Valtuusto

Kunnanvaltuusto

4.3.2019

#354

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 1/2019
Kokouspäivä 4.3.2019
Kokouksen alkuaika 18:15
Kokouksen päättymisaika 19:40
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 5.3.2019
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli Toimistosihteeri
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen lähetetty 27.2.2019. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla ja virallisella ilmoitustaululla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.
Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot
Toimitettiin nimenhuuto. Paikalla oli 18 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua. Sovitun järjestyskäytännön mukaan vuorossa ovat Juha-Matti Markkola ja Leila Törmä.

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 5.3.2019 Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2019 kunnanvirastolla klo 9-15 ja kunnan verkkosivuilla. Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Juha-Matti Markkola ja Leila Törmä.
§ 3 Salomaan perinnön metsämaa-alueiden myynti / kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen

Liitteenä 1 kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto:

 • hyväksyy Petri Karvisen ja Hanna Mäenpään 108.100 euron tarjouksen Salomaan metsämaista.
 • hyväksyy liitteenä 1 olevan kauppakirjan ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan Salomaan perinnön hoitajana tekemään siihen mahdolliset teknisluonteiset korjaukset ja muutokset.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi Tarjouksen jättäneet, Vapo Oy, taloustoimisto
§ 4 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Nerkoon Höyläämö Oy

Liite 2 kauppakirjaluonnos

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto:

 • hyväksyy liitteen 2 mukaisen kauppakirjan ja
 • myöntää kunnanjohtajalle oikeuden tehdä kauppakirjaan tarvittavat teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
Tiedoksi Nerkoo Höyläämö Oy, taloustoimisto
§ 5 Selonteko valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Edeltävä kohta § 30 Selonteko vuoden 2018 valtuusto- ja kuntalaisaloitteista
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 1. Kyykystä ylös- valtuustoryhmän aloitteisiin annetut selvitykset palkkatuesta ja kuntalaisten kuulemisesta merkitään tiedoksi ja asiat katsotaan aloitteina loppuun käsitellyiksi.
 2. se merkitsee tiedoksi keskeneräisten valtuustoaloitteiden valmistelun tilanteen.

-SDP:n valtuustoryhmän aloite kierrätyksestä

-Perussuomalaisten valtuustoaloite koulutuskuntayhtymä SASKY:stä: eroamiseksi

Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.
§ 6 Eron myöntäminen Hannu Tiaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä kohta § 24 Eron myöntäminen Hannu Tiaiselle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja vapautuvan luottamusto...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Hannu Tiaiselle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
 • Hannu Tiaisen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esteellisyys Tiainen Hannu
Päätöksen lisätiedot
Hannu Tiainen ilmoitti esteellisyyteensä asian ensimmäiseen kohtaan eikä osallistunut päätöksentekoon siltä osin. Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Hannu Tiaisen tilalle valittiin Tero Pystykoski.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 7 Eron myöntäminen Tero Pystykoskelle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä kohta § 25 Eron myöntäminen Tero Pystykoskelle teknisen lautakunnan varajäsenyydestä ja luottamustoimen...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Tero Pystykoskelle myönnetään ero teknisen lautakunnan varajäsenyydestä.
 • Tero Pystykosken tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Tero Pystykosken tilalle valittiin Hannu Tiainen.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 8 Eron myöntäminen Saija Pystykoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja luottamustoimen täyttäminen
Edeltävä kohta § 26 Eron myöntäminen Saija Pystykoskelle teknisen lautakunnan jäsenyydestä ja luottamustoimen tä...
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Saija Pystykoskelle myönnetään ero teknisen lautakunnan jäsenyydestä.
 • Saija Pystykosken tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Saija Pystykosken tilalle valittiin Hanna Annala.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 9 Jaana Vierikon luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen
Edeltävä kohta § 27 Jaana Vierikon luottamustoimen päättyminen ja luottamustoimen uudelleen täyttäminen

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.

Tarkastuslautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden uuden jäsenen tulee olla nainen.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

 • Jaana Vierikon luottamustoimi katsotaan päättyneeksi tarkastuslautakunnan jäsenenä.
 • Jaana Vierikon tilalle valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Jaana Vierikon tilalle valittiin Pirjo Aho. Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko 18.52-19.00
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 10 Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan
Edeltävä kohta § 23 Varajäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti:

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sukupuolikiintiö koskee kaikkia kunnan toimielimiä lukuun ottamatta kuntien valtuustoja, jotka valitaan yleisillä vaaleilla.

Keskusvaalilautakunnan nykyinen kokoonpano huomioiden uusi varajäsen tulee olla nainen.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää valita keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätöksen lisätiedot
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Keskusvaalilautakuntaan valittiin varajäseneksi Marja Erkkilä.
Tiedoksi Valitut, palkkatoimisto
§ 11 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Valtuustolle tiedotettavat asiat voidaan kirjata tähän asiakohtaan.

Päätösehdotus

Valtuusto käy keskustelua esille tuoduista asioista ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätöksen lisätiedot
Merkitään tiedoksi: Pirkanmaan Liitto: KUTSU KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 8.4.2019 klo 9.00 Pirkanmaan liitto pyytää kuntaamme nimeämään seuraavassa valtuuston kokouksessa edustajansa Pirkanmaan kuntien edustajainkokoukseen, joka pidetään 8.4.2019 klo 9.00 Museokeskus Vapriikissa, Tampereella. Edustajainkokouksen tehtävänä on valita maakuntavaltuusto, jonka toimi-kausi kestää seuraaviin kunnallisvaaleihin. Maakuntavaltuuston voimasuhteet perustuvat kunnallisvaalien 2017 mukaisiin puolueiden voimasuhteisiin. Pirkanmaan eri puolueiden piirien edustajat kokoontuvat neuvottelemaan valittavista henkilöistä 15.3.2019. Kuntien edustajainkokous on valinnut maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet kokouksessaan 19.6.2017. Maakuntavaltuuston jäsenet ja varajäsenet valittiin normaalista poikkeavaksi toimikaudeksi v. 2017- 2018. Tämä normaalia lyhyempi toimikausi valittiin siksi, että sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa suunnitellusti, uusi maakuntavaltuusto olisi aloittanut toimikautensa viimeistään v. 2019 alussa. Valtakunnallisen uudistuksen toteutuessa suunnitellusti, haluttiin välttää tilannetta, jossa kaksi maakuntavaltuustoa olisi toiminut yhtäaikaisesti käsitellen ainakin osittain samoja asioita. Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa, joten Pirkanmaan liitossa joudutaan valitsemaan maakuntavaltuusto uudestaan jäljellä olevan kunnallisvaalikauden ajaksi. Kihniön kunnanvaltuusto on valinnut 12.6.2017 kokouksessaan toimikaudelle 2017-2021 Pirkan-maan liiton edustajain kokoukseen edustajaksi Juha-Matti Markkolan ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Severi Ala-Kataran valtuustoryhmien sopimuksen mukaisesti. Hannu Tiainen kysyi sosiaali- ja terveystoimen asioista: -Kotihoidon uudelleen järjestely -Vanhustenhoidon tila Kihniössä -Lastensuojeluyksikön tilanne Perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja Pilvi Kärkelä selvitti asioiden ja valmistelun tilaa. Kunnanjohtaja sekä valtuutetut Leila Törmä ja Leila Pusa vastasivat Tiaisen esittämiin kysymyksiin. Kokouksen alussa muistettiin kunnanjohtaja Petri Liukkua tulevasta merkkipäivästä.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Markkola Juha-Matti Tarkastajat
Törmä Leila Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Alkkiomäki Jari Osallistujat
Hellgren Jussi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kärkelä Pilvi Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivisto Markus Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Korkiakoski Mika Osallistujat
Kuusisto Kosti Osallistujat
Markkola Juha-Matti Osallistujat
Niemenmaa Nina Osallistujat
Niemi Marjo Osallistujat
Pusa Leila Osallistujat
Rahkola Jaana Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat