Kunnanhallitus 2021-2025

Puheenjohtaja
Koivistoinen Hannu
Varapuheenjohtaja
Silvennoinen Erja
Esittelijä
Liukku Petri
Pöytäkirjanpitäjä
Mäkelä Kristiina
Tarkastajat
Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Osallistujat
Ala-Katara Severi, Jytilä Kirsi, Niemenmaa Nina, Niemi Marjo, Ojala Janne, Shemeikka Mika, Toivonen Katri
Varajäsenet
Jokioja Tiina, Kivioja Antti, Koskinen Jari, Malin Marketta, Nevanperä Mikko, Oksanen Silja, Soininen Kalle, Törmä Leila
Muu osallistujat
Markkola Juha-Matti, Pusa Leila, Wiinamäki Petteri
Kokousnumero
16/2022
Kokouspäivä
2.11.2022
Kokouksen alkuaika
17:00
Kokouksen päättymisaika
18:20
Kokouspaikka
Terveyskeskuksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 3.11.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniö
Aika 3.11.2022
Allekirjoittajan nimi Päivi Shemeikka
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri

§ 198 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin osallistujat.

§ 199 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Mika Shemeikka ja Katri Toivonen. Pöytäkirja tarkastetaan 2.11.2022 ja pidetään nähtävänä 3.11.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 200 Teknisen johtajan viran täyttäminen, virkavaali

Haastattelutyöryhmä haastatteli rakennustekniikan insinööri Henna Ala-Kurjen 26.10.22.

Kunnan hallintosäännön 50 §:n mukaan "kunnanhallitus päättää ...teknisen johtajan valinnasta."

Perustuslain 125 § mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto.

Valinta on lain kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 7 §:n mukaan ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksytyn todistuksen terveydentilastaan. Virkasuhteeseen ottamisessa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Yhteenveto hakijoista liitteenä 1

Edeltävä kohta
§ 186 Teknisen johtajan viran täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää valita Kihniön kunnan teknisen johtajan virkaan rakennustekniikan insinööri Henna Ala-Kurjen ja hänen kieltäytymisen varalle konetekniikan insinööri Harri Yli-Hietasen.

Hakijoista Henna Ala-Kurjella on todettu olevan parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi virkatehtäviään. Päätöksen perusteena on kokonaisarviointi, jossa on huomioitu kelpoisuusehdot, koulutus, työkokemus, haastattelu ja yleiset virkamiehen nimitysperusteet.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Virkavaali on ehdollinen, kunnes valittu on viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksestä tiedon saatuaan esittänyt hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Hakijat, palkkatoimisto

§ 201 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen

Hakemuksen jättäneistä Satu Alahallila ja Lari Sivula peruivat hakemuksensa.

Liite 2 yhteenveto hakijoista

Edeltävä kohta
§ 183 Yhtenäiskoulun rehtorin viran täyttäminen
Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää:

-jatkaa yhtenäiskoulun rehtorin viran hakua siten, että 28.11.2022 (klo 12:00) on viimeinen hakuaika.

- että pätevyysvaatimuksena yhtenäiskoulun rehtorin virkaan vaaditaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 § mukainen kelpoisuus.

-Julkaista hakuilmoitus harkinnan mukaan sanomalehdissä, te-palveluissa, kuntareky-palvelussa, oikotiepalvelussa ja kunnan sähköisillä kanavilla.

- että rehtorin tehtävien hoito järjestetään sisäisesti sivistystoimen hallinnossa erikseen sovittavalla tavalla.

-hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen

-haastatteluryhmänä käytetään samaa kuin aiemmassa haussa

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 202 Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:n lainojen maksuohjelman muutos

Kihniön kunta on myöntanyt Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle perustamislainan yhteensä 2 561 714 €. Perustamislaina jakaantuu 15 vuoden bullet-lainaan ja 30 vuoden tasalyhenteiseen lainaan. Lainasta 1.344.163,20 euroa on vuosittain lyhennettävää tasalyhenteistä lainaa, jonka ensimmäinen maksuerä erääntyy maksettavaksi kuluvana vuonna. Bullet laina erääntyy 31.12.2035. Näiden lisäksi kunta on antanut 60.000 euron vuosittain erääntyvän kassalainan, jonka maksuaika on viisi vuotta.

Kihniön Vesi ja Lämpö yhtiön heikon taloudellisen tilanteen ja maksuvalmiuden helpottamiseksi kunta myöntää tasalyhenteisen lainan lainalyhennykseen maksuvapautuksen kuluvasta vuodesta alkaen 31.12.2026 saakka. (ei koske kassalainaa). Lisäksi kunta ei peri korkoja annetuista lainoista.

Oheisena velkakirja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että

  • Kihniön Vesi ja Lämpö Oy:lle myöntämänsä lainojen maksuohjelman ja ehtojen muuttamista siten, ettei lainan lyhennyksiä (tasalyhenteinen laina) peritä ajalla 1.1.2022-31.12.2026.
  • Kunnan yhtiölle myöntämistä lainoista ei peritä korkoa ajalla 1.1. 2022- 31.12.2026.
Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
Kihniön Vesi- ja Lämpö Oy, taloustoimisto

§ 203 Talouden toteuma 1.1.-30.9.2022

Kunnanjohtaja esittelee taloustilannetta kokouksessa.

Oheisena toteuma

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tiedokseen ajalta 1.1-30.9.2022

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 204 Kunnanjohtajan informaatioasiat

Kunnanjohtaja esittelee ja antaa informaatiota vireillä olevista ja valmisteluun tulevista ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus käy asiasta tarvittavan keskustelun ja merkitsee asian tiedokseen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 205 Kuntalaisaloite / Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen

Edeltävä kohta
§ 91 Kuntalaisaloite / Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen
Päätösehdotus

Edellä esitetyn teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 206 Kuntalaisaloite / STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään

Teknisen lautakunnan selvitys asiasta:

Kihniöntien hoito ja kunnossapito kuuluu tielaitokselle ja sen varrelle asennettavat liikennemerkit myöntää Pirkanmaan ELY-keskus. Kihniön kunta ilmoittaa liikennemerkin tarpeellisuudesta Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Edeltävä kohta
§ 73 Kuntalaisaloite / STOP-merkki Kettukalliontien ja Kihniöntien liittymään
Päätösehdotus

Edellä esitetyn teknisen lautakunnan selvityksen perusteella kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että aloite voidaan todeta loppuunkäsitellyksi.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 207 Saapuneet päätökset ja pöytäkirjat

Viranhaltijapäätökset:

Kunnanjohtaja §

Talous- ja hallintojohtaja §

Talouspäällikkö §

Lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat:

Tekninen lautakunta 19.10.2022

§ 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 89 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

§ 90 Lausuntopyyntö; Hämeenlinnan hallinto-oikeus / Kihniön kansakoulu

§ 91 Kuntalaisaloite / Myyränkankaan osayleiskaavoituksessa varauduttava myös pumppuvoimalaitokseen

§ 92 Kuntalaisaloite / Latauspiste ja kylmäasema grillinmäen levähdyspaikalle Kihniöön

§ 93 Teknisen lautakunnan lausunto valmisteilla olevaan kuntastrategiaan

§ 94 Talousarvion toteumaraportti 01.01. - 31.08.2022

§ 95 Muut asiat

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee saapuneet pöytäkirjat tiedokseen sekä päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 208 Lakeuden jätelautakunnan yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Lakeuden jätelautakunta on Lakeuden Etappi Oy:n toimialueen kahdeksan kunnan/kaupungin (Alavus, Ilmajoki, Kuortane, Kurikka, Kihniö, Lapua, Seinäjoki ja Ähtäri) yhteinen lautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät jäsenkuntien alueella.

Vastuukuntana toimii Ilmajoki. Jätelautakunta vastaa ja päättää toimialueellaan asioista, jotka jätelain mukaan on säädetty kunnan jätehuoltoviranomaisen hoidettavaksi. Lautakunnan tehtäviä ovat jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvät viranomaistehtävät.

Näiden tehtävien puitteissa se päättää mm. jätemaksutaksoista, jätteiden keräyspaikoista, jätehuoltomääräyksistä sekä niistä poikkeamisesta.

Kurikan kaupunginvaltuusto on 31.10.2016 § 100 päättänyt keskittää Kurikan kaupungin jätehuollon Lakeuden Etappi Oy:lle 1.1.2018 alkaen. Päätös on saanut lainvoiman 28.9.2020 korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä siitä tehdyn valituksen. Käytännössä päätös tarkoittaa sitä, että Lakeuden Etappi Oy:n toiminta-alue laajenee Jurvan alueelle. Tämä muutos täytyy huomioida jätelautakuntaa koskevassa kuntien välisessä sopimuksessa, jota on päivitetty vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Liite 3 ehdotus uudeksi yhteistoimintasopimukseksi, oheisena aiempi sopimus (2013)

Päätösehdotus

Kihniön kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 3 olevan yhteistoimintasopimuksen.

Päätös
Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
ilmajoenkunta@ilmajoki.fi, Lakeuden jätelautakunta