Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

23.8.2021

#1921

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2021
Kokouspäivä 23.8.2021
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:00
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 23.8.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 24.8.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on lähetetty 18.8.2021. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 19 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 22 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Sovitaan pöytäkirjan tarkastuskäytännöstä. Pöytäkirja tarkastetaan 23.8.2021 ja pidetään nähtävänä 24.8.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jari Alkkiomäki ja Tiina Jokioja.

§ 23 Hallintosäännön muuttaminen
Edeltävä kohta § 124 Hallintosäännön muuttaminen

Oheisena muutosehdotukset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

30 §:ään lisätään sivistystoimenjohtajan toimivaltaan seuraavat kohdat

  • tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 § mukaisen hallinnollisen päätöksen, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija
  • tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 § mukaisen hallinnollisen päätöksen opiskelupaikan osoittamisesta sekä muut asuinkunnan velvotteisiin liittyvät päätökset
  • päättää perusopetuslain 20 §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.

Valtuuston toiminnan järjestelyt § 88 kohtaan muutetaan teksti "Valtuustossa on enintään kolme varapuheenjohtajaa."

§ 23 elinvoimatoimikunnan tehtävät: 1 mom. muutetaan seuraavasti: "Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana."

Tekninen muutos kohtaan Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen, § 113: ssä muute- taan pykäläviittaus 148 >> 151 §:ssä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 24 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
Edeltävä kohta § 125 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2021-2025 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valituista jäsenistä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Severi Ala-Katara pj. PS Jari Alkkiomäki KOK
Marjo Niemi vpj. KD Silja Oksanen KD
Juha-Matti Markkola jäsen KESK Mika Korkiakoski SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Severi Ala-Katara ja varapuheenjohtajaksi Marjo Niemi.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 25 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Edeltävä kohta § 126 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
Päätösehdotus

Valtuusto suorittaa kuntalain 18 §:n mukaisesti puheenjohtajansa sekä I, II ja III varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi 2021-2025.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi valtuuston puheenjohtajat valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Asema Ryhmä
Juha-Matti Markkola pj. KESK
Petteri Wiinamäki 1. vpj. PS
Leila Pusa 2. vpj. KD
Jari Alkkiomäki 3. vpj. KOK
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 26 Kunnanhallituksen vaali
Edeltävä kohta § 127 Kunnanhallituksen vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021- 2025 kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt kunnanhallitukseen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenetAsemaRyhmäVarajäsenetRyhmä
Hannu Koivistoinenpj.PSAntti KiiviojaPS
Erja Silvennoinenvpj. KESKLeila Törmä KESK
Janne OjalajäsenPSJaakko RytiläPS
Severi Ala-KatarajäsenPSMikko NevanperäPS
Nina NiemenmaajäsenPSTiina JokiojaPS
Mika ShemeikkajäsenKESKAntti TarsiaKESK
Kirsi JytiläjäsenKESKMarketta MalinKESK
Marjo NiemijäsenKDSilja OksanenKD
Katri ToivonenjäsenSDPRami Kuusela SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Hannu Koivistoinen ja ja varapuheenjohtajaksi Erja Silvennoinen.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 27 Tarkastuslautakunnan vaali
Edeltävä kohta § 128 Tarkastuslautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että vuosien 2021-2025 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten valitaan tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt tarkastuslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Juha Koivisto pj. PS Jaakko Rytilä PS
Pilvi Kärkelä vpj. KESK Matti Niemelä KESK
Jussi Hellgren jäsen KD Annamaria Korhonen KD
Teemu Ojala jäsen SDP Mika Korkiakoski SDP
Mailis Risku jäsen KOK Meri Lepistö KOK

Puheenjohtajaksi valittiin Juha Koivisto ja ja varapuheenjohtajaksi Pilvi Kärkelä.

§ 28 ​Keskusvaalilautakunnan vaali
Edeltävä kohta § 129 ​Keskusvaalilautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2025 viisi jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt keskusvaalilautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Sirpa Kaikkonen pj. PS 1. Matti Tarsia PS
Jussi Hellgren vpj. KD 2. Paavo Kohtala KD
Salme Marttila jäsen KESK 3. Roosa Markkola KESK
Timo Talasoja jäsen SDP 4. Marja-Leena Aho SDP
Mervi Alkkiomäki jäsen KOK 5. Marja Erkkilä 6. Mirkka Joensuu PS KOK

Puheenjohtajaksi nimettiin Sirpa Kaikkonen ja varapuheenjohtajaksi Jussi Hellgrén.

§ 29 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Edeltävä kohta § 130 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021 – 2025 Kihniön kunnasta yhden lautamiehen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi käräjäoikeuden lautamieheksi Erja Silvennoisen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valittu, Pirkanmaan käräjäoikeus
§ 30 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Edeltävä kohta § 131 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Asema Ryhmä
Sini Hautamäki jäsen PS
Jarkko Peltomäki jäsen KESK
Niina Sillanpää jäsen KD
Pirjo Aho jäsen SDP
Tapani Risku jäsen KOK
Antti Kivioja jäsen PS
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, maanmittauslaitos
§ 31 Sivistyslautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee sivistyslautakuntaan toimikaudeksi 2021 - 2025 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt sivistyslautakuntaan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Leila Törmä pj. KESK Kalle Soininen KESK
Mikko Nevanperä vpj. PS Mirkka Joensuu PS
Sirpa Kaikkonen jäsen PS Ulla Vierre PS
Jari Koskinen jäsen PS Sami Leinonen-Jokioja PS
Marketta Malin jäsen KESK Tuula Myllyniemi KESK
Amalia Yli-Kärkelä jäsen KESK Roosa Markkola KESK
Silja Oksanen jäsen KD Taija Annala KD
Mikael Koivukoski jäsen KD Paavo Kohtala KD
Arsi Haapamäki jäsen SDP Mika Korkiakoski SDP

Puheenjohtajaksi nimettiin Leila Törmä ja varapuheenjohtajaksi Mikko Nevanperä

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 32 Teknisen lautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt tekniseen lautakuntaan valtuustoryhmien sopimuk-sen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Petteri Wiinamäki pj. PS Jaakko Rytilä PS
Niina Sillanpää vpj. KD Taija Annala KD
Tiina Jokioja jäsen PS Jaana Rahkola PS
Antti Kivioja jäsen PS Juha Koivisto PS
Ulla Vierre jäsen PS Sirpa kaikkonen PS
Antti Tarsia jäsen KESK Kalle Soininen KESK
Erja Silvennoinen jäsen KESK Kirsi Jytilä KESK
Timo Aho jäsen KESK Jarkko Peltomäki KESK
Rami Kuusela jäsen SDP Mika Korkiakoski SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Petteri Wiinamäki ja ja varapuheenjohtajaksi Niina Sillanpää.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 33 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valinta
Edeltävä kohta § 134 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston jäsent...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se valitsee jäsenet yhteiseen toimielimeen 2021-2025 valtuustokaudeksi seuraavasti:

- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja joista yksi toimii lautakunnan varapuheenjohtajana ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Näistä tulee olla kaksi mies- ja yksi naispaikkaa.

- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta yksi jäsen, joka toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi henkilökohtainen varajäsen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi seuraavat luottamushenkilöt perusturvalautakuntaan (yta) valtuustoryhmien sekä yta-alueen sopimuksen mukaisesti:

Varsinaiset jäsenet Asema Ryhmä Varajäsenet Ryhmä
Pilvi Kärkelä vpj. KESK Amalia Yli-Kärkelä KESK
Jaakko Rytilä jäsen PS Sami Leinonen-Jokioja PS
Jari Alkkiomäki jäsen KOK Tero Pystykoski KOK

Varapuheenjohtajaksi nimettiin Pilvi Kärkelä.

PeTu yksilöjaosto
Pilvi Kärkelä jäsen KESK Jari Alkkiomäki KOK
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Parkanon kaupunki
§ 34 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Edeltävä kohta § 135 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että poliisin neuvottelukuntaan valitaan toimikaudeksi 2021-2025 yksi jäsen ja varajäsen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi poliisin neuvottelukuntaan varsinaiseksi jäseneksi Janne Ojala ja varajäseneksi Juha Luomalahti valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Sisä-Suomen poliisi
§ 35 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen vuonna 2021
Edeltävä kohta § 136 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen vuonna 2021
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Pirkanmaan liiton vuoden 2021 edustajainkokoukseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Pirkanmaan liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Erja Siilvennoisen ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Juha-Matti Markkolan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Pirkanmaan liitto
§ 36 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
Edeltävä kohta § 137 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee toimikaudeksi 2021 - 2025 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsiPirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon jäseneksi Pilvi Kärkelän ja varajäseneksi Jari Alkkiomäen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, PSHP
§ 37 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Edeltävä kohta § 138 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle varahenkilön Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2021.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsivaalipiirikohtaisille kunta-päiville edustajaksi Juha-Matti Markkolan ja varaedustajaksi Petteri Wiinamäen valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Kuntaliiton verkkolomake https://link.webropolsurveys.com/S/92E3289CF8689B74
§ 38 Lakeuden jätelautakunnan vaali
Edeltävä kohta § 139 Lakeuden jätelautakunnan vaali
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto valitsee Lakeuden jätelautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Lakeuden jätelautakuntaanjäseneksi Tiina Jokiojan ja varajäseneksi Jaana Rahkolan valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti.

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Lakeuden jätelautakunta
§ 39 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon
Edeltävä kohta § 140 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunn...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto nimeää ympäristöjaostoon yhden jäsenen ja varajäsenen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja valitsi Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon

jäseneksi Silja Oksasen ja varajäseneksi Jaakko Jytilän.

Tiedoksi Sastamala
§ 40 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Edeltävä kohta § 141 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus valitsee jokaiseen kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen.

§ 41 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän (SATAEDU) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Edeltävä kohta § 142 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän (SATAEDU) yhtymäkokoukseen 2021-2025
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnanhallitus valitsee jokaiseen kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

§ 42 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan
Edeltävä kohta § 143 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto nimeää Kihniön kunnan jäsenehdokkaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen ja nimesi Kihniön kunnan jäsenehdokkaaksi Ulla Vierteen (varajäsen).

Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto, Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta, kirjaamo@tampere.fi
§ 43 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025
Edeltävä kohta § 145 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

1. Valtuuston esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla samana päivänä, kun kokouskutsu ja esityslista lähetetään valtuutetuille. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä.

2. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään valtuutetuille ja valtuustoryhmien ensimmäiselle varajäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta.

3.valtuuston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla tarkastamisen jälkeisenä arkipäivänä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

§ 44 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Edeltävä kohta § 146 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että kunnan ilmoitukset toimikaudella 2021 – 2025 saatetaan tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan Ylä-Satakunta tai muissa lehdissä.

Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä, alan ammattilehdessä ja Te-palveluissa täyttävän viranomaisen harkinnan mukaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

§ 45 Valtuustoryhmien muodostaminen
Edeltävä kohta § 155 Valtuustoryhmien muodostaminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi jätettävät ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto merkitsi tiedoksi valtuustoryhmien kokoonpanon.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

pj. Petteri Wiinamäki

vpj. Janne Ojala

Keskustan valtuustoryhmä

pj. Leila Törmä

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

pj. Leila Pusa

Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä

pj. Katri Toivonen

Kokoomuksen valtuustoryhmä

pj.Jari Alkkiomäki

§ 46 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy
Edeltävä kohta § 147 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan. Lisäksi kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimuksen tarvittavia teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Tiedoksi Asianosaiset, taloustoimisto
§ 47 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2021

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion seuranraportit toimitetaan valtuustolle puolivuosittain.

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa. Oheisena toteuma.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee toteuman tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

§ 48 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

-Valtuustoseminaari 22.9.2021 klo 17 - 20

-Sote-seminaari päivä vielä avoin joko 4.10 tai 11.10.

- Luottamushenkilökoulutusten esitteet ja aikataulut tiedoksi


Päätösehdotus

Valtuusto merkitsee asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
§ 21-25
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Jokioja Tiina Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Kärkelä Pilvi Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Markkola Juha-Matti Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat