Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

3.5.2023

#3709

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 3/2023
Kokouspäivä 3.5.2023
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 18:15
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.5.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 4.5.2023 alkaen
Allekirjoittajan nimi Henna Ala-Kurki
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Korkiakoski ja Mika Shemeikka. Pöytäkirja tarkastetaan 3.5.2023 ja pidetään nähtävänä 4.5.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 29 Poikkeamishakemus / vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi

Rakennuspaikka ja sen sijainti:

Rakennuspaikka on 4289 m2:n suuruinen vapaa-ajankiinteistö , jonka kiinteistötunnus on 250-401-1-40. Kiinteistö rajoittuu Naarminjärveen noin 77 metrin matkalta.

Esitetty toimenpide:

Poikkeamista haetaan olemassa olevan vapaa-ajanrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle vakituiseksi asuinpaikaksi.

Rakentamistilanne:

Rakennuspaikalla sijaitsee vapaa-ajanrakennus 109m2, joka on otettu käyttöön vuonna 2014.

Lisäksi rakennuspaikalla on saunarakennus 25 m2.

Kiellot, rajoitukset ja kaavallinen tilanne:

MRL 72 §:n mukaisesti ranta-alueita koskee erityinen suunnittelutarve rakentamisen ja muun käytön osalta. MRL 171 § mukaisen poikkeamisluvan käyttötarkoituksen muuttamiselle myöntää kunta.

Alueella ei ole voimassa olevaa kaavaa, jolloin alueen rakentamisessa noudatetaan Kihniön kunnan rakennusjärjestyksen määräyksiä ja ohjeita.

Naapureiden kuuleminen:

Naapureiden kuuleminen on suoritettu hakijan toimesta 30.11.2022. Rajanaapureina on kuultu kiinteistöjä 250-401-1-52, 250-401-1-10 ja 250-401-1-76.

Naapurilla ei ole huomautettavaa asiasta. ( MRL 133§)

Poikkeamisen edellytyksen perustelut:

MRL 171§ mukaisesti poikkeamisvalta on kunnalla.

Naarmijärven eteläpää on melko tiheään rakennettu ja sen rannoilla sijaitsee useita vapaa- ajanrakennuksia. Naapurustossa sijaitsee myös vakituisia asuinrakennuksia.

Kyseisellä vapaa-ajanrakennuksella on asuttu jo vakituisesti ympäri vuoden. Rakennuksen etäisyys Kihniön kunnan keskustan palveluista on noin 5 kilometriä ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Rakennuksen asuintilat täyttävät vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset. Myös teknisiltä vaatimuksiltaan rakennuksen voidaan katsoa täyttävän vakituisen asuinrakennuksen vaatimukset. Rakennus on liitetty vesijohtoverkostoon. Rakennuksella on oma jätevesien käsittelyjärjestelmä; harmaanvedet johdetaan 2-osaisen saostuskaivon kautta imeytyskenttään, wc-vedet johdetaan 6 m3 umpisäiliöön. Kiinteistön tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon.

Suunniteltu käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta merkittävää muutosta rakennuksen käyttöön. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa alueen maisema-arvoille eikä luonnon– ja vesiensuojelulle. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen ei myöskään johda vaikutukseltaan merkittävään rakentamiseen tai muuten aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö – tai muita vaikutuksia.

Valmistelija: rakennustarkastaja Raisa Karinsalo- Manninen

Oheismateriaalina asemapiirros.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että poikkeamiseen suostuttaisiin ja lähettää päätöksen kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi.

Poikkeamislupapäätös on voimassa 1 vuoden, jonka aikana poikkeamislupaa vastaava rakennuslupa tulee laittaa vireille. Poikkeamislupapäätös on liitettävä rakennuslupahakemukseen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 30 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen
Edeltävä kohta § 15 Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen

Luonnos Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräyksiksi oli nähtävillä kunnan kotisivuilla 20.3.-25.4.2023 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Määräyksistä pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnot. Sastamalan kaupungin terveydensuojeluviranomainen ilmoitti lausuntonaan 25.4.2023, että sillä ei ole huomautettavaa ympäristönsuojelumääräyksistä.

Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti 25.4.2023 lähettämässä lausunnossaan tarkennuksia erityisesti määräysten 21 §:ään, missä määrätään jätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä. ELY-keskus esitti määräyksiin MARA-asetuksen mukaisia tarkennuksia hyödynnettäviin jätejakeisiin sekä mm. jätteiden kerrospaksuuksiin ja palakokoon. Muutosehdotukset on viety ympäristönsuojelumääräysehdotukseen.

Lisäksi ELY-keskus esitti maalämpökaivojen osalta tarkennusta, joka edellyttäisi pohjavesialueen kaivojen osalta vesilain mukaisen luvan arviointia ennen rakentamista. Muutosesitys on viety määräyksiin ohjaamaan maalämpökaivon rakentamista.

Kolmantena kohtana ELY-keskus esitti lisäyksiä maatalouden vesiensuojeluun. Lausunnossa esitettiin määräyksiä ulkoilualueiden sekä ulkotarhojen ja ratsastuskenttien lannan keräykseen ja etäisyyksiin suhteessa vesistöihin ja valtaojiin. Vähäisen ja vähenevän maatalouden vuoksi näitä ei ole katsottu tarpeelliseksi viedä määräyksiin, vaan niihin vaikutetaan ohjauksella.

Liitteet:

- ELY-keskuksen lausunto

- Ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi ja määräysten perusteluiksi

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

1. Hyväksyä ELY-keskuksen lausunnon johdosta tehdyt tarkennukset ympäristönsuojelumääräyksiin oheisaineistona seuraavan ehdotuksen mukaisesti ja

2. Esittää Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi siten, että määräykset astuvat voimaan 1.10.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto
Liitteet
§ 31 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2023

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 1.2.2017 (8 §) päättänyt yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot ja kunnossapitoluokat on päivitetty vuonna 2018.

Uuden yksityistielain (84 §) mukaan kunta voi avustaa vain sellaisia yksityisteitä, joiden hoitoa varten on perustettu tiehoitokunta ja joiden tiedot on ilmoitettu Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja tien käytön rajoitukset on ilmoitettu kansalliseen tie- ja katuverkon järjestelmään (digiroad).

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset olivat haettavissa ajalla 8.2. - 31.3.2023. Avustushaun alkamisesta ilmoitettiin Ylä-Satakunta-lehdessä ja kunnan kotisivulla. Määräaikaan mennessä saatiin 47 avustushakemusta.

Oheismateriaalina avustusta anoneet yksityistiet ja avustusmäärät.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa yksityistieavustukset avustusta hakeneiden ja ehdot täyttävien yksityisteiden osalta oheisen taulukon mukaisesti niin, että avustusten kokonaismäärä on 37 592,16 euroa.

Asian kokouskäsittely

Maksutaulukko tarkastetaan.

Esteellisyys Timo Aho, Erja Silvennoinen
Päätöksen lisätiedot

Timo Aho ja Erja Silvennoinen esittivät esteellisyytensä asiaan ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tekninen lautakunta päätti tarkistuttaa maksutaulukon ja sen jälkeen avustukset laitetaan maksuun.

§ 32 Kihniö Geopark Aitoneva-Käskyvuori maastoreitin pitkospuiden rakentaminen

Talousarviossa vuodelle 2022 on osoitettu 54.600 euroa investointimääräraha Kihniö Geopark Aitoneva-Käskyvuori maastoliikuntareitin rakentamiseen.

Reitin tarkoituksena on tuoda Kihniön ainutlaatuiset luontokohteet kaikkien tavoitettavaksi helpommin ja ympäristöystävällisemmin. Reittiä pitkin liikkuja pääsee ihailemaan kaikkia Kihniön Geopark -kohteita samalla kertaa, sillä reitti kulkee Pyhäniemestä Aitonevan kautta Käskyvuoreen ja sieltä takaisin Pyhäniemeen.

Reitti Pyhäniemi-Aitoneva-Käskyvuori toteutetaan pääasiassa olemassa olevalle moottorikelkkareitille. Hankkeen avulla reitin haastavat osuudet, kuten suot halkovat reittiosuudet parannetaan pitkospuilla, jotka mahdollistavat reitillä liikkumisen sulan maan aikaan.

Kesäaikaan reitillä liikutaan pelkästään lihasvoimin ja moottorikäyttöiset ajoneuvot on kielletty. Pääasialliset liikkumistavat ovat pyöräily ja kävely. Talvisin reitti suljetaan retkeilyltä ja reitti on ainoastaan moottorikelkkailukäytössä.

Liikuntatoimi on selvittänyt sopimusasiat maanomistajien kanssa. Pitkospuuosuudet on tarkoitus rakentaa kesän 2023 aikana. Urakan rakennuttamisesta ja valvonnasta vastaa tekninen johtaja.

Kihniön kunta / tekninen toimi on kilpailuttanut pitkospuiden asennuspalvelun niille reitin osille, jossa kulkeminen sulan maan aikaan on turvallista ainoastaan pitkospuita pitkin. Pitkospuita asennetaan reitille kolmelle alueelle.

  • Valkiaisneva, kartasta arvioitu pitkostusten tarve n. 950 jm
  • Iso Keisarijärvi, kartasta arvioitu pitkostusten tarve n. 700 jm
  • Myllynkivisalo, kartasta arvioitu pitkostusten tarve n. 500 jm

Hankinnan ennakoitu arvo ei ylitä hankintalain mukaista kansallista kynnysarvoa. Hankintaan sovelletaan Kihniön kunnan hankintaohjetta. Koska kyseessä on epätavanomainen rakennushanke, on potentiaalisia tarjoajia selvitetty etukäteen. Tarjousaika on ollut 29.3. – 12.4.2023. Tarjous on tullut antaa tarjouspyyntöaineiston mukaisesti ja kullekin reitin osalle on pyydetty yksikköhinta pitkosten asennustyöstä €/jm. Tarjouspyynnössä annetut määrät eivät sido tilaaja, vaan työ laskutetaan toteutuneiden yksiköiden mukaisesti. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta, joista toinen on annettu vain Valkiaisnevan osuudella ja toisessa on tarjottu kaikkia kolmea osuutta.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Kihniö Geopark Aitoneva-Käskyvuori maastoliikuntareitin pitkostamiseen seuraavat urakoitsijat:

Valkiaisneva: Kihniönpoikamiesklubi ry hintaan 13,60 €/jm alv 0 %. Budjetin mukainen tavoitteellinen ja urakkasopimukseen kirjattava volyymi 950 jm.

Iso Keisarijärvi ja Myllykivisalo: West Nature Oy hintaan 30,00 €/jm 0 %. Budjetin mukainen tavoitteellinen ja urakkasopimukseen kirjattava volyymi yhteensä 850 jm.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 33 Talouden toteuma 1.1 - 28.2.2023

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 11,9 ja tulojen toteumaprosentti 8,5 %. Toiminta kate 109,3 %.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee tiedokseen talouskatsauksen ajalta 1.1. - 28.2.2023.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 34 Teknisten palvelujen palvelutuotannon vaihtoehtojen selvittäminen

Kihniön kunnassa tekniset palvelut ovat tukipalvelua, joihin kuuluu teknisen toimen hallinto, konekeskus ja laitosmiespalvelut. Teknisen hallinnon tehtävä on johtaa ja koordinoida teknisen osaston toimintaa ja koko kunnan yhteistoimintaa. Palvelut pyritään tuottamaan tehokkaasti ja joustavasti. Teknisen hallinnon henkilöstöön kuuluu tekninen johtaja ja toimistoinsinööri.

Laitosmiespalveluita on viimeisten vuosien aikana supistettu ja tällä hetkellä osastolla työskentelee kolme vakituista laitosmiestä ja kaksi osa-aikaista siivoojaa. Vuonna 2023 yksi henkilö on eläköitymässä. Riittävän ammattitaitoisen ja määrältään riittävän henkilöstön rekrytoinnista tulee huolehtia ajoissa, jotta toiminnan muutoksiin voidaan varautua, eikä eläkkeelle siirtymisistä aiheudu toiminnallisia tai taloudellisia riskejä.

Teknisten tukipalveluiden kustannukset jaetaan eri hallintokuntien kustannuspaikoille. Lisäksi laitosmiespalveluja myydään kunnan omille yhtiöille (Kihniön Vesi ja Lämpö Oy, Kiinteistö Oy Suurarinpiha, As Oy Kihuna ja As Oy Ohtolanpää) sekä Kihniön vanhustentaloyhdistys ry:lle.

Tilinpäätöksessä 2022 edellytetään, että palveluiden ulkoistamisen / osaulkoistamisen mahdollisuus kustannusvaikutuksineen tutkitaan ennen henkilökunnan rekrytoimista. Ulkoistaminen ei ole itsetarkoitus, vaan se soveltuu joskus paremmin ja joskus huonommin vallitsevaan tilanteeseen.

Teknisten tukipalveluiden haasteena on ollut henkilökunnan kriittisen vähäinen määrä tilanteessa, jossa osa palveluista tulee tuottaa 24/7/365. Riskien hallinnan kannalta on noussut esiin mm. varallaolo- ja varahenkilöjärjestelmä, jotta vähintään kriittiset toiminnot saadaan matalan tason riskin piiriin.

Varsinkin sisäisen palveluntuotannon sisällön määrittelyssä on myös ilmennyt haasteita, koska vyörytettyinä kustannuspaikoille kohdistuva kustannus ei aina vastaa todellista toteutunutta määrää. Tästä aiheutuu osin aiheetontakin kritiikkiä palvelun laatua, määrä ja hintaa kohtaan. Sisäisten teknisten palvelujen tuottamisessa tulisikin edelleen syventää tilaaja-tuottajamallia sekä määritellä palvelun sisältö tarkasti väärinkäsitysten välttämiseksi sekä teknisten palvelujen oikeamääräisen työpanos- ja osaamisresurssoinnin takaamiseksi.

Eläköitymisen myötä henkilöstöresursseista poistuu iso osa laitosprosessien tuntemusta sekä kyky tuottaa sähköasennuspalveluja omana työnä. Korvaavan henkilön rekrytoinnissa haasteeksi muodostuu aikataulut sekä työvoiman saatavuus.

Teknisten tukipalveluiden kokonaisuuden tehostamisen – palveluntuotannon hinnoittelun, volyymin, henkilöstön ja resursoinnin – hahmottamiseksi tulisi laatia selvitys, jonka yhteydessä arvioidaan vaihtoehtoiset tavat organisoida ja tuottaa palvelut. Tarkasteltavia vaihtoehtoja ovat ainakin palvelu omana tuotantona, alueellisena yhteistyönä, osittain ostopalveluna tai kokonaan ostopalveluna. Tarkastelu ulotetaan koskemaan paitsi teknisen hallintoa, laitosmiespalveluja ja konekeskusta, myös kunnan yhtiöitä ja mm. vuokratalojen mahdollista eriyttämistä omaksi yhtiökseen. Selvityksessä täsmennetään sekä kustannuspaikkakohtaista että kunnan yhtiöiden tilauskantaa ja määritetään vaihtoehtoiset tavat organisoida ja tuottaa tarvittavat palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.

Selvitystyön laadinnan koordinointi ja lähtötilanteen selvittäminen voidaan suorittaa viranhaltijatyönä. Teknillis-taloudellisissa ja juridisissa kysymyksissä on kuitenkin tarvetta konsultoida asiantuntijoita tai kokemusasiantuntijoita.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- aloittaa teknisten palvelujen palveluntuotannon vaihtoehtojen selvitystyön

- esittää kunnanvaltuustolle 10 000 euron lisämäärärahaa teknisen hallinnon kustannuspaikalle selvitystyön asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 35 Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:ssä säädetään kaavoituskatsauksesta seuraavaa:

”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (29.12.2006/1441).

Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla”.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta tutustuu kaavoituskatsaukseen ja hyväksyy sen sekä päättää asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla julkisesti nähtäville ajalle 22.5. - 30.6.2023 kunnan viralliselle ilmoitustaululle ja kunnan internetsivuille.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 36 Muut asiat
  • Veneenlaskupaikka Hirvilahdessa
  • Pyhäniemen vierasvenelaituri
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Ala-Kurki Henna Esittelijä
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Korkiakoski Mika Tarkastajat
Shemeikka Mika Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Annala Taija Varajäsenet