Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

9.9.2019

#688

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 9/2019
Kokouspäivä 9.9.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:25
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 9.9.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 10.9.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 116 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 117 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Heikki Mäkinen ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 9.9.19 ja pidetään nähtävänä 10.9.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 10.9.2019.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 118 Katsaus yrityspalvelukeskus Kehitys-Parkin toimintaan vuodelta 2018 ja näkymät vuodelta 2019
Muut osallistujat Leppihalme Anniina, Pihlajamäki Jari

Kehitysparkista kokoukseen saapuu katsausta esittelemään yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Anniina Leppihalme.

Liitteenä 1 katsaus Kehitys-Parkin toiminnasta vuodelta 2018.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee katsauksen tiedoksi saaduksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Yritysneuvoja Jari Pihlajamäki sekä kehityskoordinaattori Anniina Leppihalme esittelemässä asiaa klo 17.00-17.35.

§ 119 Hyvinvointiraportti 2018 ja hyvinvointisuunnitelma 2019

Terveydenhuoltolain 12 § mukaan: ”Kunnan on seurattava asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutuneista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.”

Laaja hyvinvointikertomus on laadittu ja hyväksytty toukokuussa 2017 ja on nähtävillä kunnan nettisivuilla kohdassa hyvinvointi. Asetettuja painopisteitä ja mittareita voidaan lisätä tarpeen vaatiessa hyvinvointitilanteeseen nähden. Hyvinvoinnin painopisteiksi vuosille 2017-2020 on asetettu Kihniössä seuraavat painopisteet:

1. Terveellisten elintapojen edistäminen

2. Hyvä arki kaikille

3. Perheiden hyvinvoinnin tukeminen

Kunnan on suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. Tietoa kuntalaisten hyvinvoinnin tilanteesta haetaan erilaisista tilastoista kuten esimerkiksi Sotkanet, Hyvinvointikompassi, TEA-viisari ja kouluterveyskyselyt. Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuuahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten ja yleishyödyllisten tahojen kanssa.

Kihniön kunnassa toimii poikkihallinnollinen hyvinvointiryhmä, johon voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita eri toimialoilta. Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee kunnanhallitukselle hyvinvointitilannetta.

Hyvinvointiraportti toimiteaan sähköpostilla hallituksen jäsenille.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se merkitsee liitteenä 2 olevan hyvinvointiraportin 2018 ja hyvinvointisuunnitelman 2019 tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Asiantuntijana hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä tämän asian aikana klo 17.35-18.05

Tiedoksi Valtuusto
§ 120 Talousarvion 2020 laadintaohjeet

Kuntalain 110§ (10.4.2015/410) mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi).

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kuntien tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna jaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto-tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Verot ja valtionosuudet

Verotulojen ja valtionosuuksien budjetoinnissa käytetään Kuntaliiton ja vero- hallinnon ennusteita. Verotuloja ennustetaan kertyväksi 6.075 € (5.778.350 TP2018). Valtionosuudeksi ennustetaan 6.988.998 €. Suunnitelma ei sisällä veronkorotuksia.

Meno- ja tulomääräraha

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnantavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinkuussa 0,8 prosenttia edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tätä ei kuitenkaan huomioida lisäyksenä talousarviossa vaan tasona on korkeintaan 0 korotus, muissa menokohdissa kuin henkilöstömenoissa (sisältää sisäiset menot). Raamista vähennetään kuluvan vuoden kertaluonteiset menot.

Mikäli hallintokunta esittää merkittävää lisäystä menomäärärahoihin, tulee esitys perustella huolellisesti.

Tulot tulee budjetoida realistisesti. Indeksikorotukset huomioidaan vuoden 2020 alusta alkaen. Hallintokunnat tarkastavat maksunsa ja taksansa syksyllä 2019. Mahdolliset muutokset vuoden 2020 alusta alkaen.

Henkilöstömenot

Nykyinen kunta-alan virka- ja työehtosopimus ja OVTES ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Uusista palakakorotuksista ei ole tässä vaiheessa tietoa.

Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä valtionosuuden vähennys päättyy vuoteen 2019. Tämä tulee huomioida henkilöstömenoissa. Henkilöstömenojen arvioinnissa käytetään kertoimena 1,5.

Hallintokunnat laskevat palkkauskustannukset vakanssikohtaisesti. Eläkemenoperusteisen maksun arviointikerroin on 1,04. Taloushallinto määrittää jako-osuudet hallintokunnille. Palkan sivukuluprosentit asetetaan budjetointipohjaan taloushallinnon toimesta. Talousarvio tehdään sähköisesti talousohjelmaan. Talouspäällikkö ilmoittaa, koska pohja on valmis.

Sivistyslautakunta huomioi palveluverkkoselvityksessä mainitut säästöt. Oheisena sivistyksen suunnitelma.

Sisäiset veloitukset

Hallintokuntien väliset sisäiset veloitukset tehdään nettohinnoin. Sisäiset veloitukset tarkistetaan ennen talousarvion laatimista. Mikäli kustannustasossa tapahtuu olennaisia muutoksia talousarviovuoden aikana, tullaan sisäisiä veloituksia oikaisemaan loppuvuodesta tarpeen mukaan. Hallintokunnan tulee ilmoittaa sisäiset veloitukset myös toiselle hallintokunnalle. Ne on budjetoitava (sisäisenä tuloina ja menoina) täsmälleen ilmoitetun mukaisesti. Tekninen lautakunta tekee budjettiehdotuksensa lokakuun alkuun mennessä ja jakaa tiedon sisäisistä kuluista muille hallintokunnille.

Tavoitteet ja seurantamittarit

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta.

Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Kuntastrategia ohjaa tavoitteiden asettamista.

Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Tavoitteiden seuraamiseen asetetaan mittareita.

Alijäämän kattaminen

Kuntalain mukaan kunnan taseessa olevat alijäämät tulee kattaa vuoden 2020 tilinpäätökseen mennessä. Alijäämän kattamiseksi etsitään edelleen keinoja.

Investoinnit

Lautakunnat tekevät ehdotuksen hallinnonalansa investoinneista. Investoinniksi merkitään yli 10.000 euron hankinnat. Investoinnit käydään läpi ennen kunnahallituksen esitystä.

Aikataulu

  • Lautakunnat valmistelevat talousarvioehdotuksensa 18.11. mennessä
  • Hallitus käsittelee talousarvioehdotuksen 2.12.
  • Valtuusto käsittelee talousarvion 9.12.
  • Kunnanhallitus käsittelee veroprosentit lokakuussa
  • Valtuusto käsittelee veroprosentit marraskuussa (ilmoitettava vimeistään 17.11.verohallinnolle)
Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion 2020 laadintaohjeen esittelytekstin mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
§ 121 Tekninen johtaja Satu Alajärven irtisanomisilmoituksen hyväksyminen ja Johanna Kujansuun siirtyminen teknisen johtajan väliaikaiseksi viranhoitajaksi 1.10.2019 alkaen

Tekninen johtaja Satu Alajärvi on 27.8.2019 jättänyt työnantajalle irtisanoutumisilmoituksen siten, että virkasuhde päättyy 30.9.2019.

Työehtosopimuksen5 §:n 2. mom. mukaan viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään 14 päivää, jos palvelusuhde on jatkunut enintään viisi vuotta. Mainittakoon, että Alajärven palvelussuhde ei ole kestänyt viittä vuotta.

Kunnanjohtaja on neuvotellut sekä konetekniikan insinööri -toimistosihteeri Johanna Kujansuun sekä nykyisen teknisen johtaja Satu Alajärven kanssa teknisen toimen johtamisesta ja siihen liittyvistä keskeisimmistä eteenpäin vietävistä asioista vuoden 2019 loppupuolella. Neuvottelun tuloksena Johanna Kujansuu oli myöntyväinen hoitamaan teknisen johtajan avointa virkaa siihen saakka, kunnes teknisen johtajan aukijulistettavaan virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan.

Lisäksi mainittakoon, että Johanna Kujansuu on useaan otteeseen toiminut teknisen johtajan väliaikaisena viranhaltijana.

Palkkauksen vahvistaa henkilöstöjaosto. Palkkaus noudattaa virassa olevan teknisen johtajan tehtäväkohtaista palkkaa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

  • Hyväksyä tekninen johtaja Satu Alajärven jättämän irtisanoutumisilmoituksen siten, että viimeinen viranhoitopäivä on 30.9.2019.
  • Että teknisen johtajan väliaikaiseksi viranhoitajaksi valitaan konetekniikan insinööri Johanna Kujansuu siihen saakka kunnes avoimeksi julistettavaan virkaan valittu henkilö ottaa viran vastaan tai asiasta muuta päätetään.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Kujansuu, Alajärvi, palkkatoimisto
§ 122 Katsaus Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusopimuksen toteutumiseen
Esteelliset Koivistoinen Hannu, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Pusa Leila

Kihniön kunta on reklamoinut kahdesti sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen vastuukunta Parknolle ja Kolmostien terveys Oy:lle Kolmostien terveyden yksipuolisesti ilmoittamaa vuodeosaston lakkautuspäätöstä vastaan. Reklamaatiossa vaadittiin olla panematta ilmoitusta täytäntöön ennen kuin neuvottelut asiasta on käyty. Palveluntuottajan taholta on kuitenkin ilmoitettu, että lakkautuspäätös astuu voimaan alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti 30.9.2019 ja neuvottelut henkilöstön siirrosta on jo käyty.

Kihniön kunnalla on sote- palvelusopimus suoraan Parkanon kaupungin kanssa ( ei palveluntuottaja Kolmostien terveyden kanssa). Parkano on myös vastuukuntana sote- palveluiden järjestämisvastuussa, millä on jonkinlainen merkitys myös kuntalain osalta. Palvelunkuvaukset ovat Kihniön palvelusopimuksen liitteenä, missä vuodeosaston toiminta kiistattomasti mainitaan. Sopimukset ovat siis hyväksytty sekä Kihniön että Parkanon valtuustoissa yhtäpitävästi.Toimintatapojen ohella ihmetystä herättää myös oikeudellinen asetelma: Voiko siis palveluntuottajana toimiva Pihlajalinna vetoinen Kolmostien Terveys mennä yksipuolisesti ilmoittelemaan, että jokin palvelu kunnassa päättyy ilman, että sillä on sopimusta Kihniön kunnan kanssa. Toisin sanoen onko palveluntuottajan asema niin vahva, että se voi kävellä Kihniön kunnanvaltuuston ja Parkanon kaupunginvaltuuston päätöksen yli ja sivuuttaa näiden tahtotila (maksajien tahtotila).

Kolmostien Terveys Oy lähetti vastauksen Kihniön kunnan reklamaatioon 4.9.2019. Parkanon kaupunki yhtyy Kolmostien Terveys Oy:n näkemyksen mukaan reklamaatioon. Liite 3. Parkanon kaupunki ei ole vastannut reklamaatioon.

Kihniö on käynyt asiasta neuvottelun Parkanon kaupungin kanssa 14.8.2019 ilman tuloksia. Kihniö on myös neuvotellut asiasta Kolmostien Terveyden uuden johdon kanssa 28.8.2019 ja neuvottelut jatkuvat.

Kunnanhallitukselle esitetään tiedoksi Kihniön laajennetun ohjausryhmän ja Kolmostien Terveys Oy:n välinen neuvottelumuistio 28.8.2019.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee sote- palvelusopimuksen toteutumisesta, harkitsee jatkotoimenpiteitä ja merkitsee tästä käydyn keskustelun tiedokseen.

Esteellisyys Hannu Koivistoinen, Nina Niemenmaa, Marjo Niemi, Leila Pusa
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus keskusteli sote- palvelusopimuksen toteutumisesta. Hannu Koivistoinen, Nina Niemenmaa, Marjo Niemi ja Leila Pusa ilmoittivat esteellisyytensä asiassa (hallintolaki 28.1 § kohta 4). Puheenjohtajana tämän asian ajan toimi Severi Ala-Katara (varajäsen tämän asian ajan). Kunnanhallitus antaa kunnanjohtajalle oikeuden käyttää lakipalveluja asiassa. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kihniön laajennetun ohjausryhmän ja Kolmostien Terveys Oy:n välisen neuvottelumuistion ajalta 28.8.2019.

§ 123 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 124 Ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

5 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja § 16

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Perusturvalautakunta yta 22.8.2019

Nuorisovaltuusto 2.9.2019

Tarkastuslautakunta 28.8.2019

Saapuneet kirjeet:

Kolmostien Terveys Oy:n vastine reklamaatioon

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Viranhaltijapäätösten ja lautakuntien pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
§ 122
Koivistoinen Hannu Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Mäkinen Heikki Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Ala-Katara Severi Varajäsenet
§122 klo 18.10 - 19.30
Kärkelä Pilvi Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 1. vpj.
Leppihalme Anniina Muu osallistujat
Kehitys-Parkki Oy
Pihlajamäki Jari Muu osallistujat
Kehitys-Parkki Oy
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2. vpj.
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.