Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

22.5.2024

#5113

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2024
Kokouspäivä 22.5.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 19:01
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.5.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan tietoverkko
Aika 23.5.2024
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Ulla Vierre ja Niina Sillanpää. Pöytäkirja tarkastetaan 22.5.2024 ja pidetään nähtävänä 23.5.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ulla Vierre ja Antti Kivioja.

§ 35 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4660 m2 suuruinen Aurinkoranta-niminen kiinteistö. Kiinteistötunnus on 250-407-14-56. Kiinteistö rajoittuu Nerkoonjärveen noin 57 metrin matkalta.

Esitetty toimenpide ja hakemuksen perustelut: Poikkeamista haetaan kiinteistölle rakennettavan uuden vapaa-ajan rakennuksen 45,5 m2 rakentamiselle. Rakennuspaikalla oleva vanha vapaa-ajanrakennus muutetaan saunarakennukseksi. Rakennus alittaa rakennusjärjestyksessä annetun ohjeellisen 20 metrin etäisyysvaatimuksen rannasta noin 1 metrillä sijoittuen 19 metrin päähän rantaviivasta.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne

Kiinteistö sijaitsee kaavoittamattomalla ranta-alueella, jolloin rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä. Rakennusjärjestyksen mukaan ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi loma-asunto, sauna ja aittarakennus, joiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 125 m2, kun rakennuspaikan koko on alle 5000 m2. Tämän lisäksi saa rakentaa kylmää varastotilaa 30 m2 ja 30 m2 katosta. Yhteensä kiinteistön sallittu kerrosala on 150 m2. Muiden kuin saunarakennusten etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä, etäisyys mitattuna terassin ulkoreunasta. Lisäksi rakennuksen tulee soveltua ympäristöön ja maisemaan.

Rakentamistilanne:

Kiinteistöillä on ennestään yksi vapaa-ajanrakennus 24,5 m2, ja aittarakennus 9 m2. Aittarakennus siirretään kiinteistöllä taaemmas uuden vapaa-ajanrakennuksen paikalta.

Naapurien kuuleminen:
Naapurit on kuultu hakijan toimesta. Naapureilla ei ole huomautettavaa suunnitellun rakennuksen rakentamiseen ja sijaintiin.

Poikkeamisen edellytykset ja päätösehdotuksen perustelut:

MRL 72; meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

-aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle

-vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

-johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Rakennusjärjestyksessä tämän kokoisen kiinteistön kokonaisrakennusoikeus on 150 m2 ja rakentaminen noudattaa tätä rakennusjärjestyksen määräystä. Muun kuin saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä. Tuleva vapaa-ajanrakennus sijoittuu 19 metrin päähän rantaviivasta, jolloin rakentamisessa vähäisessä määrin poiketaan maastollisten olosuhteiden vuoksi rakennusjärjestyksen mukaisesta vähimmäisetäisyydestä. Rakennuksessa syntyvät vähäiset jätevedet käsitellään ajantasaisen jätevesiasetuksen mukaisesti.

Rakentaminen ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle, kaavoitukselle, ei johda merkittävään rakentamiseen eikä kiinteistön kokonaisrakennusoikeutta ylitetä.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö –ja rakennuslaki 116 §, 117 § ja 171 §.

Oheisaineistona otteet rakennusjärjestyksestä, sijaintikartasta ja asemapiirroksesta.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen

Esittelijä: tekninen johtaja Henna Ala-Kurki

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että edellä esitetyin perusteluin poikkeamiseen suostuttaisiin. Poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tule hakea rakennusvalvontaviranomaiselta vuoden kuluessa siitä, kun kunnanhallituksen päätös on saanut lainvoiman. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä kunnanhallituksen poikkeamispäätös.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 36 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-407-9-91

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on 2.2.2022 kehottanut kiinteistön RN:o 250-407-9-91 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 28.2.2022 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on 6.4.2022 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 29.4.2022 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-407-9-91 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-407-9-91 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajan liittämään kiinteistönsä RN:o 250-407-9-91 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-407-9-91 omistaja on laiminlyönyt viranhaltijan kehotusta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä ole jättänyt lautakunnan päätökseen asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-407-9-91 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kiinteistön omistaja
§ 37 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-407-9-135

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut kiinteistön RN:o 250-407-9-135 omistajia liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistön omistajalle on 19.8.2020 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-407-9-135 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-407-9-135 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajia liittämään kiinteistönsä RN:o 250-407-9-135 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-407-9-135 omistajat ovat laiminlyöneet viranhaltijan kehotusta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eivätkä ole jättäneet lautakunnan päätökseen asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä molemmille kiinteistön omistajille. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Tekninen lautakunta asettaa edellä olevan päävelvoitteen tehosteeksi kullekin kiinteistön omistajalle erillisen juoksevan uhkasakon, jonka peruserä on 1000 € ja lisäerä 200 € henkilöä kohti kultakin täydeltä kuukaudelta, jonka laiminlyönti jatkuu.

- xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk

- xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistajat velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-407-9-135 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kiinteistön omistajat
§ 38 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-2-36

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on 1.10.2019 kehottanut kiinteistön RN:o 250-401-2-36 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on 19.8.2020 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Asianosaista on kehotettu toistamiseen 2.9.2020 ennen määräyksen antamista ja uhkasakon asettamista jätehuoltoon liittymiseksi. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-2-36 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-401-2-36 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajan liittämään kiinteistönsä RN:o 250-401-2-36 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-401-2-36 omistaja on laiminlyönyt viranhaltijan kehotuksia liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä ole jättänyt asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-401-2-36 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kiinteistön omistaja
§ 39 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-1-84

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on 26.8.2020 kehottanut kiinteistön RN:o 250-403-1-84 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.9.2020 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on 3.2.2021 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 26.2.2021 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Asianosaista on kuultu Kihniön teknisen lautakunnan 26.5.2021 päivätyllä päätöksellä ennen määräyksen antamista ja uhkasakon asettamista jätehuoltoon liittymiseksi. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-403-1-84 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-403-1-84 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajan liittämään kiinteistönsä RN:o 250-403-1-84 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-403-1-84 omistaja on laiminlyönyt viranhaltijan kehotusta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä ole jättänyt lautakunnan päätökseen asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-403-1-84 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Asian kokouskäsittely

Ympäristötarkastajalle tullut tieto 22.5.2024 liittymisestä.

Päätöksen lisätiedot

Asian käsittely keskeytetty.

Tiedoksi Kiinteistön omistaja
§ 40 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-401-6-5

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 16.10.2019 kiinteistön RN:o 250-401-6-5 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 31.11.2019 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on 19.8.2020 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 30.9.2020 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Asianosaista on kuultu Kihniön teknisen lautakunnan 28.4.2021 päivätyllä päätöksellä ennen määräyksen antamista ja uhkasakon asettamista jätehuoltoon liittymiseksi. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-401-6-5 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-401-6-5 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajan liittämään kiinteistönsä RN:o 250-401-6-5 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-401-6-5 omistaja on laiminlyönyt viranhaltijan kehotusta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eikä ole jättänyt lautakunnan päätökseen asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-401-6-5 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kiinteistön omistaja
§ 41 Määräys järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymiseksi / kiinteistö RN:o 250-403-22-40

Jätelain (646/2011) ja kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan jokaisen vakinaisen ja vapaa-ajan asuinkiinteistön on oltava kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. Kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liitytään omalla jäteastialla tai lähikiinteistöjen kanssa yhteisellä jäteastialla eli kimppa-astialla. Vapaa-ajanasunnoilla on mahdollisuus viedä jätteet myös aluekeräyspisteeseen tai jäteasemalle. Kaikissa vaihtoehdoissa liittymisestä sovitaan Lakeuden Etappi Oy:n kanssa.

Poikkeamista liittymisestä voi hakea, mikäli asuinrakennus on perustelluista syistä täysin käyttämätön tai tyhjillään. Poikkeamisen liittymisestä käsittelee jätehuoltoviranomainen, jona toimii Lakeuden jätelautakunta. Mahdollisista pakkotoimista liittymisen osalta päättää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristötarkastaja on kehottanut 2.9.2020 kiinteistön RN:o 250-403-22-40 omistajaa liittymään jätteenkuljetukseen 17.12.2021 mennessä. Tämän jälkeen kiinteistölle on 19.1.2022 lähetetty kuulemiskirje, jossa on varattu kiinteistön omistajalle mahdollisuus vastineen antamiseen 11.2.2022 mennessä uhalla, että tämän jälkeen kiinteistö voidaan määrätä liittymään jätteenkuljetukseen uhkasakkomenettelyllä. Asianosaista on kuultu Kihniön teknisen lautakunnan 18.5.2022 päivätyllä päätöksellä ennen määräyksen antamista ja uhkasakon asettamista jätehuoltoon liittymiseksi. Kuultava ei ole antanut vastinetta.

Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö RN:o 250-403-22-40 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Kihniön tekninen lautakunta on Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja siten toimivaltainen päättämään jätelain mukaisten määräysten antamisesta sekä uhkasakon asettamisesta.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää todeta, että kiinteistö RN:o 250-403-22-40 ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen viranhaltijan kehotuksesta huolimatta eikä ole jättänyt asiassa vastinetta.

Päävelvoite

Kihniön tekninen lautakunta määrää JL 126 §:n nojalla kiinteistön omistajia liittämään kiinteistönsä RN:o 250-403-22-40 kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tekemällä sopimuksen Lakeuden Etapin kanssa. Jäljennös sopimuksesta on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (JL 139 §).

Päätöksen perustelut

Kiinteistönhaltija on velvollinen liittämään kiinteistönsä jätteen kuljetukseen. Koska kehotusta jätehuoltoon liittämisestä ei ole noudatettu, on tarpeen antaa jätelain 126 §:n nojalla määräys jätehuoltoon liittymisestä.

Jätelain (2011/646) 126 §:n 1 momentti ja kohta 1)

Valvontaviranomainen voi:

1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua asetusta tai määräystä taikka jätteensiirtoasetusta taikka elohopea-asetusta tai sen nojalla annettua säännöstä, jatkamasta tai toistamasta säännösten vastaista menettelyä tai määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;

Kiinteistön RN:o 250-403-22-40 omistajat ovat laiminlyöneet viranhaltijan kehotusta liittyä kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen eivätkä ole jättäneet lautakunnan päätökseen asiassa vastinetta. Jätehuoltoviranomaiselta 29.4.2024 saadun tiedon mukaan kiinteistö ei ole liittynyt kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen.

Jätelain 139 §:n nojalla annettu määräys määräyksen noudattamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta on perusteltu, jotta jätteen kuljetukseen liittämistä ei enää muutoksenhaulla viivytettäisi. Velvoite on ollut kiinteistön haltijan tiedossa jo vuosia, mutta tarvittaviin toimiin ei ole kehotuksesta ja kuulemisista huolimatta ryhdytty.

Päävelvoitteen tehoste

Kihniön tekninen lautakunta asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon, joka koostuu velvoitteelle asetettavasta peruserästä ja jokaista määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta koskevista lisäeristä kullekin kiinteistön omistajalle. Päävelvoitetta koskevan uhkasakon peruserä on 1000 € noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja lisäerä 200 € jokaista asetetun määräajan jälkeistä seuraavaa kalenterikuukautta kohti.

Tekninen lautakunta asettaa edellä olevan päävelvoitteen tehosteeksi kullekin kiinteistön omistajalle erillisen juoksevan uhkasakon, jonka peruserä on 1000 € ja lisäerä 200 € henkilöä kohti kultakin täydeltä kuukaudelta, jonka laiminlyönti jatkuu.

 • xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk
 • xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk
 • xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk
 • xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk
 • xx peruserä 1 000 euroa ja lisäerä 200 euroa/kk

Jos päävelvoitetta ei ole noudatettu 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakon maksettavaksi. Mikäli päävelvoite on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely.

Perusteet uhkasakolle

Jätelaki (2011/646) 129 §:n 1 momentti

Valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, tämän lain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystä uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään.

Ilmoitusvelvollisuus

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta. Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä RN:o 250-403-22-40 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksestä perittävä maksu

Päätöksenteosta peritään Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 26.1.2022 § 6 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (voimaantulo 1.5.2022) mukaisesti 220 euroa. (Jätelain 126 §:n mukaisen rikkomuksen tai sen laiminlyönnin oikaisemiseksi annetun määräyksen antaminen ja valvonta).

Sovelletut oikeusohjeet

Jätelaki (646/2011) §:t 2, 13, 24, 28-30, 35, 36, 41, 122, 126, 129, 137, 139 ja 144

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 4-9, 18-20, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §

Lakeuden jätelautakunnan jätehuoltomääräykset (voimassa 1.11.2022 alkaen) 4, 8 §

Kihniön ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (voimassa 1.5.2022 alkaen)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kiinteistön omistajat
§ 42 Talouden toteuma 1. - 31.3.2024

Tekninen johtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheismateriaalina toteumavertailu.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 31.3.2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Määrärahamuutokset vuoden 2024 investointeihin

Vuoden 2024 talousarvion ja investointisuunnitelman hyväksymisen jälkeen hankkeiden kustannusarvioissa, jakautumisessa budjettivuosille sekä priorisoinnissa on tapahtunut muutoksia.

Suurimmat muutostarpeet kohdistuvat Koivikon rivitaloille v. 2023 valmisteltuun lämmitysjärjestelmän muutokseen maalämmölle, jonka nettoinvestointiin ja rakentamispäätökseen on merkittävästi vaikuttanut kielteinen ARA-energiatukipäätös. Investointia nykyisessä taloustilanteessa on perusteltua siirtää. Hankkeelle arvioidun tukimuotoisen investoitutulon (125 000 euroa) saamatta jääminen vaikuttaa merkittävästi koko kunnan investointiraamiin vuonna 2024.

Toinen investointiohjelman muutostarve kohdistuu paloaseman muutosurakkaan hybridiasemaksi, jonka rakentamispäätös venyi vuoden 2023-2024 vaihteeseen. Suurin osa hankkeen kustannuksista kohdistui vuodelle 2024. Paloaseman investointimääräraha tulisi nostaa 20 000 eurosta 100 000 euroon toteutuneen urakan kustannusten mukaisesti.

Yhtenäiskoulun kiinteistöautomaation modernisointia on suunniteltu vuosille 2025 - 2026. Järjestelmässä on kuitenkin kuluvan vuoden aikana ilmennyt äkillisiä vikaantumisia järjestelmäosissa, joihin ei enää varaosia ole saatavilla ja yksittäiset modernisoinnit kiirekorjauksina tulevat huomattavan kalliiksi. Yhtenäiskoulun automaatiosaneerausta vähintään vaiheistettuna on tarpeen kiirehtiä. Yhtenäiskoulun investointimääräraha tulisi nostaa 10 000 eurosta 30 000 euroon.

Investointiohjelmasta on talouden sopeuttamistoimenpiteiden aikana syytä karsia ja siirtää kaikki ne hankkeet, joiden toteuttamiselle ei ole akuuttia kiirettä tai hanke kohdistuu kiinteistöön, jonka käyttötarvetta kunnan palvelutuotannossa tulee vielä tarkastella kiinteistö- ja toimitilastrategiassa. Poistettavat kohteet investointisuunnitelmasta ovat Koivikon rivitalot (maalämpöurakan siirto myöhemmäksi), Veteraanitalot (piha- ja aluerakenteiden akuutit korjaukset pienimuotoisemmin käyttötalousmenoina) ja Kunnanvirastot (valmistellaan toimistojen siirtämistä muihin tiloihin, korjaukset eivät perusteltuja). Nämä kohteet vähentävät nettoinvestointeja 25 000 eurolla.

Investointien määrärahamuutoksen esitys on liitteessä.

TA2024 mukaiset investointimenot ovat 399 400 euroa (netto -269 000 euroa). Päivitetyn suunnitelman mukaiset investointimenot ovat 339 400 euroa (netto -318 000 €).

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle investointiohjelman määrärahamuutoksia liitteen taulukon mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanvaltuusto
§ 44 Asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien tarkistus

Tekninen lautakunta tarkastelee vuosittain asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrankorotustarpeita. Tekninen lautakunta on aiemmin (28.9.2010 §57) tehnyt päätöksen vuosittaisista korotuksista. Vuosittainen vähimmäiskorotus on ollut 2 %.

Vuokrankorotustarve perustuu kiinteistöjen hoidon kohonneisiin kustannuksiin.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korottaa asuntolainoitettujen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokria 2%:lla 1.9.2024 alkaen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2024

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta ja joiden tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien käytön rajoitukset on ilmoitettu kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään (digiroad).

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 8.2. - 31.3.2024. Avustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä ja kunnan kotisivulla. Määräaikaan mennessä saatiin 45 avustushakemusta.

Osana kunnan talouden sopeuttamistoimia avustussummia on pienennetty 25 %:lla.

Oheismateriaalina avustusta anoneet yksityistiet ja avustusmäärät.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 28 247,80 euroa.

Esteellisyys Jarkko Peltomäki
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Jarkko Peltomäki poistui asian käsittelyn ajaksi eikä osallistunut päätöksentekoon.

§ 46 Kihniön kunnan kiinteistöjen ja asunto-osakkeen myynti

Osana kunnan talouden sopeuttamistoimia on esitetty kiinteistöjen toimintakulujen karsimista, mikä tarkoittaa kunnan palvelutuotannon kannalta tarpeettomien ja käyttötaloudeltaan alijäämäisistä kohteista luopumista.

Kihniön kunnan omistamien kiinteistöjen Mansikkamäki (250-403-1-63 Mansikkamäki) ja Hurula (lohkomaton rakennuspaikka kiinteistöllä 250-403-8-238 Koivikko) sekä As Oy Kihniön Kotikoivussa sijaitsevan asunto-osakkeen myyntiä tulisi edistää.

Mansikkamäen kiinteistöllä sijaitsee hirsirakenteinen omakotitalo (rv. 1935, kerrosala 93 m2) ja kaksi 1960-luvulla rakennettua hallirakennusta: 375 m2 (kylmää tilaa) ja 107 m2 (puolet lämmintä, puolet kylmää tilaa). Talossa asuu vuokralainen. Halleissa on kunnan omaa käyttöä sekä vuokratiloja. Asuinrakennus on kunnoltaan välttävä ja vaatii peruskorjausta.

Hurula on puurakenteinen tiiliverhoiltu omakotitalo (rv. 1991, kerrosala 87 m2), jossa asuu vuokralainen. Rakennus on kunnoltaan tyydyttävä/välttävä ja vaatii remonttia.

Asunto-osake on 43m2 suuruinen yksiö osoitteessa Saarijärventie 10 A 5. Yhtiö on valmistunut v. 1987 ja yhtiössä on 10 huoneistoa. Asunto on kunnoltaan tyydyttävä ja vaatii huoneistoremontin.

Kaikki asunnot ovat sähkölämmitteisiä.

Kunnan vuokra-asuntojen vuotuinen käyttöaste on alle 85 %. Vuokra-asteen nostamiseksi ja asuntotason laadun säilyttämiseksi vuokra-asuntokantaa tulee tiivistää. Ylläpidollisesti ja hallinnollisesti kalliista omakotitalo- ja yksittäisistä osakemuotoisista asunnoista tulee luopua.

Myynnin edistämiseksi ja nopeuttamiseksi kiinteistöt ja huoneistot suositellaan myytäväksi nettihuutokaupalla (mm. kiertonet, huutokaupat, etuovi, oikotie). Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä/hylätä tarjous. Myynti on suositeltavin tehdä kesäaikana, jolloin kiinteistöihin voi mahdollisimman kattavasti tutustua ennen tarjouksen jättämistä. Kiinteistöt myydään vuokrattuna. Kunta tarjoaa vuokralaisille mahdollisuutta siirtyä toiseen kunnan vuokra-asuntoon. Teknisten palvelujen käytössä olevat verstas- ja varastotilat siirretään kunnan muille kiinteistöille.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edellä mainittujen kiinteistöjen ja asunnon myymistä. Asunto ja kiinteistöt myydään siinä kunnossa, kun ne myyntihetkellä ovat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 47 Pyhäniemen karavaanialueen raivaus

Pyhäniemen voimassa olevan asemakaavan sekä myöhemmin valmistuneen Pyhäniemen kehittämisohjelman ideasuunnitelman mukaan karavaanialue sijoittuu kiinteistölle 250-401-3-184 Aittoloma. Kiinteistö on Aittolammen rantaan rajoittuva n. 3,9 ha metsäpalsta.

Karavaanialueen markkinoinnin edistämiseksi aluetta tulisi siistiä. Palstan metsän- ja maisemanhoitotöistä on helmikuussa 2024 pyydetty tarjous Metsäparooni Oy:ltä ja Kihniö-Parkano MHY:ltä.

Metsäparooni Oy on jättänyt tarjouksen 5.2.2024 pystykaupasta ja toimeksiannosta. Arvioitu puukauppatulo on 30 800 € alv 0 %. Päätehakkuun ja harvennuksen jälkeen alueelta kerätään hakkkuutähteet sekä isoimmat kannot. Kannonnoston jälkeen aluetta tasoitellaan kaivinkoneella tilaajan ohjeen mukaisesti, josta laskutetaan aikaveloitusperusteisesti 70 €/h alv 0 %. Tarjous on ollut voimassa 1.3.2024 saakka, mutta tarjoajalta on varmistettu tarjouksen olevan edelleen voimassa.

Teknisen lautakunnan kustannuspaikalle 006510 maa- ja metsätilat ei ole vuoden 2024 talousarvioon kirjattu myyntituottoja. Maisemanhoitotyöt voidaan näin tehdä ilman budjettivaikutuksia, kun aluetöiden kustannukset rahoitetaan puun myyntituotoilla. Tasoitustyöt tehdään kaivinkonetyönä. Muu aluerakentaminen maanajoineen jää karavaanialueen mahdolliselle investorille.

Toimenpiteelle on haettu maisematyölupa. Työt voidaan aloittaa, kun lupa on lainvoimainen. Urakoitsija on esittänyt pyynnön pitää alueella korjuunäytöksen.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta:

 • päättää olla hyväksymättä Metsäparooni Oy:n tarjousta
 • päättää järjestää uuden kilpailutuksen, jotta saadaan ajantasainen hinnoittelu
 • toteaa, että toimenpidealuetta laajennetaan Pyhäniementien länsipuolelle
 • päättää valtuuttaa teknisen johtajan hyväksymään sopimuksen mukaisen toimeksiannon
Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esittelijä muutti päätösehdotusta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Siisteyskatselmus 2024

Yleisen ympäristökuvan valvomiseksi Kihniön kunnan alueella suoritetaan siisteyskatselmus. Katselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennusten kuntoon sekä ympäristön siisteyteen.

Katselmus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 166–170 §:n säädöksiin, jätelain (646/2011) 72–75 ja 77 §:n säädöksiin sekä terveydensuojelulain (763/1994) 2 ja 22 §:n säädöksiin. Sen lisäksi, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 167 ja 168 §:ssä on säädetty, jätesäiliöt ja -katokset, mainokset, aidat, portit ja istutukset, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, tulee pitää asianmukaisessa kunnossa niin, etteivät ne rumenna ympäristöä.

Katselmukseen osallistuvat teknisen lautakunnan nimeämät jäsenet sekä teknisen toimen viranhaltijat. Katselmuksen suoritusajankohta kuulutetaan kunnan kotisivuilla sekä Ylä-Satakunnassa. Samalla kiinteistöjen omistajia pyydetään tekemään tarvittavat toimenpiteet kiinteistönsä ympäristön siistimiseksi.

Katselmuksella havaituista puutteellisuuksista annetaan kunnossapitovelvolliselle korjauskehotus, jossa ilmoitetaan määräaika korjausten suorittamiselle.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta

 • päättää suorittaa siisteyskatselmuksen 13.6.2024
 • nimeää rakennusjaoston jäsenet osallistumaan katselmukseen
 • julkaisee katselmusta koskevan kuulutuksen kunnan kotisivuilla ja Ylä-Satakunnassa 29.5.2024
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ajankohtaisia ja meneillään olevia asioita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Poikkeamishakemus / Vapaa-ajan asunnon laajennus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4960 m2:n suuruinen olemassa oleva rakennuspaikka, jonka kiinteistötunnus on 250-401-17-1. Rakennuspaikka rajoittuu Kankarinjärveen noin 56 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksessä sallitun kerrosalan ylittämiselle (vp.as ja sauna) sekä vapaa-ajanasunnon laajentamiselle (rajoitus kaavoittamattomalla ranta-alueella 60 m2).

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee olemassa oleva vapaa-ajanrakennus 70 m2, joka on otettu käyttöön vuonna 2017. Lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus 24 m2ja varastorakennus 30 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella ei on voimassa olevaa ranta-asemakaava. Tällöin rakentamisessa sovelletaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita. Rakennusjärjestyksen kohdan 7.2 alle 5000 m2 kiinteistön rakennusoikeus on 125 m2 ns. lämmintä tilaa (vapaa-ajanrakennus, sauna, aitta) + 30 m2 kylmää varastotilaa+ 30 m2 katosta + 16 m2 savusauna. Rakennusten tulee sijoittua rantaan nähden siten, että muun kuin saunarakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä. Saunarakennus voi sijaita vähintään 15 metrin päässä rannasta.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalle on 2011 myönnetty kunnanhallituksen poikkeuslupa uuden vapaa-ajanrakennuksen 96 m2 ja 24 m2 rantarakentamiselle. Tällöin vanha vapaa-ajanrakennus on purettu pois. Kiinteistön nykyinen rakennettu kerrosala on 124 m2. Laajennuksen ja grillikodan rakentamisen myötä kiinteistön rakennettu kerrosala tulisi olemaan 156 m2.

Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta merkittävää muutosta. Rakennuksen ulkonäkö ei merkittävästi muutu suoritettavan toimenpiteen ansioista. Rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon –ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Rakentamisessa tulee noudattaa ajantasaisen jätevesiasetuksen määräyksiä ja asetuksia. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Sillanpää Niina Puheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
tekninen johtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Kivioja Antti Tarkastajat
Vierre Ulla Tarkastajat
Kivioja Antti Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Peltomäki Jarkko Varajäsenet
Rahkola Jaana Varajäsenet
Toivonen Katri Varajäsenet
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja