Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta 2021-2025

7.5.2024

#5060

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2024
Kokouspäivä 7.5.2024
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:33
Kokouspaikka Kihniön yhtenäiskoulu
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 7.5.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 8.5.2024
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 42 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Arsi Haapamäki ja Maarit Toroskainen. Pöytäkirja tarkastetaan 7.5.2024 ja pidetään nähtävänä 8.5.2024 kunnan tietoverkossa.

Asian kokouskäsittely

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi Maarit Toroskaisen tilalle valittiin Mikael Koivukoski.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Kuntosalin sääntöjen päivitys

Kihniön kuntosalin sääntöjen osalta on tullut ajankohtaiseksi tarkastella kuntosalin säätöjä ikärajojen osalta.

Kunta haluaa kannustaa myös nuoria liikkumaan (kouluterveyskysely) ja kuntosalilla käyminen on osoittautunut mieluisaksi liikuntaharrastukseksi myös osalle alle 15-vuotiaista. Nykyinen ikäraja on perustunut turvallisuuteen. Liikuntainnon ja turvallisuuden takaamiseksi käyttösääntöjä päivitetään siten, että myös alle 15-vuotiaat voivat vapaa-aikaohjaajan harkinnan perusteella päästä kuntosalille ilman täysi-ikäisen valvontaa. Ehtona on, että nuori antaa näytön siitä, että osaa käyttää laitteita turvallisesti sekä sitoutuu kuntosalin käyttösääntöihin. Myös huoltajan lupa edellytetään, että nuori voi saada kuntosalikortin.

Samalla painotetaan, että kuntosalikortin väärinkäyttö voi johtaa kortin menettämiseen.

Kihniön kuntosalin säännöt liitteessä 1.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta hyväksyy kuntosalin päivitetyt säännöt liitteen 1 mukaisesti.

Asian kokouskäsittely

Marketta Malin poistui asian käsittelyn ajaksi.

Esteellisyys Marketta Malin
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Arttu Latvajärvi
Liitteet
§ 44 Kannanotto työhyvinvointiin

Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -kyselyn mukaan kansallisesti työhyvinvointi ei ole lähtenyt nousuun koronan jälkeen. Työuupumuksen riski koskee yhä suurempaa joukkoa työssä käyviä suomalaisia. Yleisesti noin joka neljäs työntekijä kuuluu työuupumuksen riskiryhmään. Sekä työkyky että työn imu koettiin vähäisemmäksi kesällä 2023 kuin loppuvuonna 2019.

Työhyvinvointiin liittyvät haasteet ovat lisääntyneet myös sivistystoimessa. Koulun henkilökuntaan kohdistuvat uhkaukset, väkivalta ja epäasiallisen kohtelu ovat lisääntyneet.

Samaan aikaan, kun henkilökunta kaipaisi lisää resursseja ja työkaluja haasteiden selvittämiseen, peruskoulujen rahoitus on tiukentumassa nykyisestä ja talouden tasapainottaminen kohdistuu kaikissa kunnissa myös sivistystoimeen. Tämä lisää entisestään työssäjaksamisen haasteita.

Työpaikoilla voidaan tehdä paljon ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Työoloja voidaan kehittää työntekijöiltä saadun palautteen perusteella sekä yhdessä heidän kanssa. Tärkeimmät työhyvinvoinnin osatekijät ovat työnantajalle ja työntekijälle ilmaisia, mutta niistä saatava hyöty on moninkertainen ja näkyy jopa työn tuottavuuden paranemisena sekä sairauspoissaolojen vähenemisenä.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta on saanut tiedon sivistysosastoa koskevista työhyvinvointia heikentävistä teemoista ja haluaa ottaa kantaa työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta laatii kokouksessaan kannanoton, joka toimitetaan edelleen kunnanhallitukselle.

Asian kokouskäsittely

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta laati liitteen 3 mukaisen lausunnon kokouksessa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 45 Luvan myöntäminen leirikoulun järjestämiseen

Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaita (13 kpl) on lähdössä lukuvuosisuunnitelman mukaisesti leirikouluun Espanjaan 17.5.- 24.05.2024. Kokouksessa on nähtävänä Jaana Oksasen laatima lupa-anomus leirikoulun järjestämiseen. Leirikoulun ohjelmaan sisältyy tutustumista espanjalaiseen kulttuuriin (mm. jalkapallo-ottelun katsominen, museoita ja nähtävyyksiä), vierailun espanjalaiseen kouluun, elämysmatkailua sekä patikointia.

Kokonaisvastuu leirikoulusta on tuntiopettaja Jaana Oksasella. Valvojiksi lähtevät hänen lisäkseen tuntiopettaja Arttu Latvajärvi sekä kolme huoltajaa Suomesta ja kaksi paikallista. Oppilaat vanhempineen ovat keränneet pääosin kaikki matkarahat. Matkat lentokentälle ja lentokentältä takaisin kuljetaan bussilla.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta antaa luvan Kihniön yhtenäiskoulun 9. luokan oppilaille leirikoulumatkan tekemiseen Espanjaan 17.5.- 24.05.2024. Tuntiopettajat Jaana Oksanen ja Arttu Latvajärvi määrätään matkalle mukaan valvoviksi opettajiksi. Lisäksi kaikki mukaan lähtevät aikuiset toimivat valvojina matkan aikana.

Leirikoulussa ovat voimassa tiukennettuina koulun järjestyssäännöt, joihin jokainen oppilas on tutustunut ja ne hyväksynyt.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Jaana Oksanen, Arttu Latvajärvi
§ 46 Kirjaston aukiolot kesällä 2024

Kihniön kunnankirjasto palvelee supistetuin aukioloin kesällä 2024.

Kesäaukioloajat 24.6.-11.8.

Ma 10-15

Ti 10-15

Ke asiakaspalvelu suljettu

To 13-19

Pe 10-15

Kirjastovirkailijan tuntimäärää nostetaan kuitenkin 30 tuntiin viikossa, jotta kirjasto voi palvella kesällä asiakkaita neljänä päivänä viikossa. Kirjastossa toimii kesäisin myös matkailuinfo sekä kunnan neuvontapalvelut.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä kirjaston aukiolot kesälle 2024.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kihniön kunnankirjasto
§ 47 Hyvinvointikertomus 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024

Kunnan perustehtävä on kuntalain 1 § mukaan asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6 §:n mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja toimenpiteitä väestöryhmittäin, sekä raportoitava kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Vuoden 2023 raportissa on otettu huomioon ne tiedot, jotka on kerätty vuoden 2023 aikana. Niitä tietoja, jotka ovat olleet muuttumattomia ei ole raportoitu vaan niitä voi tarkastella aiempien vuosien hyvinvointikertomuksista.

Vuoden 2023 raportoinnin painopisteet ovat olleet Kouluterveyskyselyn tuloksissa, kulttuurin sekä kuntajohdon TEAviisarin tuloksissa sekä hyte-kertoimen indikaattoreissa. Lisäksi tilastoja on kerätty kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta kuntosalikäyntien sekä toteutuneiden yksilö- ja ryhmäohjausten perusteella.

Laajan hyvinvointisuunnitelman painopisteet ohjaavat kunnassa tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Tämän lisäksi vuodelle 2024 asetetaan erilliset, vuoden 2023 kehitystarpeisiin, perustuvat tavoitteet. Tavoitteet on asetettu yhdessä kunnan hyte-työryhmän kanssa. Tavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon ne kyselyiden tulokset, jotka olivat saaneet heikot pisteet. Lisäksi huomioon otetaan hyte-kertoimen indikaattorit.

Lasten ja nuorten osalta on tehty hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024-2026, jossa on asetettu erilliset tavoitteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liite 2. Kihniön kunnan vuosittainen raportti 2023 ja hyvinvointisuunnitelma 2024

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan liitteen 2 mukaisen hyvinvointiraportin 2023 ja hyvinvointisuunnitelman 2024 ja lähettää sen edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Vanhus- ja vammaisneuvosto, kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, nuorisovaltuusto
Liitteet
§ 48 Talousarvion toteutumaraportti 01.01. - 31.03.2024

Sivistyslautakunnan tulojen toteutumaprosentti on 23,5 ja menojen toteutumaprosentti on 24,9. Nettobudjetoinnin mukainen toimintakateprosentti on 25,2.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee toteutumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 19.01.2024-7.5.2024.

Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Ilmoitus- ja muut asiat
  • OKM/261/520/2024, valtionavustuspäätös Koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa Kihniön kunnan varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen, 50 000e, 90%
  • LSSAVI/3887/2024, valtionavustuspäätös Harrastaminen Kihniössä lukuvuonna 2024 - 2025, 20 000e 70%
  • Sovitaan seuraava kokousaika
Päätösehdotus

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja sopii seuraavan kokousajan.

Asian kokouskäsittely

Seuraava kokous päätettiin pitää keskiviikkona 5.6. klo 17.00

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Lankinen Vilja Pöytäkirjanpitäjä
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Koivukoski Mikael Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koivukoski Mikael Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet
Koivisto Neea Muu osallistujat
Nuorisovaltuuston edustaja