Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Toivonen Katri
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Hellgren Jussi, Korkiakoski Mika, Kuusisto Kosti
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti, Törmä Marita, Yli-Lankoski Jemina
Kokousnumero
2/2020
Kokouspäivä
15.6.2020
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
21:20
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.6.2020
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 16.6.2020
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen toimitettu 10.6.20. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 16 valtuutettua ja 4 varavaltuutettu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Markus Koivisto ja Jussi Hellgrén.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2020 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2020 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kosti Kuusisto ja Jussi Hellgrén.

§ 7 Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 12.5.2020 § 7

VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE


KunL 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2019.

Liitteenä 1 tilinpäätös 2019, Liite 2 tilintarkastuskertomus


Edeltävä kohta
§ 40 Vuoden 2019 tilinpäätös
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

 • tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 84.954,00 euroa.
 • tilikauden alijäämä -200.954,96 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien alijäämää on taseessa tämän jälkeen - 1.206.996,53 euroa.
 • kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019.
 • vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiantuntijoina hallintokuntansa tilipäätöksen.

§ 8 Vuoden 2019 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 12.5.2020§ 8

ARVIOINTIKERTOMUS 2019

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2019 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2019.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (Kuntal. 121 §). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa Kuntal. 121.5 §: mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (Kuntal. 121 §). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 §:n mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä.

Liite 3 Arviointikertomus 2019

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

 • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedokseen.
 • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 1.9.2020 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 9 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Tarkastuslautakunta 12.5.2020 § 9

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 80 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

Oheisena ilmoitetut muutokset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuusilmoitukset tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 10 Vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen

Kunnanhallitus 8.6.2020 § 85

Pöyry Finland Oy on tehnyt selvityksen Kihniön vesihuoltolaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöttämisestä keväällä 2020. Yhtiöittämisselvitys on kirjattu vuoden 2020 talousarvioon.

Kihniön vesiosuuskunnat kokoontuivat syksyllä 2019 yhteiseen palaveriin. Palaverin seurauksena Korhoskylän ja Kankarin veisosuuskunnat ilmoittivat halukkuutensa lähteä selvittämään kunnan kanssa yhteisen yhtiön perustamista. Nerkoon vesiosuukunta ilmoitti, että halukkuutta yhtiöittämisselvitykseen ei löydy. Yhtiöittämisselvitystyön ja yhtiön perustamisen kiireähkö aikatalu siirsivät näiden vesiosuukuntien liittymisneuvottelut perustettavan osakeyhtiön piiriin perustamisen jälkeen.

Vesilaitos on toiminut kunnan erillisenä taseyksikkönä. Vesihuoltolaki lähtee siitä toiminta-ajatuksesta, että verovaroilla ei tulisi kompensoida kunnallisen vesihuollon kustannuksia. Kertynyttä alijäämä on ollut 109 000 -148 000 vuosina 2017-2019.

Yhtiöittäminen tarkoittaa käytännössä liiketoimintakauppaa, jossa koko vesihuoltolaitoksen - ja lämpölaitoksen liiketoiminta ja käyttöomaisuus siirretään tietystä arvosta perustettavalle yhtiölle. Kunta merkitsee yhtiön koko pääoman ja saa sen omistukseensa 100 %:sti.

Projektissa selvitettiin mm. yhtiöitettävien kohteiden nykykäyttöarvo.

Kaupan kohteen arvo ja rahoitus

Kaupan kohde /siirtyvät varatVesihuolto. ja kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen3,55 milj.€
Kaupan kohteen arvoNKA:n mukainen vesihuolto- ja kaukolämpö-
laitoksen arvo (tarkentuu 2020 lopussa)
3 554 000 €
Rahoitus3,55 milj.€
OsakepääomaMyytävän liiketoim. käyvästä arvosta käytetään vastaanottavan yhtiön osakepääoman
maksamiseen (apporttiperustaminen)
875 000 €
Vesihuoltol.vanhat liittymismaksu velat59 000 € (siirt.yhtiölle)59 000 €
PerustamislainaLoppu kauppahinta jää saatavaksi yhtiöltä
Kauppahintalaina koostuu bullet lainamuotoisesta
perustamislainasta (15 v.) ja
annuiteettimuotoisesta perustamislainasta (30 v.).
Omistajalainojen korkojen määrä lähtee tasolta
10 000 €/vuosi
-Perustamislaina 1: 1,31 milj. €
-Perustamislaina 2: 1,31 milj. €
Lyhennykset alkavat vuonna 2022. Lyhennysten
suuruus alkaa tasolta n. 20 000 €/v.

2 620 000 €
Kunnan voitto1,9 milj. €
Kirjanpidollinen voittoTarkentuu vuoden 2020 lopussa1,9 milj €

Alustava arvio vesihuolto- ja kaukolämpöyhtiön maksujen korotustarpeesta. Maksujen korotustarve on arvioitu 2019 kulutustasolla niin, että vesihuollon koko korotustarve on kohdistettu käyttömaksuihin. Korotuksessa on huomioitu nollatason tulos, poistotason muutos ja lainat. Korotustarve nykyiisiin vesi ja jätevesimaksuihin on 91-147 % (nykyiset maksut vesi 1,61 €/m3 ja jätevesi 2,61 €/m3). Kaukolämmön korotustarve noin 19 %.

Kunnan tulee pyytää verottajalta päätös kaupan kohteen nykykäyttöarvosta. Kunnanhallitus esittää kaupan kohteen nykykäyttöarvoksi 3,55 miljoonaa euroa.

Oheisena yhtiöittämisselvitys sekä teknisen johtajan selvitys

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitos ja lämpölaitos yhtiöitetään. Kunnanhallitus esittää kaupan kohteen nykykäyttöarvoksi 3,55 miljoonaa euroa ja pyytää siitä verottajan lausunnon.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Liite 4 yhtiöittämisselvitys

Edeltävä kohta
§ 43 Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitoksen ja lämpölaitoksen yhtiöittäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Kihniön kunnan vesi- ja viemärilaitos ja lämpölaitos yhtiöitetään.
 • Kaupan kohteen nykykäyttöarvoksi esitetään 3,55 miljoonaa euroa ja siitä pyydetään verottajan lausunto
Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana valtuutettu Jari Alkkiomäki esitti, ettei yhtiöittämistä tehdä. Esitys raukesi kannattamattomana.

Jussi Hellgrén esitti toivomusponnen lisäämistä ohjeeksi perustettavalle yhtiölle veden hinnan määrittämisessä vesihuoltolain 8 §:n perusteella. Esitys raukesi kannattamattomana.

Keskustelun jälkeen todettiin, että kunnanhallituksen ehdotus on tullut kokouksen päätökseksi

Asiantuntijoina kuultiin teknistä johtajaa ja talouspäällikköä.

Jari Alkkiomäki poistui klo 20.45

§ 11 Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten Maja-Kiinteistöt Oy

Liite 5 kauppakirja

Edeltävä kohta
§ 19 Kauppakirjan hyväksyminen / Ikaalisten Maja-Kiinteistöt Oy
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 5 olevan kauppakirjan. Lisäksi kunnanvaltuusto päättää, että kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tehdä sopimukseen teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia.

Esteellisyys
Mäkipää, Lea (Hallintolaki 28.1.)
Päätöksen lisätiedot

Valtuutettu Lea Mäkipää esitti esteellisyytensä käsiteltävään asiaan, eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 20.50-21.00

Tiedoksi
Asianosaiset, taloustoimsito

§ 12 Petteri Pietikäisen eronpyyntö luottamustoimista ja vapautuvien luottamustoimien täyttäminen jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Kihniön edustus perusturvan yta-lautakunnassa on kaksi naista ja yksi mies.

Sivistyslautakunnassa on yhdeksän jäsentä, josta 5 naista ja 4 miestä

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Petteri Pietikäiselle myönnetään ero yta- perusturvalautakunnan jäsenyydestä, sivistyslautakunnan jäsenyydestä sekä kunnanvaltuuston varajäsenyydestä.
 • Ja että hänen tilalleen valitaan jäsenet edellä mainittuihin luottamushenkilöpaikkoihin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa, että kristillisdemokraattien ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Silja Oksanen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Perusturvalautakunnan jäseneksi valittiin Heikki Mäkinen ja sivistyslautakunnan jäseneksi Paavo Kohtala.

Leila Törmä poistui 21.00

Tiedoksi
Valitut, taloustoimisto

§ 13 Hanna Annalan eronpyyntö luottamustoimesta ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lautakunnassa on yhdeksän varajäsentä, joista viisi on naista ja neljä miestä. Varajäsen voi olla joko mies tai nainen.

Edeltävä kohta
§ 177 Hanna Annalan eroanomus luottamustoimesta
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Hanna Annalalle myönnetään ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä ja
 • hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Sivistyslautakunnan varajäseneksi valittiin Saija Pystykoski.

Tiedoksi
Valittu, taloustoimisto

§ 14 Selonteko vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista

Edeltävä kohta
§ 16 Selonteko vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi, että Vuoden 2019 aikana ei jätetty yhtään kuntalaisaloitetta eikä valtuustoaloitetta. Sen sijaan vuoden 2019 aikana käsiteltiin yksi vuoden 2018 lopussa jätetty valtuustoaloite.

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 10.12.2018. Aloitteessa esitettiin, että kuntalaisille hankitaan oma kierrätyslaatikko/ palautuspiste elintarvikemuovipakkauksille.

Aloite todettiin loppuun käsitellyksi kunnanvaltuuston kokouksessa 17.6.2019 § 20

Edellisiltä vuosilta kesken olevat valtuustoaloitteet:

Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä eroamiseksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 15 Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan talouden tasapainotus / sijoittaminen SVOP-rahastoon

Liitteenä 6 velkakirjat, Liite 7 velkatodistus, Liite 8 sopimus pääoman sijoittamisesta. Oheisena Suutarinpihan hallituksen pöytäkirja ja toimintakertomus

Edeltävä kohta
§ 74 Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan talouden tasapainotus / sijoittaminen SVOP-rahastoon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Kihniön kunnan Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myöntämät lainat yhteensä 103.248,59 euroa siirretään kiinteistöyhtiö Oy Kihniön Suutarinpihan hallituksen esityksen mukaisesti sen SVOP-rahastoon eikä niistä peritä korkoa.
 • se hyväksyy pääoman sijoittamisesta SVOP-rahastoon tehtävän sopimuksen (liitteenä)
Esteellisyys
Kuusisto Kosti (Suutarinpihan hallituksen jäsen)
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Kosti Kuusisto poistui esteellisenä eikä osallistunut päätöksentekoon asiassa. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Korkiakoski tämän asian osalta

Tiedoksi
Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpiha, taloustoimisto

§ 16 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Käydään mahdollisista muista asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Valtuustolle annetaan tiedoksi talousarvioseminaari 14.9.2020