Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

12.8.2020

#1187

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2020
Kokouspäivä 12.8.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:25
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.8.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkossa 13.8.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistujat merkittiin.

§ 50 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Korkiakoski ja Tero Pystykoski. Pöytäkirja tarkastetaan 13.8.2020 ja pidetään nähtävänä 13.8.2020 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mika Korkiakoski ja Tero Pystykoski.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä / kiinteistö Jokilinna 7:10

Kiinteistölle Jokilinna RN:o 250-405-7-10, osoitteessa Mustaniementie 566, hae­taan ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaista ta­lous­jä­te­ve­sien käsittely-vaatimuksista poikkeamista. Poikkeamista haetaan viideksi vuodeksi.

Hakemus
Hakijat ovat toimittaneet toukokuussa 2020 hakemuksen jätevesien kä­sit­te­ly­vaa­ti­muk­sis­ta poikkeamiseksi ja hakemusta on täydennetty kesäkuussa 2020. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on omakotitalo Kankarinjärvestä Linnanjärveen laskevan Koskelanjoen rannalla. Kiinteistöllä asuu kaksi noin 70-vuotiasta henkilöä noin 5 kuukauden ajan vuodesta, ja muutoin asutaan Tampereen asunnossa.

Kiinteistöllä on wc-vesille ja harmaille vesille vuonna 1984 rakennettu kaksiosastoinen saostuskaivo, mistä ylimenovesi johdetaan kivipesään n. 15 metrin päähän Koskelanjoesta. Jätevesien määrä on vähäinen ja jätevesijärjestelmän kunnoksi ilmoitetaan hyvä. Sakokaivot tyhjennetään vuosittain.

Poikkeamista haetaan sekä jätevesien vähäisen määrän että elämäntilanteen perusteella. Investointi on hakijoiden mukaan kohtuuton, koska on mahdollista, että kiinteistö jää asumattomaksi.

Lainsäädäntö

YSL:n (527/2014) 156d §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä kos­ke­vis­ta vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuor­mi­tus­ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ver­rat­tu­na käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen tai kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai tek­ni­sen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön hal­ti­jal­le kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön hal­ti­jan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu­eel­la;

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi­hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 mo­men­tis­sa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeusta ei tarvitse myöntää vaik­ka edellytykset täyttyisivät.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Hakemusasiakirjat liitteenä (liite1).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle RN:o 250-405-7-10 luvan poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista 12.8.2025 saakka. Päätös raukeaa, mikäli kiinteistön käyttö muut­tuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus- tai hal­lin­ta­oi­keus muuttuu. Poikkeuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan muu­tok­sis­ta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut Ympäristönsuojelulain 156d §:n mukaan 156a §:n nojalla säädetyistä ta­lous­jä­te­ve­sien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ym­pä­ris­töön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioiden ot­taen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuor­mi­tuk­seen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeus myönnetään enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kyseessä olevassa tapauksessa kiinteistön vedenkäyttö on vähäistä, jo­ten jatkoaikaa voidaan myöntää viisi vuotta. Hakija on perustellut hakemustaan myös seikoilla, joiden perusteella kustannukset muodostuisivat nykyisellään kohtuuttomiksi, kun kiinteistön pysyminen asuinkäytössä on epävarmaa. Määräaikaisen poik­keuk­sen myöntämisestä ei arvioiden mukaan aiheudu ympäristön pi­laan­tu­mis­ta tai sen vaaraa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Paineviemärin saneeraus Sulkuejärven rannassa

Sulkuejärven rannassa, välillä Hellgrenin pumppaamo-Hakatie, kulkeva paineviemäri tulisi saneerata, koska putkessa on ollut useita vuotoja viime vuosina. Saneeraus oli tarkoitus tehdä jo vuonna 2018, mutta tuolloin varattu määräraha ei riittänyt eikä lisämäärärahaa myönnetty.
Tälle vuodelle ei ole varattu määrärahaa saneeraukseen, mutta tekninen lautakunta pyytää lisämäärärahaa, mikäli hankkeeseen ryhdytään.
Arvioitu kustannus n. 50 000€. Saneerausta varten on valmiit suunnitelmat.

Liitteenä (liite 2) ELY-keskukselle tehty selvitys.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää, että saneeraukseen ryhdytään ja pyytää sitä varten lisämäärärahan talousarvioon.

Asian kokouskäsittely

Tekninen lautakunta oli yksimielisesti pikaisen korjauksen kannalla. Tekninen johtaja valmistelee tarjouspyyntöasiakirjat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 53 Koirien uittopaikka

Tekniselle lautakunnalle on esitetty, että Kihniöön pitäisi saada koirille virallinen uimapaikka. Koirien uittaminen yleisillä uimarannoilla on Suomen järjestyslain mukaan kielletty.

Keskusteluissa on tullut esille eri vaihtoehtoja paikan suhteen, mutta ensisijaiseksi vaihtoehdoksi on valikoitunut Pyhäniemessä, kunnan alueella, sijaitseva veneidenlaskupaikka.

Uimapaikalla pätee yleiset säädökset koirien kiinnipitovelvoitteesta ja omistajien tulee siivota koirien jätökset asianmukaisesti. Ja alue tulee pitää muutenkin siistinä.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää Kihniön kunnan viralliseksi koirien uimapaikaksi kunnan veneenlaskupaikan Pyhäniemessä..

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 54 Kämppämäen metsäautotien kunnostus

Kämppämäen metsäautotie (Itäpääntien ja Karhusalontien kautta) vie Kihniön Käskyvuoreen ja sen pituus on 3,5 km. Käskyvuoren käyttöaste retkikohteena on lisääntynyt viime aikoina ja liikenteen lisääntymisen myötä tien kunto on huonontunut.
Tien kunnossapitokustannukset tulee tarkastella uudelleen, koska Käskyvuoren liikennemäärät ovat huomattavasti suurempi rasitus tielle kuin maanomistajien käytön aiheuttama kuormitus. Maanomistajille tien kunto riittäisi heikompitasoisenakin ja he pystyvät ajoittamaan kulkunsa siten, että pahimman kelirikon aikaan heidän ei ole pakko käyttää tietä.

Kunta maksaa tiekunnalle vuotuista kulukorvausta 550€/vuosi. Mikäli kunta kustantaa kunnostusta, tätä vuotuista korvausta ei maksettaisi niin kauan kunnes kohtuullinen kunnostuskustannus tulisi kuoletetuksi.

Kustannusarvio olisi n. 10 000€ - 25 000€.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää kunnostukseen osallistumisesta.

Asian kokouskäsittely

Kunnostusavustuksen saaminen ja kustannukset selvitettävä, jotta voidaan päättää, millä summalla kunta osallistuu kustannuksiin.

Esteellisyys Hanna Annala
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2019 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että aikaisempina vuosina talousarviossa mukana ollut, mutta toteuttamatta jäänyt Sulkuejärven rannassa olevan Hellgrenin pumppaamon kunnostus on jätetty pois vuoden 2020 talousarvioesityksestä.
Kunnostus oli tarkoitus tehdä vuonna 2018, jolloin siihen oli varattu määrärahaa 50 000 €. Hankkeeseen saatiin yksi hyväksytty tarjous, joka oli kuitenkin kalliimpi, kuin mitä oli määrärahaa. Tekninen lautakunta haki lisämäärärahaa hankkeen toteutusta varten, mutta sitä ei kuitenkaan myönnetty. Tämän vuoksi hanke jouduttiin jättämään tekemättä.
Liian kalliina pidetty hanke on siksi jätetty pois seuraavien vuosien (2019-2020) talousarvioesityksistä. Pumppaamon toimintaa on seurattu säännöllisesti.

Kesällä paineviemäriputkessa oli taas vuoto ja nyt on ryhdytty selvittämään mahdollista saneerausta jo tämän vuoden puolella. Tarvittaessa pyydetään lisämäärärahaa. Arvioitu kustannus olisi n. 50 000 €.

Lisäksi tarkastuslautakunta on kartoittanut eri hallintokuntien kuulemisissa tietotekniikan hyödyntämisestä toiminnan kehittämisessä.
Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa tietotekniikkaa hyödynnetään ilmoituskanavana kuntalaisille, erilaisina hälytysjärjestelminä ja toimintaa ohjaavina ohjelmina.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 56 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus
Edeltävä kohta § 46 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa edellisessä kokouksessaan 3.6.2020 ja jätti tuolloin asian pöydälle lisäselvityksiä varten.
Tekninen johtaja on keskustellut asianosaisten kanssa ja maastokäyntejä on myös tehty. Kolmesta eri vaihtoehdosta on valikoitunut linjaus, joka kulkisi valaistun ulkoilureitin sivuitse nykyisen Paavontien pohjoispäästä Teollisuustielle.

Teknisen johtajan esitys liitteenä (liite 3).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää tätä linjausta uudeksi Teollisuustien linjaukseksi.

Asian kokouskäsittely

Tämän pykälän ajan puheenjohtajana toimi Irja Keskinen.

Esteellisyys Severi Ala-Katara ja Antti Tarsia; asianosaisia
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 57 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

- Ojaniemen alueen suunnittelu aloitetaan

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Muut asiat

- Rakennustarkastajan päätökset 29.5. - 31.7.2020
- Linnankylän jätepiste Kaunistontiellä; opasteet ja ohjeistus

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Leinonen-Jokioja Sami Varajäsenet
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja