Kunnanvaltuusto

Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri
Varapuheenjohtaja
Kärkelä Pilvi
2. Varapuheenjohtaja
Toivonen Katri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Ala-Katara Severi, Kärkelä Pilvi
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Hellgren Jussi, Jokioja Tiina, Koivisto Juha, Koivistoinen Hannu, Korkiakoski Mika, Mäkinen Heikki, Mäkipää Lea, Markkola Juha-Matti, Niemi Marjo, Pusa Leila, Shemeikka Mika, Silvennoinen Erja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Varajäsenet
Annala Hanna, Haapamäki Arsi, Kortesluoma Sirpa, Koskinen Jari, Kuusela Satu, Kuusisto Kosti, Laitala Sirkka, Leinonen-Jokioja Sami, Nevanperä Mikko, Niemenmaa Nina, Oksanen Silja, Rahkola Jaana, Törmä Noora
Muu osallistujat
Liukku Petri, Myllyniemi Tuula, Sillanpää Matti, Törmä Marita
Kokousnumero
2/2019
Kokouspäivä
17.6.2019
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
19:05
Kokouspaikka
Puumilan Taitotalo
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 19.6.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty 12.6.2019. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Pilvi Kärkelä ja Severi Ala-Katara.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 18.6.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pilvi Kärkelä ja Severi Ala-Katara.

§ 14 Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 7

VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS JA VASTUUVAPAUS TILIVELVOLLISILLE

KunL 125§:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastaja esittelee vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen kokouksessa.

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2018.

Päätös:

Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 1.1.-31.12.2018.

Liitteenä 1 tilinpäätös 2018, Liite 2 tilintarkastuskertomus

Edeltävä kohta
§ 54 Vuoden 2018 tilinpäätös
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 91.348,32 euroa.
  • tilikauden ylijäämä 161.171,84 euroa siirretään taseen edellisten kausien yli- /alijäämä –tilille. Edellisten vuosien alijäämää on taseessa tämän jälkeen - 1.006.041,57 euroa.
  • kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018.
  • vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 15 Vuoden 2018 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 8

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on KunL 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet sekä onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Hallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta (KunL 121.5§).

Tilivelvollisten viranhaltijoiden antamien selvitysten, pöytäkirjojen seurannan, vuoden 2018 tilinpäätöksen ja muun seurannan perusteella tarkastuslautakunta arvioi kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta vuodelta 2018.

Tilintarkastajan toimesta laadittu luonnos arviointikertomukseksi esitellään kokouksessa.

Ehdotus:Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 1.9.2019 mennessä.

Päätös: Tarkastuslautakunta käsitteli arviointikertomuksen ja päätti antaa sen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi.

Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. (KuntaL 121§). Vaikka arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä, se on syytä käsitellä tilintarkastuskertomuksesta erillisenä asiana.

Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 1.9.2019 mennessä.

Liite 3 arviointikertomus 2018

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää tarkastuslautakunnan ehdotuksesta seuraavaa:

  • merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedokseen.
  • velvoittaa kunnanhallituksen antamaan KuntaL 121.5 § mukaisen lausunnon 1.9.2019 mennessä arviointikertomuksessa esitettyihin huomioihin.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi
Hallintokunnat

§ 16 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esittelee suunnitelman.

Liite 4 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025

Edeltävä kohta
§ 78 Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma 2017-2025
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2025 esityksen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Hyvinvointikoordinaattori Anne Perälä esitteli asiaa kokouksessa.

§ 17 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021

Kunnanhallitus 10.6.2019 § 88

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä esittelee suunnitelmaa kokouksessa.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Leila Törmä oli paikalla asiantuntijana klo 17.05-17.25

Leila Törmä esittelee suunnitelman.

Liite 5 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021

Muut osallistujat
Törmä Leila
Edeltävä kohta
§ 29 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 hyväksyminen
Päätösehdotus

Valtuusto hyväksyy Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 esityksen mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä esitteli asiaa kokouksessa.

§ 18 Sirpa Kortesluoman luottamustoimien päättyminen ja uudellen täyttäminen

Sirpa Kortesluoma on valittu varavaltuutetuksi ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi kuluvalle vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton seurauksena hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimiakseen ko. tehtävässä( KuntaL 71 § yleinen vaalikelpoisuus). KuntaL 78 §:n mukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielein toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Edeltävä kohta
§ 66 Sirpa Kortesluoman luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että Sirpa Kortesluoman luottamustoimet katsotaan päättyneeksi sivistyslautakunnan jäsenenä, varavaltuutettuna ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Keskustapuolueen seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari 2017 kuntavaalituloksen perusteella.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskustapuolueen seitsemänneksi varavaltuutetuksi nousee Anne Teikari. Sivistyslautakunnan jäseneksi valittiin Marketta Malin ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi Tuula Myllyniemi.

Tiedoksi
Palkkatoimisto, valitut

§ 19 Sidonnaisuusilmoitusten tiedoksiantaminen kunnanvaltuustolle

Tarkastuslautakunta 21.5.2019 § 10

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt saapuneet sidonnaisuusilmoitukset kokouksissaan ja päättänyt niiden julkaisemisesta yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 80 § mukaan tarkastuslautakunnan on annettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kunnanvaltuustolle hallintosäännön 80§ mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kunnan www.sivulla kohdassa päätöksenteko.

Oheisena ilmoitetut muutokset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee sidonnaisuuilmoitukset tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 20 Valtuustoaloite muovinkeräyksestä

Kunnanhallitus 20.5.2019 § 79 Valtuustoaloite muovin keräyksestä

Päätösehdotus Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan antamaan selvitykseen ja esittää edelleen kunnanvaltuustolle, että se merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Oheisena Lakeuden jätelautakunnan lausunto ja valtuustoaloite


Edeltävä kohta
§ 19 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien muovin erilliskeräystä
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa asian aloitteena loppuun käsitellyksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 21 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen

Edeltävä kohta
§ 92 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kauppakirjan ja myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan vähäisiä teknisluonteisia korjauksia tai täydennyksiä tarvittaessa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 22 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätöksen lisätiedot
  • Hannu Koivistoinen toi esille Pro Kihniö-yhdistyksen tukimahdollisuuksia.
  • Kokouksen jälkeen jatkettiin iltakoulua.