakemuksien osalta, kunnan on tehtävä ratkaisuvallan pidättämistä koskeva ilmoitus Verohallinnolle 19.11.2021 mennessä.

Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiaa Verohallinnolle, vaan ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle 1.1.2022 alkaen suoraan lain nojalla.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022 – 2024.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Mika Shemeikka esitti, että kunta pidättää itsellään ratkaisuvallan kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa. Esitys raukesi kannattamattomana.

Esittelijän päätösehdotus tuli kunnanhallituksen päätökseksi.

§ 161 Pöytäkirjantarkastus ja nähtävilläolo

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen samana päivä ja julkaistaan tarkastusta seuraavana päivänä.

Puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin.

Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen kokouksista laaditut pöytäkirjat tarkastaa toimikautena 2021-2025 kunnanhallituksen jokaisessa kokouksessa erikseen valitsemat kaksi jäsentä viimeistään pöytäkirjan nähtävilläolopäivään mennessä. Kiireellistä asiaa koskeva pöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan heti kokouksessa. Pöytäkirjat asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuille tarkastuksen jälkeisenä päivänä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 162 Kunnanhallituksen edustajat lautakuntiin ja eri yhteisöihin toimikaudeksi 2021-2025

Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus voi määrätä toimielimiin edustajansa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielinten kokouksissa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.

Kunnanhallituksen edustaja valitaan seuraaviin lautakuntiin:

-Sivistyslautakunta

-Tekninen lautakunta

Muissa lautakunnissa ja toimielimissä ei ole kunnanhallituksen edustajaa.

Nimettyjen lisäksi muissa mahdollisissa yhteisöissä sekä em. yhteisöissä (liite 1) varaedustajana kuntaa edustaa kunnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

Liite 1

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee edustajansa toimikaudeksi 2021-2025 lautakuntiin ja eri yhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin liitteen 1 mukaisesti

Nimettyjen lisäksi muissa mahdollisissa yhteisöissä sekä em. yhteisöissä (liite 1) varaedustajana kuntaa edustaa kunnanjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Erja Silvennoinen esitti hallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan Mika Shemeikkaa ja Severi Ala-Katara esitti Janne Ojalaa. Puheenjohtaja päätti äänestystavaksi kädennostoäänetyksen. Suoritettiin äänestys. Shemeikka sai neljä (4) ja Ojala viisi (5) ääntä. Täten Janne Ojala tuli valituksi hallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan.

Muut valinnat suoritetiin ilman äänestyksiä.

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi valitut ja organisaatiot
§ 163 Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen henkilöstöjaostoon

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 20.12.2010 pykälässä 16 asettaa kunnanhallitukseen henkilöstöjaoston. Jäseneksi ja varajäseneksi henkilöstöjaostoon voidaan nimetä kunnanvaltuuston jäsen, ellei sitä ensisijaisesti ole mahdollista nimetä esteellisyyssyistä kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä.

Henkilöstöjaostossa on enintään viisi (5) kunnanhallituksen toimikaudekseen valitsemaa jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Jaostossa tulee olla edustus kaikista hallituksen poliittisista ryhmistä. Kunnanhallitus valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jaosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa. Asian esittelystä jaostossa on voimassa, mitä kunnanhallituksesta on määrätty. Jaosto voi saattaa asian, joka sillä on oikeus ratkaista, kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Esittelijänä toimii kunnanjohtaja.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on

  • käsitellä kunnalle työnantajana kuuluvat ja muut henkilöstöasiat, mikäli ne eivät lakien, asetusten tai johtosääntöjen mukaan kuulu muille viranomaisille.
  • päättää virka- ja työehtosopimusten harkinnanvaraisten palkkaus- ja muiden määräysten soveltamisesta.
  • käsitellä ja hyväksyä kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen virka- ja työehtosopimusten soveltamis- ym. paikallisneuvotteluiden tulokset,
  • edustaa kuntaa yhteistoimintaelimessä, josta on säädetty laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa.

Jäsenten ja varajäsenten nimeämisessä on otettava huomioon tasa-arvolain mukaiset mies- ja naiskiintiöt suhteessa 60 / 40 %.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää henkilöstöjaostoon jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee jaostolle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus valtsi seuraavat jäsenet ja varajäsenet henkilöstöjaostoon:

Varsinainen jäsenvarajäsen
Severi Ala-Katara pj.Nina Niemenmaa
Erja SilvennoinenMika Shemeikka
Marjo NiemiSilja Oksanen
Leila Törmä vpj.Juha-Matti Markkola
Mika KorkiakoskiJanne Ojala

Puheenjohtajaksi valittiin Severi Ala-Katara ja varapuheenjohtajaksi Leila Törmä.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 164 Kunniamerkkitoimikunnan valitseminen 2021-2025

Kunniamerkkitoimikunnan tehtävänä on kunnanhallituksen puolesta esityksien tekeminen kunnia- ja ansiomerkkiasioissa. Myös Kihniö – mitalit myöntää kunniamerkkitoimikunta.

Edellisellä kaudella kunniamerkkitoimikuntaan ovat kuuluneet Kristiina Mäkelä pj., Erja Silvennoinen vpj., Jussi Hellgrén (Marjo Niemi), Severi Ala-Katara.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee kunniamerkkitoimikuntaan vuosiksi 2021-2025 neljä jäsentä ja nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunniamerkkitoimikuntaan valittiin:

Kristiina Mäkelä, Erja Silvennoinen, Marjo Niemi ja Severi Ala-Katara. Puheenjohtajaksi valittiin Kristiina Mäkelä ja varapuheenjohtajaksi Erja Silvennoinen.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 165 Kehitysparkki Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen toimikaudekseen

Kehitys-Parkki Oy on Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan omistama elinkeinoyhtiö. Yhtiö valitsee vuodeksi kerrallaan hallituksen, johon Kihniöstä kuuluu kaksi jäsentä ja Parkanosta viisi jäsentä sekä kuntajohtajat asiantuntijajäseninä.

Kihniötä yhtiön hallituksessa ovat viimeksi edustaneet Marko Mäkinen ja Petteri Wiinamäki.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee toimikaudekseen alkaen vuodesta 2022 kaksi jäsentä Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kehitys-Parkki Oy:n hallitukseen valittiin toimikaudeksi 2022-2025 Marko Mäkinen, 2022-2023 Petteri Wiinamäki ja 2024-2025 Antti Tarsia.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Kehitys-Parkki Oy
§ 166 Työnantajan edustajien nimeäminen yhteistyösuojelutoimikuntaan

Yhteistyösuojelutoimikunta on henkilöstön- ja työnantajien edustajien yhteistyön koordinointiin tarkoitettu yhteistoimintaelin, jossa asioita esittelevät työsuojelu-päällikkö ja kunnanjohtaja. Yhteistyösuojelutoimikunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Työnantajalla on ollut yhteistyösuojelutoimikunnassa kaksi nimettyä edustajaa kahdella viime vaalikaudella. Edustajina edellisellä vaalikaudella toimivat Juha-Matti Markkola ja Erja Silvennoinen.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää vaalikaudeksi 2021-2025 työnantajan edustajat yhteistyösuojelutoimikuntaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi vaalikaudeksi 2021-2025 työnantajan edustajaksi yhteistyösuojelutoimikuntaan Hannu Koivistoisen ja Erja Silvennoisen.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, työsuojelutoimikunnan pj.
§ 167 Kokousedustajan ja varaedustajan valitseminen Satakunnan (Sataedu) koulutuskuntayhtymän sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Toimikaudelle 2021-2025 valitaan edustajat, jotka pääsääntöisesti edustavat kuntaa yhtymäkokouksessa. Asian laadun vuoksi edustaja voidaan tarvittaessa vaihtaa kokouskohtaisesti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat toimikaudelle 2021-2025 Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajat ja varaedustajat, jotka pääsääntöisesti edustavat kuntaa toimikaudella 2021-2025. Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) yhtymäkokoukseen varsinaiseksi edustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Rami Kuusela. Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin valittiin varsinaiseksi edustajaksi Leila Törmä ja varalle Kirsi Jytilä.

Kokouksen asian laadun ja sisällön perusteella edustaja voidaan tarvittaessa vaihtaa kokouskohtaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 168 Jäsenten nimeämien vanhus- ja vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2021-2025

Vanhusneuvostot tulivat 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain myötä lakisääteisiksi. Kihniössä vanhusneuvosto on ollut nimettynä vuodesta 2000 lähtien. Monissa kunnissa on myös nimetty vammaisneuvosto, joka ei ole pakollinen toimielin.

Kihniössä on yhdistetty vanhus- ja vammaisneuvosto vuodesta 2014 alkaen.

Ehdotukset vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniksi on pyydetty Ylä-Satakunta –lehdessä ja kunnan verkkosivuilla julkaistulla ilmoituksella.

Ehdotuksia määräaikaan mennessä on saatu seuraavasti:

-Eläkeliiton Kihniön yhdistyksen ehdotus jäseniksi: Leena Ojala ja Kirsti Nieminen

-Parkanon Seudun Hengitysyhdistyksen (toimialueena Parkano ja Kihniö) ehdotus jäseneksi: Erkki Välimäki ja Kosti Kuusisto,

Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii talous- ja hallintojohtaja.

Toimintasäännön mukaan:

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on enintään 11 jäsentä ja heille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet.

Enintään kuusi jäsentä nimetään vanhus- ja vammaisjärjestöjen esityksestä.

Viisi muuta jäsentä ovat kunnan ja palvelutuottajan edustajia, joista kaksi on sosiaali- ja terveystoimen (palveluntuottajan) edustajia ja kolme hallituksen, lautakunnan ja yleishallinnon edustajaa.

Kunnanhallitus valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin (valtuuston) toimikaudeksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää vanhus- ja vammaisneuvostoon:

-eläkeläis- ja vammaisjärjestöjen ehdotuksesta enintää kuusi jäsentä

-viisi muuta jäsentä kunnan ja palveluntuottajan edustajia; joista kaksi sosiaali- ja terveystoimen edustajia ja kolme hallituksen, lautakunnan ja yleishallinnon edustajaa.

-kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Järjestöjen edustajaksi valittiin Leena Ojala, Kirsti Nieminen, Erkki Välimäki ja Kosti Kuusisto.

Palveluntuottajan edustajaksi valittiin Johanna Lintula ja Leila Törmä. Hallituksen, lautakunnan ja yleishallinnon edustajaksi valittiin Kirsi Jytilä, Nina Niemenmaa ja Kristiina Mäkelä. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Jytilä ja sihteeriksi Kristiina Mäkelä.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 169 Jäsenten nimeämien elinvoimatoimikuntaan 2021-2025

Kihniön kunnan elinvoiman parantamiseksi ja turvaamiseksi on perustettu oma kunnanhallituksen alainen toimikunta, elinvoimatoimikunta. Toimikunta korvaa aiemmin toimineen ”Kehittyvä Kihniö” yhteistyöelimen.

Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana.

Asiantuntijoina toimivat elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkkki Oy:n yritysneuvoja ja kehityskoordinaattori.

Hallintosäännössä elinvoimatoimikunnan tehtäväksi määritetään seuraavat asiakokonaisuudet.

1. vastaa elinkeinoasioiden valmistelusta;

2. vastaa maankäyttöön liittyvien asioiden valmistelusta;

3. vastaa kunnan elinkeinotoimen toimenpideohjelman valmistelusta;

4. vastaa markkinointiasioiden valmistelusta;

5. vastaa kunnan vetovoimaisuutta lisäävien toimenpiteiden valmistelusta.Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 2021-2025 toimikuntaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 2021-2025 elinvoimatoimikuntaan kuusi jäsentä: Antti Tarsia, Petteri Wiinamäki, Heikki Mäkinen, Annika Rajala, Pirjo Sirola ja Margit Hellgrén. Varapuheenjohtajaksi valittiin Petteri Wiinamäki.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 170 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja

esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 171 Kunnan tytäryhteisöjen hallituksen kokoonpano ja nimittäminen

Hallintosäännön 19 §:n ja Konserniohjeen 8 § mukaisesti kunnanhallitus päättää hallitusjäsenehdokkaiden nimeämisestä tytäryhteisöjen hallituksiin.

Hallitusjäsenehdokkaiksi tulee nimetä ja valita tasa-arvolain mukaisesti tasapuolisesti naisia ja miehiä. Tytäryhteisöjen hallituksiin nimetään kuntakonsernin ulkopuolisia henkilöitä, mikäli se on kuntakonsernin kokonaisedun näkökulmasta perusteltua.

Tytäryhteisön hallituksella tulee kollektiivina olla toimialan tuntemuksen lisäksi riittävä liiketoiminnan ja talouden osaaminen sekä kyky ohjata toimitusjohtajaa yhteisölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kunnan tytäryhteisöjä ovat:

Asunto Oy Kihniön Ohtolanpää

Asunto Oy Kihuna

Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpiha

Kihniön Vesi ja Lämpö Oy


Asunto- ja kiinteistöyhtiöt

Asunto-osakeyhtöiden yhtiöjärjestyksen mukaan asuntoyhtiön hallitukseen valitaan kolme varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Kiinteistö Oy Suutarinpihan yhtiöjärjestyksessä hallituksen jäseniä on vähintään kolme ja enintään viisi.

Asuntoyhtiöille esitetään kolme varsinaista ja yksi varajäsen hallitusjäsenehdokasta. Valitut toimivat kaikkien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksessa.

Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajaksi yhden valituista hallituksen varsinaisista jäsenistä.

Hallituksen jäsenten valinnassa tulee huomioida naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (1986/609) 4a §:n vaatimukset. Hallitus voi kutsua kokouksiin asiantuntijajäseniä. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aina myös hallituksen varajäsenellä, kutsutuilla asiantuntijajäsenillä sekä käsiteltävän asian tarpeen mukaan Kihniön kunnan kunnanjohtajalla sekä teknisestä toimesta tai taloudesta ja hallinnosta vastaavalla viranhaltijalla.

Kuluvalla toimikaudella hallituksessa on ollut viisi jäsentä ja yksi varajäsen.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää asunto- ja kiinteistöyhtiöille kolme varsinaista ja yhden varajäsen hallitusjäsenehdokkaan.

Kunnanhallitus valitsee Kihniön Vesi- ja Lämpö osakeyhtiön hallitukseen viisi jäsentä ja yhden varajäsenen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimesi asunto- ja kiinteistöyhtiöille kolme varsinaista ja yhden varajäsen hallitusjäsenehdokkaan: Varsinaisiksi jäsenehdokkaiksi nimettiin Johanna Kujansuu, Minna Yli-Kujala, Hannu Koivistoinen varalle Kosti Kuusisto.

Kunnanhallitus valitsi Kihniön Vesi- ja Lämpö osakeyhtiön hallitukseen viisi jäsentä ja yhden varajäsenen: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Matti Niemelä, Hannu Koivistoinen, Erja Silvennoinen, Antti Tarsia, Jaakko Rytiläja ja varajäseneksi Marjo Niemi.

Tiedoksi Valitut, Asunto- ja Kiinteistöyhtiöt, Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy
§ 172 Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ry:n vuosikokousedustajan valinta

Kihniön kunta on jäsenenä Lauhanvuori–Hämeenkangas Geopark -yhdistyksessä.

Yhdistyksellä on vuodessa kaksi varsinaista vuosikokousta. Syksyn varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä (Syyskokous). Syyskokouksessa määritellään tulevan toimintavuoden talous- ja toimintasuunnitelmat.

Kevään varsinainen vuosikokous (Kevätkokous) pidetään huhtikuun loppuun mennessä, ja siinä käsitellään edellisen toimintavuoden toiminta- ja talouskertomukset. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Kunnanhallitus valitsee vuosikokousedustajan ja varajäsenen toimikaudelle 2021-2025 alkaen syyskokouksesta 2021.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus valitsee vuosikokousedustajan ja varajäsenen toimikaudelle 2021-2025 alkaen syyskokouksesta 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Vuosikokousedustajaksi valittiin Juha-Matti Markkola ja varajäseneksi Kirsi Jytilä toimikaudelle 2021-2025 alkaen syyskokouksesta 2021.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Geopark
§ 173 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 31.7.2021

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 31.7.2021

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 174 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

6 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 175 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 31

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 11.8.2021

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 53 Lausunto Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVAohjelma)

§ 54 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 55 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjan ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 176 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Oikeusministeriö: Aluevaalit 2022 (23.1.2022) Äänestyspaikkojen määrääminen ym.

2. Sastamala: Muistio palvelusopimusneuvotteluista - ympäristöterveydenhuollon palvelut

3. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle

4. STM: Hybridistrategian toimintasuunnitelman toimenpidesuositukset

5. TE-palvelut: Heinäkuun tiedote, Kihniö: Työttömien osuus työvoimasta 8,8 %


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.