Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta

21.2.2019

#399

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2019
Kokouspäivä 21.2.2019
Kokouksen alkuaika 17:00
Kokouksen päättymisaika 19:15
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 22.2.2019
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kunnan tietoverkossa
Aika 22.02.2019 alkaen
Allekirjoittajan nimi Satu Alajärvi
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Markus Koivisto ja Jari Koskinen. Pöytäkirja tarkastetaan 22.2.2019 ja pidetään nähtävänä kunnan tietoverkossa 22.2.2019 alkaen.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markus Koivisto ja Jari Koskinen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 3 Teknisen lautakunnan kokousajat ja koollekutsuminen vuonna 2019

Kihniön kunnan hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Edellä mainitusta 4 päivän ajasta voidaan poiketa asian kiireellisyyden niin vaatiessa toimielimen enemmistön suostumuksella (hallintosääntö 130 §).

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.


Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa ja pääsääntöinen kokouspäivä on keskiviikko. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kunnanviraston kokoushuone. Kokoukset alkavat kello 17.00.

Kokouskutsuna toimitetaan esityslista, joka lähetetään vähintään neljä päivää ennen kokousta toimitus- ja kokouspäivä mukaan lukien. Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää myös sähköpostilla.

Kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan kutsua myös koolle puhelimitse tai sähköpostilla.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 4 Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjojen tarkastus ja nähtävillä pito

Kihniön kunnan hallintosäännön (150 §) mukaan: ”Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.Puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkastajat voivat ilmoittaa myös sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä, jolloin pöytäkirja varmennetaan allekirjoituksilla myöhemmin. Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä muutoksenhakukiellot”.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle: ”Toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä”.

Päätösehdotus

Teknisen lautakunnan kokouspöytäkirjat tarkastaa kussakin kokouksessa erikseen valittavat kaksi pöytäkirjantarkastajaa viimeistään esityslistaan merkittyyn nähtävilläolopäivään mennessä.

Kokouspöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävillä kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 5 Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvio- ja taloussuunnitelman mukaan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävien hoitamista varten.

Asianomainen hallintokunta jakaa tehtäväkokonaisuudelle annetun määrärahan käyttösuunnitelmassaan edelleen vastuuyksiköille ja kustannuspaikoille meno- ja tulolajitarkkuudella.

Liite nro 1: Meno- ja tulolajitarkkuudella tehty ehdotus talousarvion käyttösuunnitelmaksi vuodelle 2019.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2019. Käyttösuunnitelmaan voidaan talousarviovuoden kuluessa tehdä tarpeellisia muutoksia.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 6 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 30.11.2018

Teknisen lautakunnan menojen toteutumaprosentti on 85,5 ja tulojen toteutumaprosentti on 88,9.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumaraportin 1.1.-30.11.2018 tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 7 Lausuntopyyntö, Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma

Kihniön kunnanhallitus on kokouksessaan 28.1.2019 (3 §) tutustunut Pro Agrian Länsi-Suomi ry:n tekemään Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelmaan ja siihen liittyneeseen selvitystyöhön. Kunnanhallitus on myös päättänyt pyytää edellä mainituista lausunnon sekä sivistys- että tekniseltä lautakunnalta.

Tekninen lautakunta lausuu toimialansa mukaisesti suunnitelmasta ja selvityksestä seuraavaa:

Selvitystyössä on laajasti osallistettu eri-ikäisiä kuntalaisia sekä vapaa-ajan asukkaita, mikä oli yhtenä lähtökohtana selvitystyössä, ja eräs kuntastrategian teemoista. Tällaista toimintatapaa tulee jatkossakin suosia, näin madalletaan kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden kynnystä osallistua kunnalliseen päätöksentekoon ja oman ympäristön kehittämiseen.

Yleissuunnitelmassa on otettu kantaa niin kylänraitin (Kihniöntien) varrella oleviin rakennuksiin, maisemaan kuin tie- ja yleisiin alueisiinkin. Suunnitelmassa on hyvin erotettu yksityinen ja kunnan maan- ja kiinteistönomistus, jolloin toimenpide-ehdotukset kohdistuvat oikeille tahoille. Osa kunnan hallinnoimille alueille esitetyistä kehittämisehdotuksista ovat toteutettavissa kohtuullisilla kustannuksilla (penkit, roska-astia, istutukset) kun taas toiset vaativat enemmän hankesuunnittelua ja taloudellista resursointia kuten esimerkiksi koulun piha-alue.

OP-Perhepuiston kehittäminen

Kunnassa on tällä hetkellä kaksi yleistä uimarantaa, Aitolahden uimaranta ja Pyhäniemen uimaranta. Näistä varsinkin Pyhäniemen uimaranta on erittäin suosittu, tarjoten myös erilaisia ranta-aktiviteetteja käyttäjille.

Yleissuunnitelmassa on ehdotettu uutta uimarantaa OP-Perhepuiston rantaan. Ranta olisi sijainniltaan erinomainen mutta Sulkuejärvi itsessään ei houkuttele uimaan veden sameuden ja rannan lettoisuuden vuoksi. Lisäksi uimarannan rakentaminen lasten leikkipaikan yhteyteen aiheuttaa turvallisuusriskin. Edellä mainitut seikat huomioiden rantaan ei tulisi rakentaa uimarantaa, vaan kehittää ranta-aluetta muulla tavoin esimerkiksi rakentamalla laituri penkkeineen tms.

Torialue

Kunnan virallisen torialueen ympäristö Prunnintiellä on erittäin vähäisellä käytöllä ja yleisilmeeltään vaatimaton. Yleissuunnitelmassa alueelle on visioitu karavaanarialue. Koska alue on keskeisellä paikalla, kaikki aluetta parantavat toimenpiteet ovat eduksi kirkonkylän raitin ehostamiseksi. Kuten suunnitelmassa oli todettu, niin tällaisen hankkeen eteenpäin viemiseksi hankkeelle tulee löytää taho, joka ottaa siitä vetovastuun.

Tiealue

Kihniöntie jalkakäytävineen on Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnoimaa tiealuetta, joten suunnittelun aikana olisi ollut hyvä saada ELY:n kanta tieympäristöön suunniteltuihin toimenpiteisiin. Tiealueella tehtäviin toimenpiteisiin tulee aina olla ELY:n lupa.

Liite nro 2: Kihniön kirkonkylän raitin kehittämisen yleissuunnitelma

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa edellä olevan lausunnon kunnanhallitukselle.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 8 Poikkeamislupahakemus, Hyväkkä

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 3100m2:n suuruinen, jonka kiinteistötunnus on 250-407-2-125. Rakennuspaikka rajoittuu Nerkoo - järveen noin 45 metrin matkalla.

Oheismateriaalina asemapiirros.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan ranta-asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ylittämiselle.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vanha vapaa-ajanrakennus 40 m2, joka on otettu käyttöön vuonna 1979.

Lisäksi rakennuspaikalla on talousrakennukset 20 m2ja 18 m2. Lisäksi vuonna 2016 rakennuspaikalle on haettu rakennuslupa 95 m2 uuden vapaa-ajanrakennuksen rakentamiselle. Vanha vapaa-ajanrakennus 40 m2 puretaan pois.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

Alueella on voimassa Kivelänniemen ranta-asemakaava, jonka mukaan rakennuspaikalle saa rakentaa 80 m2 loma-asunnon ja saunarakennuksen 20 m2. Rantakaavan määräykset kieltävät vesi-WC.n rakentamisen.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 18.10.2018.. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-407-2-124, 250-407-2-165 ja 250-407-2-47.

Naapureilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Rakennuspaikalle on 14.3.2016 myönnetty kunnanhallituksen poikkeuslupa uuden vapaa-ajanrakennuksen 95 m2 rakentamiselle. Tällöin poikkeuslupa on myönnetty rakennusoikeuden ylittämiselle. Rakennushanke on aloitettu ja hankeen kuluessa hakija on päätynyt lopputulokseen, että rakennuksen korkea tila rakennuksen toisessa päässä olisi tarkoituksen mukaisempaa rakentaa umpeen ja ottaa tila vierashuonekäyttöön. Lisäksi hakija laajentaisi rakennusta siten, että rakennuksen kylkeen rakennetaan wc-tila 3.6 m2, jonne sijoitetaan polttava kuivakäymälä. Täten rakennuksen kerrosala kasvaisi edelleen noin 6 m2 ja olisi muutoksen jälkeen yhteensä 101 m2. Rakennuspaikan yhteenlaskettu rakennettu kerrosala olisi muutosten jälkeen 139 m2. Tällöin rakennusoikeuden yhteenlaskettu ylitys rantakaavan mukaisesta sallitusta rakennusoikeudesta on 39 m2.

Suunniteltu rakentaminen ei aiheuta merkittävää muutosta jo aiemmin myönnetyn poikkeusluvan ehtoihin. Rakennuksen ulkonäkö ei merkittävästi muutu suoritettavan toimenpiteen ansioista, mutta rakennuksesta tulee toimivampi. Rakentaminen sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon –ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen


Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi. Poikkeamisen ehtona on, että edellisen poikkeamispäätöksen ehtoja noudatetaan. Wc-tilan rakentamisessa tulee noudattaa ajantasaisen jätevesiasetuksen määräyksiä ja asetuksia. Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 9 Pirkanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman päivitys

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.1.2016 (6 §) hyväksynyt Pirkanmaan pelastuslaitoksen sammutusvesisuunnitelman:

TekLa 13.1.2016, 6 §

PIRKANMAAN PELASTUSLAITOKSEN SAMMUTUSVESISUUNNITELMA

Pelastuslain (379/2011) 30 pykälä edellyttää, että pelastuslaitoksen tulee laatia sammutusvesisuunnitelma yhdessä alueen kuntien ja alueella toimivien vesihuoltolaitosten kanssa. Pelastuslaissa on myös säädetty, että vastuu sammutusveden toimittamisesta on kunnalla.

Pirkanmaan pelastuslaitos pyytää Kihniön kunnan lausuntoa sammutusvesisuunnitelmasta (versio 1.0) 29.1.2016 mennessä. Sammutusvesisuunnitelma sisältää koko Pirkanmaata koskevan yleisen osan ja Kihniötä koskevan osan liitteineen.

Esittelijä: Ehdotus:

Tekninen lautakunta toteaa, että koko Pirkanmaata koskeva osuus sammutusvesisuunnitelmasta on kattava, eikä teknisellä lautakunnalla ole siihen huomautettavaa. Suunnitelman kuntakohtaisesta osuudesta tekninen lautakunta toteaa seuraavaa:

suunniteltaessa/toteutettaessa vesijohtoverkoston laajentamista/peruskorjausta Kihniön tekninen toimi on yhteydessä Pirkanmaan pelastuslaitokseen, jotta mahdolliset palopostit ja -asemat saadaan mukaan toteutukseen

sammutusvesisuunnitelmassa esitetty luonnonvedenottopaikkojen käyttö sammutusvetenä on kunnan vesijohtoverkoston kapasiteetin huomioon ottaen erittäin varteenotettava vaihtoehto. Luonnonvedenottopaikkojen ympärivuotinen kunnossapito on kuitenkin haastavaa mm. niiden hajanaisuuden vuoksi. Seuraavat luonnonvesilähteet ovat ympärivuotisesti käytettävissä

(= tiesiltoja):

Kuruntie 794 (tie no 3350)

Isonniementie 1459 (tie no 2790)

Järvisuomentie 775 (tie no 23)

Nerkoontie 453

Lisäksi tekninen lautakunta huomioi, että kunnan pitää toimittaa pelastuslaitokselle palopostien ja luonnon vedenottopaikkojen kartat sähköiseen muotoon tallennettuna 31.12.2016 mennessä.

Sammutusvesisuunnitelman hyväksyy Kihniön kunnan puolesta tekninen lautakunta ja allekirjoittaa kunnanjohtaja ja tekninen johtaja yhdessä.

Päätös: Tekninen lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen.

Sammutusvesisuunnitelmaan on tehty lähinnä teknisluonteisia päivityksiä (mm. muokattu yhteystietoja, lisätty listaus luonnonveden ottopaikoista).

Liite nro 3 Sammutusvesisuunnitelma

Päätös tiedoksi: Aluepalomestari Jari Veija, Pirkanmaan pelastuslaitos

___________________________________________________________________________

Sammutusvesisuunnitelmaan on tehty lähinnä teknisluonteisia päivityksiä (mm. muokattu yhteystietoja, lisätty listaus luonnonveden ottopaikoista).

Liite nro 3 Sammutusvesisuunnitelma

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu päivitettyyn sammutusvesisuunnitelmaan ja hyväksyy sen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Jari Veija, Pirkanmaan pelastuslaitos
§ 10 Vastinepyyntö, Vaasan HaO: Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Kihniö ja Parkano

Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle valitukseen VHaO dnro 01528/18/5115 Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Kihniö ja Parkano. Luvan hakija on Vapo Oy.

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastinetta valitukseen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 5.11.2018, nro 128/2018/1 (Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Kihniö ja Parkano, luvan hakija on Vapo Oy). Lupahakemus koskee Hakonevojen turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamista sekä laajennusalueen ympäristölupaa.

Tuotantoalueiden kokonaispinta-ala tulisi olemaan auma-alueineen yhteensä 79,9 ha. Hakonevan turvetuotantoalue sijaitsee aivan Kihniön ja Parkanon rajalla (noin 12 km Kihniön taajamasta etelään) ja koostuu kahdesta erillisestä alueesta eli Iso Hakonevasta (lohko 5) ja Vähä Hakonevasta (lohko 6). Jatkossa tuotantoalueen tuotantomäärä on keskimäärin noin 35 000 m3 jyrsinpolttoturvetta vuodessa. Jyrsinpolttoturve toimitetaan pääasiassa Tampereelle. Vuosittain tuotantoa on noin 30-50 vuorokautta tuotantokaudella toukokuusta syyskuuhun. Tuotanto päättyy hakijan arvion mukaan Iso Hakonevan alueella vuonna 2045 ja Vähä Hakonevalla vuonna 2040.

Ympäristölupahakemuksen suurimmat muutokset voimassa olevaan lupaan koskevat kuivatusvesien johtamista. Iso Hakonevan kuivatusvedet tullaan jatkossa johtamaan kokonaisuudessaan laskuojaa pitkin Lylyjärveen, kun aiemmin kuivatusvedet on johdettu laskuojaa pitkin Vähä Hirvijärven luomaan ja edelleen Hirvijokea pitkin Nerkoojärveen ja eteläosan vedet Lylynjärveen. Vähä Hakonevan vedet johdetaan laskuojan 3 kautta metsäojia pitkin Haukkaluomaan ja edelleen Lehmiluoman kautta Linnanjärveen.

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 Hakonevan tuotantoalueet sijaitsevat turvetuotannon kannalta tärkeällä alueella, kaavamerkintänä EO/t. Karttatarkastelun perusteella matkaa lähimpään rakennukseen on noin 300 m. Asuinrakennuksia ei sijaitse alle 500 metrin päässä tuotantoalueesta. Kasvillisuusselvityksen mukaan Iso Hakonevan laajennusalue on monin paikoin turvekankaaksi edennyttä muuttumaa tai luonnontilansa menettänyttä muuttumaa, jonka luonnontilaluokka on 0. Vähä Hakonevan laajennusalue on osittain ojitettua suota ja luonnontilaluokka on 1.

Lupahakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan luettavissa aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta: https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?...

Oheismateriaalina vastinepyyntö ja valitukset.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan valmisteleman vastineen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 11 Lausuntopyyntö, Pirkanmaan ELY-keskus: Iso Perinevan vesistötarkkailusuunnitelma

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää Kihniön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Iso Perinevan vesistötarkkailusuunnitelmasta 14.3.2019 mennessä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 13.9.2018 ympäristöluvan Iso Perinevan turvetuotantoalueelle (LSSAVI 101/2018/1, https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1276028). Lupapäätöksen mukaan luvanhaltijan on tarkkailtava toiminnan vesistövaikutuksia Pirkanmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla ja vaikutuksia kalatalouteen Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla.

Iso Perinevan tuotantoalueen pinta-ala auma-alueineen on noin 14 ha ja tuotantoalue sijaitsee Kihniön kunnassa noin 7 km kuntakeskuksesta luoteeseen. Tuotantoaluetta ympäröivät alueet ovat metsätalouskäytössä. Tuotantoalueen vesienkäsittelyrakenteita ovat sarkaojien lietesyvennykset lietteenpidättimineen, virtaamansäätöpato, laskeutusallas ja ojitettu pintavalutuskenttä. Kuivatusvedet käsitellään ympärivuotisesti pintavalutuskentällä. Tuotantoalue on erotettu ympäristön valumavesistä

ympärysojilla. Käyttö- ja päästötarkkailua toteutetaan ympäristölupapäätöksen liitteen 3 suunnitelman mukaisesti. Iso Perinevan kuivatusvedet johdetaan laskuojaa ja edelleen metsä- ja pelto-ojia pitkin noin 2,8 km Iso Kokonlampeen, josta edelleen noin 8,5 km Kihniön Vääräjokea pitkin Kankarinjärveen.

Iso Perineva sijaitsee Kokemäenjoen vesistöalueen Vääräjoen valuma-alueella (35.536). Vääräjoen

valuma-alueelle johdetaan kuivatusvesiä Iso Perinevan lisäksi Sydänmaan turvetuotantoalueen lohkoilta 1, 2A, 2B ja 6. Iso Perinevan ja Sydänmaannevan tuotantoalueiden yhteispinta-ala on 3,8 % Vääräjoen valuma-alueen pinta-alasta (24,65 km2).

Iso Kokonlampi on humuspitoinen ja lievästi rehevä/rehevä lampi. Lammen pinta-ala on 4,2 ha ja veden laatu yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan tyydyttävää (luokka III). Lammen vesi on lievästi hapanta (pH noin 5,9). Vääräjoki kuuluu suuriin kangasmaisiin jokiin ja sen ekologinen tila on arvioitu 2016 luokittelukierroksella hyväksi. Vääräjoen vesi on keskimäärin runsashumuksista, lievästi hapanta, rautapitoista ja ravinnepitoisuuksien perusteella rehevää. Kiintoainepitoisuudet ovat olleet ajoittain koholla. Kankarinjärvi on tyypiltään matala runsashumuksinen järvi, jonka ekologinen tila oli 2016 arvion mukaan hyvä. Vuosien 2010-2018 vedenlaatutulosten mukaan Kankarinjärven pintaveden keskimääräiset kokonaisfosfori ja –typpipitoisuudet ovat reheville vesille ominaisia, vesi on lievästi hapanta pintavesille tyypilliseen tapaan ja kiintoainepitoisuus pääosin alhainen. Keskimääräiset rauta- ja CODM:n -pitoisuudet viittaavat runsaaseen humuspitoisuuteen. Pohjanläheisessä vedessä on ajoittain esiintynyt happivajetta sekä kohonneita kokonaisfosfori- ja rautapitoisuuksia.

Vesistötarkkailua suoritetaan kahdelta näytepisteeltä, ennen kuivatusvesien laskua ja niiden jälkeen ja näytteet otetaan kolme kertaa vuodessa: huhti−toukokuussa, elo–syyskuussa ja lokakuussa.

Perinevan turvetuotantoalueen kalataloudellista tarkkailua on esitetty toteutettavaksi Vääräjoessa tehtävin sähkökoekalastuksin yhdellä koealalla aluksi kertaluonteisesti vuonna 2019. Mikäli joesta ei tuolloin saada saaliiksi virtavesille tyypillisiä kalalajeja, kuten lohikaloja, kivisimppua tai madetta, sähkökoekalastuksia ei enää myöhemmin toisteta. Muutoin sähkökoekalastukset toistetaan seuraavan kerran vuonna 2021 ja sen jälkeen aina kolmen vuoden välein (v. 2024, 2027, jne.).

Valmistelija ympäristötarkastaja Meri Koskinen

Liite nro 4 Lausuntopyyntö

Liite nro 5 Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmaPäätösehdotus

Kihniön tekninen lautakunta toteaa Iso Perinevan turvetuotantoalueen vesistö- ja kalataloustarkkailuohjelmasta, että siinä on huomioitu alapuolinen vesistö ja sen tila, vesistön käyttö ja luonnonsuojelulliset arvot, minkä vuoksi teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa tarkkailuohjelmasta.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 12 Teknisen johtajan ajankohtaisasiat
 • Yksityistielain uudistus
 • Maakuntien tilakeskuksen alustava vuokralaskelma (sähköposti 16.1.2019)
 • Pirkanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2019 (sähköposti 11.2.2019)
 • Pirkanmaan Pelastuslaitos/ pelastusjohtajan päätös piirinuohoussopimusten päättämisestä (sähköposti 12.2.2019)
 • Granlund Manager-ohjelmiston käyttöönotto
 • kunnan vuokra-asuntotilanne
 • kunnan uusien kotisivujen käyttöönotto
 • Kihniön hakeosuuskunnan esitys hinnankorotuksesta (sähköposti 14.2.2019)
  • Keskusteltiin esityksestä ja sovittiin, että tekninen johtaja selvittää asiaa ja tuo asian lautakunnan hyväksyttäväksi
 • Pirkanmaan ELY: Siltojen kuntotarkastukset Kihniössä
 • Kihniöntien ajorata ja jalkakäytävät päällystetään kesällä 2019
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käy asioista tarvittavan keskustelun ja merkitsee asiat tiedokseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 13 Jäsenen nimeäminen Kihniön lapsi- ja perheasiainneuvostoon toimikaudelle 2017-2021

Lapsi- ja perheasianneuvosto on Kihniön kunnassa toimiva vapaaehtoinen kunnanhallituksen nimeämä toimielin, joka seuraa lasten ja perheiden hyvinvointia, tekee aloitteita ja raportoi kunnanhallitukselle. Neuvosto koostuu kunnanhallituksen nimeämistä jäsenistä 1/lautakunta ja 1 yhteinen varajäsen sekä rehtori tai koulukuraattori, päiväkodinjohtaja, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, vapaa-ajanohjaaja, kirjastotoimenjohtaja, MLL yhdistys edustaja, 4H-yhdistys sekä edustajat seurakunnista.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta nimeää jäsenen lapsi- ja perheasiainneuvostoon

Päätöksen lisätiedot
Tekninen lautakunta valitsee Lapsi- ja perheasianneuvostoon Mika Korkiakosken.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 14 Muut asiat
 • rakennustarkastajan lupapäätökset 6.12.2018 – 12.2.2019 (liite nro 6)
 • teknisen johtajan viranhaltijapäätökset 8.1–6.2.2019 (liite nro 7)
 • Nuorisovaltuuston kokous 7.2.2019 (30 §),edustajien ja varaedustajien valitseminen lautakuntiin: Nuorisovaltuusto valitsee edustajansa tekniseen lautakuntaan Emilia Kärkelän ja varaedustajakseen Tiia Hylkisen
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi ja päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Ala-Katara Severi Puheenjohtaja
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Tarkastajat
Koivisto Juha Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Kärkelä Emilia Muu osallistujat
Silvennoinen Erja Muu osallistujat