Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta 2021-2025

31.3.2023

#3505

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 2/2023
Kokouspäivä 31.3.2023
Kokouksen alkuaika 18:30
Kokouksen päättymisaika 19:50
Kokouspaikka Kunnanviraston kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 31.3.2023
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 3.4.2023
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mervi Alkkiomäki ja Jussi Hellgrén. Pöytäkirja tarkastetaan 31.3.2023 ja pidetään nähtävänä 3.4.2023 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 11 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyy tiistaina 28.3.2023. Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjat on tarkastettava keskusvaalilautakunnan kokouksessa siten, että perjantaina 31.3.2023 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään siinä käsitellä. Ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavasta tarkastuksesta keskusvaalilautakunta päätti 2.3.2023 pidetyssä kokouksessa.

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan tarkastetaan mm., että

- keltaisten lähetekirjeiden sisällä oleva ruskea vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää

- lähetekirjeessä on äänestäjän allekirjoitus ja vaalitoimitsijan allekirjoitus

Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos:

  • Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
  • Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
  • Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
  • Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Jos edellä mainitut huomioon ottamatta jättämisen perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä.

Kirjeäänestys on vaalilain 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaalikuoriin. Leimaaminen ja uudelleen kuoritus on tehtävä muissa kuin kuntavaaleissa ennen kuin vaalikuoret toimitetaan 64 §:n mukaisesti vaalipiirilautakunnalle ja kuntavaaleissa viimeistään vaalipäivää edeltävänä lauantaina ennen kello 15:tä.

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.

Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.

Hyväksytyt vaalikuoret pakataan sadan kappaleen nippuihin, paketoidaan ja sinetöidään odottamaan Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri vie tiedot vaalijärjestelmään ja toimittaa sinetöidyt vaalikuoret ja äänet toimitettavaksi vaalipiirilautakunnalle. Sunnuntain äänimäärät vie tuloslaskujärjestelmään keskuvaalilautakunnan sihteeri yhdessä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kanssa.


Liite 1 äänioikeutettujen määrä

Liite 2 ennakkoäänestyksen yhteenvetolista

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen ja päättää niiden hyväksymisestä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Keskusvaalilautakunnalle oli saapunut yhteensä 747 ennakkoäänestysasiakirjaa (joista 1 kirjeäänestys), jotka kaikki hyväksyttiin. Äänestysprosentiksi tuli 47,8 %.

Vaalikuoret erotettiin lähetekirjeistä ja pakattiin sadan kappaleen nippuihin, paketoitiin ja sinetöitiin sekä talletettiin seuraavana päivänä tapahtuvaa Pirkanmaan vaalipiirilautakunnalle toimittamista varten.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Kaikkonen Sirpa Puheenjohtaja
Hellgren Jussi Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Alkkiomäki Mervi Tarkastajat
Hellgren Jussi Tarkastajat
Alkkiomäki Mervi Osallistujat
Marttila Salme Osallistujat
Talasoja Timo Osallistujat