Valtuusto

Kunnanvaltuusto 2021-2025

12.12.2022

#3078

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 4/2022
Kokouspäivä 12.12.2022
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 20:20
Kokouspaikka Puumilan Taitotalo
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 12.12.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 12.12.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön mukaan 99 §:n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, jolla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla.

Esityslista kokouksessa käsiteltävistä asioista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä (hallintosääntö 93 §)

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla (Hall.sääntö 95 § ja KuntaL 94 §) ja kunnan virallisella ilmoitustaululla. Kokouksesta voidaan ilmoittaa Ylä-Satakunta lehdessä. Ilmoituksen puuttuminen paikallislehdestä ei kuitenkaan estä valtuuston kokoontumista.

Kutsu tähän valtuuston kokoukseen on esityslistoineen on toimitettu 7.12.2022. Kokouskutsu on julkaistu samana päivänä kunnan verkkosivuilla.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on paikalla.

Päätösehdotus

Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan sen jälkeen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätöksen lisätiedot

Toimitettiin nimenhuuto. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 38 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Katri Toivonen ja Leila Törmä. Pöytäkirja tarkastetaan 12.12.2022 ja pidetään nähtävänä 13.12.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 39 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2021-2025
Edeltävä kohta § 211 Laajan hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017-2020 ja hyvinvointisuunnitelman hyväksyminen vu...

Liite 1 Hyvinvointikertomus ja suunnitelma

Hyvinvointikoordinaattori esittelee asiaa kokouksessa

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että se:

  • hyväksyy liitteen 1 mukaisen Kihniön kunnan laajan hyvinvointisuunnitelman 2021- 2025 sekä
  • merkitsee tiedoksi hyvinvointikertomuksen (valtuustokauden) 2017-2020 toteutumisen
  • nimeää Kihniön kunnan ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaksi toimielimeksi sivistyslautakunnan.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

Hyvinvointikoordinaattori esitteli asiaa.

Tiedoksi Pirkanmaan hyvinvointialue, hallintokunnat
Liitteet
§ 40 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta
Edeltävä kohta § 215 Keskustan valtuustoryhmän aloite / kokeilu maksuttomasta päivähoidosta
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että:

  • Kihniön kunta suorittaa kokeilun maksuttomasta varhaiskasvatuksesta vuosien 2023 -2024 aikana.
  • sivistyslautakunta velvoitetaan suunnittelemaan maksuttoman varhaiskasvatuksen mahdollisimman kustannustehokkaan ja yleisöä tavoittavan kunnan ulkopuolisen markkinoinnin.
  • valtuustoaloite todetaan aloitteena loppuun käsitellyksi.
Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 41 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen
Edeltävä kohta § 212 Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelman hyväksyminen

Osastopäälliköt esittelevät talousarviota kokouksessa.

Liite 2 Talousarvio ja suunnitelma

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2023 ja vuosia 2024 – 2025 koskevan taloussuunnitelman.

Kunnanvaltuusto oikeuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään talousarvioasiakirjaan tarvittaessa teknisluonteisia oikaisuja ja täydennyksiä.

Päätöksen lisätiedot

Keskustelun aikana Keskustapuolueen valtuustoryhmä esitti lisäysehdotuksen talousarviokirjan sivulle 42 kohtaan kiinteistöjen hoito ja vuokraus. Lisätään kolmas kappale, joka kuuluu " Perustetaan työryhmä laatimaan kevään 2023 aikana konkreettinen suunnitelma terveyskeskuksen tilojen hyödyntämiseksi kuntalaisten tarpeiden ja yleisten palvelutarvelinjausten mukaisesti. Rahoitus suunnitelman laatimiseksi varataan teknisen toimen suunnittelumäärärahoista."

Kunnanvaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen keskustelun jälkeen.

Osastojen edustajat esittelivät hallintokuntien talousarvioehdotukset.

Liitteet
§ 42 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon
Edeltävä kohta § 214 Määrärahamuutokset vuoden 2022 talousarvioon
Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää, että esitetylle tulosalueelle tehdään seuraavat muutokset:

Kunnanhallituksen tulosalue

Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueelle (kustannuspaikka sote-ulkoistus 135.000 ja pandemia 65.000 ) varataan lisämääräraha 200.000 euroa.

Päätöksen lisätiedot

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

§ 43 Muut asiat

Valtuusto voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa, jos asian kiireellisyys tätä vaatii.

Asiaa, joka kunnanhallituksen on valmisteltava, ei saa ottaa päätettäväksi, ellei kunnanhallituksella ole ollut tilaisuutta sitä käsitellä. Tämän estämättä valtuusto voi yksimielisesti ottaa ratkaistavakseen asian, joka on kiireellinen (KunL 95 §).

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee muut asiat tiedokseen.

Päätöksen lisätiedot

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti valtuustoaloitteet:

-Valtuuston kyselytunti osaksi valtuuston kokouksia

-Exam- sähköinen tenttiminen Kihniön kirjaston tiloihin

Kunnanvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteet tiedoksi.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Markkola Juha-Matti Puheenjohtaja
Wiinamäki Petteri Varapuheenjohtaja
Pusa Leila 2. Varapuheenjohtaja
Mäkelä Kristiina Pöytäkirjanpitäjä
Toivonen Katri Tarkastajat
Törmä Leila Tarkastajat
Ala-Katara Severi Osallistujat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Jokioja Tiina Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Koivisto Juha Osallistujat
Koivistoinen Hannu Osallistujat
Niemelä Matti Osallistujat
Ojala Janne Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Toivonen Katri Osallistujat
Törmä Leila Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Varajäsenet