Valtuusto

Kunnanvaltuusto

9.12.2019

#813

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2019
Kokouspäivä 9.12.2019
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:45
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 10.12.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 10.12.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen toimitettu 5.12.19. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 37 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Mika Shemeikka ja Juha Koivisto.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 10.12.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Shemeikka ja Juha Koivisto.

§ 38 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan
Edeltävä kohta § 154 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.9.2019 mukaan

Liitteenä 1 hallintokuntien osavuosikatsaukset.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset tietoon saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 39 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Edeltävä kohta § 163 Määrärahamuutokset vuoden 2019 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että esitetyille tulosalueille ja investointeihin tehdään seuraavat muutokset:

Sivistyslautakunta

Lasten päivähoidon tehtäväalueelle myönnetään 5.000 euron menomääräraha ja tulomäärärahaan lisätään 5.000 euroa.

Peruskoulun tehtäväalueen menomäärärahasta vähennetään yhteensä 90.000 euroa ja tulomäärärahasta vähennetään 80.000 euroa.

-Muun sivistystoimen tehtäväalueelle myönnetään yhteensä 19.000 euron menomäärära ja tulomäärärahaan lisätään 13.000 euroa.

Kunnanhallitus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle kustannuspaikka Sote -ulkoitus myönnetään lisämäärärahaa 113.000 euroa.

Lisäykset investointeihin

Kirjaston asiakaspalvelupiste: Menot-rahoitusosuudet lisäys 3.500 euroa

Palkkahallinnon ohjelmisto 15.000 euroa

Yhtenäiskoulun muutostyöt 170 euroa

Koivikon rivitalon peruskorjaus 165.000 euroa

Puumilan äänentoisto 4.400 euroa

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 40 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa
Edeltävä kohta § 164 Muutokset valtionosuus- ja verotuloarvioon vuoden 2019 talousarviossa
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää talousarvion 2019 muutoksena kirjattavaksi verotuloihin seuraavat muutokset: Kunnallisvero -233.000, Kiinteistövero -7.000 ja yhteisövero -34.000 euroa

sekä valtionosuusarvion muutoksena +124.444 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 41 ​Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman hyväksyminen
Edeltävä kohta § 162 ​Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman hyväksyminen

Liittenä 2 talousarvio ja taloussuunitelma.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaisen talousarvion vuodelle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2021-2022.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana kuultiin valtuustoryhmien puheenvuorot sekä valtuutettujen puheenvuoroja. Osastopäälliköt esittelivät oman hallinnonalansa ehdotuksen. Keskustelun aikana valtuutettu Jussi Hellgrén esitti, että Kirkonkylän vanhan koulun purkuraha poistetaan talousarvioista 2020. Valtuutettu Hannu Tiainen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, joka hyväksyttiin. Äänestetään nimenhuudon mukaan. Ne, jotka äänestävät pohjaehdotuksen puolesta äänestävät JAA ja Hellgrénin ehdotus EI. Äänestyksessä annettiin 19 JAA-ääntä, 2 EI-ääntä. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena, että kunnanhallituksen pohjaehdotus tuli päätökseksi tältä osin. Valtuutettu Jussi Hellgrén jätti asiasta eriävän mielipiteen. Äänestysluettelo ja eriävä mielipide liitetään pöytäkirjaan.

Kunnanvaltuusto hyväksyi liitteenä 2 olevan Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 42 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51
Edeltävä kohta § 161 Kiinteistön kauppakirjan hyväksyminen / Kiinteistöosakeyhtiö Area 51

Liite 3 kauppakirja, kauppakirjan liitteitä 3.-3.2. kartat, 4-6 lainhuuto ja vuokrasopimuksia

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 3 olevan kauppakirjan.

Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kiinteistöosakeyhtiö Area 51, taloustoimisto
§ 43 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Merkittiin tiedoksi:

  • Sivistystoimessa on avoimena päiväkodin johtajan viran heti siten, että viimeinen hakupäivä on ma 13.01.2020
  • Valtuutettu Tiainen kysyi koululaisten luokkaretkien varojen keräyksestä. Sivistyslautakunnan puheenjohtaja ja sivistystoimenjohtaja vastasivat kysymykseen, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan.
  • Kunnanhallituksen- ja valtuustonpuheenjohtajat kiittivät hyvästä yhteistyöstä ja toivottivat kaikille Rauhallista Joulunaikaa.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Toivonen Katri 2. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivisto Juha Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Hellgren Jussi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkipää Lea Osallistujat
Markkola Juha-Matti Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Soininen Kalle Osallistujat
Törmä Leila Osallistujat
Kuusisto Kosti Varajäsenet