Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

10.6.2019

#375

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2019
Kokouspäivä 10.6.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 20:50
Kokouspaikka Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.6.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 13.6.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

Tiedoksi Tarjouksen tehneet
§ 87 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mika Shemeikka ja Erja Silvennoinen. Pöytäkirja tarkastetaan 12.6.19 ja pidetään nähtävänä 13.6.2019 kunnanvirastossa klo 12-15 ja kunnan tietoverkossa 13.6.2019.-

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Mika Shemeikan tilalle pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Markus Koivisto.

§ 88 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 - 2021
Muut osallistujat Törmä Leila
Edeltävä kohta § 29 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 - 2021 hyväksyminen

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Leila Törmä esittelee suunnitelmaa kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 1 olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019-2021 ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Leila Törmä oli paikalla asiantuntijana klo 17.05-17.25

§ 89 Sote-ohjausryhmän muistio 2/2019

Aiemmin on sovittu, että syksystä 2016 alkaen sote-ohjausryhmän kunkin kokouksen muistio tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi erillisenä asiana. Oheisena sote-ohjausryhmän 24.1.2019 pidetyn kokouksen muistio.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi sote-ohjausryhmän 22.5.2019 pidetyn kokouksen muistion, keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Esteellisyys Hannu Koivistoinen, Nina Niemenmaa, Markus Koivisto, Marjo Niemi, Leila Pusa
Päätöksen lisätiedot

Kihniön kunnanhallitus päätti yksimielisesti reklamoida palvelusopimuksen toteutumisesta Parkanon kaupunkia.

Kunnanhallitus katsoo, että palvelukuvauksen mukaiset palvelut tulee suorittaa palvelusopimuksen mukaisesti Kihniössä Kihniön kunnan osoittamissa tiloissa mm. lyhytaikainen vuodeosastohoito.

Kunnanhallitus edellyttää, että edellämainitut palvelut saatetaan palvelusopimuksen mukaiseksi 31.8.2019 mennessä.

Esteellisenä (HallL 28.1 § kohta 4) poistuivat Koivistoinen, Niemenmaa, Koivisto, Niemi ja Pusa, eivätkä osallistuneet päätöksentekoon asiassa (klo 18.20-18.30). Varajäsen Severi Ala-Katara oli paikalla päätöksenteon aikana. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Mika Korkiakoski.

Tiedoksi Parkanon kaupunki kirjaamo, Kuusiluoma Vuokko, Heiniluoma Jari
§ 90 Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilintarkastuspöytäkirja ja arviointikertomus
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Tarkastuslautakunta on 21.5.2019 antanut vuoden 2018 tilinpäätöksestä tilintarkastuspöytäkirjan, arviointikertomuksen sekä tilintarkastaja tilintarkastuskertomuksen.

Tarkastuslautakunta on arvioinut hallintokuntien tavoitteita ja niiden saavuttamista. Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintokuntien toiminta on ollennaisilta osin ollut valtuuston päättämien tavoitteiden mukaista. Arviointikertomuksessa on kuitenkin esitetty hallintokunnille kysymyksiä (alleviivatut kohdat arviointikertomuksessa), joihin lautakuntien tulee antaa vastaus siten, että ne ovat kunnanhallituksen käsiteltävissä 19.8.2019 kokouksessa. Tarkastuslautakunta pyytää, että kunnanhallitus antaa KuntaL 121.5§ mukaisen lausunnon 1.9.2019 mennessä.

Kunnanvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä 17.6.2019 kokouksessa.

Liitteet ja oheisaineistot: tilintarkastuskertomus, arviointikertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja (liite 2).
Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuspöytäkirjan ja arviointikertomuksen tietoonsa saatetuksi ja pyytää lautakuntia vastaamaan kunnanhallitukselle niille asettetuihin kysymyksiin ja huomioihin arviointikertomuksessa 14.8.2019 mennessä.

Tiedoksi Tekninen lautakunta, sivistyslautakunta
§ 91 Sirpa Kortesluoman luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen
Valmistelija Mäkelä Kristiina

Sirpa Kortesluoma on valittu varavaltuutetuksi ja keskusvaalilautakunnan varajäseneksi kuluvalle vaalikaudelle. Paikkakunnalta poismuuton seurauksena hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa toimiakseen ko. tehtävässä( KuntaL 71 § yleinen vaalikelpoisuus). KuntaL 78 §:n mukaan ” jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa hänet valinnut toimielein toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Sirpa Kortesluoman luottamustoimet katsotaan päättyneeksi varavaltuutettuna ja keskusvaalilautakunnan varajäsenenä ja hänen tilalleen valitaan uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 92 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen
Valmistelija Liukku Petri

Kunnan edustajat ja XX ovat neuvotelleet noin 3 hehtaarin maa-alueen (250-403-7-268) ostamisesta kunnalle. Noin 3 hehtaarin määräala sijoittuu pääosin yhtenäiskoulun ja urheilukentän väliselle alueelle ja sen läheisyyteen kauppakirjan liitteenä olevan karttaliitteen mukaan.

Ostettava määräala mahdollistaa yhtenäiskoulun ja urheilukentän välisen alueen täysimittaisen hyödyntämisen koulutus ja vapaa-ajan harrastuksien kehittämiseksi.

Määräala on myyntihetkellä peltomaata. Nykyinen pellon vuokraaja saa viljellä peltoja kasvukauden 2019 loppuun saakka ja pellon vuokra tältä kasvukaudelta kuuluu myyjille.

Määräalalla ei ole rakennuksia.

Kauppahinta on neljäkymmentäviisituhatta (45.000,00) euroa.

Oheisena kauppakirjaluonnos.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja tekee tarvittavat päätökset.

Päätöksen lisätiedot

Kokouksessa pidettiin tauko klo19.05-19.10.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kauppakirjaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi kunnanjohtajalle myönnetään oikeus tarvittavien teknisluonteisten korjausten ja muutosten tekeminen kauppakirjaan.

§ 93 Kihniön kunnan omistamien Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen
Valmistelija Liukku Petri
Edeltävä kohta § 31 Kihniön kunnan omistamien Koillis-Satakunnan Sähkö Oy:n osakkeiden myyminen

Virtain, Alavuden, Ähtärin ja Keuruun kaupunki ovat korottaneet 26.3.2019 päivätyllä kirjeellä ostohintaa. Edellä mainitut kaupungit tarjoavat omistusosuuksiensa suhteessa jokaisesta osakkeesta 300 euroa osakkeelta. Tarjottu hinta on sama, mitä Kihniön kunta on osakkeista pyytänyt. Ostotarjous on voimassa 30.6.2019 klo 24:00 asti. Tarjous raukeaa, jos myyjä ei hyväksy sitä kirjallisesti tähän mennessä.

Oheismateriaalina ostotarjousasiakirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta omistajakuntia koolle lisäkeskusteluja varten. Tapaamiseen kutsutaan alustajaksi pankkiiriliike Ice Capitalin edustaja Ari Lahti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Tarjoajat
§ 94 Poikkeamishakemus / konehallin rakentaminen ja ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen
Edeltävä kohta § 38 Poikkeamishakemus/konehallin rakentaminen ja ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden yli...

Oheisena asemapiirros ja karttaliite

Päätösehdotus

Kunnanhallitus yhtyy teknisen lautakunnan tekemään päätökseen ja myöntää esitetyn poikkeamisen seuraavalla ehdolla.

Poikkeusluvan myöntämisen ehtona on, että mikäli rakennus varustetaan viemärillä, rakennus varustetaan nykyisen jätevesiasetuksen määräykset täyttävällä jätevesijärjestelmällä. Rakennettavan rakennuksen ulkoasun tulee olla ympäröivään maisemaan ja maastoon sopiva.

Tämän poikkeamispäätöksen jälkeinen alueen mahdollinen lisärakentaminen AM-alueella tulee ratkaista asemakaavan muutoksella.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Pirkanmaan Ely, asianosainen
§ 95 Kunnanhallituksen kokousajat II vuosipuoliskolla 2019

Kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen kokoukset pidetään toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuoneessa ja vuoden toiselle vuosipuoliskolle vahvistetaan seuraavat ajat:

19.8.2019 ( seminaarityylinen kesäkokous)

26.8.2019

9.9.2019

30.9.2019 (budj. raami)

21.10.2019

4.11.2019

18.11.2019

2.12.2019 ( budj.käsitt.)

  • Budjetti kunnanvaltuusto 9.12.2019
Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 96 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2019

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Sen arvioinnissa otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet.

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisinä vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevan hakemuksen liitteessä. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemuksen liitteeseen merkittävä

se, milloin valtuusto ne käsittelee ja mitkä toimenpiteet ovat. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtionosuuden korotus voidaan seuraavina vuosina jättää myöntämättä tai se voidaan myöntää alennettuna, jos esitettyjä toimenpiteitä tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu. Avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kuntalain 118 §:n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytyksen turvaamiseksi. Edellä mainittu ehto koskee niitä kuntia, joihin on asetettu em. lain 118 §:n mukainen arviointiryhmä.

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään 10 000 000 euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 §:n 2 momentin mukaan korotusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan mennessä.

Hakemukset tulee toimittaa 30.8.2019 mennessä sähköpostiosoitteeseen valtiovarainministerio@vm.fi tai osoitteella:

Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

Hakemuksen liitteessä tulee yksilöidä kaikki ne perusteet ja erityisolosuhteet, joita kunta pitää syynä kuluvan vuoden talouden tasapainottamiseen liittyviin ongelmiin. Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voida saada yleisistä tilastoista.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 §:n 2 momentin mukaan valtionapuviranomainen voi asettaa avustuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Edellä mainitun lainkohdan perusteella ministeriö asettaa valtionosuuden korotuksen käytölle

seuraavat ehdot hyväksytyn talouden tasapainotussuunnitelman lisäksi:

1. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista kunnan omassa päätäntävallassa olevien menojen lisäystä. Tämä koskee sekä käyttötalous- että investointimenoja. Korotus on tarkoitettu tukemaan kunnan omia talouden tervehdyttämistoimenpiteitä, joihin kunnan on syytä varautua avustuk- sesta riippumatta.

2. Korotus on tarkoitettu varautumiseen niihin talouden tervehdyttämistarpeisiin, jotka ovat syntyneet kunnan talouden aikaisemman kehityksen johdosta. Tällaisia tarpeita ovat varautuminen velanhoitokustannuksiin, alijäämien kattamiseen ja tiedossa oleviin tuloperusteiden jo tapahtuneisiin muutoksiin.

Liitelomakkeessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2019 tilannetta. Perusteluissa tulee erityisesti tuoda esille ne toimenpiteet, joita kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Hakemus ja liitelomake ovat saatavissa sähköisessä muodossa valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteesta: www.vm.fi, valikosta Kunta-asiat/Kuntatalous/ Valtionosuudet ja kotikuntakorvaukset/ Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus.

Kuntien harkinnanvaraisesta valtionosuuksien korotuksesta päättää valtiovarainministeriön esityksestä valtioneuvosto. Kuntien valtionosuuslain 49 §:n 6 momentin mukaan korotuksen maksamisen ajankohdasta päättää valtiovarainministeriö.

Myönnetyt korotukset maksetaan kuitenkin vuoden

2019 loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Kihniön kunta hakee kuntien harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta vuonna 2019.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 97 Koivikon teollisuusalueen muutoskaavan laadinnan käynnistäminen

Muutoskaava-alue koskee Koivikon teollisuusaluetta, joka rajautuu pohjoisessa Koivikon rivitaloalueeseen (Saarijärventie), lännessä peltoalueeseen/Järvisuomentiehen, etelässä Pyhäniementiehen ja idässä metsäalueeseen.

Kaavamuutoksen pääasiallinen tarkoitus on muuttaa Teollisuustien linjausta niin, että nykyisistä Paavolanmäen- ja Haukkamäen hallikiinteistöistä saadaan yhtenäisempi kokonaisuus ilman, että niiden välissä kulkee yleinen tie. Tielinjauksen muutos koskisi väliä Nokiantie 1 - Teollisuustie 24 (noin).

Samalla kun kaavaa muutetaan em. tielinjauksen vuoksi on tarpeellista tarkastella myös Koivikon alueen rakentamattomien omakotitalojen tonttikokoja nykytarvetta vastaaviksi ja mahdollisia muita alueen kaavoituksellisia tarpeita.

Edellä mainittujen Koivikon teollisuusalueen muutostöiden etenemisen sujuvoittamiseksi on tarpeen aloittaa katusuunnitelman laadinta osin samanaikaisesti kuin kaavamuutosprosessi ja siksi kaavan laatijalla tulee olla myös valmiudet katusuunnitteluun.

valmistelija tekninen johtaja Satu Alajärvi

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää Koivikon teollisuusalueen muutoskaavan ja katusuunnitelman laadinnan aloittamisesta sekä valtuuttaa teknisen toimen kilpailuttamaan kaavoitustyöhön soveltuvan konsulttiyrityksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 98 Väliaikaisrahoitushakemus hankkeelle ”Keihäsnäyttelyn uudistaminen ja laajentaminen”

Kunnanvaltuuston 5.11.2001 § 47 päätöksen mukaan maaseudun kehittämishankkeita Leader ym. voidaan väliaikaisesti rahoittaa enintään 16.819 eurolla / hanke. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut nostaa pois julkisen rahoituksen, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua hankkeen toteutuksen päättymisestä.

Kihniön matkailuyhdistys ry päätti maaliskuun kokouksessaan lähteä hakemaan rahoitusta Keihäsnäyttelyn uudistamista ja laajentamista varten. Tarve siihen on lähtenyt kiinnostuksesta, jota näyttelyämme kohtaan on osoitettu.

Keihäsnäyttelyn kerääminen ja kokoaminen aloitettiin samaan aikaan Kihniön matkailuyhdistyksen toteuttaman Kihniön kesäteatteri-hankkeen kanssa. Kesäteatteri-projektin ensimmäiseksi näytelmäksi kirjoitettiin ja ohjattiin paikallisin voimin näytelmä Kalevi Keihäsestä ja Keihäsmatkoista ja siitä syystä oli loogista lähteä keräämään näyttelyä aiheesta. Näyttelyssä esillä olevaa tietoutta on kerätty jo vuodesta 2004 ja näyttelyesineiden kerääminen lisääntyi 2017 vuodesta saakka. Asiasta kiinnostuneita ihmisiä on ilmaantunut auttamaan näyttelyesineiden hankinnassa, tämäkin kertoo näyttelyn kiinnostavuudesta.

Näyttelyä kohtaan on osoitettu kiinnostusta jopa valtakunnallisien televisioyhtiöiden taholta. Eläkeläisryhmille matkoja tekevä taho on ottanut yhteyttä matkailuyhdistykseen ja osoittanut kiinnostuksensa yhtenä retkikohteena. Yhteydenotto on poikinut jo nyt viiden ryhmän saapumisen kesällä 2019 Pyhäniemeen tutustumaan näyttelyyn.

Matkailuyhdistys päätti näistä syistä ryhtyä parantamaan itse näyttelytilaa tukemaan ja korostamaan näyttelyä sekä laajentamaan näyttelyn tarjoamia aistikokemuksia. Tähän oma tieto-taito ei riitä, siitä syystä tarvitsemme avuksi asiantuntijoita ja erityisosaamista.

Näyttelyssä on jo lähes sata kappaletta erilaista esineistöä, joka täytyisi saada parhaan mahdollisen tavan mukaan esille. Näyttelytiloja tulee maalata ja siistiä tukemaan ja korostamaan esineistöä. Esineille tulee hankkia lukolliset vitriinikaapit ehkäisemään mahdollisia varkauksia tai vahinkoja. Matkailuyhdistys haluaa tarjota näyttelyssä myös audio-visuaalista kokemusta aiheesta, ja aiomme hankkia tiloihin diginäytön kuvien esittämistä varten ja äänentoistolaitteiston haastattelujen ja tarinoiden kuuntelemista varten. Näin tarjoamme elämyksiä myös näkörajoitteisille. Olemme myös hankkimassa induktiosilmukan tiloihin, jotta kuulorajoitteiset kuulolaitteita käyttävät asiakkaat olisi huomioitu.

Näyttelytilojen suunnitteluun palkkaamme paikallisen sisustussuunnittelijan, joka sattumalta on myös Keihäsen sukua. Ajatuksena on näin sitouttaa suku näyttelyn suunnittelemiseen. Kihniössä on myös tarjolla digiosaamista, joten palkkaamme kihniöläisen yrityksen suunnittelemaan ja asentamaan digilaitteiston.

Näyttelyn tarjonnan parhaan mahdollisen mukaan esille tuominen, aistikokemusten lisäämisen ja yleisen viihtyvyyden kautta haluamme saada aikaan ammattimaisen näyttelyn, joka jää omintakeisuudellaan mieleen. Uskomme sen lisäävän näyttelykävijöiden määrää ja näyttelyn saavan tunnettuutta ns. puskaradion kautta. Lisäksi haluamme laatia esitteen tukemaan markkinointia ja mainontaa.

Olemme ajatelleet myös laajentavamme näyttelyn sijoittelua siten, että myös ravintolan puolella näyttelyn kuvamateriaalia on esillä. Näin ravintola-asiakkaat saavat osannäyttelyelämyksestä ja paikan tärkeä historia nostetaan esiin useammalla eri tavalla.Ajatuksena on myös luoda tuotepaketteja Keihäsen ympärille ja yhtenä osana siihen tulee kuulumaan näyttelyn esitteleminen.

Tavoitteena on siis lisätä kävijöitä myös Pyhäniemen lomakylässä, sillä uskomme näyttelykävijöiden hämmästyvän lomakylämme tarjonnasta. Kävijöiden seassa on varmasti potentiaalisia asiakkaita matkailuyrityksille, majoittautumisen, ruokailun ja liikuntapalveluiden parissa. Näin näyttelyn rakentamisesta ja parantamisesta hyötyy välillisesti myös yrittäjät ja kunta.

Hankkeen rahoittamiseen yhdistys hakee nyt hanketukea Aktiiviselta Pohjois-Satakunta säätiöltä. Omarahoitusta varten olemme saaneet jo tukea Kehitysparkilta sekä ProKihniö yhdistykseltä. Haemme myös tukea Säästöpankki-säätiöltä. Hankkeen aloitusta varten haemme kunnalta lainan hankekuluja varten.

Hanketyöt aloitetaan 24.5.2019 ja saatetaan loppuun vuoden kuluessa 24.5.2020 mennessä.

Kihniön matkailuyhdistys ry hakee Aktiiviselta Pohjois-Satakunnalta hankerahoitusta Keihäsnäyttelyn uudistamista varten. Hankeen kokonaiskustannukseksi muodostuu 15 252 euroa sisältäen alv:n 24%, johon haemme 70% tukea. Kyseessä on siis ns. kehittämishanke.

Haemme 15 300 euron väliaikaislainaa Kihniön kunnalta hankkeen aloittamiskuluja varten.

Noora Törmä, puheenjohtaja Kihniön Matkailuyhdistys ry.

Keihäsnäyttelyn uudistamishanke on hyväksytty Aktiivisessa Pohjois-Satakunnan Leaderissa 23.5.2019 15.252 euron suuruisena. Hankkeen avustusprosentti on 50%, joka tarkoittaa euroissa 7.626.

Oheisena hankkeen kustannusarvio

Päätösehdotus

Kunnanhallitus myöntää Kihniön matkailuyhdistys Ry: lle 7.626 euron korottoman lainan Keihäsnäyttelyn uudistus- ja laajennushankkeen rahoitukseen. Laina on maksettava takaisin välittömästi, kun Satakunnan Ely- keskus on suorittanut hankkeen loppumaksatuksen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, hakija
§ 99 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen. Petteri Wiinamäki poistui kokouksesta 19.50-20.00 väliseksi ajaksi.

Asian kokouskäsittely

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 100 Talouskatsaus ajalta 1.1.- 30.4.2019

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.


Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1.- 30.4.2019

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 101 Sasky koulutuskuntayhtymän yhtymähallitusjäsenen rotaatio Kihniön kunnan ja Multian kunnan välillä

Sasky koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta on 27.6.2017 tehdyn pöytäkirjan mukaan sovittu kohdassa 7 siten, että Multian kunnan yhtymähallitusedustajan mandaatti on sidottu kahteen vuoteen. Multian kunnan yhtymähallituksen varajäsen tulee Kihniöstä ( Pilvi Kärkelä). Kahden vuoden jälkeen varajäsenten paikat vaihtuvat varsinaisen jäsenen paikoiksi vuosille 2019 - 2021.


Oheismateriaalina pöytäkirjanote Sasky- koulutuskuntayhtymän toimielinten mandaattijaosta.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää Sasky- koulutuskuntayhtymälle, että vuosiksi 2019 - 2021 yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi nimetään Pilvi Kärkelä ja varajäseneksi nimetään Multian kunnan edustaja 27.6.2017 sovitun mandaattijakopöytäkirjan mukaisesti.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Tiedoksi anja.kakkuri@sasky.fi
§ 102 Muutoskaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen ns. kotikoulun asemakaava-alueella

Ejrob Kb niminen kommandiittiyhtiö esittää Kihniön kunnan kunnanhallitukselle seuraavaa kaavamuutos asiaa osoitteessa Kuruntie 18 sijaitsevalle kiinteistölle Taide-Tanhua 250-403-12-71.

Ejrob Kb on ostanut kiinteistön keväällä 2019 ja voimassa olevaan asemakaavan mukaista toimintaa kiinteistöllä ei tulla harjoittamaan ja syystä haemme asiassa asemakaavan muutosta. Kiinteistöön kohdistuu vuonna 1985 vahvistettu asema-kaava missä alueen toimintatarkoitukseksi on määritetty kiinteistönkayttö opetus- ja koulutustoimintaan ns.y-alueena. Nykyinen kaavamerkintä rajoittaa kiinteistön käyttöä merkittävästi.

Haemme tulevan kaavamuutosesityksen mukaisesti kaavamerkinnäksi häiriötä aiheuttamattoman pienteollisuuden korttelia, jossa on mahdollista majoitus- ja muiden palvelujen tuottaminen sekä mahdollisuus vakituiseen asumiseen.

Alustavasti olemme pyytäneet kaavasuunnitelman laatijaksi Parkanosta olevan Heikki Havangan toimiston, jolta olemme saaneet suostumuksen tehtävään.

Esitämme Kihniön kunnanhallitukselle, että asiassa saadaan viipymättä vireille kaavan muutosprosessi ja että kunnanhallitus laatii hakijan kanssa kaavoitussopimuksen erikseen sovittavin ehdoin.

Liite 3 kaavamuutospyyntö

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää aloittaa ns. kotikoulun asemakaavaalueen muutoskaavan käynnistämisen ja hyväksyy kaavoittajaksi hakijan valitseman Heikki Havagan insinööritoimiston. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa teknisen johtajan kaavoitussopimuksen tekemiseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

§ 103 ilmoitusasiat

Kiinteistönluovutusilmoituksia:

11 kiinteistönluovutusilmoitusta

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §-

Talouspäällikkö § -

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 28.5.2019

§ 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 36 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

§ 37 Yksityistieavustukset vuodelle 2019

§ 38 Poikkeamishakemus/konehallin rakentaminen ja ranta-asemakaavan mukaisen rakennus- oikeuden ylittäminen

§ 39 Rakennuslupahakemus/Nerkoon Höyläämö Oy/höyläämöhallin laajennus

§ 40 Kunnan vesihuoltotaksan päivittäminen

§ 41 Talousarvion toteumaraportti 1.1.-31.3.2019

§ 42 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

§ 43 Muut asiat

Tarkastuslautakunta 21.5.2019

Perusturvalautakunta 22.5.2019

Saapuneet kirjeet:

1. PSHP: Kokouskutsu, tilinpäätös 2018, henkilöstökertomus 2018

2. Ejrob Kb: Kaavamuutosasia kiinteistölle 250-40312-71

3. Suomi Meloo-tapahtuman kiitos kunnalle

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Lautakunnan pöytäkirjojen osalta kunnanhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kunnanhallitus merkitsee kiinteistönluovutukset tiedokseen ja päättää, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu Varapuheenjohtaja
Liukku Petri Esittelijä
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
§ 89
Silvennoinen Erja Tarkastajat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Mäkinen Heikki Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Ala-Katara Severi Varajäsenet
§ 89
Toivonen Katri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston 2.vpj
Törmä Leila Muu osallistujat
Asiantuntija § 88
Wiinamäki Petteri Muu osallistujat
Kunnanvaltuuston pj.