Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Sivistyslautakunta 2021- 2025

1.6.2022

#2695

Tila

Julkaistu
Kokousnumero 5/2022
Kokouspäivä 1.6.2022
Kokouksen alkuaika 17:30
Kokouksen päättymisaika 18:45
Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kyllä
Tarkastuspäivä 2.6.2022
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä
Paikka Kihniön kunnan tietoverkko
Aika 03.06.2022 alkaen
Allekirjoittajan nimi Jenni Vehmasto
Allekirjoittajan titteli toimistosihteeri
§ 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Merkitään kokoukseen osallistujat.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 41 Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätösehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa sovitun käytännön mukaisesti ovat Marketta Malin ja Paavo Kohtala. Pöytäkirja tarkastetaan 02.06.2022 ja pidetään nähtävänä 03.06.2022 alkaen kunnan tietoverkossa.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätöksen lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marketta Malin ja Paavo Kohtala

§ 42 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys

Opetushallitus määräsi 18.02.2022 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laaditaan ja varhaiskasvatus toteutetaan. Perusteet uudistettiin vastaamaan varhaiskasvatuslain muutoksia. Kihniössä paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on varhaiskasvatuksen työryhmän toimesta päivitetty uusien perusteiden mukaiseksi.

Esityslistan liitteet: Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelma, liite 1

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy Opetushallituksen uusien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti päivitetyn Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelman, liite 1.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 43 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2022-2023

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022 – 2023 on päivitetty.

Esityslistan liitteet: Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2022-2023, liite 2

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta hyväksyy koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman, lukuvuodelle 2022 – 2023, liite 2

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 44 Vapaa-aikaohjaajan valinta

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 18.03.2022 julistaa Kihniön kunnan vapaa-aikaohjaajan tehtävän haettavaksi. Hakuaika oli 25.04.2022 saakka. Hausta ilmoitettiin kunnan nettisivuilla, työ- ja elinkeinotoimiston palvelussa sekä Ylä-Satakunta-lehdessä. Hakuaikana tehtävää haki 5 hakijaa, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun, joka pidettiin 13.05.2022. Haastatteluryhmässä olivat Leila Törmä, Mikko Nevanperä, Sirpa Kaikkonen, Marketta Malin ja Matti Sillanpää. Haastatteluun saapui kutsutuista kolme.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vapaa-aikaohjaajan valinnasta.

Vapaa-aikaohjaajan tehtäväkuvasta, toimeen liitettävistä tehtävistä, niiden laajuudesta ja yhteistyöstä yhtenäiskoulun liikunnanopetuksen kanssa käydään neuvottelut toimeen valitun henkilön kanssa.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta valitsee Kihniön kunnan vapaa-aikaohjaajaksi Arttu Latvajärven. Varalle valitaan Anne Heino.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 45 Eron myöntäminen Outi Rasille

Kihniön yhtenäiskoulun lehtori Outi Rasi on 12.05.2022 lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta 01.08.2022 lukien.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Outi Rasille eron yhtenäiskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian lehtorin virasta 01.08.2022 alkaen. Hänen viimeinen työpäivänsä on 31.07.2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 46 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 6.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 6. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat 18.05.2022 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 3.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 49, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 14,3 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 7,25. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,82.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 6. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2022 tietoonsa saatetuksi liitteen 3 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 47 Arviointisuunnitelman mukaiset tiedot 9.luokan oppimistasosta

Kihniön kunnan arviointisuunnitelman mukaan 9. luokan oppimistaso arvioidaan keväisin yhteisellä kokeella jossakin oppiaineessa. Kihniön peruskoulun yhdeksännen luokan oppilaat osallistuivat 28.04.2022 Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL ry) järjestämään valtakunnalliseen matematiikan kokeeseen. Arviointiraportti on liitteenä nro 4.

Oppilaat tekivät kokeen matematiikan luokassa ja opettaja korjasi sen ohjeiden mukaan. Kokeen maksimipistemäärä oli 54, joka vastasi arvosanaa 10. Arvosanan 8 tai sitä paremman saaneet ovat oppineet hyvin pääosan peruskoulun keskeisistä asioista. Kihniössä 8,3 % yhdeksäsluokkalaisista oli tässä ryhmässä.

Valtakunnallinen arvosanojen keskiarvo oli yhdeksännen luokan matematiikan kokeessa oli 6,25. Kihniöläisten oppilaiden saamien arvosanojen keskiarvo oli 6,21.

Äidinkielen arviointi keskittyi äidinkielen ja kirjallisuuden ydintaitoihin. Äidinkielen valtakunnallinen koe oli tänä vuonna kaksiosainen. Se sisälsi kirjoittamistaitojen kokeen sekä teksti- ja kiellitietouden kokeen. Ensimmäinen osa suoritettiin 22.02. ja toinen osa 19.04.

Arvointiraportti on liitteenä nro 5

9. luokan valtakunnalliseen kokeeseen ei ole saatavana valtakunnallista vertailuaineistoa.

Esityslistan liitteet:

Raportti matematiikan 9. luokan oppimistasosta (liite 4)

Raportti äidinkielen 9. luokan oppimistasosta (liite 5)


Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee 9. luokan arviointisuunnitelman mukaiset tiedot matematiikan ja äidinkielen valtakunnallisessa kokeessa keväällä 2022 tietoonsa saatetuksi liitteiden 4 ja 5 mukaisesti.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 48 Luokanopettajan valinta

Yhden luokanopettajan eläköityessä päätti sivistyslautakunta kokouksessaan 02.03.2022 laittaa luokanopettajan viran 01.08.2022 alkaen toistaiseksi auki. Viimeinen hakupäivä oli 08.04.2022.

Virka oli auki kunnan nettisivuilla, Ylä-Satakunta-lehdessä ja TE-palvelujen sivuilla. Virkaan haki 6 henkilöä, joista 4 oli muodollisesti päteviä. Kaikki pätevät henkilöt kutsuttiin haastatteluun.

Vakinaiseen virkaan valittavan henkilön tulee olla viran täyttöhetkellä muodollisesti pätevä. Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne arkistoidaan sivistystoimistoon.

Virkaa täytettäessä otetaan huomioon tasa-arvolain säädökset ja kunnallisen viranhaltijalain palvelussuhdeturvasta annetun lain 12 §:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin.

Kihniön kunnan hallintosäännön mukaan sivistyslautakunta päättää vakinaisten opettajien valitsemisesta ja sivistystoimenjohtaja päättää muun henkilöstön valinnasta.

Sivistyslautakunnan haastatteluryhmä haastatteli hakijat ma 25.04.

Lautakunnan kokouksessaan 27.04. valitsema henkilö perui tulonsa, joten tulee valita virkaa hakeneista uusi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta päättää valita Kihniön yhtenäiskoulun luokanopettajan virkaan KM Janette Mäen.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 49 Viranhaltijapäätökset
  • Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 11.03.2022 – 25.05.2022
  • Rehtorin viranhaltijapäätökset ajalla 11.03.2022 - 25.05.2022
  • Kirjastonjohtajan viranhaltijapäätös 24.05.2022
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi eikä käytä otto-oikeuttaan.

Asian kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Mikko Nevanperä teki esityksen otto-oikeuden käyttämisestä sivistystoimenjohtajan hallintopäätöksen 7/2022 osalta. Sirpa Kaikkonen kannatti esitystä.

Koska oli tullut pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, tuli suorittaa äänestys. Äänestyksen tuloksena Mikko Nevanperän esitystä kannatti 9 lautakunnan jäsentä ja pohjaehdotusta 0 lautakunnan jäsentä.

Sivistyslautakunta päätti kumota sivistystoimenjohtajan hallintopäätöksen 7/2022 ja laittaa tuntiopettajan viran uudelleen auki. Tältä osin esittelijänä ja pöytäkirjan pitäjänä toimi puheenjohtaja Leila Törmä.

Muut päätökset sivistyslautakunta merkitsi tiedokseen eikä käyttänyt otto-oikeutta.

Esteellisyys Matti Sillanpää
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 50 Ilmoitus- ja muut asiat
  • Aluehallintovirasto, LSSAVI/5068/2022, Erityisavustukset kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen, Harrastaminen Kihniössä, avustus 15.000 euroa (80%)
  • Aluehallintovirasto, LSSAVI/4066/2022, Luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettu liikuntapaikkarakentaminen, Kihniön Geopark maastoliikuntapyöräilyreitti, avustus 27.000 euroa (30 %)
Päätösehdotus

Sivistyslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
§ 51 Eron myöntäminen Mervi Alkkiomäelle

Kihniön yhtenäiskoulun luokanopettaja Mervi Alkkiomäki on 30.05.2022 lähettämällään kirjeellä irtisanoutunut luokanopettajan virasta 01.08.2022 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Päätösehdotus

Sivistyslautakunta myöntää Mervi Alkkiomäelle eron luokanopettajan virasta 01.08.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hänen viimeinen työpäivänsä on 31.07.2022.

Päätös Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
Lataa pdf

Henkilöt

Henkilöt
Törmä Leila Puheenjohtaja
Nevanperä Mikko Varapuheenjohtaja
Sillanpää Matti Pöytäkirjanpitäjä
Kohtala Paavo Tarkastajat
Malin Marketta Tarkastajat
Haapamäki Arsi Osallistujat
Kaikkonen Sirpa Osallistujat
Koskinen Jari Käyttäjätunnus on suljettu. Osallistujat
Malin Marketta Osallistujat
Oksanen Silja Osallistujat
Kohtala Paavo Varajäsenet
Shemeikka Mika Muu osallistujat
Kunnanhallituksen edustaja