Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

8.6.2020

#1123

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2020
Kokouspäivä 8.6.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 8.6.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 9.6.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 80 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2020 ja pidetään nähtävänä 9.6.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 9.6.-

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirja tarkastetaan 8.6.2020 ja pidetään nähtävänä 9.6.2020 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 9.6.20-. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Mika Korkiakoski.

§ 81 Vuoden 2019 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus

Tarkastuslautakunta on 12.5.2020 antanut vuoden 2019 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (alleviivatut kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä 17.8.2020 kokouksessa. Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 15.6.2020 kokouksessa.

Oheisena tilintarkastuskertomus, arviointikertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja (liite 1).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 13.8.2020 mennessä.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 82 Löytöeläinsopimuksen päivitys

Parkanon kaupunginhallitus 20.4.2020 § 8

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienkokoisten seura- ja harrastus- eläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Parkanon kaupungin hallintosäännössä ei ole erikseen mainittu vastuutoimielintä.

Parkanon-Kihniö yta on tarjousten perusteella päättänyt 14.3.2017 talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä Parkano-Kihniö alueella.Tarjousten perusteella palveluntuottajaksi valittiin Minna ja Esko Yli-Kujala.Sopimuskausi alkoi 15.3.2017 ja sen on voimassa toistaiseksi kolmen (3)kuukauden irtisanomisajalla. Nykyisen palveluntuottajan palvelu on ollut sopimuksenmukaista eikä tässä vaiheessa ole tarvetta harkita tuottajan muuttamista. Sen sijaan sopimukseen tulee tehdä muutamia lainsäädän-nöstä tulevia tarkennuksia.

Sen lisäksi sopimusteknisistä syistä molempien kuntien tulee laatia omat sopimuksensa. Vuosittainen kiinteä vuosimaksu jakaantuu molempien sopimuksiin siten, että Parkanon osuudeksi on sovittu 2000 (kaksituhatta) euroa ja Kihniön osuudeksi 1000 (tuhat) euroa. Asiasta on neuvoteltu palveluntuottajan ja Kihniön kunnan edustajan kanssa puhelimitse 15.4.2020. Sopimusta noudatetaan 1.5.2020 alkaen.

Kihniön kunta katsoo, ettei sillä ole huomauttamista esitykseen.

Liite 2 sopimus

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 2 olevan sopimuksen talteenotettujen eläinten hoitamisesta.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Parkanon kaupunki, Kujalan tila
§ 83 Verotuloennuste 2020

Kuntaliitolta saadun verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy Kihniössä ko. ennusteen mukaan kuluvana vuonna noin 485.000 euroa vähemmän kuin on budjetoitu ja noin 261.000 euroa vähemmän kuin vuonna 2019.

Kuluvan vuoden talousarvio hyväksyttiin alijäämäisenä -807.813. Kunnal­lisverotuotto vuonna 2019 oli 4.493.000 euroa ja ennusteen mukaan kunnallisverotuotto olisi vuoden 2020 lopussa 4.362.000 euroa. (ero -131.000).

Yhteisöverotuotto vuonna 2019 oli 682.000 euroa ja ennusteen mu­kaan yhteisöverotuotto olisi vuoden 2020 lopussa 562.000 euroa (ero -120.000).

Kiinteistöverotuotto vuonna 2019 oli 542.000 euroa ja ennusteen pe­rusteella kiinteistöveron tuotto olisi 533.000 euroa (ero -9.000) vuoden 2020 lopussa.

Esityslistan mukana on kuntaliiton arvio (18.5.2020) kunnan verotulokertymästä vuoden 2020 osalta (liite 3), jonka mukaan Kihniön kunnan verotulot 2020 yh­teensä olisivat 5.456.000 euroa (5.717.000 / 2019).

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee kuntaliiton verotuloennusteen tiedoksi sekä käy asi­asta tarvittavan keskustelun.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
§ 84 Kunnanhallituksen kokousajat II vuosipuoliskolla 2020

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuoneessa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

17.8.2020

7.9.2020

28.9.2020 ( ta raami)

19.10.2020

9.11.2020

30.11.2020 ( budj)

to10.12. 2020 ( tarvittaessa)

- Talousarvioseminaari 14.9.2020

-Budjetti kunnanvaltuusto 7.12.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 85 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen
Edeltävä kohta § 43 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Pöyry Finland Oy on tehnyt selvityksen Kihniön vesihuoltolaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöttämisestä keväällä 2020. Yhtiöittämisselvitys on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon.

Kihniön vesiosuuskunnat kokoontuivat syksyllä 2019 yhteiseen palaveriin. Palaverin seurauksena Korhoskylän ja Kankarin veisosuuskunnat ilmoittivat halukkuutensa lähteä selvittämään kunnan kanssa yhteisen yhtiön perustamista. Nerkoon vesiosuukunta ilmoitti, että halukkuutta yhtiöittämisselvitykseen ei löydy. Yhtiöittämisselvitystyön ja yhtiön perustamisen kiireähkö aikatalu siirsivät näiden vesiosuukuntien liittymisneuvottelut perustettavan osakeyhtiön piiriin perustamisen jälkeen.

Vesilaitos on toiminut kunnan erillisenä taseyksikkönä. Vesihuoltolaki lähtee siitä toiminta-ajatuksesta, että verovaroilla ei tulisi kompensoida kunnallisen vesihuollon kustannuksia. Kertynyttä alijäämä on ollut 109 000 -148 000 vuosina 2017-2019.

Yhtiöittäminen tarkoittaa käytännössä liiketoimintakauppaa, jossa koko vesihuoltolaitoksen - ja lämpölaitoksen liiketoiminta ja käyttöomaisuus siirretään tietystä arvosta perustettavalle yhtiölle. Kunta merkitsee yhtiön koko pääoman ja saa sen omistukseensa 100 %:sti.

Projektissa selvitettiin mm. yhtiöitettävien kohteiden nykykäyttöarvo.

Kaupan kohteen arvo ja rahoitus

Kaupan kohde /siirtyvät varatVesihuolto. ja kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen3,55 milj.€
Kaupan kohteen arvoNKA:n mukainen vesihuolto- ja kaukolämpö-
laitoksen arvo (tarkentuu 2020 lopussa)
3 554 000 €
Rahoitus3,55 milj.€
OsakepääomaMyytävän liiketoim. käyvästä arvosta käytetään vastaanottavan yhtiön osakepääoman
maksamiseen (apporttiperustaminen)
875 000 €
Vesihuoltol.vanhat liittymismaksu velat59 000 € (siirt.yhtiölle) 59 000 €
PerustamislainaLoppu kauppahinta jää saatavaksi yhtiöltä
Kauppahintalaina koostuu bullet lainamuotoisesta
perustamislainasta (15 v.) ja
annuiteettimuotoisesta perustamislainasta (30 v.).
Omistajalainojen korkojen määrä lähtee tasolta
10 000 €/vuosi
-Perustamislaina 1: 1,31 milj. €
-Perustamislaina 2: 1,31 milj. €
Lyhennykset alkavat vuonna 2022. Lyhennysten
suuruus alkaa tasolta n. 20 000 €/v.

2 620 000 €
Kunnan voitto1,9 milj. €
Kirjanpidollinen voittoTarkentuu vuoden 2020 lopussa1,9 milj €

Alustava arvio vesihuolto- ja kaukolämpöyhtiön maksujen korotustarpeesta. Maksujen korotustarve on arvioitu 2019 kulutustasolla niin, että vesihuollon koko korotustarve on kohdistettu käyttömaksuihin. Korotuksessa on huomioitu nollatason tulos, poistotason muutos ja lainat. Korotustarve nykyiisiin vesi ja jätevesimaksuihin on 91-147 % (nykyiset maksut vesi 1,61 €/m3 ja jätevesi 2,61 €/m3). Kaukolämmön korotustarve noin 19 %.

Kunnan tulee pyytää verottajalta päätös kaupan kohteen nykykäyttöarvosta. Kunnanhallitus esittää kaupan kohteen nykykäyttöarvoksi 3,55 miljoonaa euroa.

Oheisena yhtiöittämisselvitys sekä teknisen johtajan selvitys

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitos ja lämpölaitos yhtiöitetään. Kunnanhallitus esittää kaupan kohteen nykykäyttöarvoksi 3,55 miljoonaa euroa ja pyytää siitä verottajan lausunnon.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 86 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Heikki Mäkinen poistui klo 18.10

§ 87 Väliaikaisrahoitushakemus minigolf- ratahankkeelle Pyhäniemeen / Lions Club Kihniö

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita Leader ym. voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi, kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa pois julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Lions Club Kihniö on hankkimassa Pyhäniemeen uusia minigolfratoja (12 kpl). Hankkeen kustannusarvio on 17 170€. Hankkeelle on haettu Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolta tukea 8 585 €, johon on saatu myönteinen päätös 6.5.2020. Hanke aloitetaan kesällä 2020 ja se on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Koska myönnetty tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen, haemme Kihniön kunnalta hankeajaksi saatua tuen osuutta 8.500 € korottomana väliaikaisena hankerahana, jonka Lions Club Kihniö maksaa takaisin hankkeen valmistuttua 28.2.2021 mennessä.

Liitteenä 4 Satakunnan ELY -keskuksen päätös tukihakemuksesta. Oheisena hakemus.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Lions Club Kihniölle 8.500 euron korottoman lainan Pyhäniemen minigolfradan rakentamisen ennakkorahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan Ely- keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Lions Club Kihniö, taloustoimisto
§ 88 Talouden toteuma 1.1.-30.4.2020

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2020

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 89 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

9 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § -

Talous- ja hallintojohtaja § -

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 3.6.2020

§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 43 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen

§ 44 Nuorisovaltuuston edustajan eroilmoitus

§ 45 Asunnon vuokranmääritys

§ 46 Koivikon asemakaavan muutos ja laajennus sekä Teollisuustien uusi linjaus

§ 47 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 48 Muut asiat

Saapuneet kirjeet:

1. AVI: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle

2. Parkanon kaupunki: Kutsuntalääkärin nimeäminen kutusntoihin, pöytäkirjanote. Kihniön kutsuntoihin 21.10.20 nimettiin Jaak Roosimägi.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Koivistoinen Hannu Tarkastajat
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Liukku Petri Muu osallistujat
Kunnanjohtaja, esittelijä
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.