Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

29.4.2020

#1088

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2020
Kokouspäivä 29.4.2020
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:43
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 30.4.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkossa 30.4.2020 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.
§ 32 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Merja Tarsia ja Hanna Annala. Pöytäkirja tarkastetaan 30.4.2020 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 30.4.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Merja Tarsia ja Hanna Annala.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Annala ja Tiina Jokioja.

§ 33 Yksityistieavustukset 2020

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta ja joiden tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien käytön rajoitukset on ilmoitettu kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 6.2. - 6.3.2020. Avustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä ja kunnan kotisivulla. Määräaikaan mennessä saatiin 43 avustushakemusta.

Avustushakemuksista kaksi hylätään, koska eivät täytä avustusehtoja. Kaislarannantien osalta vähimmäispituus (300m) viimeiseen asuttuun talouteen ei täyty ja Yhtymä Mäkisen tie (ei nimeä) ei ole yksitytistierekisterissä eikä sillä ole tiehoitokuntaa.

Avustusta anoneet yksityistiet ja avustusmäärät on esitetty liitteessä nro 1.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 35 373,53 euroa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Lautakunta päätti lisäksi, että ensi vuonna avustushakemuksesta laitetaan oma erillinen ilmoitus paikallislehteen.

§ 34 Jouluvalot

Jouluvalojen hankinnasta Kihniön keskustan osuudelle on keskusteltu monena vuonna. Tämän vuoden budjettiin on varattu investointirahaa jouluvalojen hankintaan. Tekninen johtaja on asiaa tutkinut ja kysellyt hintoja sekä mielipiteitä johtoryhmältä ja teknisen lautakunnan jäseniltä. Saatujen vastausten perusteella ehdotetaan malliksi Elba 130; lämminvalkoiset sakarat ja päivänvalkoinen keskusosa. Valoja tulisi kaikkiaan 29 kpl, joista kaksi olisi Kihniölle varsinaisesti suunniteltua mallia. Valot tulisivat välille Kivinevantie - Puumila. Katuvalot uusittaisiin Kihniöntien osuudelle Kivinevantie - Vesilaitos.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotetun mallin ja valtuuttaa teknisen johtajan tilaamaan tarvittavat valot ja muut tarvikkeet.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 35 Ruohonleikkurin hankinta

Kunnalla on ollut käytössään KUBOTA F3890 4WD-merkkinen ajettava ruohonleikkuri vuodesta 2016 ja sillä on ajettu n. 1 200 tuntia. Konetta on huollettu säännöllisesti ja korjattu tarvittaessa, mutta kone tulisi vaihtaa uuteen.

Tekninen toimi on kysynyt kolme tarjousta käyttötarkoitukseen soveltuvista ruohonleikkureista. Tarjoukset esitellään kokouksessa. Kone hankittaisiin leasing-rahoituksella.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ruohonleikkurin hankinnasta.

Asian kokouskäsittely

Kokouksessa oli nähtävänä kaksi saatua tarjousta, Lakeuden Kone Oy ja Hautala Service, joista lautakunta valitsi halvimman vaihtoehdon eli Lakeuden Kone Oy:n tarjous koneesta Husqvarna P525D.

Päätöksen lisätiedot

Tekninen lautakunta päätti hankkia ruohonleikkurin ja valtuuttaa teknisen johtajan hoitamaan hankinnan.

§ 36 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä / kiinteistö Lassela 5:104
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kiinteistölle Lassela RN:o 250-407-5-104, osoitteessa Mustaniementie 265, hae­taan ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaista ta­lous­jä­te­ve­sien käsittelyvaatimuksista poikkeamista. Poikkeamista haetaan viideksi vuodeksi.

Hakemus
Hakijat ovat toimittaneet syyskuussa 2019 hakemuksen jätevesien kä­sit­te­ly­vaa­ti­muk­sis­ta poikkeamiseksi. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on pieni omakotitalo Kankarinjärven rannalla. Kiinteistöllä ei asuta vakituisesti, vaan siellä käydään talviaikaan noin kerran kuukaudessa ja kesäisin pari kertaa kuukaudessa ja loma-aikana. Loma-aikana ollaan paljon saunamökillä, missä on eri jätevesijärjestelmä kuin omakotitalossa.

Omakotitalo sijaitsee noin 80 metrin etäi­syy­del­lä Kankarinjärvestä. Kiinteistön talousvesi saadaan vesijohtoverkostosta ja veden kulutus omakotitalossa on noin 45 m3 vuodessa. Talossa on vuonna 1980 rakennettu wc-vesille ja harmaille vesille kaksi betonista saostuskaivoa, mistä ylimenovesi johdetaan n. 120 metrin päähän rannasta avo-ojaan. Saostuskaivot tyhjennetään kerran vuodessa ja jätevesijärjestelmän kunto arvioidaan hyväksi.

Saunamökille, joka sijaitsee alle 10 metrin etäisyydellä järvestä, talousvesi tulee niin ikään vesijohtoverkosta ja veden kulutus on noin 90 m3 vuodessa. Saunamökillä on wc-vesille umpikaivo ja harmaille vesille maaperäsuodatus. Jätevesijärjestelmän kunto arvioidaan hyväksi ja kaivo tyhjennetään kahdesti vuodessa.

Lainsäädäntö

YSL:n (527/2014) 157 §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä kos­ke­vis­ta vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuor­mi­tus­ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ver­rat­tu­na käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen ja kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai tek­ni­sen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön hal­ti­jal­le kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön hal­ti­jan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu­eel­la;

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi­hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 mo­men­tis­sa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeusta ei tarvitse myöntää vaik­ka edellytykset täyttyisivät.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hylkää kiinteistön RN:o 250-407-5-104 hakemuksen poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista omakotitalon osalta. Saunamökin osalta jätevesijärjestelmä täyttää vaatimukset.

Perustelut Ympäristönsuojelulain 157 §:n mukaan 156 §:n nojalla säädetyistä ta­lous­jä­te­ve­sien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ym­pä­ris­töön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioiden ot­taen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuor­mi­tuk­seen ja käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeus myönnetään enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kyseessä olevassa tapauksessa kiinteistön vedenkäyttö ja kuormitus ei ole erityisen vähäistä eivätkä hakijat ole perustelleet hakemustaan sellaisilla seikoilla, joiden perusteella järjestelmän kunnostus olisi hakijoille kokonaisuutena arvioiden kohtuuton.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156a § Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ul­ko­puo­li­sil­la alueilla (157/2017) 4 § Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 11.10.2018

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Maksu määräytyy Kihniön kunnan teknisen ­lau­ta­kun­nan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen mak­su­tak­san mukaan. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (muiden asioiden käsittely 55 €/h) 200 €.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös lähetetään hakijalle 4.5.2020. Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi 11.5.2020.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Va­li­tus­ai­ka päättyy 9.6.2020.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 37 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä / kiinteistö Alatupa 14:55
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kiinteistölle Alatupa RN:o 250-407-14-55, osoitteessa Aittoniementie 60, hae­taan ympäristönsuojelulain (527/2014) 156 d §:n mukaista ta­lous­jä­te­ve­sien käsittelyvaatimuksista poikkeamista. Poikkeamista haetaan viideksi vuodeksi.

Hakemus
Hakijat ovat toimittaneet huhtikuussa 2019 hakemuksen jätevesien kä­sit­te­ly­vaa­ti­muk­sis­ta poikkeamiseksi. Hakemuksen mukaan kiinteistöllä on pieni omakotitalo Nerkoonjärven rannalla. Kiinteistöllä ei asuta, vaan siellä käydään noin kuuden viikon välein tarkastamassa paikat.

Omakotitalo sijaitsee noin 20 metrin etäi­syy­del­lä Nerkoonjärvestä. Kiinteistöllä on wc-vesille ja harmaille vesille kaksi betonista saostuskaivoa, mistä ylimenovesi johdetaan rannasta poispäin n. 60 metrin päähän avo-ojaan imeytymään. Jätevesiä ei juurikaan tule, koska talvisin ei lämmitetä saunaa. Sakokaivoja tyhjennetään ennen jätevesijärjestelmän uusimista niin usein, että jätevesiä ei pääse avo-ojaan. Näin jätevesiasetuksen vaatimukset täyttyvät. Jätevesijärjestelmä uusitaan, mikäli kiinteistölle muutetaan asumaan. Saunaan on kantovesi ja pesuvedet imeytetään maaperään.

Lainsäädäntö

YSL:n (527/2014) 156d §:n nojalla säädetyistä talousjätevesien käsittelyä kos­ke­vis­ta vaatimuksista voidaan poiketa, jos ympäristöön aiheutuvaa kuor­mi­tus­ta on kiinteistön käyttö huomioon ottaen pidettävä vähäisenä ver­rat­tu­na käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen tai kä­sit­te­ly­jär­jes­tel­män parantamiseksi edellytetyt toimet korkeiden kustannusten tai tek­ni­sen vaativuuden vuoksi kokonaisuutena arvioiden ovat kiinteistön hal­ti­jal­le kohtuuttomat. Arvioitaessa toimien kohtuuttomuutta kiinteistön hal­ti­jan kannalta otetaan huomioon:

1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alu­eel­la;

2) kiinteistön haltijan ja kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä ja muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät;

3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus taikka muu näi­hin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Kunnan toimivaltainen viranomainen myöntää hakemuksesta 1 mo­men­tis­sa tarkoitetun poikkeuksen. Poikkeus myönnetään hakijalle enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeusta ei tarvitse myöntää vaik­ka edellytykset täyttyisivät.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle RN:o 250-407-14-55 luvan poiketa jätevesien käsittelyvaatimuksista 31.5.2025 saakka. Päätös raukeaa, mikäli kiinteistön käyttö muut­tuu siten, että kuormitus lisääntyy tai kiinteistön omistus- tai hal­lin­ta­oi­keus muuttuu. Poikkeuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan muu­tok­sis­ta ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Perustelut Ympäristönsuojelulain 156d §:n mukaan 156a §:n nojalla säädetyistä ta­lous­jä­te­ve­sien käsittelyä koskevista vaatimuksista voidaan poiketa, jos ym­pä­ris­töön aiheutuvaa kuormitusta on kiinteistön käyttö huomioiden ot­taen pidettävä vähäisenä verrattuna käsittelemättömän talousjäteveden kuor­mi­tuk­seen tai käsittelyjärjestelmän parantamiseksi edellytetyt toimet ovat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat. Poikkeus myönnetään enintään vii­den vuoden määräajaksi kerrallaan.

Kyseessä olevassa tapauksessa kiinteistön vedenkäyttö on erittäin vähäistä, jo­ten jatkoaikaa voidaan myöntää viisi vuotta. Hakija on perustellut hakemustaan myös seikoilla, joiden perusteella kustannukset muodostuisivat nykyisellään kohtuuttomiksi. Määräaikaisen poik­keuk­sen myöntämisestä ei arvioiden mukaan aiheudu ympäristön pi­laan­tu­mis­ta tai sen vaaraa.

Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 156a, 156d §:t Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ul­ko­puo­li­sil­la alueilla (157/2017) 4 § Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Maksu määräytyy Kihniön kunnan teknisen ­lau­ta­kun­nan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen mak­su­tak­san mukaan. Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (muiden asioiden käsittely 55 €/h) 200 €.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös lähetetään hakijalle 4.5.2020. Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi 11.5.2020.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Va­li­tus­ai­ka päättyy 9.6.2020.
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 38 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Lämpölaitoksen varavoima
- Parkanon Vesi Oy:n lasku; tilanne
- Paloaseman pilarien korjaustyöt

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Muut asiat
Esittelijä Oraluoma Tarmo

- Rakennustarkastajan lupapäätökset 18.3. - 22.4.2020

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 40 Asemakaavan muutosehdotus tiloilla Taide-Tanhua ja Sarkamaa
Esittelijä Oraluoma Tarmo

Kihniön kunnanhallitus on 10.6.2019 § 102 päättänyt käynnistää asemakaavamuutoksen tiloilla Taide-Tanhua, RN:o 12:71, ja Sarkamaa, RN:o 55:4. Tilat sijaitsevat korttelissa 106, tontti 6.

Kunta ja Taide-Tanhua-tilan omistava yksityinen yritys ovat tehneet kaavan laadinnasta sopimuksen Insinööri- ja Kiinteistötoimisto Havanka Oy:n kanssa 7.10.2019.

Muutosalueen pinta-ala on yhteensä 1,6494 hehtaaria. Muutosalueeseen sisältyy edellä mainittujen tilojen lisäksi yleisen tien aluetta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on jakaa Taide-Tanhua-tilan tonttialue käytön mukaisiin osiin. Samalla kaavamääräykset päivitetään vastaamaan käyttöä.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 29.1.2020 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja pyytänyt tarvittavat lausunnot. Kaavan laatija on tehnyt saatujen lausuntojen pohjalta lisäykset kaavaehdotukseen.

Liitteenä nro 4 ovat kaavan laatijan vastine annettuihin lausuntoihin ja viestiin sekä kaavakartta ja kaavamerkinnät.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotuksen ja esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, asettaa sen nähtäville ja pyytää siitä lausunnot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koivisto Markus Käyttäjätunnus on suljettu. Varapuheenjohtaja
Oraluoma Tarmo Käyttäjätunnus on suljettu. Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Annala Hanna Tarkastajat
Jokioja Tiina Tarkastajat
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Keskinen Irja Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja