Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

4.9.2019

#700

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2019
Kokouspäivä 4.9.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 18:00
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 5.9.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivulla
Aika 6.9.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Satu Alajärvi
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 61 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Korkiakoski Mika ja Koivisto Juha. Pöytäkirja tarkastetaan 5.9.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 6.9.2019 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 62 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen
Edeltävä kohta § 36 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen, § 62 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen, § 22 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen, § 28 Pöydältä: Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

Tekninen lautakunta on kokouksissaan 20.3, 10.4, 28.5 ja 19.6.2019 käsitellyt Kihniön Hakeosuuskunnan esitystä energiahinnan tarkistamiseksi. Lisäksi lautakunnan puheenjohtaja ja tekninen johtaja ovat käyneet neuvotteluja Hakeosuuskunnan edustajien kanssa ko. asiasta. Viimeisimmän neuvottelun pvm. 15.8.2019 tuloksena Hakeosuuskunta esittää, että energian hintaa korotetaan viidellä (5) prosentilla ja korotus astuisi voimaan heti kunnan hyväksyttyä korotuksen. Lisäksi Hakeosuuskunta ehdottaa, että sopimuksessa määritelty sidonnaisuus öljyn hintaan neuvoteltaisiin uusiksi.

Liite nro 1 neuvottelumuistio 15.8.2019

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta keskustelee edellä mainitusta Hakeosuuskunnan esityksestä ja päättää hyväksyykö vai hylkääkö se Hakeosuuskunnan esityksen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Lautakunta hyväksyy Hakeosuuskunnan esityksen energiahinnan korotuksesta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi Kihniön Hakeosuuskunta
§ 63 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.7.2019

Teknisen lautakunnan menojen toteutumaprosentti on 49,5 ja tulojen toteutumaprosentti on 58,4.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee em. talousarvion toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 64 Kaavoitussopimuksen laatiminen kiinteistölle 250-403-12-71

Kihniön Kunnanhallitus on kokouksessaan 10.6.2019 (102 §) päättänyt käynnistää ns. kotikoulun asemakaava-alueen muutoskaavan laadinnan. Lisäksi kunnanhallitus valtuutti teknisen johtajan kaavoitussopimuksen tekemiseen.

Kaavamuutosta esittänyt yritys, Ejrob Kb, on esittänyt kaavoituskustannusten jakamista kunnan kanssa, sillä kunta omistaa osan muutoskaava-alueesta.

Kaavoitettavat pinta-alat ovat:

Taide-Tanhua 250-403-12-71 0,9551 ha om. Ejrob Kb

Sarkamaa 250-403-55-4 0,4203 ha om. Kihniön kunta

Oheismateriaalina Ejrob Kb:n esitys kunnanhallitukselle

Päätösehdotus

Kihniön kunta maksaa em. muutoskaavan laadinnasta aiheutuvat kustannukset kiinteistön 250-403-55-4 osalta niin, että kaavoitustyön kustannukset jaetaan edellä mainittujen kiinteistöjen kesken pinta-alaperusteisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Ejrob Kb
§ 65 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
  • investointien tilanne pvm. 4.9.2019 käytiin läpi
  • Tiuran tallien kunto - selvitellään mahdollisuutta myyntiin, toistaiseksi ei tehdä erityisiä kunnostustoimepiteitä
  • tekninen johtaja lomalla 9.-20.9 sekä 30.9.2019
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 66 Muut asiat

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 8.- 28.8. 2019 (liite nro 2)

Rakennustarkastajan lupapäätökset 9.- 29.8.2019 (liite nro 3).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Annala Hanna Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Kuusela Satu Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat
Kunnanhallituksen jäsen