Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

6.3.2024

#4805

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2024
Kokouspäivä 6.3.2024
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:40
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 6.3.2024
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 7.3.2024
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Timo Aho ja Mika Korkiakoski. Pöytäkirja tarkastetaan 6.3.2024 ja pidetään nähtävänä 7.3.2024 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 20 Oikaisuvaatimus koskien Teknisen lautakunnan päätöstä 31.1.2024 § 10

Jaakko Rytilä on lähettänyt oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle koskien; Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön.

Vaatimus: Asia pitää palauttaa uudelleen valmisteltavaksi osana kaavoitusprosessia.

Perustelut:

Tekninen lautakunta on toimivaltainen viranomainen kaavoitusasioissa ensimmäisessä asteessa. Siksi sen päätökset eivät ole valmistelua, vaan lainvoimaisia päätöksiä kaavoitusasioissa. Tästä seuraa, että sekä oikaisuvaatimus että kunnallisvalitus ovat asiassa mahdollisia toisin kuin muutoksenhakuohje väittää. Myyränkankaan tuulivoimapuistoa varten on vireillä yleiskaavoitushanke, joka on YVA-selvitysvaiheessa. Myyrankankaan osayleiskaavasta päättää Kihniön kunta, ensiasteena tekninen lautakunta, koska kunnalla o. kaavoitusmonopoli.

Kysymyksessä on kaavoitusaloite.

Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavoitus on parhaillaan käynnissä. Tuossa kaavassa on otettava kantaa paitsi tuulivoimapuistoon, myös sen vaatimiin sähkönsiirtoreitteihin. Osayleiskaavan alue käsittää kuntalaisaloitteessani esitetyn alueen. Kihniöstä puuttuu kaupallinen sähköautojen latausasema. Kantatie 23 on vilkkaasti liikennöity poikittaisreitti läpi Järvisuomen. Pysähdysalue on tiealuetta, jota ympäröi yksityisessä omistuksessa oleva kaavoittamaton alue. Kihniön kunta pyrkii hakemaan elinvoimaa matkailusta. Venäläisen Lukoil-yhtiön operoimalle TB:n kylmä-asemalle ei voida olettaa syntyvän latauspistettä Lukoilin voimin. Kylmä-aseman tulevaisuus on erittäin epävarma nykyisten varastosäiliöiden vanhentuessa. Kihniön kunnalla on kaavoitusmonopoli. Maankäytön suunnittelu on kunnan keskeisin elinvoiman lähde.

Päätösehdotus perustuu korkean korkokannan, kansainvälisen poliittisen tilanteen sekä vihreän siirtymän aiheuttamaan epävarmuuteen, joka juuri tällä hetkellä tilapäisesti vähentää yritysten investointihalukkuutta. Siksi Kehitys-Parkin antama lausunto on ajankohtaan ja tilanteeseen sidottu eikä anna perustetta jättää alue kaavoittamatta, päinvastoin.

On vielä huomioitava erityisesti latausaseman osalta, että alueelle on juuri valmistunut molempien Kihniössä toimivien sähköverkkoyhtiöiden verkot yhdistävä siirtokaapeli, joten latausaseman perustaminen on edullista. Liitteenä asiasta Kehitys-Parkin lausunto.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjan 31.1.2024 oikaisuvaatimusohjeesta ilmenevällä tavalla päätöksestä 10 § ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimus jätetään näin ollen tutkimatta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Jaakko Rytilä
§ 21 Ympäristönsuojelulain 175§:n mukainen hallintopakkoasia tilalla Männikkö Rn:o 250-407-1-79

ASIAN TAUSTAA

Maanrakennus K Viitaharju Oy:llä on Kihniön kunnan teknisen lautakunnan 17.10.2018 § 50 myöntämä yhteislupa kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen 200 000 m3 kokonaisottomäärälle kiinteistöllä Männikkö RN:o 250-407-1-79. Kalliolouhoksella on todettu yhteisluvan lupamääräyksien vastaista toimintaa useina vuosina.

Tarkastus 30.9.2020

Toiminta oli aloitettu, vaikka luvan haltija ei ollut pyytänyt aloitustarkastusta (lupamääräys 3). Alueella ei ollut luvan edellyttämiä merkintöjä ottoalueesta tai ottosyvyydestä eikä ottoalueen suojausta oltu tehty luvan edellyttämällä tavalla (lupamääräys 1). Toiminnan saattamiseksi yhteisluvan mukaiseksi annettiin toiminnanharjoittajalle seuraavat kehotukset ennen toiminnan jatkamista alueella:

 • luvan haltijan tulee viedä alueelle 31.10.2020 mennessä sallitun ottoalueen merkinnät tai kiinteistön rajan merkintä sekä korkeusmerkintä kallioon tai muuhun pysyvään kohteeseen, mistä ottoalueen laajuutta ja oton korkeutta voi seurata louhoksen sisällä
 • suojata alue vähintään lippusiimoin välittömästi ja viimeistään 16.10.2020 mennessä
 • toimittaa maa-ainesluvan mukainen vakuus 20 000 € Kihniön kunnalle välittömästi ja viimeistään 16.10.2020 mennessä
 • toimittaa luvan edellyttämä selvitys sopimuksesta yksityistien käytöstä 31.10.2020 mennessä

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ilmoitettiin, että mikäli luvan edellyttämiä toimenpiteitä ei suoriteta määräaikaan mennessä, ympäristönsuojeluviranomainen voi ryhtyä toimiin luvan vastaisen toiminnan oikaisemiseksi tai keskeyttää luvan mukaisen toiminnan.

Vastine 21.1.2021
Luvan haltija jätti vastineensa huomautuksiin 21.1.2021. Vastineen mukaan reunat oli suojattu suojaköydellä, rajat ja korkeudet merkitty karttaan ja ne merkattaisiin paaluin maastoon lumien sulettua. Lisäksi korkeusmerkintä vietäisiin kallioon veden pumppauksen yhteydessä.

Tarkastus 18.8.2021
Ottoalueen jyrkät seinämät oli suojattu nauhalla. Sen sijaan kaivualueen merkintöjä tai korkeusmerkintää ei havaittu alueella. Toimitetun karttapiirustuksen mukaan vesipinta alueella on +158,46, kun alin sallittu ottosyvyys on +160,00, joten otossa on edetty liian syvälle.
Kartan mukaan kalliota on louhittu myös liian lähelle naapurin rajaa alueen koillisosassa. Suojaetäisyyden pitäisi olla 10 metriä, mutta otto on edennyt parin metrin päähän rajasta.

Toiminnan saattamiseksi ympäristöluvan mukaiseksi annettiin toiminnanharjoittajalle seuraavat kehotukset:

 • täyttää liian lähelle naapurin rajaa edenneen ottoalueen siten, että louhoksen ja rajan väliin jää luvan mukainen 10 metrin suojavyöhyke; jatkossa louhinnassa tulee huomioida luvan edellyttämä suojavyöhykenaapuritilojen rajoilla
 • täyttää liian syvälle edennyt ottoalue alueen louheilla ja huolehtia jatkossa, että ottoalueen syvyys on alimmillaan +160,00; kallioon tulee tehdä myös korkeusmerkintä ottoalueen syvyyden valvomiseksi
 • toimittaa luvan edellyttämä vakuus viipymättä ja viimeistään 31.8.2021 mennessä Kihniön kunnalle
 • huolehtia tiesopimus luvan mukaisesti

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ilmoitettiin, että mikäli liian laajalle ja syvälle edennettyä ottoa ei korjata kehotusten mukaiseksi 31.12.2021 mennessä, ympäristönsuojeluviranomainen voi ryhtyä toimiin luvan vastaisen toiminnan oikaisemiseksi tai keskeyttää luvan mukaisen toiminnan. Toistuva laiminlyöntien jatkuminen ilmoitetaan myös poliisille. Toimintakaudella 2021 alueelta otettiin 6000 k-m3 kalliokiviainesta.

Tarkastus 7.9.2022
Ottoalueen jyrkkien seinämien suojaksi asetettu muovinauha oli huolimattomasti maassa. Muutoin tilanne oli edellisvuoden kaltainen ja kehotetut toimenpiteet suorittamatta. Toiminnanharjoittajalle annettiin vastaavat kehotukset kuin aiempina vuosina ja niiden määräajaksi 31.12.2022 mennessä. Vuonna 2022 alueella ei tehty ottoa.

Tarkastus 15.11.2023
Tarkastuksen perusteella kalliolouhoksen tilanne on vuoden 2022 kaltainen. Kun luvan myöntämisen edellytyksenä olevia lupamääräyksiä ei noudateta, toiminta ei ole yhteisluvan mukaista. Tarkastusmuistiossa kerrottiin, että asia tullaan viemään tekniseen lautakuntaan. Toiminnan harjoittajaa kehotettiin:

 • täyttää liian lähelle naapurin rajaa edennyt otto siten, että louhoksen ja rajan väliin jää luvan mukainen 10 metrin suojavyöhyke lupamääräyksen 19 mukaisesti
 • tekemään selkeytysallas, jonka kautta louhosalueen vedet tulee johtaa lupamääräyksen 6 mukaisesti
 • täyttää liian syvälle edennyt otto alueen louheilla tasoon +160,00 ja kallistamaan ottamisalueen pohja niin, ettei sinne kerry pintavesiä
 • merkitsemään alueen korkotaso sekä alin ottotaso paikkaan, jossa ne säilyvät pysyvästi koko ottotoiminnan ajan
 • lupamääräyksen 7 mukaisesti
 • merkitsemään louhosalueen rajat maastoon paaluin
 • asentamaan louhosalueen ympärille suojaava verkkoaita lupamääräyksen 1 mukaisesti
 • toimittamaan tiesopimus välittömästi Kihniön kunnalle (lupamääräys 30)

Toimintakaudella 2023 alueelta otettiin 10 000 k-m3 kalliokiviainesta.

Kuulemiskirje 3.1.2024
Ympäristötarkastaja lähetti toiminnanharjoittajalle kuulemiskirjeen yhteisluvan lupamääräysten laiminlyöntien osalta. Kuulemiskirjeessä kerrottiin, että viimeisimmällä tarkastuksella 15.11.2023 todettiin, ettei 7.9.2022 suoritetun valvontakäynnin perusteella annettuja kehotuksia ole noudatettu määräaikaan 31.12.2022 mennessä. Mikäli kehotettuja toimenpiteitä toiminnan saattamiseksi yhteisluvan mukaiseksi ei noudateta, asia tullaan viemään tekniseen lautakuntaan hallinnollisten pakkotoimien käynnistämiseksi. Määräysten tehosteeksi voidaan asettaa uhkasakko.

Ennen mahdollisen määräyksen antamista toiminnan saattamiseksi yhteisluvan mukaiseksi, ympäristönsuojeluviranomainen varaa teille mahdollisuuden vastineen antamiseen asiassa. Vastine tulee toimittaa 31.1.2024 mennessä uhalla, että tämän jälkeen ympäristönsuojeluviranomainen voi päättää velvoitteista ilman vastinetta. Ympäristönsuojeluviranomainen voi ryhtyä edelleen pakkokeinoihin (esim. uhkasakko) toiminnan saattamiseksi yhteisluvan mukaiseksi, mikäli määräystä ei noudateta.

Vastine 31.1.2024
Toiminnanharjoittajan mukaan alueen jyrkät reunat on suojattu suojaköydellä ja pintamaavalleilla. Suojaköydet on jouduttu asentamaan useamman kerran, koska ilmeisesti alueella käydään niitä katkomassa.
Viimeksi nauhat on asennettu kesällä 2023. Keväällä lumien sulettua alueelle on tarkoitus rakentaa verkkoaita, joka toivottavasti pysyy paremmin pystyssä.

Kallion korkeusmerkinnät (ottotaso) oli merkitty kallion seinämään maalaamalla, mutta se oli syys-lokakuussa 2023 louhinnan yhteydessä kadonnut. Ottotaso merkataan uudestaan kallioon keväällä ja sen lisäksi pyritään asentamaan louhoksen reunaan paalu ottotason merkiksi.

Alueen kivipyykkiin on merkattu korkeustaso ja siitä on toimitettu karttapiirustus kaupungille. Rajat on merkattu pyykein, mutta niihin asennetaan vielä keväällä paalut, jotta ne ovat selvemmin havaittavissa.

Louhittaessa alueelta syksyllä 2023 jätettiin montun pohjalle louhetta varastoon, millä täytetään mahdolliset ylisyvät kohdat, jotta montun pohja olisi sallitussa ottosyvyydessä. Murskauksen yhteydessä pyrittiin louheella nostamaan montun pohjaa, mutta sitä ei ehditty mittaamaan, kun talvi tuli.

Lisäksi louheella täytetään naapurin rajan reunaa, jos otto on mennyt liian lähelle rajaa.

Louhosalueelta ei ole aiemmin jouduttu pumppaamaan vettä, mutta jos niin joudutaan tekemään, rakennetaan alueen reunalle selkeytysallas, josta vedet johdetaan hallitusti.

Tiesopimus toimitetaan Kihniön kuntaan mahdollisimman pian.
Tarvittavat työt tehdään huhti-toukokuussa 2024 heti lumien sulettua.

YHTEISLUVAN NOUDATTAMINEN JA VALVONTAHISTORIA
Maanrakennus K Viitaharju Oy on toistuvasti toiminut yhteisluvan lupamääräysten vastaisesti ja kehotuksia on jouduttu antamaan useita viimeisimmän neljän vuoden aikana. Annettuja kehotuksia ei ole myöskään riittävissä määrin noudatettu määräaikoihin mennessä.
Valvontaa on kuvattu tässä päätöksessä, ja siitä käy ilmi asiassa annettujen kehotusten määrä sekä niihin reagointi. Esimerkiksi luvan edellyttämä sopimus yksityistien käytöstä piti toimittaa 31.10.2020 mennessä.

Esityslistan ohessa:

 • yhteislupapäätös, tekninen lautakunta 17.10.2018 § 50
 • tarkastusmuistio 15.11.2023
 • kuuleminen yhteisluvan lupamääräysten laiminlyönnin osalta 3.1.2024
 • toiminnanharjoittajan vastine 31.1.2024
 • ortokuva alueesta

Valmistelija: Ympäristötarkastaja Elsi Hietaranta, p. 044 7865 650

Asian käsittelystä peritään teknisen lautakunnan hy­väk­sy­män maa-ainestaksan mukaisesti 450,00 €.

Päätösehdotus

Kihniön tekninen lautakunta määrää YSL 175 §:n nojalla toiminnanharjoittajan täyttämään seuraavat päävelvoitteet:

Päävelvoite 1: Maanrakennus K Viitaharju Oy:n tulee toimittaa 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista seuraavat pyydetyt tiedot:Luvan edellyttämä selvitys sopimuksesta yksityistien käytöstä.

Perustelut: Yhteisluvan lupamääräys 30”Maa-ainesluvan hakijan on yksityistielain mukaan sovittava yksityisteiden käytöstä sekä kunnossapidosta ja esitettävä tästä selvitys luvan antajalle ennen ottamistoiminnan aloittamista. Maa-ainesluvan haltijan on huomioitava yksityistielain (560/2018) mukaiset velvoitteet”.

Yksityistielain (560/2018) 28 §:n mukaan muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuva yksityistien käyttäminen säännöllisiin ja tilapäisiin kuljetuksiin, säännölliseen kulkemiseen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävän toimintaan on luvanvaraista.

Lupa 1 momentissa tarkoitettuun tienkäyttöön voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. Toistaiseksi annettu lupa voidaan peruuttaa. Määräaikainen lupa voidaan peruuttaa, jos lupaehtoja ei noudateta tai käyttömaksua makseta.

Luvanvaraisesta tien käytöstä on suoritettava korvauksena käyttömaksu, jollei muuta sovita. Joka 1 momentin vastaisesti käyttää tietä, on velvollinen vaadittaessa suorittamaan tien käytöstä käyttömaksun.

Luvan 1 momentissa tarkoitettuun säännölliseen tienkäyttöön antaa tiekunta, tai, jos sellaista ei ole perustettu, tieosakkaat. Luvan tilapäiseen tienkäyttöön voi antaa myös tiekunnan toimitsijamies tai hoitokunta taikka tieosakas, jos tiekuntaa ei ole perustettu. Jos muulla kuin tieosakkaalla on välttämätön tarve käyttää tietä, eikä hänelle myönnetä siihen lupaa, lupa voidaan kuitenkin myöntää yksityistietoimituksessa.

Päävelvoite 2: Kihniön tekninen lautakunta kieltää Maanrakennus K Viitaharju Oy:tä jatkamasta ja toistamasta lupamääräysten 1-2, 6-7, 19 ja 30 vastaista menettelyä sekä määrää palauttamaan louhosalue yhteisluvan mukaiseen tilaan 20.5.2024 mennessä. Toiminnassa tulee noudattaa toiminnalle myönnettyä yhteislupaa ja sen lupamääräyksiä.

Perustelut: Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 175 §”Valvontaviranomainen voi:1) kieltää sitä, joka rikkoo tätä lakia taikka sen nojalla annettua säännöstä tai määräystä, jatkamasta tai toistamasta säännöksen tai määräyksen vastaista menettelyä taikka määrätä asianomaisen täyttämään muulla tavoin velvollisuutensa;2) määrätä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla menetellyt palauttamaan ympäristö ennalleen tai poistamaan rikkomuksesta ympäristölle aiheutunut haitta”

Maanrakennus K Viitaharju Oy on toistuvasti laiminlyönyt yhteisluvan lupamääräyksiä 1, 7, 19 ja 30 ja kehotuksia on jouduttu antamaan useita. Kehotusten mukaisia toimenpiteitä ei ole suurelta osin noudatettu annettuihin määräaikoihin mennessä.

Selityksen huomioiminenValvontaa on kuvattu tässä päätöksessä, ja siitä käy ilmi asiassa annettujen kehotusten määrä sekä niihin reagointi. Valvonnassa on tullut useina vuosina ilmi lupamääräysten vastaista toimintaa. Kyseessä on lakisääteinen valvonta.

Asetettava uhkasakkoTekninen lautakunta asettaa päävelvoitteiden 1 ja 2 noudattamisen tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Päävelvoitteen 1 kiinteän peruserän suuruus on 2000 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden ja päävelvoitteen 2 kiinteän peruserän suuruus on 4000 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden.

Mikäli velvoitteita ei ole noudatettu määräaikaan mennessä, määrätään uhkasakon lisäerinä jokaiselta määräajan jälkeen alkavalta lisäkuukaudelta 1000 euroa noudattamatonta päävelvoitetta kohden.

Perusteet uhkasakolleYmpäristönsuojelulaki (527/2014) 179 §”Jos tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen on asian laatu huomioon ottaen kehotettava lopettamaan säännösten tai määräysten vastainen menettely ja ryhdyttävä toimiin 175 ja 176 §:ssä tarkoitetun hallintopakkoasian vireille saattamiseksi.

Valvontaviranomaisen on valvottava, että kehotusta ja hallintopakkoasiassa annettua kieltoa tai määräystä noudatetaan.”

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1, 6-9, 10, 18, 19, 22-24 §:tMaanrakennus K Viitaharju Oy:tä on kuultu kehotusten laiminlyönnistä ja varattu tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Vastineessa ei ole tuotu esiin, miksi sopimusta yksityistien käytöstä ei ole toimitettu useiden vuosien aikana. Vastineesta ei myöskään käy ilmi, miksi kiinteistön ja ottoalueen rajoja sekä korkeusmerkintöjä ole merkitty näkyvästi pysyviin kohteisiin ennen toiminnan aloittamista, jotta oton laajuutta ja syvyyttä olisi mahdollista seurata työskentelyn aikana. Liian syvälle ja lähelle naapurin rajaa edenneen oton täyttämiseen on annettu vuosi lisäaikaa, mutta toimenpiteitä ei ole siitä huolimatta hoidettu.Annetussa selityksessä ei ole tuotu esiin seikkoja, joiden johdosta kehotuksia voitaisiin kokonaisuutena katsoa noudatetun tai asian käsittely voitaisiin katsoa päätettävän. Niiltä osin, kuin kehotuksia on noudatettu, on asia kirjattu tarkastusmuistioihin ja jätetty määräyksen ulkopuolelle.

Maanrakennus K Viitaharju Oy:llä on oikeudellinen ja tosiasiallinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitteita. Uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettu huomioon päävelvoitteiden laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten lupamääräysten rikkomisen toistuminen ja kehotuksen määräaikojen laiminlyönti.

Mikäli päävelvoitteita ei ole noudatettu voi tekninen lautakunta uhkasakkolain 10 §:n mukaisesti tuomita uhkasakot maksettavaksi.Mikäli päävelvoitteet 1 ja 2 on määräaikaan mennessä täytetty, raukeaa uhkasakkomenettely niiden osalta.

Kiinteistön omistaja velvoitetaan ilmoittamaan mahdolliselle uudelle kiinteistönomistajalle kiinteistöön liittyvästä hallintopakkotilanteesta.Lisäksi kiinteistön omistajan on ilmoitettava tekniselle lautakunnalle, mikäli kiinteistön omistaja vaihtuu.

Ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa Maanmittauslaitokselle uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti kiinteistöä Männikkö RN:o 250-407-1-79 koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Maanrakennus K.Viitaharju Oy
§ 22 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asuinrakennus

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 2550 m2:n suuruinen kiinteistö, jonka kiinteistötunnus on 250-407-9-63. Lisäksi rakennuspaikalla olemassa oleva saunarakennus sijoittuu osin vieressä olevan kiinteistön 250-407-9-74 osalle. Kokonaisuuteen kuuluva vanha vaja sijoittuu rakennuspaikan toisella puolella olevan kiinteistön 250-407-9-65 alueelle. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoo-järveen noin 95 metrin matkalla. Kiinteistön nimi on Kesäkallio. Viereiset kiinteistöt ovat Mustikkaranta ja Keltakoto.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitettytoimenpide ja perustelut:

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavan mukaiselle rakennusoikeuden ylittämiselle.

Hakija haluaa purkaa tontilta vanhan vapaa-ajanrakennuksen 50 m2 ja rakentaa tilalle uuden 165 m2 kokoisen vapaa-ajanrakennuksen sekä myöhemmässä vaiheessa talousrakennuksen 60 m2. Hakija on esittänyt halunsa käynnistää rakentamispaikalla ranta-asemakaavan muuttamisen vakituiseksi asuinrakennuksen rakennuspaikaksi (AO). Tässä yhteydessä kiinteistöt Mustikkaranta 250-407-9-74, Kesäkallio 250-407-9-63 ja Keltakoto 250-407-9-65 yhdistetään yhdeksi kiinteistöksi. Tällöin kiinteistöjen yhteispinta-ala olisi 5180 m2.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee jo aiemmin rakennettu vapaa-ajanrakennus 50 m2.

Lisäksi rakennuspaikalla on sauna 25 m2.Lisäksi kiinteistöllä on pieni vaja, jota ei ole merkitty rakennusrekisteriin.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa oleva Soisenlahden rantakaava. Tontti sijoittua RA2-kortteliin eli loma-asuntojen korttelialueelle. Voimassa olevassa ranta-asemakaavassa nykyinen vapaa-ajanrakennuksen rakennusalue on osoitettu noin 15 metrin päähän rannasta. Muun rakennuksen, kuten saunan, tulee sijaita vähintään 10 metrin päässä rantaviivasta.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-9-121 , 250-407-9-60,250-407-9-66 ja 250-407-9-87.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalle on vuonna 1974 rakennettu vapaa-ajanrakennus ja 1997 saunarakennus. Hakija purkaisi vanhan vapaa-ajanrakennuksen ja rakentaisi samalle paikalle uuden vapaa-ajanrakennuksen 165 m2 poikkeamisluvalla. Hakijan tarkoituksena on käynnistää rakennuspaikalla ranta-asemakaavan muutos siten, että nykyinen vapaa-ajanrakennustontti (RA2) muutetaan vakituisen asuinrakennuksen rakennuspaikaksi (AO), jossa rakennuspaikalle osoitetaan myös täydentävää rakentamista esim. autotalli/talousrakennus noin 60 m2. Käynnistettävällä ranta-asemakaavan muutoksella tavoitellaan yhteensä noin 250 m2 rakennusoikeutta tulevalle AO-tontille. Uusi vapaa-ajanrakennus muutetaan asemakaavamuutoksen jälkeen vakituiseksi asuinrakennukseksi. Hakijan tarkoituksena on muuttaa pysyvästi rakennuspaikalle asumaan.

Alueella on voimassa oleva Soisenlahden ranta-asemakaava ja Soisenlahden ranta-asemakaavan muutos-ja laajennus. Kyseisen RA-tontin nykyinen kokonaisrakennusoikeus on yhteensä 100 m2, joka sisältää vapaa-ajanrakennuksen, saunarakennuksen ja tarvittavat talousrakennukset. Erillinen saunarakennuksen koko saa olla enintään 20 m2.

Perusteena poikkeamisluvalle on hakijan tavoite pysyvälle asumiselle rakennuspaikalla, jolloin vapaa-ajan asumiseen tarkoitettu mitoitus ja toiminnot eivät riitä täyttämään pysyvän asumisen toiminnallisia ja mitoituksellisia vaatimuksia. Perusteluna poikkeamisluvan hakemisella on myös hakijan tavoite käynnistää hanke jo kuluvan kevään 2024 aikana.

Kaavamuutosprosessi käynnistetään ennen rakennusluvan käsittelyä poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen. Uusi vapaa-ajan rakennus sijoittuisi noin 20 metrin päähän rantaviivasta osin vanhan vapaa-ajanrakennuksen paikalle. Maastollisesti uusi vapaa-ajanrakennus sijoittuisi vesirajan ja vapaa-ajanrakennuksen välissä olevan rantatöyrään taakse, jolloin rakennus mukautuu rantamaisemaan. Rakennuksen ulkoväritys on tumma.

Poikkeaminen ei johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö –tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkemisluvan myöntämisen ehtona on, että hakija käynnistää rakennuspaikalla ranta-asemakaavan muutoksen ennen poikkeamislupaa vastaavan rakennusluvan myöntämistä. Uusi vapaa-ajanrakennus tulee sijoittaa vähintään 20 metrin päähän rannasta. Rakennuksen yleisilmeen tulee olla tumma ja rakennus tulee sovittaa rantamaisemaan siten, että se ei häiritsevästi erotu rantamaisemassa. Asemakaavamuutoksen jälkeen vapaa-ajanrakennus tulee rakennusluvalla muuttaa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisesti asuinrakennukseksi. Poikkeamislupa on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 23 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2023

Lautakunnan on laadittava toiminnastaan kertomus kultakin kalenterivuodelta. Teknisen lautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023 liitteenä.

Liite 1 Teknisen lautakunnan toimintakertomus 2023

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen toimintakertomuksen vuodelta 2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
Liitteet
§ 24 Ajankohtaisasiat

Tekninen johtaja esittelee ajankohtaisia ja meneillään olevia asioita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Asian kokouskäsittely

Sovittiin seuraava kokous ke 20.3.2024.

Lautakunta kävi tutustumassa remontoituihin paloaseman tiloihin.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
tekninen johtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Aho Timo Tarkastajat
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja