Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Kuusisto Kosti, Silvennoinen Erja
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Kujansuu Johanna, Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti
Kokousnumero
4/2019
Kokouspäivä
11.11.2019
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
19:25
Kokouspaikka
Yhtenäiskoulun ruokasali
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.11.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.11.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty 6.11.19. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Erja Silvennoinen ja Kalle Soininen.


Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 12.11.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 13.11.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erja Silvennoinen ja Kosti Kuusisto.

§ 32 Vuoden 2020 tuloveroprosentti

Edeltävä kohta
§ 147 Vuoden 2020 tuloveroprosentti
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää Kihniön kunnan tuloveroprosentiksi 21,50 % vuodelle 2020.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto

§ 33 Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit

Edeltävä kohta
§ 148 Vuoden 2020 kiinteistöveroprosentit
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto vahvistaa vuodelle 2020 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

1. yleinen 1,10

2. vakituiset asuinrakennukset 0,55

3. muut asuinrakennukset 1,10

4. yleishyödylliset yhteisöt 0,44

5. voimalaitokset 2,85

Lisäksi valtuusto päättää, että rakentamattomalle rakennuspaikalle ei määrätä erillistä veroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Verohallinto, Kuntaliitto

§ 34 Eron myöntäminen Satu Kuuselalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen

Edeltävä kohta
§ 145 Eron myöntäminen Satu Kuuselalle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamust...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Satu Kuuselalle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Uudeksi jäseneksi tekniseen lautakuntaan valittiin Merja Tarsia.

Tiedoksi
Palkkatoimisto, valittu

§ 35 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

- Nuorisokeskus Marttinen esittäytyy - ”Nuorten ääni kuuluviin tiedolla johtamisella ja osallisuuden edistämisellä”

Päätösehdotus

Käydään asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Merkittiin tiedoksi:

  • Nuorisokeskus Marttisen esittely
  • Keskustelu soteasioista
  • Keijo Tahkokallion luento -Uskallusta vanhemmuuteen 13.11. klo 18 Yhtenäiskoululla