Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

25.9.2023

#4016

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2 / 2023
Kokouspäivä 25.9.2023
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:30
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 25.9.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 26.9.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 102 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 104 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 20.9.2023. Kokouskutsu on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Jari Alkkiomäki ja Arsi Haapamäki. Pöytäkirja tarkastetaan 25.9.2023 ja pidetään nähtävänä 26.9.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 20 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2023 mukaan
Edeltävä kohta § 122 Talouden toteutumisen osavuosikatsaus 30.6.2023 mukaan

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti talousarvion seuranraportit toimitetaan valtuustolle puolivuosittain.

Oheisena talouden toteumat

Osastopäälliköt esittelvät asiaa kokouksessa.

Liite 1 osavuosikatsaukset

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee liitteen 1 mukaiset osavuosikatsaukset sekä talouden toteuman tietoon saatetuksi.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa.

Liitteet
§ 21 Hallintosäännön päivittäminen
Edeltävä kohta § 123 Hallintosäännön päivittäminen

Liite 2 hallintosääntö muutoksineen. Lisäykset merkitty punaisella, poistot yliviivattu.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön muutokset liitteen 2 mukaisena.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Hallintokunnat
Liitteet
§ 22 Lausunnot tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa
Edeltävä kohta § 125 Lausunnot kunnanhallitukselle tarkastuslautakunnan huomioista arviointikertomuksessa

Sivistyslautakunta 24.8.2023 § 60

Kihniön kunnan tarkastuslautakunta toteaa vuoden 2022 arviointikertomuksessaan, että

Varhaiskasvatuksen vuositavoitteet perustuvat kuntastrategiaan ja ovat tarkoituksenmukaisia.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että työhyvinvointikyselyitä tehdään suunnitelmallisesti ja että niiden tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.

Hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumisen arviointiin vaikuttaa keskeisesti se millä tavoin kyseiset tavoitteet on päätetty talousarviossa.

Edelliset työhyvinvointikyselyt on tehty vuosina 2018 ja 2019. Viime vuoden tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on ollut huomiona, että työhyvinvointia kartoitetaan säännöllisesti ja että selvityksen tuloksia myös hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Tavoitteeksi on asetettu työhyvinvointikyselyn toteuttaminen. Koko kunnan henkilöstölle on toteutettu työhyvinvointikysely keväällä 2023.

Sivistyslautakunta toteaa tarkastuslautakunnan tapaan, että henkilöstön työhyvinvointi on tärkeää ja säännöllisesti toteutettavat työhyvinvointikyselyt ovat olennainen osa työhyvinvoinnin kehittämistä. Kuntastrategia velvoittaa panostamaan työhyvinkyselyihin sekä kehityskeskusteluihin.

Keväällä toteutettu työhyvinvointikysely ei antanut mahdollisuutta anonyymiin vastaamiseen, jonka vuoksi osa vastauksista on saattanut olla vinoutuneita.

Laajempi koko henkilöstöä (hallintokuntien yhteinen päätös) koskeva työhyvinvointikysely toteutetaan vuoden 2024 aikana. Tähän vastataan anonyymisti. Painopisteet tulevat olemaan psyykkisissä ja sosiaalisissa tekijöissä.

Sivistyslautakunta pitää myös tärkeänä, että saatujen tulosten pohjalta tehdään toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Kuntastrategia velvoittaa seuraamaan ja tukemaan aktiivisesti työhyvinvoinnin kehittymistä. Toimenpiteiden avulla tähdätään siihen, että Kihniön kunnasta tulee vetovoimainen työnantaja. Sivistyslautakunta näkee tärkeänä, että henkilökunnan työhyvinvointiin panostetaan, jotta myös jatkossa sivistystoimen henkilökunta on osaavaa ja ammattitaitoista.


Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto käsittelee ja merkitsee tiedoksi kunnnahallituksen antaman selvityksen vuoden 2022 arviointikertomuksessa esille tuoduista havainnoista.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Osastopäälliköt esittelivät asiaa kokouksessa.

§ 23 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon
Edeltävä kohta § 129 Määrärahamuutokset vuoden 2023 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanhallituksen esittämät muutokset investointeihin kuluvan vuoden talousarviossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Tiedoksi Taloustoimisto, hallintokunnat
§ 24 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Kunnanvaltuuston seuraava kokous pidetään 30.10.2023

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Alkkiomäki Jari 3. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Alkkiomäki Jari Tarkastajat
Haapamäki Arsi Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Jytilä Kirsi Osallistujat
Kärkelä Pilvi Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Niemelä Matti Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat