Kunnanhallitus

Kunnanhallitus 2021-2025

24.10.2022

#2927

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 15/2022
Kokouspäivä 24.10.2022
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:00
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 24.10.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.10.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 189 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Nina Niemenmaa ja Marjo Niemi. Pöytäkirja tarkastetaan 24.10.2022 ja pidetään nähtävänä 25.10.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjo Niemi ja Janne Ojala.

§ 190 Lausuntopyyntö Kihniön kunnan strategialuonnoksesta

Strategia ohjaa kunnan toimintaa ja linjaa kunnan menestymisen kannalta tärkeät asiat. Uusi kunnanvaltuusto on aloittanut työnsä 23.8.2021. Kauden alkaessa uusi valtuusto tarkastaa ja hyväksyy kunnan strategian. Aikaisempi, vuoteen 2025 ulottuva strategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa syksyllä 2016 ja sitä on tarkastettu vuoden 2020 aikana. Strategia on perusta valtuustokauden talousarvio ja taloussuunnitelmavuosien ohjaamisessa.

Uuden strategian, vuoteen 2030 ulottuvan strategian valmistelu alkoi huhtikuussa 2022, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 11.4.2022. Tavoitteena oli saada aikaan strategia, jolla Kihniö erottuu muista kunnista ja johon kuntaorganisaation ohella kaikki kuntalaiset, yritykset ja eri sidosryhmät voisivat laajasti sitoutua.

Strategian valmisteluun on osallistettu kuntalaisia, yrityksiä, päättäjiä, sidosryhmiä ja henkilöstöä.

Strategian valmistelussa on otettu huomioon sekä kuntalain edellytykset, että valmisteilla olevat kuntia koskevat ja muut toimintaympäristön muutokset. Strategiatyön sisältö on yhdistelmä neljästä eri kokonaisuudesta. Ensimmäinen: Tulevaisuus, yhdessä muodostetut skenaariot toimintaympäristöstä tulevaisuudessa. Toinen: Mahdollisuudet, skenaarioiden perusteella luotu yhteinen näkemys organisaation menestyksen kulmakivistä. Kolmas strategian osa-alue on priorisointi eli yhteinen päätös tärkeimmistä osaamisalueista ja menestystekijöistä. Tärkeimpiin strategian osa-alueisiin kuuluu tehty kuntalaiskysely niin kuntalaisille, yrityksille, yhteisöille kuin kausiasukkaillekin.

Valtuustoseminaarissa tehdyt ryhmätöiden tulokset sekä kuntalaiskysely on otettu keskeisiltä osin huomioon strategiatyössä.

Strategia ohjaa tulevien vuosien toiminta- ja taloussuunnittelua ja kytketään osaksi kunnan toimintaa kaikilla tasoilla. Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta on kytketty talousarvioraportointiin. Kunnanhallitus käynnistää strategian tarkistamisen, mikäli toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Strategian merkityksen syventäminen sekä luottamushenkilöille että henkilöstölle on sen hyväksymisen jälkeen keskeinen tehtävä.

Strategialuonnoksesta tulee pyytää kunnan lautakuntien lausunnot ennen strategian lopullista päätöksentekoprosessia.

Mainittakoon, että lausunnon ovat antaneet jo nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pyytää Kihniön kunnan strategialuonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta ja sivistyslautakunnalta. Lausunnot tulee antaa mahdollisimman nopeasti.

Kunnahallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy kuntastrategian 2022-2030.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 191 Kiinteistöverot vuodelle 2023

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan valtuusto määrää kiinteistöveroprosentin suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tulovero-prosentin. Kiinteistövero on kiinteistön arvon perusteella suoritettava vero, jonka kiinteistön kotikunta saa kokonaisuudessaan.

Kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen vaihteluvälit ovat seuraavat:

1.Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 – 2,00

2.Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41 – 1,00

3.Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 – 2,00

4.Yleishyödylliset yhteisöt 0,00 – 2,00

Kunnalla on mahdollisuus periä rakentamattomista tonteista korotettua veroa, jonka suuruus on 2,00 – 6,00 %. Tämän veron periminen edellyttää rakentamattomalta rakennuspaikalta tiettyjä perusvaatimuksia, jotta veroa voidaan periä. Kunta voi määrätä myös voimalaitosrakennuksille veroprosentin, jonka suuruus on enintään 3,10 %.

Vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit ovat olleet seuraavat (koko maan ja Pirkanmaan luvut ovat keskiarvoja):


VerolajiKihniöPirkanmaaKoko maa
Yleinen kiinteistöveroprosentti
1,101,091,11
Vakituisten asuntojen veroprosentti
0,550,540,51
Muiden asuinrakennusten veroprosentti
1,101,151,18
Yleishyödylliset yhteistöt veroprosentti
0
Voimalaitosten veroprosentti2,85


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuodelle 2023 vahvistetaan seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 192 Vuoden 2023 tuloveroprosentti

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2022 on 20,01 ja Pirkanmaalla se on 20,70 %.

Kihniön tuloveroprosenttia vuodelle 2006 korotettiin 18,75 %:sta 19,25 %:iin, jonka mukaisena se pysyi vuoden 2007. Vuodelle 2008 sitä jälleen korotettiin 0,50 prosenttiyksikköä ja vuodelle 2014 tuloveroprosentiksi määrättiin 20,50. Vuodelle 2015 tuloveroprosentti nostettiin 21,50 %:iin.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämän takia kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Tänä vuonna kunnan tuloveroprosentti lasketaan vähentämällä 12,64 prosenttiyksikköä vuoden 2022 veroprosentista. Aikaisemmista vuosista poiketen, tuloveroprosentti ilmoitetaan sadasosaprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan kunnallisveroa kertyy Kihniössä kuluvana vuonna 5.003.000 € noin 142.000 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Vuodelle 2023 ennusteen mukaan kunnallisveroa kertyisi 2.399.000 €.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2023 määrätään 8,86 %.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 193 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun yhtymäkokous pidetään 24.11. klo 14 Ulvilassa.

Saskyn yhtymäkokous pidetään 24.11.2022 klo 16 Tampereella.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus nimeää Sataedun koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Matti Sillanpään ja varalle Juha-Matti Markkola sekä Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen Leila Törmän ja varalle Kirsi Jytilä.

Tiedoksi kirjaamo@sasky.fi, sataedu@sataedu.fi
§ 194 Hyvinvointijohtajan viran valmistelu
Edeltävä kohta § 78 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoito
Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää hyvinvointojohtajan tehtävien valmisteluun työryhmän.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Työryhmään valittiin: Sivistystoimenjohtaja, kunnanjohtaja, sivistyslautakunnan puheenjohtaja, hyvinvointikoordinaattori ja kunnanhallituksen puheenjohtaja. Työryhmän puheenjohtajana toimii sivistystoimenjohtaja.

Tiedoksi Valitut
§ 195 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 196 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 197 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 4.10.2022

§ 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 76 Kirjaston kirjahankinnat

§ 77 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.08.2022

§ 78 Sivistystoimenjohtajan tehtävien hoito

§ 79 Viranhaltijapäätökset

Nuorisovaltuusto 29.9.2022

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Silvennoinen Erja Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Niemi Marjo Tarkastajat
Ojala Janne Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Markkola Juha-Matti Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.
Pusa Leila Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.