Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto 3.11.2022

3.11.2022

#3031

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2022
Kokouspäivä 3.11.2022
Kokouksen alkuaika 18:00
Kokouksen päättymisaika 19:05
Kokouspaikka etäkokous
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka kunnan nettisivut
Aika 4.11.2022
Allekirjoittajan nimi Katri Toivonen
Allekirjoittajan titteli esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nuorisovaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 1/3 jäsenistä.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat. Puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja Emilia Kärkelä.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 17 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastaja. Valitaan tarkastajaksi Siiri Rinneheimo Pöytäkirja tarkastetaan 3.11.2022 ja pidetään nähtävänä 4.11.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 18 Edustajan nimeäminen Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto on esittänyt nimeämispyynnön.

Hyvinvointialuelaissa (611/2021) säädetään hyvinvointialueen asukkaiden osallistumismahdollisuuden yhdeksi muodoksi vaikuttamistoimielinten asettaminen. Hyvinvointialuelain 32 §:n mukaan aluehallituksen tulee asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 29.8.2022 perustaa vaikuttamistoimielimet. Hyvinvointialueen nuorisovaltuuston osalta valmistelun lähtökohta on ollut se, että jo nyt Pirkanmaan liiton puitteissa toimiva maakunnallinen nuorisovaltuusto toimii myös hyvinvointialueen nuorisovaltuustona. Pirkanmaan liitto ja hyvinvointialue laativat yhteistyösopimuksen nuorisovaltuuston toiminnassa. Sopimus mahdollistaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston edustajien toimimisen myös Pirkanmaan liiton kutsumana vaikuttamistoimielimenä.

Nykyisen maakunnallisen nuorisovaltuuston kausi päättyy vuoteen 2022 ja uusi nuorisovaltuusto järjestäytyy tammikuussa 2023. Ensimmäisen kokouksen ajankohdaksi on jo sovittu 28.1.2023.

Hyvinvointialueen kuntia pyydetään nimeämään jäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustojen kunnissa toimivan vastaavan vaikuttamistoimielimen jäsenistä seuraavasti:

 • yli 200 000 asukkaan kunnat viisi (5) jäsentä ja varajäsentä
 • yli 20 000 asukkaan kunnat kaksi (2) jäsentä ja varajäsentä
 • alle 20 000 asukkaan kunnat yksi (1) jäsen ja varajäsen

  Nimettävän nuorisovaltuuston jäsenen tulee olla kunnan nuorisovaltuuston jäsen vuonna 2023. Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle varataan mahdollisuus lisäksi nimetä itse jäseniä Pirkanmaan liiton toimintatavan mukaisesti. Lopullisesta nuorisovaltuuston kokoonpanosta päättää aluehallitus.

  Nimeämiset pyydetään lähettämään 30.11.2022 mennessä Pirkanmaan hyvinvointialueen kirjaamoon, kirjaamo@pirha.fi. Aluehallitus nimeää
 • nuorisovaltuuston jäsenet päätöksellään joulukuussa 2022.

  Yhteystiedot kerätään sähköisellä lomakkeella kutsujen ja yhteydenpitoa varten
  Muuta huomioitavaa: Pirkanmaan nuorisovaltuustojen linja ikärajalle on n. 13–20- vuotiaat.

  Päätösehdotus

  Nuorisovaltuusto nimeää edustajan Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon ja toimittaa tiedon valinnasta hyvinvointialueen kirjaamoon. Nuorisovaltuusto nimeää edustajaksi Neea Koiviston ja varaedustajaksi Emilia Kärkelän.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Tiedoksi valittu, Pirkanmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuusto, kunnanhallitus
  § 19 Maakunnan nuorisovaltuuston kyselyyn vastaaminen

  Pirkanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto on valmistelemassa tulevaa toimintasääntöä. Tätä prosessia varten nuorisovaltuustoille on lähetetty kysely, jossa kartoitetaan maakunnan nuorisovaltuustojen ajatuksia toimintasäännöstä. Kyselyyn vastataan sähköpostissa toimitetun linkin kautta.

  Päätösehdotus

  Nuorisovaltuusto vastaa kyselyyn maakunnan toimintasäännöstä.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 20 Uuden nuorisovaltuuston valinnan valmistelu

  Kihniön kunnanhallitus päättää lainsäädännön, kunnan hallintosäännön ja muun ohjeistuksen mukaisesti nuorisovaltuuston asettamisesta ja toimintaedellytyksistä.

  Kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon kunnan sivistystoimen työntekijöiden ja oppilaiden yhteistyön pohjalta tapahtuvasta esittelystä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä mahdollisuuksien mukaan 2-4 varajäsentä.

  Lisäksi kunnanhallitus nimeää nuorisovaltuustoon ohjaajan / ohjaajat, jotka toimivat nuorisovaltuuston toiminnan tukena sekä osallistuvat nuorisovaltuuston kokouksiin. Ohjaajat eivät ole toimielimen varsinaisia jäseniä, heillä on puheoikeus kokouksissa.

  Nuorisovaltuustolla on oikeus vaihtaa jäseniään itsenäisesti toimikautensa aikana.

  Uuden nuorisovaltuuston valinta järjestetään ennen edellisen valtuustokauden päättymistä. Nuorisovaltuusto päättää valtuustokauden aikana millä tavalla uusien jäsenten valinta suoritetaan.

  Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi (1) vuosi. Toimikausi alkaa kun kunnanhallitus asettaa nuorisovaltuuston, ja päättyy, kun uusi nuorisovaltuusto on asetettu. Toimikausi on aina helmikuun 1. päivästä tammikuun 31. päivään.


  Nuorisovaltuuston jäsenet voivat olla 13–22-vuotiaita kihniöläisiä tai Kihniöllä asuvia nuoria. Nuorisovaltuustokautensa aloittaessa nuoren tulee olla 13 vuotta täyttänyt kihniöläinen tai Kihniöllä asuva. Nuorisovaltuuston jäsen on oikeutettu jatkamaan nuorisovaltuustossa toimikautensa loppuun saakka, vaikka hän menettää vaalikelpoisuuden ikänsä johdosta kesken kauden.

  Nuorisovaltuuston jäsenmäärä on 6 - 12 varsinaista jäsentä, jotka valitaan, mikäli mahdollista niin, että nuorisovaltuustossa ovat edustettuina 2. asteen oppilaitosten opiskelijat ja perusopetuksen oppilaat. Suositus on, että nuorisovaltuustolle valitaan mahdollisuuksien mukaan myös 2-4 varajäsentä. Jos toimintaan ei hae varsinaisen jäsenmäärän verran nuoria, tai jos nuoria toimikauden aikana eroaa niin, ettei uusia jäseniä saada tilalle, nuorisovaltuusto toimii minimissään 4 jäsenellä.

  Päätösehdotus

  Nuorisovaltuusto päättää aloittaa kampanjoinnin uuden nuorisovaltuuston valintaa varten. Kampanjointi tarkoittaa mm. some- mainontaa sekä yhtenäiskoulun Wilma-viestintää. Nuvan jäsenet jakavat koululuokille mainoksen nuvasta ja esittäytyvät luokissa. Ilmoittautumisia uuteen nuorisovaltuustoon otetaan vastaan 4.12.2022 saakka.

  Ilmoittautumisajan jälkeen nuorisovaltuusto kokoontuu päättämään valintatavasta sekä mahdollisesti tekee jo valinnat. Tiedot valinnoista toimitetaan kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  § 21 Muut asiat

  Nuorisovaltuusto keskustelee muista esille tulevista asioista

  Päätösehdotus

  Nuorisovaltuusto käy tarvittavat keskustelut muista esille tulevista asioista.

  Asian kokouskäsittely

  Keskusteltiin mahdollisista tapahtumista, retkistä tms. ennen joulua. Selvitellään retkeä megazoneen. Selvitellään pikkujoulupizza/siipibuffetia pyhäniemeen.

  Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
  Lataa pdf

  Henkilöt

  Henkilöt
  Latvajärvi Arttu Kunnanedustaja
  Kärkelä Emilia Puheenjohtaja
  Toivonen Katri Pöytäkirjanpitäjä
  Koivisto Neea Osallistujat
  Leino Lotta Osallistujat
  Rinneheimo Siiri Osallistujat
  Shemeikka Olivia Osallistujat
  Virtanen Vili Osallistujat