Valtuusto

Kunnanvaltuusto

20.4.2020

#947

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2020
Kokouspäivä 20.4.2020
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 20.4.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 21.4.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen toimitettu 15.4.20. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 1 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Tiina Jokioja.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 20.4.2020 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 21.4.2020 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Mäkinen ja Tiina Jokioja.

§ 3 Hallintosäännön muuttaminen
Edeltävä kohta § 46 Hallintosäännön muuttaminen

Hallintosääntö numeroidaan § 128 eteenpäin uudelleen. Liiteenä 1 muutosehdostukset.

Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään tältä osin kokouksessa.

Hallintosääntö kokonaisuudessaan luettavissa kunnan verkkosivuilla https://www.kihnio.fi/hallinto-ja-talous/strategia

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy selosteessa ja Liitteessä 1 olevat muutokset hallintosääntöön.

Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään tältä osin kokouksessa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 4 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja antoi ajankohtaiskatsauksen koronatilanteesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Varavaltuutettu Jari Koskinen esitti, että näin yhteiskunnallisesti vaikeana koronapandemia-aikana luottamushenkilöt voisivat luopua kokouspalkkioistaan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri 2. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Alkkiomäki Jari Osallistujat
Hellgren Jussi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivisto Markus Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Markkola Juha-Matti Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Soininen Kalle Osallistujat