Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

20.3.2019

#493

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2019
Kokouspäivä 20.3.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:14
Kokouspaikka Puumilan taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 21.3.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan verkkosivulla
Aika 21.3.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Satu Alajärvi
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 16 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Antti Tarsia ja Irja Keskinen. Pöytäkirja tarkastetaan 21.3.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 21.3.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irja Keskinen ja Antti Tarsia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 17 Rakennuslupahakemus, Nerkoon Höyläämö Oy

Nerkoon Höyläämö Oy hakee rakennuslupaa puutavarakatoksen rakentamiselle omistamalleen kiinteistölle Ripala 4:37, Kiinteistön osoite on Kaunistontie 30, 39810 Linnankylä.

Kiinteistö on osaksi rakennettu ja rakennusoikeutta on jäljellä 4500m2. Rakennettavan katoksen suuruus on 226 m2.

Naapurinkuulemista ei ole suoritettu, koska hakija omistaa naapurikiinteistöt.

Oheismateriaalina hakemus ja pääpiirustukset

Hakemuksen valmistelijana rakennustarkastaja Raisa Karinsalo-Manninen.


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää myöntää rakennusluvan puutavarakatoksen rakentamiseksi ja hyväksyy esitetyt suunnitelmat ja muuut vaadittavat lupaehdot.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Nerkoon Höyläämö Oy, Aki Jaskari
§ 18 Toimintakertomus vuodelta 2018

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Liitteenä nro 1 on teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2018.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2018.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 19 Lausunto valtuustoaloitteeseen koskien muovin erilliskeräystä

SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen 10.12.2018. Aloitteessa esitetään, että kuntalaisille hankitaan oma kierrätyslaatikko/ palautuspiste elintarvikemuovipakkauksille. Kunnanhallitus on antanut aloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi.

Kihniön kunta kuuluu kahdeksan muun kunnan kanssa Lakeuden jätelautakuntaan, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Jätelautakunta myös vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan hoidettavaksi. Lautakunnan tehtäviä ovat mm. jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät, päätökset siitä, mihin keräyspaikkaan jätteet viedään ja millainen jätehuollon palvelutaso kuntalaisille tarjotaan. Jätehuollon käytännön toteuttaja jätelautakunnan toimialueella on Lakeuden Etappi Oy. Etapin tehtäviin kuuluvat jätteiden kuljetus, hyödyntäminen ja käsittely sekä jätehuollon neuvonta ja tiedotus.

Koska kunnan jätehuolto on ulkoistettu, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pyysi valtuustoaloitteesta lausunnon Lakeuden jätelautakunnalta. Jätelautakunnan lausunnossa todetaan muun muassa, että jätelain mukaan kuluttajien muovipakkausten jätehuollosta vastaa ensisijaisesti pakkausjätteiden tuottajat. Pakkausalan tuottajilla on yhteinen palveluyhtiö: Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy.

Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä (518/2014 9 §) velvoittaa tuottajia perustamaan 500 kpl muovipakkusten keräyspistettä kuluttajille vain yli 10 000 asukkaan taajamiin. RINKI Oy kuitenkin toteuttaa em. keräyksen kuntiin, joissa on yli 4 000 asukasta. Verkoston kattavuutta tarkastellaan vuosittain.

Jätelautakunnan lausunnossa todetaan myös, että muovin erilliskeräys on mahdollista toteuttaa myös ostamalla palvelu ns. vapailta markkinoilta, koska palvelua ei hoida RINKI -, eikä Etappi Oy. Kiinteistön haltija voi näin ollen vapaasti kilpailuttaa muovipakkausjätteiden noudon Kihniöltä. Noudosta voi toimija periä maksun mutta itse jätteen käsittelystä ei.

Kunnallisen jätehuollon suunnitelmat muovikeräyksestä

Tällä hetkellä Lakeuden Etappi Oy ei tarjoa muovipakkausjätteiden erilliskeräystä toimialueellaan. Jäteyhtiö kuitenkin tutkii, mistä toimialueelta muovipakkauksia olisi järkevää erilliskerätä. Selvitystyö valmistuu keväällä 2019.

Lakeuden jätelautakunta valmistelee jätehuoltomääräysten uudistusta, jossa todennäköisesti otetaan kantaa myös muovijätteen erilliskeräykseen. Uudet jätehuoltomääräykset tulevat kuntiin lausunnolle syksyllä 2019.

Tekninen lautakunta toteaa edellä mainittuun lausuntoon pohjautuen, että muovijätteiden erilliskeräyksen suunnittelu Lakeuden Etappi Oy:ssä on valmistumassa ja kunnan tulee olla aktiivisesti myötävaikuttamassa siihen, että muovin erilliskeräys kohdentuisi myös Kihniöön. Lisäksi yhteydenpito RINKI Oy:ön tulee olla aktiivista muovin keräyksen mahdollistamiseksi.

Liitteenä nro 2 valtuustoaloite

Liitteenä nro 3 Lakeuden jätelautakunan lausunto pvm. 5.3.2019

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa edellä mainitun lausunnon kunnanhallitukselle.

Esteellisyys Mika Korkiakoski
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 20 Yksityistieavustukset vuodelle 2019

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 12.2.- 8.3.2019. Aavustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä, kunnan kotisivuilla ja Facebookissa. Määräaikaan mennessä saatiin 26 avustushakemusta. Tekninen toimi kävi hakemukset läpi ja vertasi niitä teknisen lautakunnan määrittämiin avustusehtoihin.

Avustusta anoneet yksityistiet on esitetty liitteessä nro 4. Taulukossa on myös esitetty avustusmäärät vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityisavustukset avustusta hakeneiden yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 22 375,33 euroa.

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa esille tulleiden seikkojen vuoksi esittelijä teki muutosehdotuksen: Yksityistieavustukset laitetaan uudelleen hakuun niin, että viimeinen avustushakemusten jättöpäivä on 18.4.2019 klo 15.00 mennessä. Haun jatkamisesta ilmoitetaan Ylä-Satakunta-lehdessä, kunnan koti- ja Facebook-sivuilla. Jo toimitettuja avustushakemuksia ei toimiteta uudelleen.

Päätöksen lisätiedot

Esittelijän muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi Hakijat
§ 21 Poikkeamishakemus Palolahti Teemu/ käyttötarkoituksen muutos

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 6150 m2:n suuruinen vapaa-ajankiinteistö , jonka kiinteistötunnus on 250-403-9-41. Kiinteistön omistavat Teemu ja Marjo Palolahti. Rakennuksen osoite on Oja-Rantasalontie 73/14. Kiinteistö rajoittuu Ojajärveen noin 57 metrin matkalta.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan olemassa olevan vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asuinpaikaksi.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vapaa-ajanrakennus 100m2, joka on otettu käyttöön vuonna 1983. Lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus noin 25 m2, autokatos 56 m2, varasto ja puuvaja.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 §:n mukaisesti ranta-alueita koskee erityinen suunnittelutarve rakentamisen ja muun käytön osalta. MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muuttamiselle myöntää kunta.

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, jolloin alueen rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 15.2.2019. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-403-9-13.

Naapurilla ei ole huomautettavaa asiasta ( MRL 133 §).

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171 §:n mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Ojajärven ranta-alue on melko tiheään rakennettu ja sen rannoilla sijaitsee useita vapaa- ajanrakennuksia ja ennestään yksi vakituinen asuinrakennus.

Kyseisellä vapaa-ajanrakennuksella on jo asuttu vakituisesti ympäri vuoden. Rakennuksen etäisyys Kihniön kunnan keskustan palveluista on noin 6 kilometriä ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Rakennuksen asuintilat täyttävät vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset. Myös teknisiltä vaatimuksiltaan rakennuksen voidaan katsoa täyttävän vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset, lukuun ottamatta jätevesien käsittelyjärjestelmää. Kiinteistölle on kuitenkin tulevana kesänä tarkoitus rakentaa ajantasaiset määräykset täyttävä jätevesijärjestelmä. Rakennuksen käyttövesi saadaan Kihniön Korhosjärven vesiosuuskunnalta. Lisäksi rakennus on liittynyt kunnalliseen jätehuoltoon.

Suunniteltu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittävää muutosta rakennuksen käyttöön. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon - ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeaminen myönnettäisiin. Poikkeusluvan myöntämisen ehtona on, että rakennus varustetaan nykyisen jätevesiasetuksen määräykset täyttävällä jätevesijärjestelmällä.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 22 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

Kihniön kunta on tehnyt Kihniön Hakeosuuskunnan kanssa Kihniön aluelämmön tuottosopimuksen vuonna 2000. Sopimus on hyväksytty Kihniön kunnanhallituksessa 4.9.2000. Sopimuksessa on määritelty mm. tuotetun lämmön hinta/MWh ja hinnan tarkistukset. Sopimuksen mukaisesti ”energian hinta on kiinteä 31.5.2003 saakka, jolloin hinnan tarkistamiseksi käydään neuvottelu sopimusosapuolten kesken. Neuvoteltu hinta on voimassa vuoden kerrallaan 1.6.2003 alkaen.Energian hintaneuvottelun pohjana on liitteenä 2 oleva laskentataulukko, joka pohjautuu Satakunnan ammattikorkeakoulun laatimaan selvitykseen hakkeen käytöstä energiantuotannossa Kihniön kunnan keskustaajamassa”. Sopimusneuvotteluja ei toiminta-aikana ole pidetty vuosittain, vaan tarpeen mukaan ja energian hintaa on korotettu kuusi kertaa sopimusaikana.

Hakeosuuskunta on esittänyt 14.2.2019 päivätyllä sähköpostillaan energian hinnan tarkistamista niin, että uusi hinta olisi 46 euroa/MWH (alv 0 %). Korotus olisi noin 15,3 % nykyiseen hintaan (39,90 euroa) verrattuna.

Esityksestä pidettiin neuvottelu, jonka muistio on liitteenä nro 8. Neuvottelun tuloksena päädyttiin esittämään tekniselle lautakunnalle, että Hakeosuuskunnan toimittaman energian hintaa korotetaan 1.6.2019 alkaen 10 prosenttia eli uudeksi hinnaksi tulisi 43,90;/MWh (alv 0 %). Hinta olisi voimassa seuraavaan yhteistyöpalaveriin asti, joka pidetään kahden vuoden päästä (vuonna 2021).

Liite nro 5 Kihniön Hakeosuuskunnan esitys energiahinnan tarkistamiseksi 1.3.2019 alkaen

Liite nro 8 Kokousmuistio 11.3.2019

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy edellä mainitun energianhinnan tarkistamisen niin, että uusi hinta on 43,90 euroa/MWh (alv 0 %) ja uusi hinta astuu voimaan 1.6.2019 ja hinta on voimassa seuraavaan yhteistyöpalaveriin vuoteen 2021 asti.

Asian kokouskäsittely

Irja Keskinen esitti kaikkien muiden jäsenten kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

Päätös Asia jätettiin pöydälle.
§ 23 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ja kertoo vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

  • Lausuntopyyntö, Pirkanmaan ELY-keskus: Suojeluesitys Kihniön kansakoulusta
  • Kunnanvirastojen sisäilmanäytteet 27.2.2019
  • Yhtenäiskoulun kattokiistan oikeuskäsittely
  • Rikosilmoitus Kirkonkylän vanhan koulun polttoyrityksestäPäätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 24 Muut asiat

Teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 7.2.-14.3.2019 (liite nro 6)

Rakennustarkastajan päätökset 13.2-13.3.2019 (liite nro 7).

Markku Joensuu on esittänyt, että hänen kiinteistölleen johtavan tien varrella olevan pumppaamo voisi poistaa. Tekninen toimi selvittää asiaa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat