Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

15.6.2023

#3878

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2023
Kokouspäivä 15.6.2023
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 16:50
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan www-sivuilla
Aika 16.6.2023
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli tekninen johtaja
§ 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Niina Sillanpää ja Timo Aho. Pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2023 ja pidetään nähtävänä 16.6.2023 kunnan tietoverkossa.

§ 48 Rakennuslupahakemus / Varastohalli

Orafab Oy hakee pressuhallin 827 m2 rakennuslupaa kiinteistölle 250-403-8-22. Hakija hakee aloittamislupaa heti.

Kiinteistö sijaitsee asemakaava-alueella. Asemakaavassa kiinteistö on osoitettu TY-merkinnällä eli teollisuusrakennusten korttelialue, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Erityiset vaatimukset koskevat pohjavesialueen huomioimista. Alueella harjoitettava toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää. Teollisuuden lastaus –ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin varatut käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta keräytyväsade-ja hulevesi on johdettava öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon tai viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle.

TY-1 kaavamääräyksen mukaan tontin tehokkuusluku on 0,40. Kiinteistön koko on 2800 m2, jolloin rakennusoikeutta tontilla on 1120 m2. Vanhat olemassa olevat rakennukset on purettu pois. Tämän lisäksi tontille saa rakentaa yhden asuinrakennuksen kerrosalaltaan enintään 150 m2.

Kiinteistö tulee muodostaa asemakaavan mukaiseksi tontiksi.

Rakentamisesta on pyydetty pelastusviranomaisen lausunto, jonka määräyksiä ja ehtoja on rakentamisessa noudatettava.

Piha-alueen rakennekerroksista ja sade-ja hulevesien käsittelystä tulee toimittaa erillinen selvitys rakennusvalvontaan.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan.

Lautakunta myöntää aloittamisluvan heti ennen maankäyttö-ja rakennuslain

mukaisen 14 päivän valitusajan kulumista. Rakennuslupa myönnetään seuraavin

ehdoin;

Lupakohteen tärkeys huomioiden määrätään, että työmaalla on ennen rakennustöiden aloittamista pidettävä ALOITUSKOKOUS. Aloituskokouksen ajankohdasta on sovittava rakennustarkastajan kanssa. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja paikalle kutsutaan vähintään seuraavat: -rakennuttaja (hankkeeseen ryhtyvä) -rakennustarkastaja -vastaava työnjohtaja (oltava hyväksyttynä). Rakennukseen ja/tai tulotieltä näkyvään paikkaan on laitettava talon osoitenumerokilpi. Rakennuslaki edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii rakennustyön riittävästä valvonnasta. Lupa myönnetään ehdolla, että vastaava työnjohtaja ja hankkeeseen ryhtyvä huolehtivat e.m. valvonnasta asianmukaisesti sekä dokumentoivat työn eri vaiheisiin liittyvät tarkastukset, suunnitelmien toteuttamiset hyvän rakennustavan mukaisesti. Rakennus sijaitsee I-luokan pohjavesialueella. Lastaus -ja purkualueet, ulkovarastointiin tarkoitetut alueet sekä ajoneuvoliikenteeseen ja pysäköintiin varatut käytettävät alueet on eristettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla. Alueelta keräytyvä sade-ja hulevesi on johdettava öljynerotuskaivojen kautta viemäriverkostoon tai viemärissä pohjavesialueen ulkopuolelle. Rakennukseen on tilattava erityinen palotarkastus ennen käyttöönottoa. Rakennuttajan on nimettävä rakennushankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori (VNA 205/2009 1.6.2009.)

Asian kokouskäsittely

Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun rakennusluvan päätösehdotuksen mukaan täsmentäen, että rakennuspaikan pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriverkostoon. Koska erillistä hulevesiviemäröintiä ei ole, rakennuspaikan kuivana pito tulee tehdä Kihniön kunnan rakennus- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Orafab Oy
§ 49 Petäjäopiston uima-allasmaksut

Petäjäopisto on toteuttanut liikuntaryhmiä Kihniön Terveys- ja palvelukeskuksen uima-altaalla, viidessä eri ryhmässä / viikko, kevät- ja syyslukukaudella. Hinta on ollut könttäsumma, joka on laskutettu vuosittain. Nyt tulisi määrittää altaan käytölle uusi tuntihinta kohonneiden käyttökustannusten vuoksi. Nyt laskutettu hinta on ollut n. 13,80 €/h.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää nostaa hintaa 15 %, jolloin uudeksi tuntihinnaksi tulee 15,90 €/h.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Petäjä-opisto
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
Ala-Kurki Henna Pöytäkirjanpitäjä
Aho Timo Tarkastajat
Sillanpää Niina Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja