Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

16.8.2021

#1853

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 8/2021
Kokouspäivä 16.8.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 16.8.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.8.2021
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 119 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 16.8.2021 ja pidetään nähtävänä 17.8.2021 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 120 Valtuuston kokouksen 21.6.2021 päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa mm. valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muutoin lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on silloin viipymättä saatettava kunnanvaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. (KuntaL 96 §).

Kunnanvaltuuston 21.6.2021 kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

§ 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 14 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 15 Vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

§ 16 Vuoden 2020 arviointikertomus

§ 17 Muutokset hallintosääntöön

§ 18 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

§ 19 Kuntavaalien 2021 tulos

§ 20 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa kuntalain 96 §:n mukaisesti, että valtuuston päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, eikä valtuusto niitä tehdessään ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä ne muutoinkaan ole lainvastaisia. Kunnanhallitus päättää panna päätökset täytäntöön.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 121 Kutsutaksiliikenne tarjouksen hyväksyminen

Sivistyslautakunta kilpailutti koulukuljetukset keväällä. Samassa yhtydessä pyydettiin tarjoukset myös kutsutaksiliikenteestä tiistaisin ja perjantaisin Nerkoon ympäri ulottuvalla reitillä.

Kihniön sivistystoimi on pyytänyt tarjouksia koulukuljetusten sekä kutsutaksiliikenteen hoitamisesta ajalla 01.08.2021 – 31.07.2024 ( + mahdolliset 1+1 optiovuodet). Tarjoukset on pyydetty ajalla 30.04. – 11.06.2021. Tarjouspyyntö on julkaistu kunnan internet-sivustolla sekä HILMA-palvelussa 30.04.2021.

Kutsutaksiliikenne ajetaan vain etukäteen tilattaessa. Tilaus on tehtävä viimeistään liikennöintiä edeltävänä päivänä.

Tarjouksia saatiin yksi. Kivineva-yhtiöt jätti tarjouksen.

Liitteenä 1 tarjouspyyntö, liite 2 tarjous

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita kutsutaksi liikennöitsijäksi tarjouksen tehneen Kivineva-yhtiöt tarjouspyynnön 30.04.2021 ja tarjouksen pvm. 11.06.2021 mukaisin ehdoin.

Sopimukset eivät synny tällä päätöksellä, vaan vasta myöhemmin tehtävillä hankintasopimuksilla, joka voidaan allekirjoittaa aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun asianosaiset ovat saaneet tiedon tai heidän katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

Hankintalain 75 §:n mukaan hankintayksikön asiakirjojen julkisuuteen sekä asianosaisten tiedonsaantioikeuteen sovelletaan julkisuuslakia (621/1999). Hankinta-asiakirjat tulevat asianosaisille julkisiksi hankintaa koskevan päätöksenteon jälkeen, mutta muille vasta sen jälkeen kun hankintasopimus on allekirjoitettu.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen

Tiedoksi Kivineva-yhtiöt
Liitteet
§ 122 Lausunto Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma)
Edeltävä kohta § 53 Lausunto Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma)
Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan lausuntoon ja hyväksyy lausunnon.

Esteellisyys Markkola, Juha-Matti (hallintolaki 28.1 §:n 3)
Päätöksen lisätiedot

Juha-Matti Markkola esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Puheenjohtajana toimi Hannu Koivistoinen.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
§ 123 Puumilan yrittäjäsopimuksen hyväksyminen

Kunta käynnisti yrittäjäpohjaisen emännän / isännän haun helmikuussa 2020: Meneillään oleva pandemia- aika rajoituksineen on pitkittänyt yrittäjän löytymistä.

Neuvottelut tilojen vuokrausta ja käytönvalvontaa koskevasta sopimuksesta on käyty Kihniölle perustetun yrityksen Maritan ruoka- ja juhlapalvelut kanssa. Yrityksen tarkoituksena on käynnistää Puumilassa ruoka- ja kahviopalvelut sekä juhla- ja kokoustoiminnan tilapalvelut.

Maritan ruoka- ja juhlapalveluiden ja kunnan välinen sopimus alkaa taannehtivasti 1.7.2021.

Liitteenä n:o 3 on vuokrasopimus Sopimuksen ehtojen mukaan se sitoo vuokralaista heti, kun se on allekirjoitettu ja Kihniön kuntaa, kun kunnanhallitus on sen hyväksynyt ja päätös on saanut lainvoiman ja kun sopimus on allekirjoitettu.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä n:o 3 olevan sopimuksen.

Lisäksi kunnanhallitus myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä sopimukseen pieniä teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Maritan ruoka- ja juhlapalvelut
§ 124 Hallintosäännön muuttaminen
Edeltävä kohta § 60 Sivistyslautakunnan toimialan hallintosääntömuutokset

Sivistyslautakunnan kohdassa tulee tehdä kolme lisäystä sivistystoimenjohtajan päätäntävaltaan.

Puolueet ovat päättäneet lisätä valtuustoon kolmannen varapuheenjohtajan, sitä varten tulee tehdä muutos hallintosäännön pykälään 88. Teksti muutetaan muotoon Valtuustossa on enintään kolme varapuheenjohtajaa.

Elinvoimatoimikunnan osallistuvuuden lisäämiseksi muutetaan hallintosäännön pykälän 23:n ensimmäisen momentin tekstiä siten, että kunnanjohtaja osallistuu elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella ja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana. Muutoksen jälkeen ao. kohta kuuluu seuraavasti: Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana.

Lisäksi tekninen muutos pykälään 113. Muutetaan pykäläviittaus 148 § >> 151 §

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hallintosääntöön tehdään seuraavat muutokset:

30 §:ään lisätään sivistystoimenjohtajan toimivaltaan seuraavat kohdat

  • tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 7 § mukaisen hallinnollisen päätöksen, jos oppivelvollinen ei ole minkään koulutuksen järjestäjän opiskelija
  • tekee oppivelvollisuuslain (1214/2020) 15 § mukaisen hallinnollisen päätöksen opiskelupaikan osoittamisesta sekä muut asuinkunnan velvotteisiin liittyvät päätökset
  • päättää perusopetuslain 20 §:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä.
  • Valtuuston toiminnan järjestelyt kohtaan muutetaan teksti "Valtuustossa on enintään kolme varapuheenjohtajaa."
  • § 23 elinvoimatoimikunnan tehtävät: 1 mom. muutetaan seuraavasti: "Kunnanhallituksen alaiseen elinvoimatoimikuntaan valitaan 6 jäsentä, joista yksi toimii varapuheenjohtajana. Elinvoimatoimikunnan kokouksiin asemansa perusteella voivat osallistua kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, joista kunnanjohtaja toimii elinvoimatoimikunnan puheenjohtajana."
  • Tekninen muutos kohtaan Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen, § 113: ssä muute- taan pykäläviittaus 148 >> 151 §:ssä.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 125 Suhteellisten vaalien lautakunnan vaali

Kuntalain 105 §:n mukaan luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen jäsenistä vähintään se määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Suhteellista vaalia toimitettaessa on noudatettava soveltuvin osin, mitä kunnallisvaaleista säädetään.

Hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yksi jäsenistä nimetään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2021-2025 kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä valituista jäsenistä nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 126 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Hallintosäännön (muutoksen jälkeen) mukaan valtuustossa on enintään kolme varapuheenjohtajaa.

Varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvitse ryhtyä, jos puheenjohtajisto valitaan valtuuston yksimielisellä päätöksellä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto suorittaa kuntalain 18 §:n mukaisesti puheenjohtajansa sekä I, II ja III varapuheenjohtajansa vaalin toimikaudeksi 2021-2025.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 127 Kunnanhallituksen vaali

Kuntalain 32 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee jäsenet toimikauttaan vastaavaksi tai sitä lyhyemmäksi ajaksi kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa. (Vaalit siirtyivät huhtikuusta kesäkuuhun)

Kuntalain 33 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen (Kunta L 73 §)on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Kunnanhallituksen jäsenmäärä on hallintosäännön mukaan yhdeksän. Kunnanhallituksessa on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja, jotka kunnanvaltuusto nimeää jäsenistä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021- 2025 kunnanhallitukseen yhdeksän jäsentä sekä kullekin henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 128 Tarkastuslautakunnan vaali

Kuntalain 121 §:n mukaan kunnanvaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten.Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava,ovatko valtuuston aset-tamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä kunnassa että kuntakonsernissa.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) pormestari ja apulaispormestari;

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Hallintosäännön mukaan lautakunnassa on enintään 6 jäsentä. Tarkastuslautakuntaan valitaan jäsen jokaisesta valtuustoon valitusta puolueesta. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että vuosien 2021-2025 hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten valitaan tarkastuslautakuntaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä ja kaikille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 129 ​Keskusvaalilautakunnan vaali

Vaalilain 13 §:n mukaan kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kunnan keskusvaalilauta-kunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään viisi. Varajäsenet, jotka eivät ole henkilökohtaisia, on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.

Jäsenet, joista valtuuston on määrättävä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja, sekä varajäsenet on valittava neljäksi vuodeksi kerrallaan vaalikelpoisista kunnan jäsenistä siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Varsinainen vaalitoimitus ei ole tarpeen, jos valinta on yksimielinen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 2021 – 2021 viisi jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää valituiksi tulleista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet tulee asettaa siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten sijaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 130 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (25. 8. 2016/675) 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Oikeusministeriön päätöksen mukaan Kihniön kunnasta valitaan yksi lautamies. Varajäseniä ei valita.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee käräjäoikeuteen toimikaudeksi 2021 – 2025 Kihniön kunnasta yhden lautamiehen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 131 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten vaali

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on kuluneena toimikautena ollut kuusi. Varajäseniä ei valita.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021-2025 kuusi kiinteistötoimitusten uskottua miestä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 132 Sivistyslautakunnan vaali

Hallintosäännön mukaan sivistystoimen päävastuualueella on yksi lautakunta, sivistyslautakunta, johon kuuluu yhdeksän jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Sivistystoimen tehtävänä on laadukkaiden varhaiskasvatus-, koulutus-, kulttuuri-, kirjasto- sekä vapaa-ajanpalveluiden avulla luoda kuntalaisille mahdollisuuksia sekä henkiseen että fyysiseen kehittymiseen.

Lautakunnan ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sivistyslautakuntaan valitaan toimikaudeksi 2021 - 2025 yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtaja

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 133 Teknisen lautakunnan vaali

Teknisen hallinnon päävastuualueella on hallintosäännön mukaan 9 – jäseninen tekninen lautakunta. Sen tehtäväalueina ovat tekninen hallinto, palo- ja pelastustoimi, liikenneväylät ja yleiset alueet, jätehuolto, vesi- ja viemärilaitos sekä tekniset palvelut ja uudisrakennus- ja peruskorjaustoiminta.

Lautakunnan ratkaisuvalta on määritelty kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi 2021-2025 valitaan yhdeksän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja että valituista jäsenistä yksi määrätään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 134 Kihniön kunnan ja Parkanon kaupungin yhteisen perusturvalautakunnan ja yksilöjaoston jäsenten, varajäsenten ja puheenjohtajien valinta

Kihniön ja Parkano ovat muodostaneet sosiaali-ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen vuonna 2015. Kihniön kunnan perusturvalautakunta on lakkautettu 1.10.2015 alkaen ja kuntien yhteinen toimielin kuuluu Parkanon kaupungin organisaatioon.

Kuntalain (410/2015) 49 §:n mukaan kuntien julkisoikeudellisen yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä. Kuntalain 51 §:n mukaan kunta voi hoitaa tehtävää yhden tai useamman kunnan puolesta siten, että kunnilla on yhteinen toimielin, joka vastaa tehtävän hoitamisesta. Tehtävää hoitavaa kuntaa kutsutaan vastuukunnaksi. Vastuukunnaksi on sovittu Parkanon kaupunki.

Yhteisen toimielimen kokoonpanosta ja muiden kuntien oikeudesta valita toimielimen jäseniä säädetään Parkanon kaupungin hallintosäännössä.

Perusturvalautakunta

Parkanon ja Kihniön sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen perusturvalauta- kunnassa on kahdeksan (8) jäsentä. Vastuukunta Parkano valitsee lautakuntaan viisi (5) jäsentä ja Kihniö kolme (3) jäsentä, joista yksi toimii lautakunnan varapuheenjohtajana. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajiston noudattaen yhteistä toimielintä koskevan sopimuksen asianomaista määräystä.

Perusturvalautakunnalla on yksilöjaosto, joka käyttää sosiaalilainsäädännössä määrättyä ratkaisu- ja päätösvaltaa asioissa, jotka lainsäädännön mukaan kuuluvat yksilöasioissa sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Jaostossa on kolme (3) jäsentä, joista Parkanon kaupungilla on kaksi (2) jäsentä ja Kihniön kunnalla yksi (1) jäsen. Jäsenille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee jäsenet yhteiseen toimielimeen 2021-2025 valtuustokaudeksi seuraavasti:

- perusturvalautakuntaan kolme jäsentä ja joista yksi toimii lautakunnan varapuheenjohtajana ja kolme henkilökohtaista varajäsentä. Näistä tulee olla kaksi mies- ja yksi naispaikkaa.

- yksilöjaostoon perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudesta yksi jäsen, joka toimii samalla jaoston varapuheenjohtajana ja yksi henkilökohtainen varajäsen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 135 Jäsenen valitseminen Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 13 § mukaan valtuusto valitsee poliisilaitosten neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Sisä-Suomen poliisilaitos pyytää jokaista toimialueensa kuntaa nimeämään neuvottelukuntaan yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että poliisin neuvottelukuntaan valitaan toimikaudeksi yksi jäsen ja varajäsen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi teija.koivunen@poliisi.fi
§ 136 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen vuonna 2021

Pirkanmaan liiton perussopimuksen mukaisesti kuntien edustajainkokous pidetään kuntavaalien jälkeisen vuoden elokuun loppuun mennessä. Kuntien edustajainkokous valitsee jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Maakuntavaltuuston valinta aloitetaan kutsumalla koolle edustajainkokous. Tätä varten Pirkanmaan liitto pyytää kuntia nimeämään edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajansa 30.8.2021 järjestettävään Pirkanmaan liiton edustajainkokoukseen.

Pirkanmaan liiton perussopimuksen 4 §:n mukaan Kihniön kunnasta edustajainkokoukseen valitaan yksi edustaja ja hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Pirkanmaan liiton vuoden 2021 edustajainkokoukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Pirkanmaan liitto
§ 137 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen vaali

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin. Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan Kihniön kunnasta valitaan kuntayhtymän valtuustoon yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:ssä tarkoitettu henkilö eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö. Valintoja suoritettaessa tulee huomioida myös tasa-arvolain 4 a §:n säännös. Tiedot pyydetään 23.8.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto valitsee toimikaudeksi 2021 - 2025 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo@pshp.fi
§ 138 Edustajan nimeäminen vaalipiirikohtaisille kuntapäiville

Suomen Kuntaliiton ylin päättävä elin on joka neljäs vuosi kun ta vaalien jälkeisenä vuonna valittava valtuuskunta. Valtuuskunnan jäsenet valitaan vaaleilla, joihin vaalipiirin kuntapäivät nimeävät ehdokaslistat. Suomen Kuntaliiton jäsenkunnat valitsevat edustajansa vaalipiiri kohtaisille kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa kunta koko ryhmittäisen kiintiöinnin perusteella siten, että kunnalla on vähintään yksi, enintään neljä edustajaa.

Kaikkien vaalipiirien kuntapäiväkokoukset järjestetään Helsingissä lokakuussa 2021. Kokouskutsut lähetetään elokuussa 2021.

Jäsenkunnat saavat valita edustajia vaalipiirin kuntapäiville väestötietolain mukaisen väestötietojärjestelmän kuntavaaleja edeltävän vuoden vaihteen asukasluvun perusteella. Kihniön kunnan asukasluku 31.12.2020 oli 1821. Alle 10 000 asukkaan kunta nimeää kunta päiville yhden edustajan

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää yhden edustajan ja hänelle varahenkilön Pirkanmaan vaalipiirin kuntapäiville 2021.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 139 Lakeuden jätelautakunnan vaali

Lakeuden jätelautakunnan toiminta-alue kattaa 1.1.2013 alkaen Alavuden, Ilmajoen, Kuortaneen, Kurikaa, Kihniön, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin kunnat. Isäntäkuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimi-alueellaan asioista, jotka jätelain (646/2011) mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi.

Lakeuden jätelautakunnan johtosäännön mukaan jokaisella jäsenkunnalla on edustaja jätelautakunnassa, 1 edustaja ja varaedustaja alkavaa 25 000 asukasta kohden.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se valitsee Lakeuden jätelautakuntaan toimikaudeksi 2021–2025 yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 140 Jäsenen nimeäminen Sastamalan kaupungin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaostoon

Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesi, huolehtii Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon yleisestä terveysvalvonnasta, eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta sekä ympäristönsuojelusta Sastamalassa ja Punkalaitumella.

Sastamalan sosiaali- ja terveyslautakunnassa on ympäristöjaosto, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä, kaksi Sastamalan kaupungista ja yksi Punkalaitumen kunnasta. Edellä mainittujen lisäksi Ikaalisten kaupunki, Parkanon kaupunki ja Kihniön kunta valitsevat jokainen yhden jäsenen sekä hänelle varajäsenen. Nämä osallistuvat ympäristöjaoston kokouksiin silloin, kun käsittelyssä on ao. kuntia koskevia asioita tai koko yhteistoiminta-aluetta koskevia asioita. Jäsenten valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain vaatimukset.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää ympäristöjaostoon jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 141 Edustajan nimeäminen Sastamalan seudun koulutuskuntayhtymän (SASKY) yhtymäkokoukseen 2021-2025

Kunntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.

Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee. SASKY koulutuskuntayhtymä kokoontuu syyskuussa päättämään muun muassa yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpanosta toimikaudelle 2021 - 2025.

Tarkempi kokousajankohta päätetään ja ilmoitetaan myöhemmin. Jäsenkuntia pyydetään nimeämään yksi yhtymäkokousedustaja ja hänelle henkilökohtainen varaedustaja.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen valitsee jokaiseen kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Sasky
§ 142 Edustajan nimeäminen Satakunnan koulutuskuntayhtymän (SATAEDU) yhtymäkokoukseen 2021-2025

Kuntayhtymän toimielimistä säädetään kuntalain 58 §:ssä. Jäsenkuntien päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää joko kuntayhtymän yhtymäkokous tai perussopimuksessa määrätty jäsenkuntien valitsema toimielin.

Ylimpänä toimielimenä on usein yhtymävaltuusto, jonka jäsenet jäsenkunnan valtuusto perussopimuksen mukaisesti valitsee.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja marraskuun loppuun mennessä. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat valitsevat yhtymäkokoukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnanhallituksen valitsee jokaiseen kokoukseen yhtymäkokousedustajan erikseen kuntalain 60 §:n mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi sataedu@sataedu.fi
§ 143 Jäsenehdokkaan valitseminen Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan

Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaan sopijakuntien yhteistyöelimenä on neuvottelukunta, jonka jäsenet valitaan viimeisimmän kunnallisvaalin tuloksen perusteella.

Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, Tampereen kaupunkiseudun kunnista kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä muista kunnista yhteensä neljä jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenet ja varajäsenet valitaan Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden kuntien kesken kiertävästi yhteisesti sovittavien periaatteiden mukaisesti. Neuvottelukunta nimetään Tampereen kaupunginhallituksessa kuntien ehdotusten mukaisesti. Tampereen kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi vuotta. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi, ehdotus palvelutasopäätökseksi sekä muita ehdotuk- sia pelastustoimen kehittämiseksi. Lisäksi neuvottelukunta seuraa pelastuslaitoksen toimintaa ja kehittämistä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto nimeää Kihniön kunnan jäsenehdokkaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen neuvottelukuntaan 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi kirjaamo@tampere.fi, saija.micklin@tampere.fi
§ 144 Kokousedustajan ja varaedustajan nimeäminen Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajat valitaan seuraavasti:

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Sataedun yhtymäkokous on 31.8.2021 Teams-kokouksena. Saskyn yhtymäkokouksen aika päätetään 2.9.2021.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää Sataedun ja Saskyn koulutuskuntayhtymien yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sataedun yhtymäkokousedustajksi valittiin Matti Sillanpää ja varalle Rami Kuusela. Saskyn yhtymäkokousedustajaksi valittiin Leila Törmä ja varalle Kirsi Jytilä.

Tiedoksi sataedu@sataedu.fi, kirjaamo@sasky.fi, valitut
§ 145 Valtuuston kokouskutsu, esityslista ja pöytäkirja toimikaudella 2021 - 2025

Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa. Esityslistan liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit. Esityslista voidaan lähettää sähköisesti, jos kunta huolehtii, että tähän tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä.

Kutsu lähetetään kullekin valtuutetulle, viidelle varavaltuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Kunnanvaltuuston kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta -lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan, Valtuutetun, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteelli syydestä valtuuston puheenjohtajalle tai sihteerille.

Varajäsenen kutsumista ja kokousmateriaalin toimittamista varten toimielimen sihteerin on tarpeen olla tietoinen muutoksista toimielimen kokoonpanossa niin paljon ennen kokousta kuin se on mahdollista. Varavaltuutetu kutsutaan kokoukseen noudattaen heidän sijaantulojärjestystä.

Pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavana päivänä ja julkaistaan tarkastusta seuraavana päivänä tietoverkossa.

Valtuusto kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin.

Kunnanhallitus esittää, että toimikautena 2017 – 2021 valtuuston kokousilmoitus julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Kokouskutsu voidaan lähettää valtuutetuille myös sähköisesti.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Valtuuston esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivulla samana päivänä, kun kokouskutsu ja esityslista lähetetään valtuutetuille. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakuntalehdessä.

2. Valtuuston kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään valtuutetuille ja valtuustoryhmien ensimmäiselle varajäsenelle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta.

3.valtuuston pöytäkirja julkaistaan kunnan verkkosivulla tarkastamisen jälkeisenä arkipäivänä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 146 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen

Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (verkkosivun ilmoitustaulu), kunnanviraston ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla, kuten Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksilla tarkoitetaan niin sanottuja virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Yleinen tietoverkko on ilmoitusten pääkanava. Kuntalaki jättää kunnalle laajan harkintavallan vapaaehtoisesta tiedottamisesta päätettäessä.

Kunnan ilmoitukset Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla kunnan ilmoitustaululla julkaistaan jatkossakin valtion alue- ja paikallishallinnon viranomaisten ilmoituksia.

Kuulutus haettavana olevista viroista ja toimista julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan täyttävän viranomaisen sopivaksi katsomassa sanomalehdessä tai alan ammattilehdessä. (ns. lyhennetty ilmoitus, viittaus kunnan verkkosivun täysversioon) sekä TE-toimiston Avoimet työpaikat -palvelussa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että kunnan ilmoitukset toimikaudella 2021 – 2025 saatetaan tiedoksi kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi harkinnan mukaan Ylä-Satakunta tai muissa lehdissä.

Haettavana olevat virat ja toimet julkaistaan kunnan verkkosivun ja ilmoitustaulun lisäksi sanomalehdessä, alan ammattilehdessä ja Te-palveluissa täyttävän viranomaisen harkinnan mukaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 147 Kauppakirjan hyväksyminen / Teknoseesam Oy

Kunnanjohtaja ja Teknoseesam Oy ovat neuvotelleet lisämaan ostomisesta yrityksen käyttöön teollisuusalueelta. Kysessä on noin 4900 m2 suuruinen määräala Kihniön kunnassa sijaitsevasta Järventausmaa -nimisestä tilasta 250-403-3-134.Kauppahinta on kahdeksantuhattaviisisataa (8.500,00) euroa.

Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupanteon yhteydessä.

Muut kaupan ehdot näkyvät liitteenä olevasta kauppakirjasta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 4 olevan kauppakirjan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisäksi kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimuksen tarvittavia teknisluontoisia muutoksia ja korjauksia.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 148 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2021

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen merkittävä se, milloin valtuusto ne käsittelee, ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu.

Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 30 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriönpäättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa 30.9.2021 klo 16:21 mennessä sähköpostiosoitteeseen

valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

Kirjeen liitteenä olevassa hakemuksessa tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa

olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuksesta riippumatta.

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2021 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Hakemus ja liitelomake ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kunta-asiat/Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö.

Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden 2021 loppuun mennessä.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta ei hae kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2021, koska kunnan taseessa ei tällä hetkellä ole kattamatonta alijäämää.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 149 Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle Hyvinvointia suosta ja saunasta / Kihniön matkailuyhdistys ry

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita Leader ym. voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa pois julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Kihniön Matkailuyhdistys ry hakee Kihniön kunnalta korotonta väliaikaista rahoitusta koskien Leader kansainvälistymishanketta Hyvinvointia suosta ja saunasta. Haettavan rahoituksen määrä on 16.000 euroa.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä kansainvälistä kiinnostusta Pyhäniemen, Aitonevan, Käskyvuoren, ja Kihniön kunnan alueen matkailuun ja aktiviteetteihin. Palvelukonseptin kehittäminen näihin kohteisiin ja videofilmin teko näihin liittyen. Matkailu- ja mainosmateriaalin uudistaminen myös kansainväliseen jakoon messuilla yms. tapahtumissa. Hanke lisää Kihniön alueelle kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.

Satakunnan ELY- keskus on tehnyt asiasta myönteisen päätöksen 11.6.2021. Myönnettävä tuki on 80 % hankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja euromäärältään kehittämishankkeen tuki on pyöristettynä 31.947 euroa.

Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2023.

Liite 5 avustuspäätös

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Kihniön matkailuyhdistys Ry: lle 16.000 euron korottoman lainan Hyvinvointia suosta ja saunasta kansainvälistymishankkeen rahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan Ely- keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto
§ 150 Kunnanhallituksen kokousajat 2. vuosipuoliskolla 2021

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveyskeskuksen kokoushuoneessa ja pandemia-aikana Puumilassa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

16.8.2021

6.9.2021

27.9.2021 ( ta- raami)

25.10.2021

15.11.2021

29.11.2021

7.12.2021 ( ta- kokous)

Veroprosenttien päätös kunnanvaltuusto 8.11.2021

Talousarvio kunnanvaltuusto 13.12.2021
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 151 Talouden toteuma 1.1.-30.6.2021

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee toteuman tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 152 Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kunnalla on etuostolain (5.8.1977/608) 1 §:n mukaan etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeus tarkoittaa kunnan oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostoa käytettäessä kunta asettuu ostajan sijaan saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa kauppakirjan mukaisilla ehdoilla.

Kunnan on lisäksi korvattava ostajalle kauppaan liittyvät suoranaiset kulut sekä suoritettava kustannuksille korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukainen korko. Etuostolain 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää etuosto-oikeuden käyttämisestä. Päätös on tehtävä ja siitä on ilmoitettava kirjaamisviranomaiselle eli maanmittauslaitokselle kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksitodistamisesta.

Päätös on annettava viivytyksettä todisteellisena tiedoksiantona ostajalle ja myyjälle.

Oheisaineistona kiinteistönluovutusluettelo

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

25 kiinteistönluovutusilmoitusta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Esteellisyys Mäkelä Kristiina, ( Hallintolaki 28 § kohta 1) Toivonen Katri (Hallintolaki 28 § kohta 3)
Päätöksen lisätiedot

Kristiina Mäkelä ja Katri Toivonen esittivät esteellisyytensä käsiteltävään asiaan ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi puheenjohtaja.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 153 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 13, 14, 21

Talous- ja hallintojohtaja § 24, 26

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Sivistyslautakunta 9.6.2021

§ 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 43 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 44 Opetussuunnitelman päivitys

§ 45 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

§ 46 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

§ 47 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 30.04.2021

§ 48 Viranhaltijapäätökset

§ 49 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 50 SALAINEN

Sivistyslautakunta 23.6.2021

§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 53 Kihniön kunnan koulukuljetukset, liikennöitsijän valinta

§ 54 Omatoimikirjaston sääntöjen hyväksyminen

§ 55 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.05.2021

§ 56 Viranhaltijapäätökset

§ 57 Ilmoitus- ja muut asiat

§ 58 Eron myöntäminen Helena Härölle

§ 59 Laaja-alaisen erityisopettajan virka

§ 60 Sivistyslautakunnan toimialan hallintosääntömuutokset

§ 61 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista tarkastuskertomuksessa

Sivistyslautakunta 23.7.2021

§ 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 63 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 64 Laaja-alaisen erityisopettajan valinta

§ 65 Kihniön yhtenäiskoulun koulukuljetusjärjestelyjen hyväksyminen lukuvuodelle 2021-2022

Keskusvaalilautakunta 14.6. ja 16.6.2021

Perusturvalautakunta yta 6.7.2021

Henkilöstöjaosto 17.6.2021

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat ja viranhaltijapäätöksen tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 154 Ilmoitusasiat

Saapuneet kirjeet:

1. Verohallinnon tiedote: toimivallan pidättäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

2. Tuomioistuinvirasto: Lautamiesten lukumäärän vahvistaminen ja muuttaminen

3. Aluehallintovirasto: Päätös valvonta-asiassa Ajanvarauskäytännöt ja hoitoonpääsy

4. STM: Hybridistrategian toimintasuunnitelman päivityksen mukaiset toimenpidesuositukset

5. Aluehallintovirasto: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelle


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 155 Valtuustoryhmien muodostaminen

Hallintosäännön 89 §:ssä on valtuustoryhmien muodostamisesta säädetty seuraavaa:

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten.

Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

Valtuustoryhmän asemasta kokouksessa on säädetty hallintosäännön puheenvuoroja koskevassa 105 §:ssä.

Ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta esitellään valtuuston kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että valtuusto merkitsee tiedoksi jätettävät ilmoitukset valtuustoryhmien muodostamisesta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
§ 122
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Kunnanjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Pöytäkirjanpitäjä
§ 152
Shemeikka Mika Tarkastajat
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Nevanperä Mikko Varajäsenet
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.