Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

12.6.2023

#3442

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2023
Kokouspäivä 12.6.2023
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 20:15
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.6.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.6.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 7.6. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Petteri Wiinamäki ja Severi Ala-Katara. Pöytäkirja tarkastetaan 12.6. ja pidetään nähtävänä 13.6.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 3 Hyvinvointiraportti 2022
Muut osallistujat Perälä Anne
Edeltävä kohta § 87 Hyvinvointiraportti 2022

Hyvinvointikoordinaattori esittelee hyvinvointiraportin 2022.

Liite 1 Hyvinvointiraportti

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2022 tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinattori esitteli asiaa kokouksessa.

§ 4 Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Edeltävä kohta § 45 Tilinpäätös vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta 23.5.2023 § 7

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KuntaL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2022 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2022.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2022.

Liite 2 tilinpäätös 2022, liite 3 tilintarkastuskertomus 2022

Osastot esittelevät hallinnonalansa tilinpäätökset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tilikauden 79.797,41 euron tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. tilikauden 79.797,41 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien ylijäämää on taseessa 2.525.317,67 euroa.

2.kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2022.

3.vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastojen edustajat esittelivät hallinnonalansa tilinpäätöksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 5 Vuoden 2022 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 23.5.2023 § 8

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2022

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KuntaL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KuntaL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2022 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2022.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Liite 4 arviointikertomus

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedokseen.
  • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 15.9.2023 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 6 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Tarkastuslautakunta 23.5.2023 § 10

SIDONAISUUSILMOITUSTEN TIEDOKSIANTAMINEN KUNNANVALTUUSTOLLE

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa.

Hallintosäännön 80§ mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

Liite 5 sidonnaisuusilmoitukset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 7 Tilintarkastusyhteisön valinta

Tarkastuslautakunta 24.1.2023 §

TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINNAN VALMISTELU

Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu mm. valmistella kunnanvaltuustolle tilintarkastusyhteisön valintapäätös.

Valtuusto on kokouksessaan 10.12.2018 valinnut tilintarkastajaksi toimikaudeksi 2019-2022 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut JHT Vesa Keso.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt BDO Audiator Oy: ltä tarjouksen tilintarkastuspalveluista toimikaudeksi 2023-2026.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta ja tekee kunnanvaltuustolle päätösehdotuksen tilintarkastusyhteisön valinnasta toimikaudeksi 2023-2026.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta ja päätti esittää kunnanvaltuustolle että Kihniön kunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2023-2026 valitaan BDO Audiator Oy tarjouksen mukaisesti.

Tilintarkastaja poistui kokouksesta klo 15.10-15.25 päätöksen 6 § ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän ajan puheenjohtaja.

-----

Sopimuskauden kokonaishinta + optio (v.2027) 48.750 € alv. 0

Oheisena tarjous, tarjous koskee myös tytäryhteisöjä

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita kunnan tilintarkastusyhtiöksi vuosille 2023-2026 BDO Audiator OY:n. Sopimus sisältää myös tarkastuslautakunnan sihteeripalvelun.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi BDO Audiator Oy, taloustoimisto, Kihniön Vesi ja Lämpö Oy, Asunto Oy:t
§ 8 Kuntalaisaloite; KIhniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta
Edeltävä kohta § 29 Kuntalaisaloite Kihniön on luovuttava KSS:n osakkeiden myyntihankkeesta
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsittelyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 9 Kuntalaisaloite "Rivieran" palauttamiseksi yleiseksi uimapaikaksi
Edeltävä kohta § 30 Kuntalaisaloite "Rivieran" palauttaminen yleiseksi uimapaikaksi
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsittelyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 10 Valtuustoaloite kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivityksestä
Edeltävä kohta § 58 Valtuustoaloite kunnan nettisivujen palveluiden ja sisällön päivityksestä
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee asian aloitteena loppuun käsittelyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Aloitteen tekijä
§ 11 Selonteko vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Edeltävä kohta § 59 Selonteko vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tietoon saatetuksi kunnanhallituksen esittämän selonteon vuoden 2022 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista sekä keskeneräisistä aloitteista vuodelta 2021.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 12 Määrärahamuutokset talousarvioon; Pyhäniemen vierasvenelaiturihanke
Edeltävä kohta § 67 Pyhäniemen vierasvenelaiturihanke
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää myöntää 32.000 euron lisämäärärahan vuoden 2023 investointeihin kohteelle Pyhäniemen vierasvenelaiturihanke.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 13 Määrärahamuutos talousarvioon; Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen
Edeltävä kohta § 70 Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää myöntää 10.000 euron lisämäärärahan teknisen hallinnon kustannuspaikalle selvitystyön asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 14 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Edeltävä kohta § 72 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Oheisena ELY:n lausunto

Liite 6 Perustelut muutostarpeelle

Liite 7 Ehdotus Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset liitteen mukaisesti.

Liitteet
§ 15 Kaavoituskatsaus 2023
Edeltävä kohta § 73 Kaavoituskatsaus 2023

Liite 8 Kaavoituskatsaus 2023

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee Kaavoituskatsauksen 2023 tiedokseen.

Liitteet
§ 16 SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen
Edeltävä kohta § 75 SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se hyväksyy liitteen 9 mukaisesti Sasky koulutuskuntayhtymän ja jäsenkuntien välisen päivitetyn perussopimuksen luonnoksessa esitetyin muutoksin.

Liite 9 perussopimusluonnos

Oheisena 2017 hyväksytty sopimus

Liitteet
§ 17 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Nuorisovaltuuston edustaja esitti kiitoksen Kihniön kunnalle Kettukallion liikuntapuiston valmistumisesta.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Alkkiomäki Jari 3. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Ala-Katara Severi Tarkastajat
Wiinamäki Petteri Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Malin Marketta Varajäsenet