Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

24.4.2023

#3621

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2023
Kokouspäivä 24.4.2023
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:35
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.4.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.4.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 55 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 56 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kirsi Jytilä ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 24.4.2023 ja pidetään nähtävänä 25.4.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 57 Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys - Parkin toimintaan vuodelta 2022 ja näkymät vuodelta 2023
Muut osallistujat Kortesmaa Elina, Pihlajamäki Jari

Kehitysparkista kokoukseen saapuu katsausta esittelemään yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Elina Kortesmaa.

Oheismateriaalina katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2022 ja tilinpäätös.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi saaduksi. Leila Pusa saapui tämän asian aikana klo 17.07. Elina Kortesmaa ja Jari Pihlajamäki poistuivat klo 17.50.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 58 Valtuustoaloite kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivityksestä

Kihniön SDP:n valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 valtuustoaloitteen kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivityksestä.

Kunnan verkkosivut on tehty omana työnä vuonna 2018 eikä projektissa ollut varausta asiantuntijapalvelujen käyttöön. Osa tiedoista siirrettiin vanhoilta sivuilta ja niitä muokattiin. Tietojen päivittäminen on ollut kunkin osaston omalla vastuulla. Erillistä resurssia tehtävään ei kunnassa ole vaan työ tehdään muiden töiden ohessa.

Aloitteen johdosta kuntaan perustettiin työryhmä miettimään nettisivujen parannettavuutta. Työryhmään valittiin jokaisesta toimipaikasta edustus.

Valtuustoaloitteessa toivottiin mm. sisällön ajantasaistamista, sähköisiä lomakkeita ja viivakoodia laskuihin. Aloite on liitteenä.

Työryhmä on kokootunut useita kertoja ja tehnyt mm. seuraavanlaisia toimenpiteitä:

- lomakkeita lisätty: avustusten, kirjastokortin hakulomakkeet lisätty. Varhaiskasvatuksen ja iltapäiväkerhon lomakkeet löytyvät Wilma-sovelluksesta. Rakentamiseen liittyvät lupahakemukset mahdollista tehdä sähköisesti. Löytyvät myös paperiversiona lomakkeet sivulta.

-avoimet työpaikat linkki lisätty pikalinkkeihin

-palaute-lomake lisätty

-yhteystiedot linkki etusivun alareunassa

-yhdistykset voivat lisätä tapahtumakalenteriin omia tapahtumiaan, tunnuksen voi tilata www.sivuilta.

- sosiaali- ja terveystoimen keskeiset numerot avattu sivuille, muuten linkitetty Kolmostien Terveyden, Parkanon kaupungin ja Hyvinvointialueen palveluihin.

-hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sivuja päivitetään sitä mukaa kun tietoja hyvinvointialueelta saadaan ja omat resurssit antavat myötä.

-osastoja kehotetaan tarkastamaan tiedon ajantasaisuus ja riittävyys säännöllisesti, sekä sopimaan henkilöt, jotka päivityksestä huolehtivat.

Viivakoodin lisääminen laskuihin on maksullinen ominaisuus ja sille tulisi hintaa yli 1.000 euroa. Asiakas voi pyytää laskua myös e-laskuna pankin verkkopalvelussa, jolloin laskun käsittely helpottuu.

Sivujen monipuolistamiselle niiden pohjarakenne asettaa tietyt rajoitteet. Mikäli halutaan toisenlainen pohja, tulee hankkia kokonaan uusi sivupohja ja niiden hinnat ovat 10.000 eurosta ylöspäin sekä projektikustannukset.

Ulkopuolisen resurssin hankintaan ei ole määrärahaa toistaiseksi. Mikäli katsotaan tarpeelliseksi hankkia lisäpalveluita viestinnän osalta, tulee siihen varautua talousarviossa.


Päätösehdotus

Edellä saadun selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Liitteet
§ 59 Selonteko vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Kihniön kunnan hallintosäännön 124 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kunnan toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Kunnanhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on loppuun käsitelty.

Vuoden 2022 aikana jätettiin neljä valtuustoaloitetta ja yhdeksän kuntalaisaloitetta.

Valtuustoaloitteet:

- Kihniön Keskustan valtuustoryhmän aloite 13.6.2022 kokeilu maksuttomasta päivähoidosta.

Aloite hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2022 ja todettu loppuunkäsitellyksi.

- Kihniön SDP:n valtuustoryhmän aloite 14.11.2022 tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen lisäämistä osaksi opetusohjelmaa. Aloite on valmistelussa. Asian käsittely on keskeneräinen.

- Kihniön Perussuomalaisten valtuustoaloitteet 12.12.2022 : Valtuuston kyselytunti osaksi valtuuston kokouksia sekä Exam,- sähköinen tenttiminen Kihniön kirjaston tiloihin.

Aloitteet ovat valmistelussa ja ovat siten keskeneräisiä.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuodelta 2021

- Vuodelta 2021 - Kihniön SDP:n valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 valtuustoaloitteen kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivitystä vastaamaan aikaa. Kunnanhallitus käsittelee valuustoaloitetta kokouksessaan 24.4.2023 ja asia etenee valtuustokäsittelyyn

- Kihniön perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti 24.5.2021 Matonpesupaikkaa koskevan valtuustoaloitteen.

Aloite on lähetetty teknisen lautakunnan valmisteltavaksi. Asian käsittely on kesken.

Kuntalaisaloittet

Vuodelta 2021 kuntalaisaloite vanhuksille asumispaikkoja Kihniön sairaalaan. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 27.1.2022 Ajantasalla oleva hallintosääntöon julkaistava Kihniön kunnan verkkosivuilla. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 13.6.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 28.2.2022 Kihniön kunnan on viivytyksettä siirryttävä maalämmön käyttöön. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 16.6.2022 Kihniön kunnassa on siirryttävä pormestarimalliin vuodeen 2023 alusta. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 22.6.2022. Kihniön kunnan nimi on muutettava : Pyhäniemi. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 3.8.2022. STOP- merkki Kettukallion ja Kihniöntien liittymään. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 5.9.2022. Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitoksen. Aloite on käsitelty kunnanvaltuustossa 14.11.2022 ja todettu loppuun käsitellyksi.

- Kuntalaisaloite 16.9.2022. Kihniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta. Aloite on käsitelty kunnanhallituksessa 13.2.2023 ja odottaa valtuustokäsittelyä ja asia tältä osin keskeneräinen.

- Kuntalaisaloite 19.9.2022. Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen lehvähdyspaikalle Kihniöön. Aloite on siirretty teknisen toimen valmisteltavaksi, aloite on keskeneräinen.

- Kuntalaisaloite 24.11.2022. "Rivieran" palauttaminen yleiseksi uimapaikaksi. Aloite on käsitelty kunnanhallituksesa 31.2.2023 ja odottaa valtuustokäsittelyä ja asia tältä osin keskeneräinen.
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle tiedoksi saatetuksi selonteon vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräisistä aloitteista vuodelta 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 60 Kunnanviraston sulkeminen vuosilomien vuoksi 2023

Kunnanvirasto on vuosittain pidetty suljettuna kolmen tai neljän viikon ajan heinäkuussa, jolloin koko henkilökunta on ollut vuosilomalla. Lomien osittaisella keskittämisellä voidaan turvata tehokkaammat palvelut muuna aikana. Vuosilomasijaisia ei kunnanvirastossa ole käytetty.

Suurimmalla osalla henkilöstöä vuosiloman pituus on 38 työpäivää. Vuonna 2023 kunnanvirasto voisi olla suljettuna neljän viikon ajan heinäkuussa. Lisäksi juhlapyhien yhteyteen on toivottu vuosilomapäivien sijoittamista, jolloin myös kokonaan sulkeminen on paikallaan pienentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kunnanviraston suljettuna vuosilomien vuoksi kuluvan vuoden aikana seuraavasti:

19.5.2023

3.-30.7.2023

25.12.2023-7.1.2024

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat
§ 61 Anomus väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidentämistä / Kihniön Matkailuyhdistys ry

Kihniön Matkailuyhdistys Ry anoo Kihniön kunnalta väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidentämistä koskien kansainvälistä Hyvinvointia Suosta ja Saunasta hanketta. Haettavan rahoituksen määrä on ollut 16.000 euroa. Matkailuyhdistys anoo maksuajan pidentämistä 30.4.2024 saakka, koska hankkeelle on myönnetty jatkoaika tuohon päivämäärään saakka. ( Ely- keskuksen muutospäätös pvm.22.3.2023 hankenumero 165292)

Liite 1 hakemus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Kihniön Matkailuyhdistykselle väliaikaisen rahoituksen maksuajan pidennyksen ko. hankkeelle siten, että väliaikainen rahoitusosuus 16.000 euroa tulee maksaa välittömästi Kihniön kunnan tilille, kun hankkeen loppumaksatus on suoritettu, kuitenkin viimeistään 31.7.2024 mennessä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Taloustoimisto
§ 62 Sopimuspäivitys kuntien väliseen yhteistyösopimukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella

Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat ovat sopineet helmikuussa 2021 allekirjoitetulla yhteistyösopimuksella (KH 30.11.2020 § 507) työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun kuuluvien kuntien välisestä yhteistyöstä kuntakokeiluun sekä kokeilulain toteuttamiseen liittyen.

Kuntien välisessä yhteistyösopimuksessa on sovittu siitä, miten yhteistyö toteutetaan ja pääsopimuksen velvoitteet pannaan täytäntöön. Kuntasopimus on myös kokeilulakiin liittyvien keskitettyjen palvelujen osalta Kuntalain 8 luvun 49 ja 54 § mukainen sopimus viranomaistehtävien hoitamisesta Tampereella. Kuntasopimuksen liitteessä sovitaan Tampereelle keskitettyjen tehtävien ja palvelujen kustannusten jaosta kuntien kesken.

Kuntien väliseen yhteistyösopimukseen on tarve tehdä teknisluonteisia muutoksia hyvinvointialueen käynnistymiseen ja kuntakokeilun jatkoon liittyen. Sopimuksen voimassaoloa jatketaan 31.12.2024 saakka kokeilulain voimassaolon muutoksen mukaisesti.

Hyvinvointialueuudistuksen käynnistymisen johdosta sopimuksesta poistetaan viittauksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Samassa yhteydessä sopimukseen on valmisteltu muutokset keskitettyjen kansainvälisten palvelujen rahoitusmallin ja keskitettyjen koulutus- ja perehdytyspalvelujen osalta.Sopimusmuutosten linjaukset on käsitelty joulukuun 2022 Pirkanmaan johtajakokouksessa. Tampereelle keskitettyjen kotoutumisaikaisten työnhakija-asiakkaiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen osalta kustannustenjako perustuu jatkossa vieraskielisten määrään. Manuaalista kirjanpitoa vaatineesta suoriteperusteisesta laskutuksesta luovutaan. Keskitettyjen koulutus- ja perehdytyspalvelujen tarvetta ei enää kokeilun tässä vaiheessa ole nähty tarpeelliseksi ja tästä syystä ne on todettu aiheelliseksi poistaa kuntien välisestä yhteistyösopimuksesta. Yhteisten tehtävien osalta kustannustenjakoliitteeseen on tehty vastaavat muutokset jaettavien kustannusten perusteisiin.

Kihniön kustannusosuus vuodelle 2023 on arvioitu 1.276 euroa.

Pöytäkirjanotteet sekä tiedot sopimuksen allekirjoittajasta sähköistä allekirjoituskierrosta varten (nimi, s-posti, ja puhelinnumero) lähetetään Tampereen kaupungin kirjaamoon Kirjaamo@tampere.fi 31.5.2023 mennessä.

Liite 2 sopimusluonnos (muutettu) ja kustannustenjakoliite, oheisena muutokset

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä muutokset kuntien väliseen yhteistyösopimukseen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta Pirkanmaan alueella.

Kihniön kunta valtuuttaa Tampereen kaupungin sopimaan vastaavasta sopimuskautta koskevasta muutoksesta sekä muista teknisluonteisista päivityksistä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan TE-toimiston, KEHA-keskuksen ja Pirkanmaan kaupunkien/kuntien väliseen pääsopimukseen sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kirjaamo@tampere.fi
Liitteet
§ 63 Kihniön kunnan tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen päivittäminen
Edeltävä kohta § 201 Kihniön kunnan tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintamallia ja asiakirjajulkisuuskuvausta on ylläpidettävä aina, kun tiedonhallintayksikön tiedonhallinnassa tapahtuu muutoksia ja vaikuttavat sen sisältöön. Tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus on tuotava kunnanhallitukselle tiedoksi vähintään kerran vuodessa.

Tiedonhallintamallia ja asiakirjajulkisuuskuvaa on päivitetty, koska tiedonhallintayksikön tiedonhallinnassa on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat sen sisältöön. Suurimmat päivitykset koskevat hyvinvointialuetta, joka on ottanut vastuulleen osan tiedoista 1.1.2023, lisäksi kunnan käyttämissä järjestelmissä on tullut muutoksia.

Liitteet, päivitetty. Tiedonhallintamalli ja asiakirjajulkisuuskuvaus sekä päivitetyt vastuutaulukko ja prosessikuvaukset.

Liite 3 päivitetty asiakirja ja liitteet


Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy Kihniön kunnan tiedonhallintamallin ja asiakirjajulkisuuskuvauksen liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 64 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 28.2.2023

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 28.2.2023

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 65 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 66 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja § 13,15

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tarkastuslautakunta 18.4.2023

Nuorisovaltuusto 28.3.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 67 Pyhäniemen vierasvenelaiturihanke

Hankkeen tausta ja tarkoitus:

Pyhäniemen lomakylä on toiminut v. 1980-luvulta alkaen. Kihniön kunta on sittemmin aktiivisesti osallistunut alueen kehittämiseen mm. maata hankkimalla sekä toimintaa kehittämällä.

Pyhäniemeen on v. 2021 laadittu vaiheittain toteuttava kehittämissuunnitelma, jossa alueen palveluntarjontaa ja laatutasoa parannetaan entisestään. Aluekehitystyön yhteydessä alueella suoritettiin arkeologinen inventointi, jonka tuloksena alueelta löytyi muinaisjäännöksiä sekä kivi-, rauta- että viikinkiajalta. Kohde on löydöstensä vuoksi sekä maakunnallisesti että valtakunnallisesti erityisen arvokas, jossa on todistettavasti ollut pysyvää asutusta eri aikakausina. Yhteistyössä museoviraston ja maakuntamuseon kanssa kunta on selvittänyt, ettei muinaisjäänteet sulje pois alueen kehittämistä ja rakentamista. Kohteen muinaishistorian ainutlaatuisuus pyritään paitsi huomioimaan, myös hyödyntämään markkinoinnissa ja alueen ilmeessä ja brändissä. Kiinnostus muinaishistoriaan on alati kasvava trendi.

Vierasvenelaiturille on tarve jo alueen nykyisessä toiminnassa ja se olisi merkittävä lisä alueen palvelutarjontaan. Laituri on helposti ja itsenäisesti toteutettava osa alueen kehittämissuunnitelmaa, joka vie alueen palveluntarjontaa, saavutettavuutta ja houkuttelevuutta eteenpäin.

Vierasvenelaiturin puute tekee nykyisellään rantautumisen matalarantaisessa vesistössä mahdottomaksi, minkä vuoksi Pyhäniemeen voi saapua kuivin jaloin vain maareittejä pitkin. Laiturin puute vaikuttaa myös paikallisten yritysten mahdollisuuteen vastata kysyntään koskien mm. sublautailua, kanoottipäiväretkiä, vesijettisafareita ja saunalauttavuokrausta toimivan ja selkeän lähtö- ja päätepisteen puuttuessa.

Laiturin sijainti tulisi olemaan niemen veneenlaskupaikan / koirauimapaikan vastakkaisella puolella ns. päärannan puolella.

Hankkeen tavoitteet:

Hankkeessa kehitetään Pyhäniemen matkailualueen saavutettavuutta ja palveluntarjontaa.

Tuloksia seurataan osana asiakastyytyväisyyttä ja -kokemusta.

Hankkeen tuloksena Pyhäniemen lomakylä jo olemassa olevineen palveluineen on saavutettavissa myös vesitse. Lisäksi vierasvenelaiturista on mahdollista osoittaa paikkoja yritysten käyttöön, mikä mahdollistaa useat kaupalliset vesiaktiviteetit. Hanke palvelee kuntalaisia, loma-asukkaita, matkailijoita sekä yrityksiä.

Hankkeen lopuksi jää kiinteä vierasvenelaituri, jonka yllä- ja kunnossapidosta vastaa Kihniön kunta. Laiturin suunnittelussa huomioidaan ekologisuus, kestävyys ja huollon helppous. Laituri toteutetaan puukantisena betoniponttonilaiturina, joka mahdollistaa laiturin ankkuroinnin alueella, joissa esiintyy muinaisjäännöksiä.

Hankkeen käynnistämisestä ja ohjauksesta vastaa Kihniön kunnan elinvoimatoimikunta.

Hankkeen toteutuksesta – hankesuunnittelusta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta – vastaa Kihniön kunnan tekninen toimi. Hankkeen tiedottamisesta vastaa Kihniön kunnan hallintopalvelut kunnan päätöksentekopöytäkirjojen, kotisivujen ja somen kautta.

Laiturin rakentaminen vaatii toimenpideluvan, joka haetaan Kihniön kunnan rakennusvalvonnasta.

Lupien, suunnittelun ja urakan hankinta toteutetaan kunnan viranhaltijatyönä. Hankinta toteutetaan kokonaishintaurakkana laituri asennettuna tarjouspyyntö- ja urakkasopimusasiakirjojen mukaisesti. Sopimusehtoina suunnittelussa KSE1995 ja rakennusurakassa YSE1998.

Suunnittelun ja urakan hankinnassa sovelletaan hankintalakia sekä kansallisten kynnysarvojen alittuessa Kihniön kunnan hankintaohjetta.

Suunnitelmien valmistuttua lupavaiheessa pyydetään tarvittavat viranomaislausunnot rakennusvalvonnasta sekä museovirastolta (vedenalaiset rakenteet) ja maakuntamuseolta (maanpäälliset rakenteet). Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennuttamistehtävistä vastaa kunnan tekninen johtaja.

Vastaanoton jälkeen vierasvenelaiturin yllä- ja kunnossapidosta vastaa Kihniön kunnan tekniset palvelut.

Rahoitus:

Hankkeelle esitetään 32 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2023 investointeihin. Lisäksi hankkeelle haetaan Leader -rahoitusta. Mikäli tuki myönnetään, vähentää se kunnan omarahoitusosuutta.

Laiturin kunnossapitoon liittyvät kustannukset ovat arviolta n. 1000 euroa / vuosi ja ne huomioidaan tulevina vuosina kunnan teknisen toimen käyttötalousmenoissa.

Laiturista yritystoimintaan vuokrattavista venepaikoista peritään kausivuokra, jonka suuruus määritellään siten, että tuloilla on mahdollista kattaa laiturin kunnossapitokustannukset suurimmilta osin.

Elinvoimatoimikunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 29.3.2023 ja on päättänyt puoltaa hanketta.Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää toteuttaa Pyhäniemen vierasvenelaiturihankkeen ja esittää kunnanvaltuustolle 32.000 euron lisämäärärahaa vuoden 2023 investointeihin.

Hankkeelle haetaan Leader- rahoitusta ja mahdollisen myönteisen päätöksen myötä se vähentää kunnan omarahoitusosuutta. Leader- rahoitusportaali aukeaa mahdollisesti toukokuussa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Jytilä Kirsi Tarkastajat
Niemi Marjo Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Kortesmaa Elina Muu osallistujat
Kehityskoordinaattori
Pihlajamäki Jari Muu osallistujat
Yritysneuvoja
Pusa Leila Muu osallistujat
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.