Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

11.8.2021

#1898

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 6/2021
Kokouspäivä 11.8.2021
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:05
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 11.8.2021
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 12.8.2021 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 51 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 52 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Markus Koivisto ja Merja Tarsia. Pöytäkirja tarkastetaan 11.8.2021 ja pidetään nähtävänä 12.8.2021 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Markus Koivisto ja Hanna Annala.

§ 53 Lausunto Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma)
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Ympäristövaikutusten arviontisuunnitelma vaaditaan, kun voimaloiden lukumäärä ylittää 10 kappaletta ja kokonaisteho 45 MW. Lylyharjun tuulipuiston suunnittelualue kattaa yhteensä noin 2520 hehtaarin suuruisen alueen ja se sijoittuu kolmen eri kunnan alueelle, Kihniön, Parkanon ja Kurikan. YVA-menettelyssä tarkasteltavana on kaksi hankevaihtoehtoa ja niin kutsuttu 0-vaihtoehto. Toteutusvaihtoehtoina tarkastellaan YVA-ohjelmavaiheessa 16 ja 14 voimalan vaihtoehtoa. 0-vaihtoehdossa hanketta ei toteuteta. Sähkösiirron osalta tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa. Sähkösiirto on tarkoitus toteuttaa maakaapelilla. Suunniteltujen voimaloiden korkeus on 290 metriä ja yksikköteho 6-10 MW/ voimala.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhtenäistä huomioonottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-lakia ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-menettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointiohjelma –ja arviointiselostusvaiheesta.

Arviontiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehtoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä.

Arviointiselostus

Arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten arvioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviranomaisen ( Pirkanmaan Ely) perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Lausunto:

Kihniön tekninen lautakunta lausuu Lylyharjun ympäristövaikutusten arviontiohjelmasta;

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma vaikuttaa sisältävän pääpiirteittäin ne asiat, jotka lain mukaan arviointiohjelmassa tulee esittää; ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuullisista vaihtoehtoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. Nämä seikat on arviointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi. Kysymyksessä on kuitenkin hanke, joka vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta. Positiivisia vaikutuksia hankkeella on todennäköisesti kunnan elinvoimaan. Hanke vastaa ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut. Vaikutukset saattavat osaltaan olla negatiivisia joillekin osa-alueille, esimerkiksi maisemalliset arvot, matkailu, linnusto. Lähialueiden asukkaille tuulivoimahanke on merkittävä. Jotta osallisuus toteutuisi, hankkeen selvitykset tulee tehdä huolella. Tärkeää on valmius muokata suunnitelmaa arviointiohjelman mukaisten selvitysten tulosten perusteella siten, että hankkeen aiheuttamat mahdolliset haitat saadaan minimoitua. Lisäksi erityistä huomiota tulee selvityksissä kiinnittää siihen, että Kihniön alueelle on suunnitteilla kolme eri tuulipuistoaluetta. Näiden yhteisvaikutusten selvittäminen on tärkeä tehdä huolellisesti.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa edellä mainitun lausunnon Lylyharjun tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja esittää kunnanhallitukselle lausuntoa hyväksyttäväksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 54 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Investoinnit

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 55 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Rakennustarkastajan päätökset 20.5. - 5.8.2021 (liite 1)
- Saapuneet kirjeet; Tutkimuslupa liikkumiseen ja näytteenottoon Metsähallituksen hallinnoimilla suojelu-, suojeluun varatuilla ja muilla alueilla koko maassa: Teemu Tahvanainen - sammal- ja maaperäeliöstönäytteiden otto (liite 2).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Varapuheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Annala Hanna Tarkastajat
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja