Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Koivistoinen Hannu, Mäkipää Lea
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Myllyniemi Tuula, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti
Kokousnumero
3/2019
Kokouspäivä
23.9.2019
Kokouksen alkuaika
18:00
Kokouksen päättymisaika
20:05
Kokouspaikka
Yhtenäiskoulun ruokasali
Pöytäkirjan tarkastus
Tarkastuspäivä 24.9.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 25.9.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty 18.9.19. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 17 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Hannu Koivistoinen ja Lea Mäkipää

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 24.9.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 25.9.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koivistoinen ja Lea Mäkipää.

§ 25 Hyvinvointiraportti 2018 ja hyvinvointisuunnitelma 2019

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee asiaa kokouksessa. Liite 1 hyvinvointiraportti ja suunnitelma.

Edeltävä kohta
§ 119 Hyvinvointiraportti 2018 ja hyvinvointisuunnitelma 2019
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se merkitsee liitteenä 1 olevan hyvinvointiraportin 2018 ja hyvinvointisuunnitelman 2019 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa kokouksessa.

§ 26 Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan lainojen lyhennysohjelman ja laina-ajan muutos

Liite 2 maksuohjelma

Edeltävä kohta
§ 107 Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihan lainojen lyhennysohjelman ja laina-ajan muutos
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpihalle myöntämänsä lainan maksuohjelman ja ehtojen muuttamista liitteen 2 mukaisesti. Lainasta ei peritä korkoa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Valtionkonttori, Kiinteistö Oy Kihniön Suutarinpiha, taloustoimisto

§ 27 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista 2018 arviointikertomuksessa

Tarkastuslautakunta 28.8.2019

6 § HALLITUKSEN SELVITYS VUODEN 2018 ARVIOINTIKERTOMUKSEN AIHEUTTAMISTA TOIMENPITEISTÄ

Kunnanhallituksen tulee KuntaL 121.5§ mukaisesti antaa kunnanvaltuustolle lausunto vuoden 2018 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Kunnanvaltuusto on käsitellyt vuoden 2018 arviointikertomuksen kokouksessaan 17.6.2019. Kunnanvaltuusto on tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti edellyttänyt, että kunnanhallitus antaa selvityksen arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä 1.9.2019 mennessä.

Mikäli kunnanhallitus on käsitellyt selvityksen 28.8.2019 mennessä, toimitetaan selvitys tarkastuslautakunnan jäsenille ennen kokousta. Selvityksen sisältöä esitellään päätöksen 6 § yhteydessä.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käsittelee kunnanhallituksen antaman selvityksen ja päättää sen antamisesta kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli kunnanhallituksen 26.8.2019 antaman selvityksen. Selvitys annetaan kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Edeltävä kohta
§ 108 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Päätösehdotus

Tarkastuslautakunnan esitys:

Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen vuoden 2018 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyvksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 28 Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2019

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti kunnan talouden toteuma annetaan tiedoksi valtuustolle puolivuosittain. Hallitus tarkastelee talouden toteumaa kuukausittain.

Oheisena toteuma 1.1.-30.6.2019

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee talousarvion toteuman (oheisena) ajalta 1.1.-30.6.2019 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 29 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

- Kihniön kunnan sote-tilannekatsaus

- Valtuuston 17.6.2019 hyväksymän maakaupan tilanne

- Teollisuustien muutoskaavan tilanne

Päätösehdotus

Käydään asioista keskustelu ja merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanjohtaja antoi sotetilannekatsauksen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja antoin tilanneselvityksen maakaupan osalta ja kertoi, että asia on neuvotteluvaiheessa ja tuodaan tarvittaessa uudelleen valtuuston käsittelyyn.

Tekninen johtaja esitti tilannekatsauksen Teollisuustien kaavamuutoksen osalta.