Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta 2021-2025

15.6.2022

#2750

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 7/2022
Kokouspäivä 15.6.2022
Kokouksen alkuaika 16:30
Kokouksen päättymisaika 17:55
Kokouspaikka Puumila
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 15.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 16.06.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Tarmo Oraluoma
Allekirjoittajan titteli Tekninen johtaja
§ 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätöksen lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokoukseen osallistujat.

§ 60 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Kivioja Antti ja Kuusela Rami. Pöytäkirja tarkastetaan 15.6.2022 ja pidetään nähtävänä 16.6.2022 kunnan tietoverkossa.

Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rami Kuusela ja Mika Shemeikka.

§ 61 Myyränkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kihniön kunta on päättänyt käynnistää Myyränkankaan alueelle oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen tuulivoimaa varten kokouksessaan 14.2.2022 § 27. Päätöksen mukaan osayleiskaava laaditaan MRL 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

Hankealue sijaitsee Kihniön kunnan alueella, noin 9 kilometrin päässä Kihniön keskustaajamasta koilliseen. Suunnittelualue sijaitsee Virtain kunnan rajalla ja noin 5 kilometrin etäisyydellä Seinäjoen kunnan rajasta ja 7 kilometrin etäisyydellä Kurikan kunnan rajasta. Lähin kylä on Kurjenkylä noin yhden kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen itäpuolella. Tuulivoimahankkeen suunnittelualueen alustava kokonaispinta-ala on noin 40 km2.
Suunnittelualue on pääasiassa metsätalouskäytössä olevaa metsäistä aluetta. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan rakennustietojen perusteella suunnittelualueella ei sijaitse asuin- tai lomarakennuksia. Lähimmät asutuskeskittymät sijaitsevat Kurjenkylätien varrella noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta itään, Isonniementien varrella noin 1 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta länteen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63§) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jossa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 9§). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 63§:ssä mm. seuraavasti: "Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä." Tarkoituksena on kertoa, mitä on suunnitteilla ja missä, ketkä ovat kaavatyön osalliset, milloin ja miten alueen suunnitteluun voi vaikuttaa, arvioitu aikataulu, suunnittelutyön lähtökohdat, tavoitteet ja työn aikana tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit.

Myyränkankaan tuulipuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta käy ilmi, että tarkoituksena on suunnitella 21 tuulimyllyn tuulipuisto, jossa myllykohtainen yksikköteho on 7-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi 300 metriä.
Hankkeella saattaa olla yhteisvaikutuksia Kihniön alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa.

Myyränkankaan osayleiskaavan rinnalla toteutetaan samanaikaisesti erillisenä prosessina Myyränkankaan tuulivoimahankkeen ympäristönvaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). YVAmenettelyn yhteydessä tutkitaan hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia. Laadittuja selvityksiä ja arvioinnin tuloksia hyödynnetään osayleiskaavoituksessa, jossa ratkaistaan hankkeen toteuttaminen. Osayleiskaavassa määritellään muun muassa voimaloille sallittavat sijoituspaikat, enimmäismäärät ja -korkeudet. Kaavassa voidaan antaa myös määräyksiä haitallisten vaikutusten lieventämiseksi.

Osallistuminen ja vuorovaikutus-kohdassa on todettu, että Myyränkankaan tuulipuiston osayleiskaavaa koskeva tiedottaminen tapahtuu Ylä-Satakunta-lehdessä sekä kunnan virallisella ilmoitustaululla internetissä. Alueen läheisyydessä on jonkin verran vapaa-ajan asutusta, jonka tiedottaminen hankkeen edistymisestä ja yleisötilaisuuksista olisi hyvä varmistaa asianomaisille lähetettävällä tiedotteella.


Liitteenä (1): Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman esitetysti, mutta kiinnittää huomiota mahdollisiin yhteisvaikutuksiin Kihniön alueen muihin tuulivoimahankkeisiin nähden ja pitää tärkeänä tiedottamista osallisille ja toteaa, että vapaa-ajan asukkaita olisi hyvä tiedottaa asianomaisille lähetettävällä kirjeellä.

Asian kokouskäsittely

Antti Kivioja esitti esteellisyytensä asiaan ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esteellisyys Antti Kivioja
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Kunnanhallitus
§ 62 Talousarvion toteumaraportti 1. - 30.4.2022

Teknisen lautakunnan menojen toteumaprosentti on 35,6 ja tulojen toteumaprosentti on 30,9.

Oheismateriaalina toteumaraportti.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee toteumaraportin tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 63 Muut asiat
  • Rakennustarkastajan päätökset 12.5. - 9.6.2022 (liite 2)
  • Puumilan kylmiö; hankitaan 120 cm leveä
  • Teknisen johtajan työt
  • Kunnan yleisilmeen kohennus
Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 64 Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseen Niskoksen kylässä

Kiinteistön RN:o 250-409-5-11 omistaja hakee poikkeamista Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräysten 12 §:n kohdasta, mikä edellyttää käytöstä poistetun öljysäiliön poistamista maasta.

Hakemuksen mukaan kiinteistöllä luovutaan öljylämmityksestä. Lasikuituisen öljysäiliön poistaminen aiheuttaisi hakemuksen mukaan kohtuutonta haittaa vaarantaen mm. viereisen maalämpökaivon kunnon.

Säiliö on tyhjennetty ja puhdistettu Säiliötarkastus P. Lepistön toimesta. Lisäksi täyttöputket on tulpattu.

Tarkastelu

Ympäristönsuojelumääräysten mukaan ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksen velvollisuudesta poistaa maanalainen säiliö, mikäli säiliön poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Pentti Keskitalo

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta myöntää kiinteistölle RN:o 250- 409-5-11 luvan jättää käytöstä poistettu öljysäiliö maahan. Edellytyksenä säiliön maaperään jättämiselle on, että säiliö on ehjä eikä maaperän pilaantumista ole päässyt tapahtumaan. Lisäksi säiliön täyttö- ja ilmaputket tulee poistaa. Säiliön tarkastuksesta ja täytöstä tulee ilmoittaa pelastuslaitokselle. Lisäksi käytöstä poistettu öljysäiliö tulee esittää asemapiirustuksessa mahdollisten rakennuslupahakemusten yhteydessä.

Lautakunta perustelee päästöstä sillä, että säiliön poistaminen rakennuksen välittömästä läheisyydestä on teknisesti hyvin vaikeaa ja voi aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa omaisuudelle.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki 202 §

Kihniön kunnan ympäristönsuojelumääräykset 12 §

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeu-teen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi Hakija
§ 65 Rakennusjaoston valinta

Kihniön kunnan hallintosäännön §36 on mainittu, että teknisen lautakunnan alaisuudessa tulisi olla erillinen jaosto, rakennusjaosto, johon kuuluu tekninen johtaja ja kolme lautakunnan jäsentä. Jaosto osallistuu rakennusprojektien valvontaan ja työmaakokouksiin, sekä kiinteistö- ja siisteyskatselmuksiin. Kustakin katselmuksesta ja kokouksesta tehdään oma muistionsa.

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta valitsee keskuudestaan kolme varsinaista jäsentä rakennusjaostoon sekä kaksi varajäsentä.

Päätöksen lisätiedot

Rakennusjaostoon valittiin varsinaisiksi jäseniksi Petteri Wiinamäki, Antti Kivioja ja Erja Silvennoinen. Varajäseniksi valittiin Mika Shemeikka ja Ulla Vierre.

Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Wiinamäki Petteri Puheenjohtaja
Sillanpää Niina Varapuheenjohtaja
Kujansuu Johanna Pöytäkirjanpitäjä
Shemeikka Mika Tarkastajat
Aho Timo Osallistujat
Kivioja Antti Osallistujat
Shemeikka Mika Osallistujat
Silvennoinen Erja Osallistujat
Vierre Ulla Osallistujat
Rahkola Jaana Varajäsenet
Koivistoinen Hannu Muu osallistujat
kunnanhallituksen puheenjohtaja
Ojala Janne Muu osallistujat
kunnanhallituksen edustaja