Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta

12.6.2019

#571

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2019
Kokouspäivä 12.6.2019
Kokouksen alkuaika 18:30
Kokouksen päättymisaika 19:23
Kokouspaikka Pyhäniemen ravintola
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 13.6.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 13.06.2019
Allekirjoittajan nimi Elina Kortesmaa
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Asian kokouskäsittely

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Rahkola ja Tuula Myllyniemi.

§ 37 Kihniön kunnan kuntosalin maksut

Kihniön liikuntasalin alakerrassa olevaan kuntosalia on pintaremontoitu loppuvuonna 2018 ja sinne on hankittu uusia laitteita. Kuntosalin laitetaso on hankintojen jälkeen varsin hyvä ja kattava. Käyttömaksuja on korotettu viimeksi vuonna 2002, joten maksujen päivitys on ajankohtainen.

Voimassa olevat maksut

henkilökohtainen

1 krt 4 e

10 krt 20 e

1 kk 20 e

6 kk 60 e

1 vuosi 110 e


perhe

1 krt 10 e

10 krt 30 e

1 kk 30 e

6 kk 70 e

12 kk 120 e


Lisäksi peritään 10 euron korttipantti.

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet ja kunnan henkilöstö pääsevät kuntosalille puoleen hintaan.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää korottaa kuntosalin käyttömäksuja 1.9.2019 alkaen seuraavasti.

henkilökohtainen kortti

1 krt 6 e

10 krt 30 e

1 kk 30 e

6 kk 80 e

1 vuosi 150 e

perhekortti

1 krt 14 e

10 krt 40 e

1 kk 40 e

6 kk 90 e

1 vuosi 160 e

Lisäksi peritään 10 euron korttipantti

Eläkeläiset, työttömät, opiskelijat, varusmiehet, kunnan henkilöstö sekä henkilöt, joilla on erityisliikuntakortti, saavat henkilökohtaisen kortin kuntosalille puoleen hintaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpäälle myönnettiin oikeus tehdä hinnastoon teknisluontoisia korjauksia.

§ 38 Liittyminen KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen elintarvikkeista

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka ei jaa osinkoa. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaidensa puolesta. Yhtiön organisaatio on pieni ja siksi toiminnassa panostetaan verkostomaiseen toimintatapaan tekemällä yhteistyötä kuntien ja Kuntaliittokonsernin asiantuntijoiden kanssa sekä ostamalla osaamista ulkoa.

KL-Kuntahankinnat kattaa kulunsa sopimustoimittajien maksamilla palvelumaksuilla, joiden suuruus vaihtelee tuotealueittain. Palvelumaksut ovat keskimäärin1 – 1,5 % ja kaikille samat. Tavoitteena on toiminnan vakiintuessa ja sopimus-kannan kasvaessa alentaa palvelumaksuja kuntien hyväksi. Liitteenä nro 1 on selvitys elintarvikkeita koskevasta puitesopimuksesta.

Kihniön kunta on ollut KL-Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeiden puitesopimuksen piirissä edelliset sopimuskaudet 2012-2016 ja 2016 - 2019. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.01.2020.

Kihniön kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpää.

Päätösehdotus

Kihniön kunta / sivistyslautakunta päättää liittyä KL – Kuntahankinnat Oy:n elintarvikkeiden puitesopimukseen ja hyväksyy sen allekirjoitettavaksi liitteen nro 1 mukaisena sekä antaa sivistystoimenjohtaja Matti Sillanpäälle oikeuden allekirjoittaa sopimus Kihniön kunnan puolesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 39 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys englannin opetuksen osalta.

Opetushallitus on antanut toukokuussa 2019 opetussuunnitelman perusteet koskien kielenopetuksen varhaistumista alkamaan 1. luokalla. Opetus alkaa 1.1.2020. Kunta voi itse päättää aloittaa opetuksen jo aiemmin. Opetussuunnitelman perusteissa on esitetty 1.luokan oppimääräksi 0,5 h ja 2. luokan oppimääräksi 1,5 h. Kihniössä on tarkoitus antaa opetusta 1 h + 1 h. Opetuskielenä Kihniössä on englanti. Opetusta annetaan tuokioittain kouluviikon aikana.

Kihniössä on ollut jo kaksi vuotta käynnissä kielenopetuksen varhaistamisen hanke, jonka yhteydessä päiväkodin ja esikoulun oppilaita on tutustutettu eri kieliin sekä perusopetuksen alimpia luokkia englannin kieleen. Tämä opetussuunnitelman muutos on suora jatkumo Kihniössä jo käynnissä olevaan hankkeeseen.

Sivistyslautakunnan tulee hyväksyä paikallinen opetussuunnitelma myös varhennettua englannin opetusta koskien. Perusteiden saavuttua niin myöhään keväällä, ei se käytännössä ole mahdollista, vaan opetuksen alku pitää tehdä pelkästään valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opetussuunnitelman päivitystyö alkaa heti syksyllä koulutyön alettua ja opetussuunnitelman päivistys tuodaan sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi sen valmistuttua.

Lisäksi pidemmällä aikataululla pitää päivittää englannin opetussuunnitelmaa myös luokkien 3.- 9. osalta. Muutos pitää tehdä myös arviointiin kaikkia luokkia koskien.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää, että

1. Kielenopetus alkaa Kihniössä 1.luokalla jo 8.8.2019 alkaen ja sen jälkeen vuosittain aina elokuusta alkaen. Opetuskielenä on englanti. Opetusta annetaan tuokioittain kouluviikon aikana.

2. Opetuksessa noudatetaan opetussuunnitelman valtakunnallisia perusteita, kunnes paikallinen opetussuunnitelma saadaan valmiiksi

3. Opetuksen määrä on sekä ensimmäisellä että toisella luokalla 1 tunti viikossa.

4. Luokkien 3 - 9 englannin opetuksen opetussuunnitelmaa ja sen arviointiosiota päivitetään sen jälkeen, kun luokkien 1 ja 2 opetussuunnitelma on saatu valmiiksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 40 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9 .luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat keväällä 2019 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 2.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 50, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 10 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 6,75. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,34.

Äidinkielen osalta arviointi keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden ydintaitoihin. Koe sisälsi kielitiedon sekä luku- ja kirjoitustaidon tehtäviä. Arvosanajakauma oli seuraava: Kiitettävä tai erinomainen 2 kpl, hyvä 4 kpl, tyydyttävä 5 kpl, kohtalaisia tai välttäviä 2 kpl, hylättyjä 0 kpl. Kokeen keskiarvoksi muodostui 7,6. Arviointiraportti on liitteenä.

9. luokan valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista vertailuaineistoa.

Esityslistan liitteet:

Raportti matematiikan 9. luokan oppimistasosta (liite 2 )

Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 4)

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2019 tietoonsa saatetuksi liitteiden 2 ja 4 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6. luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Keväällä 2019 Kihniön peruskoulun kuudennen luokan oppilaat osallistuivat Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 3.

Oppilaat tekivät kokeen omassa luokassaan ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 66, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun alaluokkien asioista. Kihniössä 8,3 % kuudesluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo kuudennen luokan matematiikan kokeessa oli 6,50. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli myös 6,50.

Esityslistan liitteet:

Raportti matematiikan 6. luokan oppimistasosta (liite 3 )

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2019 tietoonsa saatetuksi liitteen nro 3 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 42 Lausunto kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta pyytää vuoden 2018 arviointikertomuksessaan kunnanhallitusta antamaan valtuustolle kuntalain 121.5 §:ään perustuvan lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Sivistyslautakunnan osalta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että erilaisia kyselyitä ja vertailuja hyödynnetään suunnitelmallisesti kunnan toiminnan kehittämisessä ja johtamistyössä. Edelleen tarkastuslautakunta toteaa, että esim. työtyytyväisyyskyselyiden merkitys kasvaa taloudellisten resurssien pienentyessä. Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota varahenkilöjärjestelmän toimivuuteen käytännössä ja viranhaltijoiden töiden kuormittavuuteen sijaistamistapauksissa.

Tarkastuslautakunta kiinnittää myös huomiota koulupsykologin palvelujen saatavuuteen ja riittävyyteen Kihniössä.

Kuntamaiseman tekeillä oleva selvitys varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen kustannuksista ja järjestelyistä valmistuu kesäkuussa 2019.

Lukuvuonna 2019-2020 suunnitelmissa on tehdä työtyytyväisyyskysely sivistystoimessa varhaiskasvatusta lukuunottamatta. Yhtenäiskoululla varahenkilöjärjestelmä toimii vararehtorin toimesta.Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee suunnitelmat tietoonsa saatetuksi sekä yhtyy tarkastuslautakunnan huoleen koulupsykologien palvelujen saatavuudesta ja riittävyydestä sekä varahenkilöjärjestelmän toimivuudesta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Talousarvion toteutumaraportti 30.04.2019

Sivistyslautakunnan menojen toteutumaprosentti on 30,0 ja tulojen toteutumaprosentti on 33,9.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 30.04.2019 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 44 Ilmoitusasiat
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset 01.05.2019 - 04.06.2019
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset 01.05.2019 - 04.06.2019
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Jokioja Tiina Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Myllyniemi Tuula Tarkastajat
Rahkola Jaana Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja
Kuusisto Kosti Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Myllyniemi Tuula Varajäsenet
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja