Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

6.9.2023

#4047

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2023
Kokouspäivä 6.9.2023
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.9.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 07.09.2023
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 51 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Tiina Jokioja ja Antti Kivioja. Pöytäkirja tarkastetaan 6.9.2023 ja pidetään nähtävänä 7.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 52 Mäntyperän energiapuisto; kaavaluonnos
Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitseen Kihniön kunnan alueella. Alueella on jo olemassa olevaa tiestöä ja sen läpi kulkee päärata Helsinki-Oulu. Suunnittelualue tulee tarkentumaan hankkeen edetessä muun muassa tehtyjen/tehtävien selvitysten perusteella.

Alueelta laadittuja selvityksiä:

 • Luontoselvitys 12.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Linnusto ja Liito-oravat 14.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Viitasammakot 09.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Lepakkoselvitys 30.10.2020, FM Eveliina Matikka
 • Melumallinnusraportti 23.10.2021, DI Matias Partanen
 • Välkeraportti 23.10.2021, DI Matias Partanen
 • Pohjakartan tarkistus ja rakennettavuuskatselmus 16.11.2021, Arkkitehti Esa Säkkinen
 • Sydänmaannevan linnustoselvitys 14.11.2022, FM Eveliina Riiheläinen
 • Maisemavaikutusten arviointi havainnollistusliitteineen 07.03.2023, FCG
 • Muuttolinnustoselvitys 27.03.2023, FCG
 • Arkeologinen selvitys, Heilu Oy

Voimalat sijaitsevat noin 7,5 km länteen Kihniön keskustasta. Parkanon kunnan raja on lähimmillään 300 metrin päässä lännessä.

Suunnittelualueen ympäristössä asutus on keskittynyt alueen länsipuolelle Kihniön keskustaan ja sen ympärille. Suunnittelualueen ympäristö on harvaan asuttua. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan suunnittelualueelle ei sijoitu yhtään asuin- tai lomarakennukseksi merkittyä rakennusta. Alueella on käytöstä poistettuja turpeennostopaikkoja. Naapurikiinteistöt ovat metsätalouskäytössä. Lähimmät asuin- ja lomarakennukset sijaitsevat yli 1,0 km etäisyydellä tuulivoimaloista.

Suunnittelutehtävä ja tavoitteet

Mäntyperän Tuulipuisto Oy suunnittelee ”Mäntyperän energiapuistoa” Kihniön kunnan länsireunalle. Suunnittelualue sijoittuu kokonaisuudessaan Kihniön kunnan alueelle.

Kihniön kunta on hyväksynyt kaavoitusaloitteen hankkeen osalta kunnanhallituksessa 15.11.2021 (§ 214).

Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena MRL:n 77(a) §:n mukaisesti. Kaavahankkeen yhteydessä toteutetaan tarvittavilta osin ympäristövaikutusten arviointimenettely. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen hyväksyy Kihniön kunnanvaltuusto.

Tuulipuiston tavoitteena on osaltaan edistää ilmastopoliittisia tavoitteita, joihin Suomi on sitoutunut.

Osayleiskaavan suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Tavoitteena on myös ottaa huomioon muut aluetta koskevat maankäyttötarpeet sekä suunnitteluprosessin kuluessa muodostuvat tavoitteet.

Mäntyperän Tuulipuisto Oy:n tavoitteena on toteuttaa Kihniön kunnan Mäntyperän alueella enintään kolmen tuulivoimalaitoksen tuulivoima-alue, jonka kokonaisteho olisi enintään 24 MW.

Tuulivoimalaitoksen yksikköteho olisi korkeintaan 8 MW. Tuulivoimalaitosten kokonaiskorkeus olisi enintään 265 metriä ja niiden napakorkeus on 170 m ja roottorin halkaisija 190 m.

Kaavaprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen jossa voimaloiden paikat ovat tarkentuneet. Luonnoksessa esitetään rakennuspaikat ja muutkin alueiden käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä ja luonne sekä määräykset liikenne- ja muiden yleisten alueiden käyttöön. Lisäksi arvioidaan, millaisia vaikutuksia asemakaavalla on suunnittelualueelle ja sen vaikutusalueelle.

Esa Säkkinen esittelee asiaa kokouksessa teams-yhteydellä.

Liitteet 1-12

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan Mäntyperän Tuulipuisto Oy:n kaavaluonnoksen ja päättää esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi ja että kunnanhallitus asettaa sen nähtäville sekä pyytää siitä lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 53 Lausuntopyyntö Vermassalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää lausuntoa Virtain kaupungin alueelle suunnitellusta Vermassalon tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Hankealue sijoittuu Virtain kaupungin keskustaajamasta noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle Vermasjärven länsipuolelle. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 345 metriä ja yksikköteho noin 7 - 10 MW. Vaihtoehdossa 1 koko hankealueelle rakennetaan 25 tuulivoimalaa. Vaihtoehdossa 2 hankealueelle rakennetaan 21 voimalaa. Vaihtoehdossa 3 hankealueelle rakennetaan 20 voimalaa. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan yhdessä joko Ilmattaren Tuuramäen tuulivoimahankkeen kanssa tai Abo Wind Oy:n Myyränkankaan tuulivoimahankkeen kanssa joko 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla. YVA-menettelyn on tarkoitus edetä samanaikaisesti alueen kaavoituksen kanssa.

Arviointiohjelma löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi/vermassalontuulivoimahankeYVA.

Lausuntopyyntö liite 16.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun ja päättää valtuuttaa rakennustarkastajan antamaan pyydetyn lausunnon määräaikaan mennessä.

Asian kokouskäsittely

Lausunnossa tulee huomioida kannustus hanketoimijoita yli hanke- ja kuntarajojen käymään vuoropuhelua keskitettyjen siirtoreittien löytämiseksi.

Lisäksi lausunto tulee ennen lähetystä toimittaa jakelulla kunnanhallituksen pj, kunnanvaltuuston pj, teknisen lautakunnan pj., kunnanjohtaja ja tekninen johtaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 54 Poikkeamishakemus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4000 m2:n suuruinen rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-401-54-1. Rakennuspaikka rajoittuu Naarmijärveen noin 72 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan uuden vapaa-ajanrakennuksen 40 m2 rakentamiselle.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla on tällä hetkellä sauna 25 m2 m2, grillikatos 6 m2 ja puuvarasto noin 6 m2. Yhteensä rakennettua kerrosalaa on 37 m2. Uuden vapaa-ajanrakennuksen jälkeen yhteenlaskettua kerrosalaa olisi yhteensä 77 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella. Alle 5000 m2 tontilla rakennusoikeus on 125 m2 (vapaa-ajanrakennus, sauna ja aitta) + 30 m2 kylmää varastotilaa+ 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna (mikäli palomääräysten mukaiset etäisyydet täyttyvät).

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu kunnan toimesta.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalle on vuonna 2008 myönnetty Ympäristökeskuksen poikkeamislupa lomarakennukselle 100 m2, saunarakennukselle 25 m2 ja talousrakennukselle 25 m2. Poikkeamishakemuksen on hakenut kiinteistön edellinen omistaja. Poikkeamisluvan jälkeen rakennuksille on haettu rakennusluvat, joista kuitenkin vain saunarakennus on rakennettu. Muiden rakennusten rakennusluvat ovat rauenneet. Lisäksi myöhemmin tontille on rakennettu grillikatos 6 m2 ja puuvarasto 6 m2. Yhteensä tontilla on rakennettu kerrosalaa 37 m2. Uuden vapaa-ajanrakennuksen kerrosala olisi 40 m2.

Rakennusjärjestyksen mukaisesti kaavoittamattomalla alueella sijaitsevan alle 5000 m2 tontin rakennusoikeus on 125 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunan ja aitan. Lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 sekä 30 m2 katosta. Yhteensä rakennettua kerrosalaa sallitaan kyseisen kokoiselle rakennuspaikalle 150 m2. Katosta ei lasketa kerrosalaan. Uuden vapaa-ajanrakennuksen + olemassa olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on yhteensä 77 m2.

Poikkeamisella ei ylitetä rakennusjärjestyksen mukaista kokonaisrakennusoikeutta tontilla. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Rakentaminen tulee sopeuttaa rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 55 Talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2023

Talousyksikkökohtaisen toteumaraportin 30.6.2023 mukaan koko teknisen lautakunnan toimintakulujen toteumaprosentti on 51,5 % ja toimintatuottojen toteumaprosentti 50,0% (liite 13).

Käsitellään myös Kihniön kunnan omistamien taloyhtiöiden osavuosikatsaukset (liite 14).

Käsitellään lisäksi teknisen lautakunnan investointien tilanne ja muutostarpeet.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion osavuosikatsauksen 01.01. - 30.06.2023 ja taloyhtiöiden osavuosikatsauksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa sen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston tietoon.

Asian kokouskäsittely

Talouden osavuosikatsauksen perusteella tekninen lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2023 investointien muutosta seuraavasti:

 • Rajakallion rivitalot alitus -49 000 €
 • Yhtenäiskoulu alitus -30 000 €
 • Kunnanvirastot alitus -27 000 €
 • Puumila alitus -20 000 €
 • Museo alitus -11 000 €
 • Paavontien rakentaminen alitus -40 000 €
 • Koivikko B talo lisämääräraha +10 000 €
 • Koivikko rivitalot lisämääräraha +130 000 €
 • Paloasema lisämääräraha +50 000 €
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 56 Talouden toteuma 1.1. - 31.7.2023

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 57,7 % ja tulojen toteumaprosentti 54,4 %. Toimintakate on 140,5 % (liite 15).


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 31.7.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 57 Investoinnit vuodelle 2024

Talousarvion 2024 raamien määrittämistä varten kunnanjohtaja on pyytänyt tekniseltä lautakunnalta arviota vuoden 2024 investoinneista.

Kuntatalouden kannalta aivan lähivuosina pyritään tekemään vain pakolliset nykyistä tasoa ylläpitävät tai kuntastrategian kannalta merkittävimmät investoinnit.

Teknisen investoinnit mukailevat taloussuunnitelmaa, mutta investointien oikea-aikaisuuteen ja kohdentamiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Investoinneista merkittävimmät liittyvät rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen, vuokralaisille annettujen sitoumusten toteutumiseen, liikenneväylien, yleisten alueiden, liikuntapaikkojen ja kiinteistöjen kunnossapitoon.

Tekninen lautakunta keskustelee vuoden 2024 sekä vuosien 2025 - 2026 investointitarpeista ja tekee esityksen kohteista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asiasta tarvittavan keskustelun.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Teknisen toimen kuntastrategian mukaiset tavoitteet vuodelle 2024

Hallintokuntien tulee suunnitella painopisteet ja toimenpiteet kuntastrategian toteuttamiseksi. Teemat, painopisteet, toimenpiteet ja mittarit tulee määritellä niin, että ne voidaan ottaa huomioon vuoden 2024 talousarvion suunnittelussa.

Jotta teknisen toimen erityisteemat tunnistetaan, tulisi strategian mukaisten tavoitteiden määrittämisessä osallistaa ja sitouttaa niin luottamushenkilöitä, viranhaltioita että kuntalaisia.

Teknisen toimen erityisteemojen tunnistamiseksi kokoonnutaan työpajaan, johon osallistuvat valitut lautakunnan jäsenet, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, toimistoinsinööri ja vapaa-aikaohjaaja. Tekninen johtaja kutsuu työpajan koolle talousarvion laadinnan aikataulun huomioiden.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta nimeää omat edustajansa työpajaan ja valtuuttaa työpajaan osallistuvat nimeämään vuoden 2024 erityisteemat ja toimenpiteet kuntastrategiaan teknisen toimen osalta.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta nimeää työpajaan koko lautakunnan.

§ 59 Ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja käy läpi meneillään olevia ja ajankohtaisia asioita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Asian kokouskäsittely
 • Investointien tilanne
 • Kiinteistöstrategiatyö
 • Kunnan teknisen palvelutuotannon selvitystyö
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2022 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Kiinteistöomasuuden salkutus ja kiinteistöstrategia

Teknisen lautakunnan osalta tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota kiinteistöomaisuuden luokittelun päivitykseen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kiinteistöomaisuuden salkutukseen liittyvä työ hyödynnetään mahdollisimman hyvin kiinteistöjen hoidossa. Tarkastuslatuakunta on edelleen kiinnittänyt huomiota myös kunnan omistamien kiinteistöjen huomattavaan korjausvelkaan. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että korjausvelan pienentämistä tehdään suunnitelmallisesti ja kiinteistöstrategian linjausten mukaisesti. Tarkastuslautakunta korostaa myös kiinteistöstrategian toteutumiseen ja korjausvelan pienentämiseen liittyvän tarkoituksenmukaisen raportoinnin merkitystä.

Kihniön kunnassa on laadittu kiinteistöjen salkutus, jossa kiinteistöt on jaettu pidettäviin, kehitettäviin ja luovutettaviin. Kiinteistöluokitus on tehty yleisellä tasolla, perustuen tilatarpeen tyydyttämiseen palveluntuotannon kannalta sekä kiinteistöjen kuntoon.

Tekninen lautakunta toteaa, ettei kiinteistöjen salkutus sellaisenaan palvele ja ohjaa kiinteistönpitoa ja on päättänyt päivittää kunnan kiinteistö- ja toimitilastrategian 2024 - 2028. Teknisen lautakunnan ohjaamana strategian laadintatyön perustietovaihe on käynnissä ja tapahtuu viranhaltijatyönä. Strategiassa kiinteistöluokitus tarpeen mukaan päivitetään perustuen kiinteistöjen todelliseen käyttötarpeeseen (nykyinen ja ennuste), laatuvaatimuksiin, kuntoluokitukseen, korjausvelkaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Kiinteistöstrategiaan sisällytetään myös toimenpideohjelma kustannusvaikutuksineen.

Strategian laadinnan vaiheet ja aikataulu on seuraava:

Vaihe 1: Perus- ja lähtötietovaihe 05-09/2023

Vaihe 2: Strategiapajat 10-11/2023

Vaihe 3: Hyväksyminen 12/2023

Vaihe 4: Toimeenpano 1/2024 alkaen

Päivitetyn strategian katsotaan parhaiten palvelevan ja ohjaavan operatiivista toimintaa.

Teknisten palvelujen laadunvalvonta

Tarkastuslautakunta on lisäksi todennut saamansa tiedon mukaan, että teknisissä palveluissa vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen läpimenoajat on pyritty ottamaan osaksi laadunvalvontaa. Tarkastuslautakunnan mukaan läpimenoaikojen seuranta on hyvä esimerkki toiminnan laadun mittaamisesta ja pitänyt tärkeänä, että laadun mittaamista kehitetään edelleen.

Teknisten palvelujen palvelupyyntöjä on mahdollista tehdä sähköisen huoltokirjan kautta (sisäiset vuokralaiset), sähköpostite tai puhelimitse. Tekninen lautakunta huomioi palvelupyyntöjen läpimenoajan seurannan osaksi kuntastrategian mittaristoa ja kehittää ja täsmentää ilmoituskanaviin liittyvää toiminnanohjausta ja tiedotusta.

Johtamisen kehittäminen

Tarkastuslautakunta edelleen toteaa, että teknisessä toimessa on tehty johtamisen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä ja toteaa laadun mittaamisen olevan osa johtamisen kehittämistyötä. Tarkastuslautakunta kannustaa jatkamaan johdon kehittämistyötä.

Teknisessä toimessa on käynnistetty elokuussa 2023 teknisten palvelujen palveluntuotannon organisointi ja toimintamalliselvitys. Selvitystyössä selvitetään nykytilanne, analysoidaan ja verrataan verrokkikuntien organisoitumis- ja palveluntuotantomallit ja kustannusrakenteet suhteessa Kihniön tilanteeseen ja tarpeeseen sekä analysoidaan ja vertaillaan vaihtoehtoiset tavat tuottaa palvelut: VE1 nykyisen tuotannon tehostaminen/kehittäminen, VE2 ulkoistaminen ja VE3 hybridi. Nykytilanteen selvittämisessä korostetaan palvelutason määrittelyä, jonka selkiyttäminen ohjaa myös teknisen toimen johtamista - tuotettiinpa palvelut jatkossa millä tahansa palvelumuodolla.

Oheismateriaalina tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomus.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa esityksen mukaisen lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 61 Hallintosäännön päivitys

Kuntalain 90§:ssä säädetään kunnan hallintosäännöstä. Lakiin on tehty päivityksiä liittyen kunnan toimintaan poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Kuntien on saatettava hallintosääntönsä kuntalain uusitun 90§:n mukaiseksi.

Tekninen lautakunta käy osaltaan hallintosääntöä läpi ja tekee siihen tarvittavat muutokset.

Liite 17

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päivittää hallintosäännön osaltaan ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 62 Kihniön kunnan vakuutusten kilpailuttaminen

Vakuutusmeklari Söderberg&Partners Oy on suorittanut Kihniön kunnan ja Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy:n vakuutuskilpailutuksen julkisen hankintalain mukaisesti. Tarjoukset pyydettiin kokonaistarjouksena sisältäen omaisuusvakuutukset, toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutukset, tuotevastuuvakuutukset, lakisääteisestä tapaturmavakuutukset, ryhmätapaturmavakuutukset, ajoneuvovakuutukset sekä metsävakuutukset.

Kilpailutus julkaistiin Hilmassa 30.6.2023 ja tarjoukset on tullut jättää 25.8.2023 klo 16 mennessä.

Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi tarjoajaa:

Pohjola Vakuutus Oy, vertailuhinta 25 050 €

If Vahinkovakuutus Oyj, vertailuhinta 25 531€

Tarjouspyynnön mukaisesti valituksi tulee se kokonaistarjous, joka on tarjouspyynnön mukainen ja kokonaishinnaltaan edullisin vertailuhinnaltaan.

Tarjousten vertailutaulukko on liitteessä 18.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta:

 • päättää hankkia Kihniön kunnan vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy:ltä kokonaishintaan 20.325,00 €/vuosi
 • antaa yhteiskilpailutuksena tehdyn hankintapäätöksen tiedoksi Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön Vesi ja Lämpö Oy
Liitteet
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
tekninen johtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Kivioja Antti Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja
Shemeikka Olivia Muu osallistujat
nuorisovaltuuston edustaja